Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání

Velikost:
142 kB
Datum vystavení: 4.12.2014
Datum sejmutí: 19.12.2014

Tasovice – Löfler: NN přip. rozš. DS
Obecní úřad Hodonice, Stavební úřad I. stupně
Obecní 287, 671 25 Hodonice
v Hodonicích dne 03.12.2014

Č.j. STÚ 243/2014-ESH
Vyřizuje: Ing. arch. Eva Simotová Holečková (Telefon:515 234 310)
E-mail: stavebniurad@hodonice.cz

Oznámení
zahájení územního řízení
a pozvání k ústnímu jednání

E.ON Distribuce, a.s. (IČ: 28 08 54 00), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený: E.ON Česká republika, s.r.o. (IČ: 25 73 35 91), F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice, zastoupený společností: Fiera, a.s. (IČ: 25 16 63 61), Mládežnická 146/IV, Jindřichův Hradec, podal dne 03.12.2014 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

“Tasovice – Löfler: NN přip. rozš. DS, čís. stavby 1030020446, čís. akce 103-142/14“
v Tasovicích, na pozemcích parc. č. 643/10, 702/12, 702/11, 702/13, 702/8, 702/1, 702/3 a PK 6131/1 kat. území Tasovice nad Dyjí.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.
Stavební úřad I. stupně Hodonice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen ‚stavební zákon‘), ve znění pozdějších předpisů, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení dotčeným orgánům a účastníkům řízení.
K projednání žádosti nařizuje ústní jednání

na den 19.12.2014 (pátek) v 10,00 hodin
se schůzkou v kanceláři Stavebního úřadu v Hodonicích.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo oznámeno zahájení územního řízení a nařízeno ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem v oznámení, a to do doby konání ústního jednání. Pro vyvěšení informace o záměru v území stavební úřad určuje úřední desku Obce Tasovice.
Pokud žadatelé uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované ústní jednání.
Vlastníci (nájemci) pozemků a staveb, které mohou být předmětem územního řízení, jsou povinni strpět ohledání na místě podle § 54 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, a k tomuto účelu je zpřístupnit.
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží.
Nechá-li se některý účastník řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
Účastníci řízení mohou nahlédnout do podkladů rozhodnutí u stavebního úřadu Obecního úřadu  Hodonice v úředních hodinách (Po, St, 7,00-16,00), v ostatní dny po telefonické domluvě, nebo při ústním jednání.
Do 5 pracovních dnů po skončení termínu pro podávání námitek a připomínek je možno seznámit se s podklady řízení ve smyslu § 36 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.