Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Velikost:
173 kB
Datum vystavení: 7.10.2015
Datum sejmutí: 24.11.2015

Rekonstrukce vodovodního přivaděče Hodonice – Krhovice

Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 05.10.2015

Č.j. STÚ 304/2015-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání

Svazek obcí Tasovice a Hodonice (IČ: 68 68 94 20), Obecní 287, 671 25 Hodonice, zastoupená Vodárenskou akciovou společností, a.s. (IČ: 49 45 58 42), divize Znojmo, Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo, podal dne 30.09.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

“Rekonstrukce vodovodního přivaděče Hodonice – Krhovice“
v Hodonicích a Krhovicích, na pozemcích parc. č. 212/1 (ZE 1910), 217, 3267, 3278, 3279, 3277, 3276, 3274, 3273, 3191, 3312, 3314, 3315, 3330, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3358, 3357, 3356, 3355, 3354, 3236, 3163, 3161, 3162, 3035 a 3031 k.ú. Hodonice a 6810, 6812, 6813, 6814, 6815, 6818, 6822, 6825, 6785, 6921,6923, 6966 a 6968 k.ú. Krhovice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad I. stupně Hodonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení.
K projednání žádosti nařizuje veřejné ústní jednání

na den 24.11.2015 (úterý) v 10,00 hodin
se schůzkou v kanceláři Stavebního úřadu v Hodonicích.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání.

Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, které mohou být předmětem územního řízení, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a k tomuto účelu je zpřístupnit. Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření. Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přizvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu Obecního úřadu  Hodonice v úředních hodinách (Po, St, 7,00-16,00), v ostatní dny po telefonické domluvě, nebo při veřejném ústním jednání.
Do 5 pracovních dnů po skončení termínu pro podávání námitek a připomínek je možno seznámit se s podklady řízení ve smyslu § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.