Výzva k podání nabídky

Velikost:
710 kB
Datum vystavení: 12.5.2017
Datum sejmutí: 22.5.2017

E – Pokos lučního trávníku se sběrem hmoty v lokalitě LK 3 U Svodnice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Obec Hodonice vyzývá zájemce o provádění těchto prací:

Pokos lučního trávníku se sběrem hmoty v lokalitě LK 3 U Svodnice
(Lokální biocentrum jako prvek Územního systému ekologické stability; součást projektu Obnova prvků ÚSES v k.ú. Hodonice, SO2)

Za těchto podmínek:

Provádění prací v roce 2017
Péče v 3. roce od založení vegetačního prvku
Travobylinné společenstvo s podílem bylin do 25%
Četnost provádění – 2x (květen/červen, září)
(v závislosti na počasí a dle pokynů zadavatele, pokos do 10 dnů od pokynu)
Pokos plochy o celkové rozloze 3 959 m2
Pokos, sběr hmoty nejpozději do 5 dnů od pokosení, (naložení) a odvoz hmoty na kompostárnu v Hodonicích
Zájemcem může být podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba.

Zájemci o provádění prací předloží cenovou nabídku takto:

Podání nabídky v uzavřené obálce s označením „E – Pokos lučního trávníku se sběrem hmoty v lokalitě LK 3 U Svodnice“
V termínu do 22.5.2017 do 14:00 na Obecním úřadu v Hodonicích (podatelna)
Cenová nabídka formulovaná na ____Kč / 1 x pokos celé plochy!

Vyhodnocení a výběr nejvhodnější nabídky provede komise pro životní prostředí na svém jednání dne 22.5.2017. Zájemci budou následně seznámeni s výsledkem, vítěz bude osloven k uzavření smlouvy.

Bližší informace podá Ing. Jitka Bořilová, referent životního prostředí Obce Hodonice
zivotniprostredi@hodonice.cz 736 738 341

Příloha – Grafické vyznačení předmětu výzvy