Výzva k podání nabídky

Velikost:
846 kB
Datum vystavení: 24.8.2012
Datum sejmutí: 31.8.2012

Přístavba hasičské zbrojnice

Výzva k podání nabídky
(veřejná zakázka malého rozsahu)
na akci
„Přístavba hasičské zbrojnice“

Údaje o zadavateli
Zadavatel: Obec Hodonice
Zastoupena: panem Petrem Korgerem, starostou
Adresa: Hodonice , Obecní 287, 671 25 Hodonice
IČO zadavatele: 00292788
Telefon/Fax: 515 234 329, mobil 734 240 963 – místostarosta Jan Rožnovský
E-mail: starosta@hodonice.cz

Vymezení plnění veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je přístavba hasičské zbrojnice v obci Hodonice, a to dle projektu stavby, vypracovaného Ing. Čeledou, AC-projekt, Znojmo, v 07/2012. Projektantem předpokládaný náklad stavby je 1,900 mil. Kč.

Místo a doba plnění zakázky:

Místem plnění zakázky je objekt a okolí stávající hasičské zbrojnice v centru obce Hodonice. Zadavatel požaduje zahájit práce a dodávky do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo, předpoklad zahájení stavebních prací je v měsíci září 2012, limitní termín ukončení díla bez zjevných vad či nedodělků je 20.12.2012.

Místo a lhůta pro podání nabídek

 1. Místem pro podání nabídek je adresa sídla zadavatele.
 2. Lhůta pro podání nabídek končí dne 31.8.2012 v 12.00 hod.
 3. Nabídky mohou být podány osobně nebo doporučenou poštou. Při osobním předání je nutno nabídku odevzdat v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Hodonicích – v pracovních dnech od 8.00 do 15.00 hod.
 4. Zadavatel nepřijme obálky s nabídkami, podané po uplynutí lhůty pro podání nabídky.
 5. Nabídky, které zadavatel nepřijme, budou neotevřené vráceny uchazeči zpět.

Požadavky na kvalifikaci

Uchazeč je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí dle § 50 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.:

 1. splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona odst.1) způsobem dle odst. 2) nebo způsobem dle § 62 odst.2);
 2. splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona odst.a), b), d), prostými kopiemi dokladů.

Zadavatel si pro tuto veřejnou zakázku vyhrazuje následující práva:

 • Odmítnout všechny nabídky nebo zadávaní této veřejné zakázky do vyhlášení výsledků zrušit bez udání důvodů,
 • Nehodnotit nabídku uchazeče, které nebude splňovat podmínky uvedené v této výzvě.

Nabídková cena:

Zadavatel požaduje nabídkovou cenu za množství celkem v členění bez DPH a s DPH. Navržená cena bude nejvýše přípustná pro uzavření smlouvy s vybraným uchazečem. Bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče, případné slevy apod., to znamená, že nabídková cena s DPH bude konečná pro tuto zakázku. Navržená cena zakázky je závazná po celou dobu plnění. Rozhodná je výše nabídkové ceny včetně DPH.

Místo a styl pro podání nabídek

 1. Uchazeč podá nabídku buď osobně k rukám zadavatele nebo poštou v uzavřené obálce, která bude označena „ NEOTVÍRAT ! Nabídka: Přístavba hasičské zbrojnice.“
 2. Obálka s nabídkou musí obsahovat razítko nebo logo uchazeče.
 3. Při dodání nabídky poštou ji zašlete doporučeně. Za datum doručení se považuje datum převzetí zásilky zadavatelem. Nabídky, které budou doručeny po stanoveném termínu, nebudou do veřejné zakázky zařazeny a budou vráceny zpět uchazeči.
 4. Při doručení nabídky poštou opatřete obálku adresou:
  Obecní úřad Hodonice
  Hodonice, Obecní 287
  671 25 Hodonice

Hodnotící kritéria:

Základním a jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

Projektová dokumentace [ke stažení]

 

KRYCÍ LIST NABÍDKY

akce: Přístavba hasičské zbrojnice, Hodonice

Uchazeč (obchodní jméno a adresa)
Statutární zástupce
IČ:

Hodnotící kritéria:

Nabídková cena (bez DPH)
DPH ve výši 20%
Nabídková cena (včetně DPH)

Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, se stanovuje na 14 dní ode dne otevření obálek s nabídkami

V ……………………., dne……………………….

 

……………………………………………
Razítko a podpis uchazeče