Výzva k podání nabídky

Velikost:
1.24 MB
Datum vystavení: 12.5.2017
Datum sejmutí: 22.5.2017

A – Pokos lučního trávníku se sběrem hmoty v lokalitě LBC 1 V Polích

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Obec Hodonice vyzývá zájemce o provádění těchto prací:

Pokos lučního trávníku se sběrem hmoty v lokalitě LBC 1 V Polích
(Lokální biocentrum jako prvek Územního systému ekologické stability; součást projektu Obnova prvků ÚSES v k.ú. Hodonice, SO1)

Za těchto podmínek:

Provádění prací v roce 2017
Péče v 3. roce od založení vegetačního prvku
Travobylinné společenstvo s 25% podílem bylin
Četnost provádění – 2x (květen/červen, září)
(v závislosti na počasí a dle pokynů zadavatele, pokos do 14 dnů od pokynu)
Pokos plochy o celkové rozloze 37 902 m2
Pokos, sběr hmoty nejpozději do 5 dnů od pokosení, (naložení) a odvoz hmoty na kompostárnu v Hodonicích
Zájemcem může být podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Zájemci o provádění prací předloží cenovou nabídku takto:

Podání nabídky v uzavřené obálce s označením „A – Pokos lučního trávníku se sběrem hmoty v lokalitě LBC 1 V Polích“
V termínu do 22.5.2017 do 14:00 na Obecním úřadu v Hodonicích (podatelna)
Cenová nabídka formulovaná na ____Kč / 1 x pokos celé plochy !

Vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky provede komise pro životní prostředí na svém jednání dne 22.5.2017. Zájemci budou následně seznámeni s výsledkem, vítěz bude osloven k uzavření smlouvy.

Bližší informace podá Ing. Jitka Bořilová, referent životního prostředí Obce Hodonice
zivotniprostredi@hodonice.cz 736 738 341

Příloha – Grafické vyznačení předmětu výzvy