Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
297 kB
Datum vystavení: 2.8.2019
Datum sejmutí: 31.8.2019

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 31. 7. 2019

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 19,55 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Procházka Jan,
hosté: dle prezenční listiny 6 podepsaných hostů
Omluven: Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše,
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 9 členů zastupitelstva obce.
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 19. 6. 2019

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 19/2019 za měsíc červen 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 20/2019 za měsíc červen 2019
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 21/2019 za měsíc červenec 2019
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 22/2019 za měsíc červenec 2019
 • 1.5 Smlouva o dílo na „Opravu účelové komunikace „Do pískovny“, Hodonice“
 • 1.6 Smlouva o dílo na zatěsnění hráze rybníka „Pančák“
 • 1.7 Smlouva na výsadbu zeleně financovanou z grantu „Škoda“
 • 1.8 Finanční příspěvek od firmy Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. pro obec Hodonice

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na financování výstavby sportovní haly
 • 2.2 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Zdeňka Prokešová, Hodonice
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal Jiří Sedlář, Hodonice
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala Dana Viktorinová, Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Informace o realizaci instalace vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice
 • 3.2 Informace o průběžném zpracovávání PD na zateplení bytových domů Na Vinici
 • 3.3 Informace z jednání o netěsnosti hráze rybníku „Pančák“ v Hodonicích
 • 3.4 Informace o přípravě investiční akce „Místní komunikace ke hřišti“, Hodonice
 • 3.5 Informace o provedené demolici budovy č.4, U Kostela, Hodonice
 • 3.6 Informace o schválení účetní závěrky a závěrečného účtu SZVO Daníž a Svazku obcí Tasovice a Hodonice
 • 3.7 Informace komise životního prostředí
 • 3.8 Informace majetkové komise
 • 3.9 Informace legislativní komise
 • 3.10 Informace kulturně – sportovní komise

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: Ing. Lattnerovou Jitku, Bc. Letochu Romana
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/11 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/11 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/11 bylo přijato v navrženém znění

dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

1. Hospodaření
1.1 Rozpočtové opatření č. 19/2019 za měsíc červen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 19/2019 za měsíc červen 2019 ve výši příjmů 21 019 300,- Kč, výdajů 21 293 300,- Kč a financování ve výši 274 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 55 312 200,- Kč, výše výdajů 76 603 900,- Kč a výše financování 21 291 700,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 20/2019 za měsíc červen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 20/2019 za měsíc červen 2019 ve výši příjmů 7 012 400,- Kč, výdajů 6 964 800,- Kč a financování ve výši – 47 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 324 600,- Kč, výše výdajů 83 568 700,- Kč a výše financování 21 244 100,- Kč.

1.3 Rozpočtové opatření č. 21/2019 za měsíc červenec 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 21/2019 za měsíc červenec 2019 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 703 000,- Kč a financování ve výši 703 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 324 600,- Kč, výše výdajů 84 271 700,- Kč a výše financování 21 947 100,- Kč.

1.4 Rozpočtové opatření č. 22/2019 za měsíc červenec 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 22/2019 za měsíc červenec 2019 ve výši příjmů 33 600,- Kč, výdajů 1 800,- Kč a financování ve výši – 31 800,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 358 200,- Kč, výše výdajů 84 273 500,- Kč a výše financování 21 915 300,- Kč.

1.5 Smlouva o dílo na „Opravu účelové komunikace „Do pískovny“, Hodonice“
Na opravu komunikace bylo dne 12.7.2019 vyhlášeno výběrové řízení, do kterého se přihlásily 4 firmy a to: SWIETELSKY stavební s.r.o., STRABAG, a.s., PORR, a.s., COLAS CZ, a.s.. Dne 29.7.2019 proběhlo výběrové řízení na dodavatele stavby. Po vyhodnocení všech nabídek, navrhuje výběrová komise zastupitelstvu obce Hodonice, uzavřít smlouvu na opravu účelové komunikace do pískovny s firmou PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov za nabídkovou cenu 2 413 206,48 Kč bez DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na opravu účelové komunikace do pískovny v Hodonicích s firmou PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov za nabídkovou cenu 2 413 206,48 Kč bez DPH.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/11 bylo přijato v navrženém znění

1.6 Smlouva o dílo na zatěsnění hráze rybníka „Pančák“
Firma Agromeli předložila smlouvu na zatěsnění hráze rybníka v Hodonicích, avšak tato smlouva neobsahovala návrhy projednávané na společném jednání dne 10.7.2019. Na tomto jednání byl dohodnut postup a způsob zatěsnění hráze a navržen způsob financování prací. Financování bylo navrženo tak, že po provedení zatěsnění dodavatelskou firmou bude provedeno napuštění rybníka vodou a pokud se po dobu 3 měsíců neprojeví netěsnost hráze, bude dodavatelské firmě zaplacena dohodnutá částka za provedené práce. V případě, že netěsnost bude i nadále trvat, nebude dodavateli zaplacena dohodnutá částka a bude se dále řešit tato záležitost. Bude nutné nechat zpracovat nový návrh smlouvy, který bude obsahovat dojednané výše uvedené body.

Pan Albert navrhuje neschvalovat smlouvu předloženou firmou Agromeli a trvat na reklamaci, kterou obec firmě Agromeli doručila, tak aby byla netěsnost rybníka odstraněna. Pan Tomáš Letocha navrhuje povolat odborníka na vodní stavby k posouzení díla případně jít i do soudní pře s firmou Agromeli. Ing. Bořilová navrhuje trvat na reklamaci. Přizvat odborníka na vodní díla, který by navrhl, co by měla případná smlouva obsahovat, a co budou nejdůležitější záležitosti, které se budou v případě sporu sledovat. Pan Albert připomíná, že firma Agromeli nesplnila, co slíbila. Znovu navrhuje neschvalovat předloženou smlouvu a pokračovat v reklamaci. Pan Letocha Tomáš se přiklání k názoru jít do soudní pře. Když se prokáže, že chyba není na straně Agromeli, tak všechno zaplatí Obec, navrhuje také smlouvu neschvalovat. Starosta konstatoval, že se smlouvou předloženou firmou Agromeli nemůžeme souhlasit. Máme možnost pokračovat v řízení o odstranění závad stavby v rámci reklamace a oslovit odborníka na vodní stavby k posouzení této záležitosti, anebo oslovit Agromeli k jednání o návrhu nové smlouvy. Ing. Lattnerová připomíná, že z jednání s firmou Agromeli jasně vyplynulo, že si firma žádnou reklamaci nepřipouští, a abychom neztráceli čas, oslovit odborníka, který navrhne jak dál pokračovat.

Návrh usnesení: ZO neschvaluje návrh Smlouvy o dílo č. 12 / 2019 a trvá na reklamaci netěsnosti rybníka vůči firmě Agromeli s.r.o.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 1 Hřebabecký Roman,
usnesení č. 5/11 bylo přijato v navrženém znění

1.7 Smlouva na výsadbu zeleně financovanou z grantu „Škoda“
Na základě zveřejněného grantového programu Škoda Stromky požádala obec Hodonice o poskytnutí finančního nadačního příspěvku na výsadbu stromků v k.ú. Hodonice. Naše žádost byla schválena a Nadace rozvoje občanské společnosti poskytne obci Hodonice finanční příspěvek ve výši 34 000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu ev.č. 22019001-034 mezi obcí Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice a Nadací rozvoje občanské společnosti, Na Václavce 1135/9, 150 00 Praha 5 na poskytnutí finančních prostředků na realizaci grantového projektu: Alej v Hodonicích ve výši nadačního příspěvku 34 000,- Kč.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 1 Bc. Letocha Roman,
usnesení č. 6/11 bylo přijato v navrženém znění

1.8 Finanční příspěvek od firmy Saint-Gobain Adfors CZ, s.r.o. pro obec Hodonice
Jedná se o finanční příspěvek od firmy SG ADFORS, CZ s.r.o., který bude použit v oblasti životního prostředí obce Hodonice na rozvoj a údržbu zeleně v obci Hodonice.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí poskytnutí finančního příspěvku od firmy SG ADFORS, CZ s.r.o., na rozvoj a údržbu zeleně v obci Hodonice.

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů
2.1 Žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na financování výstavby sportovní haly.
V současné době proběhla na MŠMT kontrola všech dokladů a dokumentů potřebných pro definitivní schválení Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzhledem k tomu, že bude nutné nejprve proinvestovat předpokládané dotační peníze do konce letošního roku, nebudou, po dohodě s dodavatelem stavby, vystavovány faktury, které by byly hrazeny z běžného účtu investora. Faktury budou přednostně vystavovány a hrazeny z dotačního účtu po schválení Rozhodnutí o přidělení dotace. Proto nebyla zastupitelstvu obce Hodonice ze strany TJ Hodonice předložena žádost o poskytnutí finančních prostředků.
Dne 30. 7. 2019 byla z MŠMT pro TJ Hodonice doručena dokumentace akce s přidělením identifikačního čísla projektu, harmonogramem realizace akce a s výší investičních finančních zdrojů.
Stavební práce na stavbě haly pokračují podle harmonogramu stavby.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o předpokládaném financování stavby sportovní haly v Hodonicích a o průběhu výstavby haly.

2.2 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Zdeňka Prokešová, Hodonice
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost paní Prokešové schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Zdeňku Prokešovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Zdeňkou Prokešovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/11 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal Jiří Sedlář, Hodonice 
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro pana Jiřího Sedláře, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulou paní Sedlářovou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Jiřím Sedlářem na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/11 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala Dana Viktorinová, Hodonice 
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro paní Danu Viktorinovou, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulým pane Viktorinem a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Danou Viktorinovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 9/11 bylo přijato v navrženém znění

3. Různé
3.1 Informace o realizaci instalace vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice
Dne 26.6.2019 proběhlo na OÚ Hodonice výběrové řízení na dodavatele vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice. V termínu byly doručeny 2 nabídky.
1. PROFITEAM topení-voda-plyn s.r.o., Tovární 807, Rajhrad za cenu 787.597,- Kč bez DPH
2. Bb klima, klimatizace, vzduchotechnika, Cihlářská 3731/10 Znojmo za cenu 779.099,- bez DPH.
Výběrová komise vybrala a navrhla investorovi uzavření smlouvy o dílo s firmou
Bb klima, klimatizace, vzduchotechnika, Cihlářská 3731/10 Znojmo.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí provedení výběrového řízení na montáž a dodávku vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice a uzavření smlouvy o dílo na projekt „VZT v objektu MŠ v obci Hodonice“ s firmou Bb klima, klimatizace, vzduchotechnika, Cihlářská 3731/10 Znojmo.
ZO schvaluje převod finančních prostředků z rozpočtu obce Hodonice do rozpočtu PO MŠ Hodonice na realizaci instalace vzduchotechniky v MŠ Hodonice ve výši 942 710,- Kč a zpracování energetického posudku, PENB, energetického štítku ve výši 71 390,- Kč a náklady na zpracování podkladů pro výběrové řízení ve výši 4700,- Kč
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 Hřebabecký Roman
usnesení č. 10/11 bylo přijato v navrženém znění

3.2 Informace o průběžném zpracovávání PD na zateplení bytových domů Na Vinici
V současné době Ing. Gabriel zpracovává konkrétní podklady k projektování zateplení jednotlivých bytových domů. Současně probíhá zpracovávání žádosti o dotaci na zateplení bytových domů z IROP.
Ing. Bořilová navrhuje, aby ZO na příští jednání schválilo smlouvu na zpracování projektové dokumentace. Navrhuje zahrnout do projektu také posouzení případné výměny kotlů.
ZO bere na vědomí informace o průběžném zpracovávání PD na zateplení bytových domů Na Vinici.

3.3 Informace z jednání o netěsnosti hráze rybníku „Pančák“ v Hodonicích
Dne 10. 7. 2019 proběhlo jednání s dodavatelem Agromeli a zástupci obce k problematice zatěsnění hráze rybníku „Pančák“. Na základě této schůzky byla předložena smlouva na zatěsnění hráze.
ZO bere na vědomí informace z jednání o netěsnosti hráze rybníku „Pančák“ v Hodonicích.

3.4 Informace o přípravě investiční akce „Místní komunikace ke hřišti“, Hodonice
Realizace výstavby této komunikace může být zahájena nejdříve v polovině října letošního roku z důvodu končící sezóny soutěží hasičů a plánované rekonstrukce travnaté plochy. Výstavba komunikace je plánována do poloviny prosince 2019. V měsíci srpnu 2019 bude zveřejněna výzva k předložení nabídek do výběrového řízení na výstavbu této komunikace. Do realizace díla bude zahrnut požadavek Mysliveckého spolku na možnost napojení inženýrských sítí k myslivně.
Starosta jmenoval do komise pro výběr dodavatele stavby, které proběhne 5. 9. 2019, tyto členy : Bc. Pavel Houšť, Tomáš Letocha, Ing. Jitka Bořilová nebo Ing. arch. Eva Simotová Holečková, Jan Procházka, Ing. Petr Gabriel.
ZO bere na vědomí informace o přípravě investiční akce „Místní komunikace ke hřišti“, Hodonice

3.5 Informace o provedené demolici budovy č.4, U Kostela, Hodonice
Dne 24.6.2019 byla firmou Haiva předána stavba „Demolice budovy č.4 v Hodonicích. Demolice probíhala dle plánovaného harmonogramu. V současné době je na ploše odstraněné budovy vybudováno provizorní parkoviště. Firma Haiva provede na objednávku obce zapravení stávající kostelní zdi a navazující zdi ke školce.
ZO bere na vědomí informace o provedené demolici budovy č. 4

3.6 Informace o schválení účetní závěrky a závěrečného účtu SZVO Daníž a Svazku obcí Tasovice a Hodonice
Závěrečný účet SZVO Daníž byl schválen na jednání valné hromady svazku dne 28. 5. 2019.
Závěrečný účet a účetní závěrka Svazku obcí Tasovice a Hodonice byly schváleny na jednání výboru Svazku dne 25.6.2019.
V měsíci srpen 2019 bude zahájena oprava vodovodního řadu na ulici Nádražní v prostoru od křižovatky s ulicí Školní po křižovatku s ulicí Tasovická. Předpokládá se, že v rámci opravy bude nutná jednodenní odstávka vody v části obce, občané budou včas informováni o termínu a rozsahu odstávky pitné vody.
ZO bere na vědomí informace o schválení účetní závěrky a závěrečného účtu SZVO Daníž a Svazku obcí Tasovice a Hodonice

3.7 Informace komise životního prostředí
Komise životního prostředí projednávala možnost zimní údržby komunikací a chodníků v obci svými pracovníky. Návrh bude předložen na jednání ZO v srpnu 2019. Dále komise projednávala odstranění závad na dětských hřištích, možnost vybudování mokřadu a cyklostezky pod Panským rybníkem. Na části rybníku u hřbitova se prováděl mechanicky pokos rákosí. Ing. Bořilová navrhla pracovat na přípravě nového územního plánu obce Hodonice.
ZO bere na vědomí informace komise životního prostředí

3.8 Informace majetkové komise
Majetková komise nezasedala

3.9 Informace legislativní komise
Jsou zpracovávány pasporty údržby k jednotlivým budovám v majetku obce.
ZO bere na vědomí informace legislativní komise

3.10 Informace kulturně – sportovní komise
V měsíci září se připravuje divadelní představení pro děti Čiperkové, na březen 2020 se připravuje vystoupení divadla HÁTA z Prahy, reviduje se vánoční výzdoba v obci, J. Procházka informoval o dovybavení kuchyně KD.
ZO bere na vědomí informace kulturně – sportovní komise.