Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1.04 MB
Datum vystavení: 25.6.2019
Datum sejmutí: 19.7.2019

Zápis z 10. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 19. 6. 2019

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 21,20 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan,
hosté: dle prezenční listiny 4 podepsaní hosté
Omluven: Letocha Tomáš, Ing. Bořilová Jitka
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 9 členů zastupitelstva obce.
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: paní Miluše Mitregová, pan Jan Procházka
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 22. 5. 2019

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Závěrečný účet obce Hodonice za rok 2018
 • 1.2 Účetní závěrka obce Hodonice za rok 2018
 • 1.3 Účetní závěrka PO MŠ Hodonice za rok 2018
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 15/2019 za měsíc květen 2019
 • 1.5 Rozpočtové opatření č. 16/2019 za měsíc květen 2019
 • 1.6 Rozpočtové opatření č. 17/2019 za měsíc květen 2019
 • 1.7 Rozpočtové opatření č. 18/2019 za měsíc červen 2019
 • 1.8 Pronájem nemovité věci – pozemek p.č. 212/16 v k.ú. Hodonice
 • 1.9 Pronájem nemovité věci – část pozemku p.č. 210 o výměře 252 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.10 Pronájem nemovité věci – pozemek p.č. 394/6 v k.ú. Hodonice
 • 1.11 Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 53/8 v k.ú. Hodonice
 • 1.12 Nabídka na rozšíření veřejného osvětlení a osvětlení kostelní věže
 • 1.13 Návrh na ukončení smlouvy s Advokátní kanceláří Lisko a Vala
 • 1.14 Pověření místostarosty k účasti na jednáních při výstavbě sportovní haly a předkládání pravidelných informací k průběhu výstavby “Sportovní haly Hodonice”
 • 1.15 Návrh na pořízení potřebného vybavení kuchyně v KD Hodonice

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v I.NP v KD Hodonice, Obecní 287
 • 2.2 Žádost o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení v obci Hodonice
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Kateřina Ondříšková, Hodonice
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Jana Králová, Hodonice
 • 2.5 Žádost o individuální dotaci na žáka první třídy ZŠ, žádost podala Markéta Dokulilová, Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Informace o podané žádosti na pořízení nového dopravního prostředku pro JSDH Hodonice
 • 3.2 Informace o přípravě výběrového řízení na instalaci vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice
 • 3.3 Informace o průběžném zpracovávání PD na zateplení bytových domů Na Vinici
 • 3.4 Informace z jednání o netěsnosti hráze rybníku „Pančák“ v Hodonicích
 • 3.5 Informace o přípravě investiční akce „Dopravní hřiště v Hodonicích“
 • 3.6 Informace o přípravě investiční akce Oprava místní komunikace „Do pískovny“, Hodonice a „Místní komunikace ke hřišti“, Hodonice
 • 3.7 Informace o přípravě návrhu dohody na zabezpečení provozu sportovní haly
 • 3.8 Informace o demolici budovy č.4, U Kostela, Hodonice
 • 3.9 Informace komise životního prostředí
 • 3.10 Informace majetkové komise
 • 3.11 Informace legislativní komise
 • 3.12 Informace kulturně – sportovní komise

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: pana Jana Procházku a paní Miluši Mitregovou
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/10 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/10 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/10 bylo přijato v navrženém znění

dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

1. Hospodaření.
1.1 Závěrečný účet obce Hodonice za rok 2018.
Podklady k závěrečnému účtu obce Hodonice za rok 2018 a zpráva Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí o výsledku hospodaření obce Hodonice za rok 2018, byly členům zastupitelstva doručeny v přílohách. Na úřední desce i elektronické desce byl návrh závěrečného účtu obce Hodonice zveřejněn dne 3.6.2019 tak, aby se s ním mohli seznámit a vyjádřit se k němu i občané obce.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hodonice souhlasí a schvaluje celoroční hospodaření obce Hodonice a závěrečný účet obce Hodonice za rok 2018 včetně příloh a zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního – oddělení přezkumu obcí o výsledku hospodaření obce Hodonice za rok 2018, a to
bez výhrad.
Po projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2018 a Návrhu závěrečného účtu obce Hodonice, včetně všech příloh za rok 2018 zastupitelstvem obce Hodonice bez výhrad, se tento návrh stává

ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE HODONICE za rok 2018.

Návrh závěrečného účtu obce Hodonice, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2018, byl řádně zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na fyzické úřední desce obce Hodonice od 3.6.2019 do dne schválení. Ve stejném období byl zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce Hodonice na www.hodonice.cz
Úplné znění, včetně všech příloh, je v písemné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Hodonice a na internetových stránkách obce Hodonice pod odkazem http://www.hodonice.cz/uredni_deska/navrh-zaverecneho-uctu-obce-hodonice-za-rok-2018

hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/10 bylo přijato v navrženém znění

1.2 Účetní závěrka obce Hodonice za rok 2018.
Návrh účetní závěrky obce Hodonice za rok 2018
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku obce za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb.
Účetní obce předložila zastupitelstvu obce následující podklady k zajištění schválení účetní závěrky:
1. Účetní výkazy, konkrétně výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, sestavené k datu 31.12.2018
2. Zpráva o výsledku finanční kontroly sestavená v souladu s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 k zákonu o finanční kontrole ze dne 13.2.2019
3. Protokoly o výsledcích veřejnosprávních kontrol sestavené ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění k poskytnutým dotacím v roce 2018.
4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2018 ze dne 19. března 2019 vyhotovenou Odborem kontrolním a právním, oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3, 601 82 Brno.
5. Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků obce Hodonice k 31.12.2018 ze dne 8.2.2019.

Žádné další účetní záznamy a doplňující informace si zastupitelstvo obce nevyžádalo

Zastupitelstvo obce Hodonice projednalo účetní závěrku Obce Hodonice za rok 2018. Zastupitelstvo obce Hodonice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
Zastupitelstvo obce Hodonice tímto schvaluje kompletní účetní závěrku Obce Hodonice sestavenou ke dni 31.12.2018.
Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 2018
ve výši Kč 10.844.251,44 na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období.
O schválení účetní závěrky Obce Hodonice za r. 2018 bude vypracován Protokol, který bude v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30.6.2019, odeslán do Centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech (příloha zápisu)
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/10 bylo přijato v navrženém znění

1.3 Účetní závěrka PO MŠ Hodonice za rok 2018.
Návrh účetní závěrky zřízené PO MŠ Hodonice
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku zřízené Příspěvkové organizace MŠ Hodonice za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb.
Účetní obce předložila zastupitelstvu obce následující podklady k zajištění schválení účetní závěrky:
Účetní výkazy, konkrétně výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, sestavené k datu 31.12.2018
Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2018.

Žádné další účetní záznamy a doplňující informace si zastupitelstvo obce nevyžádalo

Zastupitelstvo obce Hodonice projednalo účetní závěrku PO MŠ Hodonice za rok 2018. Zastupitelstvo obce Hodonice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
Zastupitelstvo obce Hodonice tímto schvaluje kompletní účetní závěrku PO MŠ Hodonice sestavenou ke dni 31.12.2018.
Součástí schválení účetní závěrky je schválení celoročního hospodaření PO MŠ Hodonice za rok 2018 a výsledku hospodaření z hlavní činnosti ve výši plus Kč 24,27 z hospodářské činnosti ve výši plus Kč 6.346,20.
O převedení zisku v celkové výši Kč 6.370,47 do rezervního fondu rozhodlo Zastupitelstvo obce Hodonice na 8. zasedání dne 17.4.2019 usnesením č. 6/8.

O schválení účetní závěrky PO MŠ Hodonice za r. 2018 bude vypracován Protokol, který bude neprodleně předán ředitelce PO MŠ Hodonice pro zabezpečení zpracování informace o schválení účetní závěrky za rok 2018 do účetních výkazů.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 6/10 bylo přijato v navrženém znění

1.4 Rozpočtové opatření č. 15/2019 za měsíc květen 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2019 za měsíc květen 2019 ve výši příjmů 22 100,- Kč, výdajů 800,- Kč a financování ve výši – 21 300,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 202 900,- Kč, výše výdajů 55 056 900,- Kč a výše financování 20 854 000,- Kč.

1.5 Rozpočtové opatření č. 16/2019 za měsíc květen 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2019 za měsíc květen 2019 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 29 000,- Kč a financování ve výši 29 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 202 900,- Kč, výše výdajů 55 085 900,- Kč a výše financování 20 883 000,- Kč.

1.6 Rozpočtové opatření č. 17/2019 za měsíc květen 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2019 za měsíc květen 2019 ve výši příjmů 90 000,- Kč, výdajů 224 700,- Kč a financování ve výši 134 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 292 900,- Kč, výše výdajů 55 310 600,- Kč a výše financování 21 017 700,- Kč.

1.7 Rozpočtové opatření č. 18/2019 za měsíc červen 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18/2019 za měsíc červen 2019 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši 0,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 292 900,- Kč, výše výdajů 55 310 600,- Kč a výše financování 21 017 700,- Kč.

1.8 Pronájem nemovité věci – pozemek p.č. 212/16 v k.ú. Hodonice.
Jedná se o pozemek vedle hasičské zbrojnice o výměře 121 m2. V katastru nemovitostí je vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Záměr pronájmu byl zveřejněn 27.5.2019 a do požadovaného termínu byla doručena jedna nabídka.

Majetková komise navrhuje pozastavit tento bod k projednání a navrhuje nechat zpracovat znalcem znalecký posudek na cenu pronájmu pozemku .
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci, nabídky nebudou posuzovány a bude zveřejněn nový záměr pronájmu, po stanovení ceny pronájmu v místě obvyklé znalcem.

1.9 Pronájem nemovité věci – část pozemku p.č. 210 o výměře 252 m2 v k.ú. Hodonice.
Jedná se o pozemek na ulici Krhovická o výměře 252 m2. V katastru nemovitostí je vedený jako ostatní plocha – zeleň. Záměr pronájmu byl zveřejněn 27.5.2019 a do požadovaného termínu nebyla doručena žádná nabídka.
Proto nebude tento bod projednáván. Pro příští zveřejnění záměru bude zpracován odhad ceny v místě obvyklé.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí neprojednání záměru pronájmu nemovité věci. Nový záměr pronájmu bude zveřejněn po stanovení ceny pronájmu v místě obvyklé znalcem.

1.10 Pronájem nemovité věci – pozemek p.č. 394/6 v k.ú. Hodonice.
Jedná se o pozemek na ulici Za Hřbitovem o výměře 66 m2. V katastru nemovitostí je vedený jako ostatní plocha – ostatní komunikace. Záměr pronájmu byl zveřejněn 27.5.2019 a do požadovaného termínu byla doručena jedna nabídka.
Majetková komise navrhuje pozastavit tento bod k projednání a navrhuje nechat zpracovat znalcem znalecký posudek na cenu pronájmu pozemku.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zveřejnění záměru pronájmu nemovité věci, nabídky nebudou posuzovány a bude zveřejněn nový záměr pronájmu, po stanovení ceny pronájmu v místě obvyklé znalcem.

1.11 Nabídka na odkoupení pozemku p.č. 53/8 v k.ú. Hodonice.
Jedná se o pozemek o výměře 374 m2, který je v bezprostřední blízkosti bývalé masny v Hodonicích. Zakoupením pozemku by obec získala ucelenou část pozemků v této lokalitě. Pozemek p.č. 53/8 je ve vlastnictví ČR a příslušnost hospodařit s tímto majetkem má SPÚ, který tuto nabídku předkládá. Nabízená cena je stanovena znaleckým posudkem ve výši ceny v místě a čase obvyklé, tj. 400,- Kč/ m2. Celková cena pozemku je vypočtena na částku 149 600,-Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úplatný převod pozemku p.č. 53/8 o výměře 374 m2 v k.ú. Hodonice z vlastnictví České republiky do majetku obce Hodonice za navrhovanou cenu v místě obvyklou stanovenou znaleckým posudkem č. 4910-32/2019 v celkové výši 149 600,- Kč, kterou předložil Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Hroznová 17, 603 00 Brno.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/10 bylo přijato v navrženém znění

1.12 Nabídka na rozšíření veřejného osvětlení a osvětlení kostelní věže.
Firma Sunritek zpracovala nabídku na rozšíření veřejného osvětlení na ulici Polní a U Kostela, úpravu intenzity osvětlení Na Vinici a dále předložila nabídku na osvětlení kostelní věže ve dvou variantách. A to osvětlení kostela z jihozápadní strany a osvětlení kostelní věže ze dvou stran.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření veřejného osvětlení na ulici Polní o 2 ks svítidel, U Kostela o 1 svítidlo, úpravu intenzity osvětlení Na Vinici, o 1 svítidlo u rybníka na ulici Panská a osvětlení kostelní věže ze dvou stran (varianta 1), dle nabídky firmy Sunritek.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/10 bylo přijato v navrženém znění

1.13 Návrh na ukončení smlouvy s Advokátní kanceláří Lisko a Vala.
Pan Albert předložil návrh na ukončení smlouvy s advokátní kanceláří Lisko a Vala z důvodu nevyužívání jejich služeb v plném rozsahu a z důvodu věcných chyb v některých smlouvách. V současné době platíme advokátní kanceláři paušální měsíční odměnu ve výši 4800 Kč,- bez DPH. V roce 2016 provedla advokátní kancelář pro obec Hodonice 24 úkonů (kupní a nájemní smlouvy, výzvy k uhrazení pohledávek, zastupování v soudních řízeních apod.) v roce 2017 bylo provedeno 29 úkonů. V roce 2018 pouze 14 úkonů a v letošním roce zatím 6 úkonů.
Návrh usnesení: ZO schvaluje ukončení „paušální“ Smlouvy s Advokátní kanceláří Lisko a Vala a pověřuje starostu obce Hodonice k podání výpovědi dle příslušného ustanovení této smlouvy do konce měsíce června 2019 s řádnou výpovědní dobou, bez sankcí za předčasné ukončení smlouvy.
ZO pověřuje starostu obce Hodonice k oslovení advokátních kanceláří, které pro obec Hodonice v minulosti řádně prováděli právní úkony, pro zaslání nabídky smluvních podmínek za jednotlivý právní úkon, nebo hodinovou sazbu za konzultaci. Nabídky budou předloženy na nejbližším jednání ZO tak, aby bylo možno uzavřít smlouvu mezi obcí Hodonice a nově vybranou advokátní kanceláří s návazností na ukončení smlouvy se stávající Advokátní kanceláří Lisko a Vala.

Starosta podává protinávrh: ZO pověřuje starostu obce Hodonice k oslovení advokátních kanceláří, které pro obec Hodonice v minulosti řádně prováděli právní úkony, pro zaslání nabídky smluvních podmínek za jednotlivý právní úkon, nebo hodinovou sazbu za konzultaci. Nabídky budou předloženy na nejbližším jednání ZO tak, aby bylo možno uzavřít smlouvu mezi obcí Hodonice a nově vybranou advokátní kanceláří s návazností na možné ukončení smlouvy se stávající Advokátní kanceláří Lisko a Vala.
Hlasování o protinávrhu: pro 7 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 2 Albert Josef, Bc. Matoušek Karel, zdržel se 0
usnesení č. 9/10 bylo přijato v navrženém znění

1.14 Pověření místostarosty k účasti na jednáních při výstavbě sportovní haly a předkládání pravidelných informací k průběhu výstavby “Sportovní haly Hodonice”.
Vzhledem k tomu, že obec Hodonice investičně podporuje výstavbu sportovní haly, je nutné poskytování ucelených a pravidelných informací z výstavby sportovní haly. Pan Albert navrhuje, aby byl místostarosta pověřen tímto úkolem a předkládal informace o výstavbě sportovní haly členům zastupitelstva.
Návrh usnesení: ZO pověřuje místostarostu obce Hodonice, aby byl účasten jako zástupce obce Hodonice na všech jednáních, kontrolních dnech, podpisech smluv apod. při výstavbě „Sportovní haly Hodonice“ v součinnosti s TJ Hodonice. ZO pověřuje místostarostu ke zpracování a zasílání pravidelných písemných zpráv všem členům zastupitelstva o průběhu výstavby haly ve 14 ti denních intervalech počínaje dnem 1. 7. 2019 a konče udělením „Kolaudačního rozhodnutí“.

Bc. Letocha podává protinávrh: ZO pověřuje místostarostu obce Hodonice, aby byl účasten jako pověřený zástupce obce Hodonice dle svých časových možností na všech jednáních, kontrolních dnech, podpisech smluv aj. při výstavbě „Sportovní haly Hodonice“ v součinnosti s TJ Hodonice. V případě nepřítomnosti místostarosty se na těchto jednáních zúčastní starosta nebo jím pověřený zastupitel obce Hodonice. ZO pověřuje místostarostu zpracováním a zasíláním pravidelných e-mailových písemných zpráv všem zastupitelům o průběhu výstavby „Sportovní haly Hodonice“ v intervalu 14 dní, počínaje dnem 1. 7. 2019 a konče udělením „Kolaudačního rozhodnutí“.
Hlasování o protinávrhu: pro 7 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 2 Albert Josef, Bc. Matoušek Karel, zdržel se 0
usnesení č. 10/10 bylo přijato v navrženém znění

1.15 Návrh na pořízení potřebného vybavení kuchyně v KD Hodonice.
Vzhledem k tomu, že stále více využívá kuchyně v KD k přípravě pokrmů, je nutné doplnit kuchyni potřebným vybavením. Pan Procházka zajistil nabídku od firmy BIMOK AIR Znojmo na pořízení tohoto vybavení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení potřebného vybavení do kuchyně KD Hodonice dle předložené nabídky od firmy BIMOK AIR Znojmo v celkové hodnotě do 15 500,- Kč včetně DPH.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11/10 bylo přijato v navrženém znění

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů.
2.1 Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v I.NP v KD Hodonice, Obecní 287.
Výzva k předložení žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu, označeného 1.28, 1.30, byla zveřejněna 3.6.2019. Do požadovaného termínu 18.6.2019 byly doručeny 4 žádosti: Zdenka Sádlíková (Krhovice), Adéla Pelechová (Hodonice), Jaroslav Křen (Únanov), Miroslav Veloch (Uherčice).
Majetková komise na základě doručených žádostí doporučuje odmítnout všechny žádosti a uvedený byt v současné době neobsazovat.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje uzavření nájemní smlouvy k bytu v KD Hodonice s žádným z výše uvedených uchazečů o byt a v současné době nebude zveřejňovat výzvu na uzavření nájemní smlouvy k tomuto bytu.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 12/10 bylo přijato v navrženém znění

2.2 Žádost o poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení v obci Hodonice.
Výběrové řízení na poskytnutí zápůjčky z FRB obce Hodonice bylo zveřejněno 3.6.2019. Do požadovaného termínu 18.6.2019 byla doručena jedna žádost o poskytnutí zápůjčky z FRB na opravu ústředního topení ve výši 50 000,- Kč. Žádost podala paní Blažena Votoupalová, Hodonice. Komise ve složení starosta, místostarosta a účetní obce, posoudila uvedenou žádost, zkontrolovala veškeré dokumenty nutné k žádosti a konstatovala, že žádost splňuje potřebné náležitosti. Komise doporučuje zastupitelstvu obce uvedenou žádost schválit.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje poskytnutí zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Hodonice ve výši 50 000,- Kč na opravu ústředního topení pro paní Blaženu Votoupalovou, Krhovická 57, Hodonice s termínem splatnosti do 31.12.2022 dle splátkového kalendáře, který bude součástí smlouvy o poskytnutí zápůjčky.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 13/10 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Kateřina Ondříšková, Hodonice.
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost paní Ondříškové schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Kateřinu Ondříškovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Kateřinou Ondříškovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 14/10 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Jana Králová, Hodonice
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost paní Králové schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Janu Královou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Janou Královou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 15/10 bylo přijato v navrženém znění

2.5 Žádost o individuální dotaci na žáka první třídy ZŠ, žádost podala Markéta Dokulilová, Hodonice.
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost paní Dokulilové schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2000,- Kč pro paní Dokulilovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Markétou Dokulilovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 16/10 bylo přijato v navrženém znění

3. Různé
3.1 Informace o podané žádosti na pořízení nového dopravního prostředku pro JSDH Hodonice.
Dne 11.6.2019 byla Ministerstvo vnitra podána žádost na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Hodonice. Výše dotace může dosahovat max. 450 tis. Kč.
ZO bere na vědomí informaci o podané žádosti na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH.

3.2 Informace o přípravě výběrového řízení na instalaci vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice.
Začátkem června 2019 byla na OÚ Hodonice předána projektová dokumentace na dodávku a montáž vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice. Dne 13.6.2019 byla podepsána smlouva na zpracování žádosti o dotaci na pořízení VZT. Současně s žádosti o dotaci musí být doložen i průkaz energetické náročnosti budovy. Dne 14.6.2019 byla na profilu zadavatele zveřejněna výzva na výběrové řízení na dodavatele VZT s termínem předložení nabídek do 26.6.2019.
ZO bere na vědomí informaci o přípravě výběrového řízení na dodávku a montáž VZT do kuchyně MŠ Hodonice.

3.3 Informace o průběžném zpracovávání PD na zateplení bytových domů Na Vinici.
Ing. Gabriel zpracovává v současné době podklady k žádosti o dotace na zateplení bytových domů. Je nutné zpracovat průkaz energetické náročnosti budov, ze kterého bude zřejmé, kde a v jakém rozsahu úspory vzniknou. Bc. Matoušek vznesl dotaz, v jaké fázi jsou návrhy smluv vůči nájemníkům? Jestli dojde k prodloužení nebo navýšení nájmu, aby nájemníci byli s tímto seznámeni. V současné době jsou zpracovávány návrhy kalkulací a úpravy smluv, které budou vycházet z celkového investičního záměru.
ZO bere na vědomí informaci o průběhu zpracovávání projektové dokumentace na revitalizaci bytových jednotek Na Vinici v obci Hodonice a přípravu návrhů na financování akce.

3.4 Informace z jednání o netěsnosti hráze rybníku „Pančák“ v Hodonicích.
Dne 18.6.2019 proběhlo za účasti zhotovitele firmy Agromeli jednání k zatěsnění hráze rybníka „Pančák“. Zhotovitel navrhuje rozprostřít podél gabionové stěny jílové těsnění až do výšky prokázaného úniku. Toto řešení projedná s projektantem panem Parolkem. Do konce června předloží zhotovitel konkrétní návrh řešení i s cenovou kalkulací na provedení zatěsnění hráze.
ZO bere na vědomí informace o dalším postupu k zamezení netěsnosti hráze.

3.5 Informace o přípravě investiční akce „Dopravní hřiště v Hodonicích“.
V současné době je stavebním úřadem zpracováváno stavební povolení na stavbu dětského dopravního hřiště. Dle Informací firmy CYRRUS ADVISORY jsme bohužel nebyli úspěšní v žádosti o dotaci na MMR na tuto stavbu. Byl zde vysoký převis poptávky. Bylo uspokojeno jen 14 % z celkového množství žadatelů o dotaci. Upřednostněny byly menší obce.
V současné době se zpracovává stavební povolení. Starosta navrhuje požádat o dotaci znovu na příští rok.
ZO bere na vědomí informaci o přípravě investiční akce „Dopravní hřiště v Hodonicích“ a nezískání dotace z MMR v letošním roce.

3.6 Informace o přípravě investiční akce Oprava místní komunikace „Do pískovny“, Hodonice a „Místní komunikace ke hřišti“, Hodonice.
V současné době je na opravu obou komunikací vydáno stavební povolení. Bohužel ani v tomto případě jsme dotace z MMR nezískali, protože žádost nebyla včas podána. Za zpracování a podání žádosti nebudeme platit žádné finanční prostředky firmě CYRRUS ADVISORY. Starosta navrhuje, aby na opravu každé komunikaci bylo vypsáno samostatné výběrové řízení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vypsání samostatného výběrového řízení na opravu místní komunikace do pískovny a vypsání výběrového řízení na vybudování komunikace k hasičskému hřišti.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 17/10 bylo přijato v navrženém znění

3.7 Informace o přípravě návrhu dohody na zabezpečení provozu sportovní haly.
V současné době probíhají jednání s Mgr. Palátovou na zpracování dohody na provoz sportovní haly po jejím dokončení. Na MŠMT byly doloženy potřebné dokumenty k definitivnímu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tyto dokumenty budou ze strany MŠMT zkontrolovány a poté by mělo být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pan Albert navrhuje, aby se nepokračovalo ve stavbě haly do doby, než bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT. Jan Procházka navrhuje pokračovat dle harmonogramu ve Smlouvě o dílo, aby nedošlo ke zpoždění prací nutných ke včasnému dokončení akce dle podmínek dotační smlouvy.
Návrh usnesení: ZO schvaluje TJ Hodonice pokračovat ve stavbě sportovní haly až po udělení rozhodnutí o přidělení dotace z MŠMT na tuto výstavbu.

Jan Procházka podává protinávrh: ZO doporučuje TJ Hodonice pokračovat ve výstavbě sportovní haly dle harmonogramu uvedeném ve smlouvě o dílo do doby než bude vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace nebo zamítnutí dotace.
Hlasování o protinávrhu: pro 7 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 1 Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 18/10 bylo přijato v navrženém znění

3.8 Informace o demolici budovy č.4, U Kostela, Hodonice.
27.5.2019 bylo firmě Haiva předáno staveniště „Demolice budovy č.4 v Hodonicích. Demolice probíhá v plánovaném harmonogramu. V současné době je odstraněna budova č.4. Probíhá zateplení stěny a zapravení střechy budovy Daren. Dokončení prací je plánováno na 24. 6. 2019.
ZO bere na vědomí informace o průběhu demolice budovy čp. 4 U Kostela.

3.9 Informace komise životního prostředí.
Komise nezasedala

3.10 Informace majetkové komise.
Majetková komise projednávala obsazení bytu v KD (viz. bod 2.1), nákup pozemku p.č. 53/8 v k.ú. Hodonice (dvůr v masně) viz. bod 1.11, pronájem obecních pozemků (viz. bod 1.8, 1.9, 1.10), a pronájem pozemku vedle sklepa pana Jiřího Letochy na ulici Polní. Zde majetková komise navrhuje zpracovat GP a zveřejnit návrh prodeje pozemku. Roman Letocha navrhuje informovat pana Jiřího Letochu o tomto záměru.
ZO bere na vědomí informace majetkové komise.

3.11 Informace legislativní komise.
V současné době byl z JMk vrácen „Řád veřejného pohřebiště Hodonice“, do kterého budou zapracovány doporučení nadřízeného orgánu. Potom bude řád odeslán zpět na JMk ke schválení a následně bude schválen na jednání ZO.
ZO bere na vědomí informace legislativní komise.

3.12 Informace kulturně – sportovní komise.
Kulturně – sportovní komise připravuje na měsíc září 2019 divadelní představení pro děti Čiperkové. Spolek vinařů sv. Klementa, ve spolupráci s obcemi, bude dne 17. 8. 2019 pořádat zarážení hory.
ZO bere na vědomí informace kulturně – sportovní komise.