Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Velikost:
1.55 MB
Datum vystavení: 30.8.2017
Datum sejmutí: 15.9.2017

MOKŘAD V OBJEKTU ÚSES – LBC HODONICKÁ NIVA, Stavební úpravy a odbahnění

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění

1. Údaje o zadavateli
Název zadavatele: Obec Hodonice
Sídlo zadavatele: Obecní 287, 671 25 Hodonice
ID datové schránky: hz4becg
IČ: 00292788
DIČ: CZ00292788
Osoba oprávněná jednat: Bc. Pavel Houšť, starosta obce
Telefon, e-mail: +420 515 234 329, starosta@hodonice.cz
Profil zadavatele: www.hodonice.cz

2. Kontaktní osoba zadavatele
Jméno, Přímení: Bc. Pavel Houšť
Telefon: +420 515 234 329
e-mail: starosta@hodonice.cz

V případě, že uchazeč nebyl zadavatelem osloven přímo v rámci výzvy, zašle uchazeč výše uvedené kontaktní osobě přihlášku do výběrového řízení.

3. Předmět a název veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací s názvem „MOKŘAD V OBJEKTU ÚSES – LBC HODONICKÁ NIVA, Stavební úpravy a odbahnění“. Práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované projektantem Jaromírem Parolkem, Popice 27, 669 02 Znojmo a dle uvedeného výkazu výměr.

4. Popis předmětu plnění veřejné zakázky
Stávající malá vodní nádrž „Panský rybník“ se nachází na nezastavěném území při jihovýchodním okraji intravilánu obce, na částech pozemků parc. č. 824/1 a 825/1 v k.ú. Hodonice.
Záměrem investora je uvést malou vodní nádrž do řádného technického stavu a současně přispět ke zvýšení retenční a akumulační schopnosti území. S ohledem na umístění nádrže v systému ÚSES – LBC Hodonická niva je cílový charakter vodního díla přírodě maximálně blízký a veškeré zásahy budou respektovat charakter území. Současně bude kladen důraz na šetrné přistupování ke stávajícímu dílu Obnova prvků ÚSES v k.ú. Hodonice (SO3), realizovanému v roce 2014-2015, jedná se o zeleň v nejbližším okolí budoucí malé vodní nádrže.
V rámci akce budou realizovány práce na SO1 – odbahnění a SO 2 – stavební úpravy (tak, jak je uvedeno ve výkazu výměr). V zátopě mokřadu bude provedeno odtěžení rybničního bahna. Stavební práce spočívají ve výstavbě výpusti, přivedení doplňkového napájení nádrže, stabilizování zemního valu a dalších doplňkových opatření.
Rozsah a způsob provedení prací je podrobně specifikován projektovou dokumentací a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb.

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 1 000 000,- Kč bez DPH.

6. Lhůta plnění veřejné zakázky, záruka
Zahájení stavebních prací:
předpoklad nabytí právní moci stavebního povolení, tj. 15.10.2017 (bude upřesněno)
Dokončení stavebních prací: 10.3.2018

Záruka na dokončené dílo je stanovena v délce 60 měsíců.

7. Platební podmínky, možnost zvýšení ceny díla
Splatnost faktur je stanovena na 30 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel bude objednateli fakturovat až do výše 90% hodnoty veřejné zakázky, zbývajících 10% bude objednatelem proplaceno po předání dokončené stavby bez vad a nedodělků.

Změna ceny je možná pouze pokud si objednatel objedná práce, které nebyly součástí nabídky, nebo o práce, které nebylo možné ani se vší odbornosti budoucího zhotovitele předvídat. Tyto práce pak budou oceněny podle jednotkových cen, použitých pro zpracování nabídky, a pokud to není možné, tak dle ceníku RTS Brno, ponížené o koeficient rozdílu cen použitých v nabídce uchazeče a cen ceníkových. Tyto položky budou pak obsahovat veškeré nutné práce pro řádné zhotovení díla. Následně budou předloženy objednateli k odsouhlasení. Bez předchozího odsouhlasení, nemá zhotovitel právo na realizaci těchto prací a jejich úhradu. Práce, které nebudou prováděny, nebudou fakturovány a výsledná cena bude ponížena o tyto práce.

8. Hodnotící kritéria
Základním kritériem pro hodnocení veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídek dle § 114 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejnižší nabídkové ceny bez DPH.

9. Požadavky na prokázání kvalifikace zhotovitele
K prokázání své kvalifikace uchazeč předloží:
• Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle přílohy č. 2 této výzvy.
• Kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského listu na provádění staveb.

10. Referenční zakázky zhotovitele
Zhotovitel prokazuje odbornou způsobilost referenčními zakázkami. Prokáže zrealizování tří staveb vodních nádrží v letech 2013-2017 v ceně nejméně 800 000 Kč bez DPH.

11. Další podmínky a požadavky zadavatele
Zhotovitel je povinen veškeré nejasnosti v zadávací dokumentaci a předmětu plnění řešit v průběhu zadávacího řízení a to písemnými dotazy, zaslanými kontaktní osobě zadavatele. Písemné dotazy je možné zaslat zadavateli e-mailem nejpozději 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení a v souvislosti se zadávacím řízením. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv do podpisu smlouvy s uchazečem zadávací řízení zrušit.
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.
Uchazeč může zakázku realizovat subdodavatelsky max. však do výše 30%.

Uchazeč může podat pouze jednu nabídku. Podává-li samostatnou nabídku, nemůže současně:
• být subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel, který také podává nabídku, prokazuje splnění kvalifikace, ani
• podat společnou nabídku s jinými dodavateli.

Vyloučení uchazeče
Uchazeč bude vyloučen z účasti ve výběrovém řízení, pokud:
• jeho nabídka nebude doručena do stanovené lhůty;
• nabídka uchazeče nebude obsahovat všechny náležitosti požadované zadavatelem;
• uchazeč neprokáže kvalifikaci v požadovaném rozsahu;
• uchazeč podá více než 1 nabídku;

Nabídka musí obsahovat doklady v tomto pořadí:
• krycí list nabídky zpracovaný dle přílohy č. 1 této Výzvy,
• čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů podle přílohy č. 2 této výzvy,
• podepsaný návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky – příloha č. 3) v souladu s požadavky zadavatele včetně předpokládaného harmonogramu
• kopii výpisu z obchodního rejstříku a živnostenského listu na provádění staveb
• přehled subdodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky

12. Místo a lhůta pro podání nabídek
Nabídka bude podána zadavateli v tištěné písemné formě v českém jazyce v zapečetěné obálce s označením „NEOTEVÍRAT! NABÍDKA NA PLNĚNÍ ZAKÁZKY: „MOKŘAD V OBJEKTU ÚSES – LBC HODONICKÁ NIVA, Stavební úpravy a odbahnění“, do 15.9.2017, do 10:00 hod., a to buď osobně na podatelnu obce Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice, v těchto dnech:

Pondělí 7.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Středa 7.00 – 12.00, 12.30 – 16.00
Čtvrtek 7.00 – 12.00
Pátek 7.00 – 12.00,

nebo bude doručena poštou na adresu zadavatele do požadovaného termínu.

13. Místo a termín otevírání obálek
Otevírání obálek se uskuteční tentýž den tzn. 15.9.2017 v 10:05 hod. v zasedací místnosti na obecním úřadě Hodonice. Každý z uchazečů se může zúčastnit otevírání obálek v počtu 1 osoby. Uchazečům bude sdělen při otevírání termín podání jednotlivých nabídek, jméno uchazeče a výše nabídkové ceny bez DPH.

14. Zadávací lhůta
Zadávací lhůta počíná běžet dnem lhůty pro podání nabídek a uchazečům prvním třem v pořadí končí dnem podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem. Po celou tuto dobu jsou uchazeči svou nabídkou vázání.
Vítězný uchazeč je povinen poskytnout zadavateli součinnost potřebnou k uzavření SMLOUVY O DÍLO tak, aby SMLOUVA mohla být uzavřena do 10 dnů, ode dne oznámení výběru nejvhodnější nabídky. Pokud uchazeč odmítne smlouvu podepsat nebo neposkytne součinnosti v této lhůtě, je zadavatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy o dílo druhého, případně třetího v pořadí.

15. Oznámení výsledku výběrového řízení
Uchazečům bude po schválení výsledku výběrového řízení zasláno oznámení o výsledku výběrového řízení zakázky malého rozsahu s uvedením výsledného pořadí na základě protokolu o hodnocení nabídek.

16. Předložení čistopisu smlouvy o dílo
Uchazeč, jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější, předloží neprodleně zadavateli příslušný počet vyhotovení čistopisu SMLOUVY O DÍLO, který bude již ze strany uchazeče podepsán. Čistopis smlouvy musí být identický jako ten, který byl přiložen jako součást této výzvy, doplněný o povinné přílohy, které zadavatel požadoval v rámci zadávacího řízení.

17. Ukončení zadávacího řízení a zveřejnění uzavřené smlouvy o dílo
Zadávací řízení končí dnem podpisu smlouvy s vítězným uchazečem popř. 2., 3. v pořadí. Zadavatel uveřejní na svém profilu tuto uzavřenou smlouvu a to nejpozději do 15 dnů od jejího podpisu.

18. Přílohy
1) Krycí list nabídky – příloha č. 1
2) Čestné prohlášení – příloha č. 2
3) 3 referenční zakázky
4) Návrh smlouvy o dílo (obchodní podmínky zadavatele) – příloha č. 3
5) Projektová dokumentace stavby – průvodní a technická zpráva, výkresová část, vyjádření orgánů a správců sítí
6) Výkaz výměr