Výzva k podání nabídky

Velikost:
633 kB
Datum vystavení: 12.5.2017
Datum sejmutí: 22.5.2017

G – Pokos ruderálního porostu vyžínáním v lokalitě LK 3 U Svodnice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Obec Hodonice vyzývá zájemce o provádění těchto prací:

Pokos ruderálního porostu vyžínáním v lokalitě LK 3 U Svodnice
(Lokální biocentrum jako prvek Územního systému ekologické stability; součást projektu Obnova prvků ÚSES v k.ú. Hodonice, SO2)

Za těchto podmínek:

Provádění prací v roce 2017
Péče v 3. roce od založení vegetačního prvku
Ruderální společenstvo cíleně nezakládané
Četnost provádění – 4-5x
(v závislosti na počasí a dle pokynů zadavatele, pokos do 10 dnů od pokynu)
Pokos plochy o celkové rozloze 15 466 m2
Pokos formou ručního vyžínání křovinořezem s nožem (NE STRUNOU) s ponecháním hmoty na místě
Zájemcem může být podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Zájemci o provádění prací předloží cenovou nabídku takto:

Podání nabídky v uzavřené obálce s označením „G – Pokos ruderálního porostu vyžínáním v lokalitě LK 3 U Svodnice“
V termínu do 22.5.2017 do 14:00 na Obecním úřadu v Hodonicích (podatelna)
Cenová nabídka formulovaná na ____Kč / 1 pokos celé plochy 1x!

Vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky provede komise pro životní prostředí na svém jednání dne 22.5.2017. Zájemci budou následně seznámeni s výsledkem, vítěz bude osloven k uzavření smlouvy.

Bližší informace podá Ing. Jitka Bořilová, referent životního prostředí Obce Hodonice
zivotniprostredi@hodonice.cz 736 738 341

Příloha – Grafické vyznačení předmětu výzvy