Zahájení společného územního a stavebního řízení

Velikost:
119 kB
Datum vystavení: 28.5.2014
Datum sejmutí: 12.6.2014

RD Tasovice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
Hodonice, dne 27.05.2014

Č.j. STÚ 110/2014-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Otrubová Růžena (nar. 14.11.1957)
Libušino Údolí 673/154
623 00 Brno – Kohoutovice
V zastoupení:
Ing. Švach Ladislav
Smetanova 2353/23
669 02 Znojmo

Oznámení
zahájení společného územního a stavebního řízení
a pozvání k ústnímu jednání

Otrubová Růžena, Libušino Údolí 673/154, Brno – Kohoutovice, v zastoupení: Ing. Švach Ladislav, Smetanova 2353/23, Znojmo, podal dne 05.05.2014 u zdejšího stavebního úřadu žádost o změnu stavby před jejím dokončení Rekreační domek na: „RD Tasovice“ stávajícího rozestavěného objektu, v Tasovicích na pozemku parc. č. 668 kat. území Tasovice nad Dyjí.
Dnem podání žádosti bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení o změně stavby před jejím dokončení.
Stavební úřad I. stupně v Hodonicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje v souladu s ustanovením § 94a odst. 2 stavebního zákona zahájení spojeného územního a stavebního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům řízení. Současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání spojené s ohledáním na místě

na den 12.06.2013 (čtvrtek) v 10,00 hodin

se schůzkou pozvaných na staveništi u p.č. 668 k.ú. Tasovice nad Dyjí.

Vlastník (nájemce) pozemků a staveb, které jsou předmětem řízení je povinen podle § 54 odst. 1 zákona 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), strpět ohledání na místě a k tomuto účelu pozemky a stavby zpřístupnit.
Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a důkazy nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě mohou uplatnit svá závazná stanoviska dotčené orgány.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí u Stavebního úřadu v Hodonicích v úředních hodinách (7,30-17,00), v ostatní dny po telefonické domluvě, nebo při ústním jednání.
Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání se stavebním úřadem písemnou plnou moc.
K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.