Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Velikost:
1.56 MB
Datum vystavení: 18.5.2017
Datum sejmutí: 2.6.2017

Hodonice – místní komunikace „Ke Kobe“

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění

1. Údaje o zadavateli

Název zadavatele: Obec Hodonice
Sídlo zadavatele: Obecní 287, 671 25 Hodonice
ID datové schránky: hz4becg
IČ: 00292788
DIČ: CZ00292788
Osoba oprávněná jednat: Bc. Pavel Houšť, starosta obce
Telefon, e-mail: +420 515 234 329, starosta@hodonice.cz
Profil zadavatele: www.hodonice.cz,

2. Kontaktní osoba zadavatele

Jméno, Přímení: Bc. Pavel Houšť
Telefon: +420 515 234 329
e-mail: starosta@hodonice.cz
V případě, že uchazeč nebyl zadavatelem osloven přímo v rámci výzvy, zašle uchazeč výše uvedené kontaktní osobě přihlášku do výběrového řízení.

3. Předmět a název veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je oprava místní komunikace v obci Hodonice s názvem „Hodonice – místní komunikace „Ke Kobe“
Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované Ing. Liborem Pivničkou a dle uvedeného výkazu výměr.

4. Popis předmětu plnění veřejné zakázky

V rámci opravy místní komunikace v Hodonicích budou realizovány práce na pozemku p.č. 1654/7 v k.ú. Hodonice. Rozsah a způsob provedení prací je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací.

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1.030.000 tis.,- Kč bez DPH.

6. Lhůta plnění veřejné zakázky, záruka

Zahájení stavebních prací: 1.7.2017
Dokončení stavebních prací: nejpozději do 31.8.2017
Záruka na dokončené dílo je stanovena v délce 60 měsíců

7. Platební podmínky, možnost zvýšení ceny díla

Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel bude objednateli fakturovat do výše 100% hodnoty veřejné zakázky, po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

Změna ceny je možná pouze pokud si objednatel objedná práce, které nebyly součástí nabídky, nebo o práce, které nebylo možné ani se vší odbornosti budoucího zhotovitele předvídat. Tyto práce pak budou oceněny podle jednotkových cen, použitých pro zpracování nabídky, a pokud to není možné, tak dle ceníku RTS Brno, ponížené o koeficient rozdílu cen použitých v nabídce uchazeče a cen ceníkových. Tyto položky budou pak obsahovat veškeré nutné práce pro řádné zhotovení díla. Následně budou předloženy objednateli k odsouhlasení. Bez předchozího odsouhlasení, nemá zhotovitel právo na realizaci těchto prací a jejich úhradu. Práce, které nebudou prováděny, nebudou fakturovány a výsledná cena bude ponížena o tyto práce.

8. Hodnotící kritéria

Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 144 zákona. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

9. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

K prokázání své kvalifikace uchazeč předloží:

 • Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle přílohy č. 2 této výzvy.
 • Kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského listu na provádění staveb.
 • 2 referenční stavby obdobného charakteru ve výši min. 0,8 mil. Kč v předchozích 2 letech.

10. Další podmínky a požadavky zadavatele

Zhotovitel je povinen veškeré nejasnosti v zadávací dokumentaci a předmětu plnění řešit v průběhu zadávacího řízení a to písemnými dotazy, zaslanými kontaktní osobě zadavatele. Písemné dotazy je možné zaslat zadavateli e-mailem nejpozději 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek.

Zhotovitel je povinen předem projednat s vlastníky přilehlých pozemků, dotčenými organizacemi, podniky a ostatními uživateli místní komunikace, jakož to jediné příjezdové a přístupové komunikace, omezení průjezdnosti v průběhu opravy této komunikace.
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení a v souvislosti se zadávacím řízením.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do podpisu smlouvy s uchazečem zadávací řízení zrušit.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Uchazeč může zakázku realizovat subdodavatelsky max. však do výše 30%.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Podává-li samostatnou nabídku, nemůže současně:

 • být subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace, ani
 • podat společnou nabídku s jinými dodavateli.

Vyloučení uchazeče

Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, pokud:

 • jeho nabídka nebude doručena do stanovené lhůty;
 • nabídka uchazeče nebude obsahovat všechny náležitosti požadované zadavatelem;
 • uchazeč neprokáže kvalifikaci v požadovaném rozsahu;
 • uchazeč podá více než 1 nabídku;

Nabídka musí obsahovat doklady v tomto pořadí:

 • krycí list nabídky dle přílohy č.1
 • soupis prací (položkový rozpočet) dle přílohy č. 4
 • čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle přílohy č. 2 této výzvy,
 • podepsaný návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky) v souladu s požadavky zadavatele včetně předpokládaného harmonogramu dle přílohy č.3,
 • kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského listu na provádění staveb
 • přehled subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

11. Místo a lhůta pro podání nabídek

Nabídka bude podána zadavateli v tištěné písemné formě v českém jazyce v zapečetěné
obálce s označením „NEOTEVÍRAT! NABÍDKA NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY:, „Hodonice – místní komunikace „Ke Kobe“
do 2.6.2017, do 9:00 hod., a to buď osobně na podatelnu obce Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice, v těchto dnech:

Pondělí 7.00 – 12.00 , 12.30 – 16.00
Středa 7.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Čtvrtek 7.00 – 12.00
Pátek 7.00 – 12.00,
nebo bude zaslána poštou na adresu zadavatele do požadovaného termínu.

12. Místo a termín otevírání obálek

Otevírání obálek se uskuteční tentýž den tzn. 2.6.2017 ve 9:05 hod. v zasedací místnosti
na obecním úřadě Hodonice. Každý z uchazečů se může zúčastnit otevírání obálek v počtu 1
osoby. Uchazečům bude sdělen při otevírání termín podání jednotlivých nabídek, jméno uchazeče a výše nabídkové ceny bez DPH.

13. Zadávací lhůta

Zadávací lhůta počíná běžet dnem lhůty pro podání nabídek a uchazečům prvním třem v pořadí končí dnem podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Po celou tuto dobu jsou uchazeči svou nabídkou vázání.
Vítězný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření SMLOUVY O DÍLO tak, aby SMLOUVA mohla být uzavřena do 10 dnů, ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky. Pokud uchazeč odmítne smlouvu podepsat nebo neposkytne součinnosti v této lhůtě, je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy o dílo druhého, případně třetího v pořadí.

14. Oznámení výsledku výběrového řízení

Uchazečům bude po schválení výsledku výběrového řízení zasláno oznámení o výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu s uvedením výsledného pořadí na základě protokolu o hodnocení nabídek.

15. Předložení čistopisu smlouvy o dílo

Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli příslušný počet vyhotovení čistopisu SMLOUVY O DÍLO, který bude již ze strany uchazeče podepsán. Čistopis smlouvy musí být identický jako ten, který byl přiložen jako součást této výzvy, doplněný o povinné přílohy, které zadavatel požadoval v rámci zadávacího řízení.

16. Ukončení zadávacího řízení a zveřejnění uzavřené smlouvy o dílo

Zadávací řízení končí dnem podpisu smlouvy s vítězným uchazečem popř. 2,3 v pořadí. Zadavatel uveřejní na svém profilu tuto uzavřenou smlouvu a to nejpozději do 15 dnů od jejího podpisu.

17. Přílohy

1) Krycí list nabídky – příloha č. 1
2) Čestné prohlášení – příloha č. 2
3) Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky zadavatele) – příloha č. 3
4) Soupis prací (položkový rozpočet) – příloha č.4

Projektová dokumentace