Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1,003 kB
Datum vystavení: 4.9.2019
Datum sejmutí: 28.9.2019

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Hodonice
dne 28. 8. 2019

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 22,15 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše,
hosté: dle prezenční listiny 4 podepsaní hosté
Omluven: Procházka Jan, Letocha Tomáš,
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 9 členů zastupitelstva obce.
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Bc. Matoušek Karel, Hřebabecký Roman
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 31. 7. 2019

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členůzastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 23/2019 za měsíc srpen 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 24/2019 za měsíc srpen 2019
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 25/2019 za měsíc srpen 2019
 • 1.4 Smlouva o dílo na zatěsnění hráze rybníka „Pančák“
 • 1.5 Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace „Zateplení bytových domů v obci Hodonice Na Vinici“
 • 1.6 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
 • 1.7 Pověření kontrolního výboru k provedení kontroly plnění usnesení ZO Hodonice za 1. pololetí 2019
 • 1.8 Pověření finančního výboru k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Hodonice za 1. pololetí 2019
 • 1.9 Zařazení rybníka Pančák do majetku obce Hodonice
 • 1.10 Návrh na zveřejnění záměru k nakládání s nemovitým majetkem obce Hodonice
 • 1.11 Návrh na rozšíření parkovacích míst
 • 1.12 Návrh na rozšíření úvazku zaměstnance obce
 • 1.13 Návrh na schválení cen půjčovného

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Ludmila Vodáková, Hodonice
 • 2.2 Žádost S. Švestky o odkoupení nebo pronájem pozemku p.č. 407/1 v k.ú. Hodonice
 • 2.3 Žádost J. Vašíčka o odkoupení pozemku p.č. 537/5 v k.ú. Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Informace o realizaci instalace vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice
 • 3.2 Informace o průběžném zpracovávání PD na zateplení bytových domů Na Vinici
 • 3.3 Informace o plánované opravě účelové komunikace do pískovny Hodonice
 • 3.4 Informace o přípravě investiční akce „Místní komunikace ke hřišti“, Hodonice
 • 3.5 Informace o pověření k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u PO MŠ Hodonice za 1. pololetí 2019
 • 3.6 Informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu obce Hodonice k 30.6.2019
 • 3.7 Informace o příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2020
 • 3.8 Informace komise životního prostředí
 • 3.9 Informace majetkové komise
 • 3.10 Informace legislativní komise
 • 3.11 Informace kulturně – sportovní komise

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: Bc. Karla Matouška a Romana Hřebabeckého
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/12 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/12 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl doplnit do jednání zastupitelstva bod:
2.4 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1.třídy ZŠ, žádost podala Petra Lattnerová.
2.5 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1.třídy ZŠ, žádost podal Zdeněk Jeřábek.
Návrh usnesení: zařadit tyto body do programu dnešního jednání
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/12 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu: hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/12 bylo přijato v navrženém znění

dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

1. Hospodaření
1.1 Rozpočtové opatření č. 23/2019 za měsíc srpen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 23/2019 za měsíc srpen 2019 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 1 033 800,- Kč a financování ve výši 1 033 800,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 358 200,- Kč, výše výdajů 85 307 300,- Kč a výše financování 22 949 100,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 24/2019 za měsíc srpen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.24/2019 za měsíc srpen 2019 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši 0,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 358 200,- Kč, výše výdajů 85 307 300,- Kč a výše financování 22 949 100,- Kč.

1.3 Rozpočtové opatření č. 25/2019 za měsíc srpen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.25/2019 za měsíc srpen 2019 ve výši příjmů 76 500,- Kč, výdajů 131 000,- Kč a financování ve výši 54 500,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 434 700,- Kč, výše výdajů 85 438 300,- Kč a výše financování 23 003 600,- Kč.

1.4 Smlouva o dílo na zatěsnění hráze rybníka „Pančák“
Firma Agromeli předložila smlouvu, která neodpovídala dohodnutým podmínkám ze společného jednání ze dne 10.7.2019. Starosta informoval Ing. Macka z Agromeli, že zastupitelstvo trvá na původní dohodě. To znamená, že požaduje provést zatěsnění hráze a sledovat po dobu 3 měsíců stav hladiny. Pokud bude vše v pořádku, bude uhrazena dohodnutá výše nákladů za provedení zatěsnění. Pokud se nedohodneme na smlouvě, bude zastupitelstvo trvat na napravení stavu v rámci reklamace, která byla firmě Agromeli doručena dne 24.5.2018.
Ing. Bořilová předložila doporučení komise ŽP, aby se trvalo na reklamaci zatěsnění hráze a tuto záležitost řešit s právní kanceláří. Dále komise navrhuje napustit rybník.

Návrh usnesení: ZO souhlasí s napuštěním rybníka na určitou hladinu. Zároveň trvá na reklamačním řízení podanýmcestou právního zastoupení obce.
Pan Albert podává protinávrh: obec zadá právnímu zástupci obce, aby vyzval zhotovitele díla k odstranění závady. Poté obec provede zkušební napuštění rybníka a vyrozumí o termínu projektanta a zhotovitele díla.
Hlasování o protinávrhu: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/12 bylo přijato v navrženém znění

1.5 Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace „Zateplení bytových domů v obci Hodonice Na Vinici“
Ing. Gabriel předložil návrh smlouvy na zpracování PD na zateplení bytových domů Na Vinici V Hodonicích. Smlouva obsahuje jednotlivé etapy zpracování PD.
Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace „Zateplení bytových domů v obci Hodonice Na Vinici“ s Ing. Petrem Gabrielem, Pražská 2413/6C, Znojmo.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 6/12 bylo přijato v navrženém znění

1.6 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Jedná se o smlouvu mezi obcí Hodonice a Českými drahami, a.s. na zřízení budoucí služebnosti ke strpění požárně nebezpečného prostoru k pozemku p.č. 537/4 v k. ú. Hodonice ke stavbě „Dopravní hřiště v Hodonicích, navazující přístupová cesta a oplocení“. Plocha tohoto prostoru je cca 80 m2.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Čj.ČD,a.s.: 57009/2019-O25 mezi obcí Hodonice a Českými drahami, a.s. ke strpení požárně nebezpečného prostoru k pozemku p.č. 537/4 v k.ú. Hodonice v souvislosti s plánovanou stavbou „Dopravní hřiště v Hodonicích, navazující přístupová cesta a oplocení“ za cenu 10 000,- Kč bez DPH.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/12 bylo přijato v navrženém znění

1.7 Pověření kontrolního výboru k provedení kontroly plnění usnesení ZO Hodonice za 1. pololetí 2019
V rámci zabezpečení kontrolní činnosti navrhuji, aby ZO pověřilo kontrolní výbor k provedení kontroly plnění usnesení za 1.pololetí 2019.
Návrh usnesení: ZO pověřuje kontrolní výbor ZO Hodonice k provedení kontroly plnění usnesení ZO za 1. pololetí 2017 s termínem provedení kontroly do 30.9.2019.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/12 bylo přijato v navrženém znění

1.8 Pověření finančního výboru k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Hodonice za 1. pololetí 2019
V souladu se Směrnicí o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. navrhuji, aby ZO pověřilo finanční výbor ZO Hodonice k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Hodonice za 1.pololetí 2019.
Návrh usnesení: ZO pověřuje finanční výbor ZO Hodonice k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Hodonice za 1.pololetí 2019 v souladu se Směrnicí o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb s termínem provedení do 30.9.2019.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 9/12 bylo přijato v navrženém znění

1.9 Zařazení rybníka Pančák do majetku obce Hodonice
Vzhledem k tomu, že byly uhrazeny všechny faktury na realizaci Mokřadu v objektu ÚSES – LBC Hodonická Niva (rybník Pančák) je nutné zařadit tuto investici do majetku obce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zařazení Mokřadu v objektu ÚSES – LBC Hodonická Niva do majetku obce Hodonice v celkové hodnotě 1 778 716,45 Kč s dobou odepisování 50 let.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 10/12 bylo přijato v navrženém znění

1.10 Návrh na zveřejnění záměru k nakládání s nemovitým majetkem obce Hodonice
Jedná se o nemovitou věc budova na ulici Janská č. 435 v Hodonicích na pozemku p.č. 37/2 (hospoda Skýpala) a pozemek p.č. 37/3. Vzhledem k tomu, že pan Petr Sedlák odstoupil od smlouvy o smlouvě budoucí na odkoupení této nemovitosti a nemá již zájem o případné další odkoupení, záleží na rozhodnutí ZO o dalším způsobu nakládání s touto nemovitostí. Majetková komise doporučila zpracovat urbanistickou studii celé návsi. V současné době nemovitost nenabízet k odprodeji ani pronájmu.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi svolat schůzku s odborníky na urbanistické posouzení vize návsi.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11/12 bylo přijato v navrženém znění

1.11 Návrh na rozšíření parkovacích míst
Byl předložen návrh na rozšíření parkovacích míst na ulici Obecní na pozemku p.č. 647/1 (pod zeleným panelákem). Varianta č. 1 řeší šikmé stání s nárůstem parkovacích míst o 28. Varianta č. 2 je navržena jako podélné stání ve 2 řadách s nárůstem 25 parkovacích míst. Dále byla navržena varianta s umístěním parkovacích míst u paneláku na ulici Školní.Z diskuse vzešel návrh na realizaci parkoviště ve variantě č. 1 – šikmé stání. Parkoviště u paneláku u školy v současné době nerealizovat vzhledem k probíhající revitalizaci farské zahrady a plánované rekonstrukce parkoviště v k.ú. Tasovice.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi zajistit přípravu projektové dokumentace na realizaci parkoviště na pozemku v k.ú. Hodonice p.č. 647/1 ve variantě č. 1 – šikmé stání
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 12/12 bylo přijato v navrženém znění

1.12 Návrh na rozšíření úvazku zaměstnance obce
Vzhledem ke zvyšujícím se úkonům administrativní práce v oblasti životního prostředí navyšuji Ing. Jitce Bořilové pracovní úvazek z 0,7 na plný pracovní úvazek. S tím bude upravena také její pracovní náplň.
ZO bere na vědomí navýšení pracovního úvazku Ing. Bořilové.

1.13 Návrh na schválení cen půjčovného
V červenci 2019 bylo zakoupeno nové vybavení do kuchyně KD. Vzhledem k tomu byl ZO předložen nový návrh cen půjčovného.
Návrh na schválení cen půjčovného a úhrady za ztrátu nově pořízeného nádobí
do půjčovny KD Hodonice ze dne 24.7.2019

  Půjčovné pořízeno ks úhrada za ztrátu poř. cena za ks
Škrabka kuchyňská nerez 2,- 4 38,- 38,60
Miska UH 5l 3,- 3 78,- 78,45
Miska UH 2l 2,- 3 38,- 38,60
Hrnec nerez 30,5l 40,- 2 1.899,- 1.899,20
Tác nerez ovál 45cm 4,- 5 270,- 270,-
Vidlice 18cm 3,- 1 150,- 150,45
Nůž vykosťovací 15cm 3,- 2 126,- 126,-
Nůž kuchařský 20cm    3,- 2 150,- 150,45
Pánev STONER 28cm 30,- 2 898,- 898,80
Prkénko dřevo 35x25x3,3cm 10,- 1 398,- 398,60
Palička na maso 5,- 1 299,- 299,60
Cedníkové síto 24cm 5,- 1 351,- 351,-
Teploměr univerzální digi 5,- 1 268,- 268,75
Metlička nerezová 50cm 4,- 1 222,- 222,45
Struhadlo nerez 6tihranné 5,- 1 159,- 159,40
Síto na halušky 4,- 1 199,- 199,-
El. mlýnek na maso 50,- 1 3.144,- 3.144,80
Ponorný mixér el. ETA 40,- 1 966,- 966,80
Ruční šlehač el. ETA 40,- 1 966,- 966,80

Pan Albert podává protinávrh: půjčovné stanovit ve výši 5% (ceny zaokrouhlit nahoru)z pořizovací ceny nově pořízeného vybavení s platností od 29. 8. 2019

 

  Půjčovné pořízeno ks úhrada za ztrátu poř. cena za ks
Škrabka kuchyňská nerez 2,- 4 38,- 38,60
Miska UH 5l 4,- 3 78,- 78,45
Miska UH 2l 2,- 3 38,- 38,60
Hrnec nerez 30,5l 95,- 2 1.899,- 1.899,20
Tác nerez ovál 45cm 14,- 5 270,- 270,-
Vidlice 18cm 8,- 1 150,- 150,45
Nůž vykosťovací 15cm 7,- 2 126,- 126,-
Nůž kuchařský 20cm    8,- 2 150,- 150,45
Pánev STONER 28cm 45,- 2 898,- 898,80
Prkénko dřevo 35x25x3,3cm 20,- 1 398,- 398,60
Palička na maso 15,- 1 299,- 299,60
Cedníkové síto 24cm 18,- 1 351,- 351,-
Teploměr univerzální digi 14,- 1 268,- 268,75
Metlička nerezová 50cm 12,- 1 222,- 222,45
Struhadlo nerez 6tihranné 8,- 1 159,- 159,40
Síto na halušky 10,- 1 199,- 199,-
El. mlýnek na maso 158,- 1 3.144,- 3.144,80
Ponorný mixér el. ETA 49,- 1 966,- 966,80
Ruční šlehač el. ETA 49,- 1 966,- 966,80

hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 13/12 bylo přijato v navrženém znění

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů
2.1 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Ludmila Vodáková, Hodonice
Kontrolní výbor projednal tuto žádost a doporučil ZO žádost ke schválení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro L. Vodákovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Ludmilou Vodákovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 14/12 bylo přijato v navrženém znění

2.2 Žádost S. Švestky o odkoupení nebo pronájem pozemku p.č. 407/1 v k.ú. Hodonice
Pan Švestka žádá o odkup pozemku na umístění prefabrikované garáže.
Tento pozemek je územním plánem určen jako plocha veřejného prostranství, na kterém nelze umisťovat tento druh staveb.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost pana Švestky z důvodu, že tento pozemek je určen jako plocha veřejného prostranství, na kterém nelze umisťovat tento druh staveb.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 15/12 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost J. Vašíčka o odkoupení pozemku p.č. 537/5 v k.ú. Hodonice
Jedná se o část pozemku u nádraží v Hodonicích za garážemi. Na tomto pozemku hodlá p. Vašíček vybudovat stání pro vozidla.
Návrh usnesení: ZO schvaluje na návrh majetkové komise přípravu odprodeje části pozemku až od asfaltové cesty– žadatel nechá zpracovat na své náklady geometrický plán.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 1 Ing. Bořilová Jitka,
usnesení č. 16/12 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1.třídy ZŠ, žádost podala Petra Lattnerová
Kontrolní výbor projednal tuto žádost a doporučil ZO žádost ke schválení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro P. Lattnerovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Petrou Lattnerovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 17/12 bylo přijato v navrženém znění

2.5 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1.třídy ZŠ, žádost podal Zdeněk Jeřábek
Kontrolní výbor projednal tuto žádost a doporučil ZO žádost ke schválení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2000,- Kč pro Z. Jeřábka, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Zdeňkem Jeřábkem na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 18/12 bylo přijato v navrženém znění

VE 20,10 HODIN BYLA VYHLÁŠENA DESETIMINUTOVÁ PŘESTÁVKA

3. Různé
3.1 Informace o realizaci instalace vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice
V 35 týdnu proběhne kompletace potrubí vzduchotechniky a vymalování kuchyně. Ve 36. týdnu provede Firma bb klima, klimatizace, vzduchotechnika, Cihlářská 3731/10 Znojmo kompletní odzkoušení a předání vzduchotechniky do užívání.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí průběh montáže a dodávky vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice firmou bb klima, klimatizace, vzduchotechnika, Cihlářská 3731/10 Znojmo.

3.2 Informace o průběžném zpracovávání PD na zateplení bytových domů Na Vinici
Dne 7.8.2019 proběhlo jednání zástupců bytových domů Na Vinici 372 a 373 s Ing. Gabrielem a se zastupiteli. Zápis z jednání byl předložen členům zastupitelstva a obsahoval následující body:

• Tepelná izolace obvodového pláště je navržena z polystyrénu tloušťky 16 mm.
• Je plánovaná výměna oken, úpravy klempířských prvků (okapy, hromosvody …).
• Budou provedeny bezbariérové vstupy do BD.
• V suterénu budou provedeny lokální opravy zavlhnutí zdiva.
• Budou provedeny úpravy na odvod kondenzátu z kondenzačních kotlů.
• Byl projednán detail utěsnění soklu v úrovni terénu.
• U BD 372 a 373 bude nutné sundat krytinu a zateplit podkrovní byty z vrchu konstrukce.
• Bude provedeno zpevnění krovů šrouby.
• Oprava balkónů bude provedena položením nové PVC fólie a pokládkou terasových prken.
• Bylo konstatováno, že v současné době je zpracovávána žádost o dotaci z IROP. S tím souvisí vypracování energetického auditu a PENB jednotlivých BD.
• Dále se zpracovávají podklady pro výběrové řízení na dodavatele stavby.
• Byl diskutován způsob financování. Ten bude závislý na spoluúčasti nájemníků a podmínkách dotace a její výše.

Pan Hřebabecký vznesl dotaz na případnou výměnu kotlů v případě závažné poruchy a dotaz na vyvložkování komínů při výměně kotlů. Výměna kotlů není součástí PD zateplení bytových domů. Případná výměna by se řešila individuálně.
ZO bere na vědomí informace o průběžném zpracovávání PD na zateplení bytových domů Na Vinici.

3.3 Informace o plánované opravě účelové komunikace do pískovny Hodonice
Vzhledem k tomu, že firma PORR, a.s., která vyhrála výběrové řízení na opravu této komunikace, odmítla podepsat smlouvu o dílo, byla vyzvána k podpisu smlouvy firma COLAS, která byla na druhém místě.
ZO bere na vědomí informace o plánované opravě účelové komunikace do pískovny Hodonice

3.4 Informace o přípravě investiční akce „Místní komunikace ke hřišti“, Hodonice
Dne 9.8.2019 byla zveřejněna výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce místní komunikace „ke hřišti“ – Hodonice. Realizace výstavby bude zahájena v polovině října letošního roku a dokončení komunikace je plánováno do poloviny prosince 2019.
ZO bere na vědomí informace o přípravě investiční akce „Místní komunikace ke hřišti“, Hodonice

3.5 Informace o pověření k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u PO MŠ Hodonice za 1. pololetí 2019
Návrh usnesení: Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, bere ZO na vědomí pověření Bc. Michaely Poláškové, Ing. Jitky Bořilové a Ing. Jitky Lattnerové starostou obce Hodonice k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu obce Hodonice PO MŠ Hodonice v 1. pololetí roku 2019. Kontrola bude provedena do 30.09.2019.
ZO bere na vědomí informace o pověření k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u PO MŠ Hodonice za 1. pololetí 2019.

3.6 Informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu obce Hodonice k 30.6.2019
Členům ZO byl předložen výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu obce Hodonice k 30.6.2019. Ve výkazu je uvedeno jak procentuální plnění rozpočtu, tak i plnění v Kč.
ZO bere na vědomí informace o plnění příjmů a čerpání výdajů rozpočtu obce Hodonice k 30.6.2019

3.7 Informace o příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2020
Dle smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK je pro obec Hodonice na rok 2020 vypočtena úhrada ve výši 90 750,- Kč. ( 50,-Kč na občana)
ZO bere na vědomí informace o příspěvku na financování systému IDS JMK na rok 2020

3.8 Informace komise životního prostředí
Komise pro životní ze svého jednání dne 26.8.2019 předkládá tato doporučení:
• Předat záležitost reklamace netěsnosti hráze Panského rybníka právnímu zástupci obce k dalšímu řešení a zastupování obce v trvání na reklamaci; dále navrhuje nechat rybník v nejbližším možném termínu napustit (po posledních srážkách není zaznamenáno místo unikání vody do hráze z rybníka mimo). Komise předložila technický návrh napuštění vody.
• Komise projednala připravované kácení topolové aleje k pískovně pro její rizikový stav, přičemž kácení má být provedeno bezprostředně před započetím rekonstrukce komunikace k pískovně; současně komise připravuje náhradní výsadbu za ekologickou újmu v téže lokalitě v co nejbližším termínu, tj. optimálně podzim 2019.
• Komise žp. projednala průběh prací k rozšíření kapacity kompostárny z “Malého zařízení“ s kapacitou max. 150 tun na zařízení Kompostárna s kapacitou do 300 tun zpracovaného odpadu ročně. Práce k zajištění rozšíření probíhají dle plánu.
• Komise žp. navrhuje pořízení techniky k zimní údržbě silnic v obci a provádění údržby silnic v režii obce. Tj. pořízení radlice a sypače v ceně cca 200 tisíc Kč. Současně navrhuje, nebude-li využito toto doporučení, aby firma, která úklid sněhu v předchozích zimních obdobích prováděla a byla by oslovena a objednána znovu, aby práce prováděla dle smlouvy řádně a včas. V opačném případě by nemělo být fakturováno či zaplaceno za neprovedenou službu.
• Komise a Ing. Bořilová ve spolupráci s dalšímu zapojenými subjekty připravuje výsadbu Škoda aleje v Hodonicích; termín výsadby bude upřesněn.
• Komise doporučuje podat žádost o dotaci z národních fondů z výzvy MŽP v rámci programu Podpora obnovy přirozených funkcí zeleně k obnově části biokoridoru „pod žampionárnou“. Podklady a další informace k tomuto jsou zajišťovány.
• Komise připravuje aplikaci herbicidu na porost rákosu v rybníce u hřbitova a také v rybníce Panském.
• Komise doporučuje připravit jednoduchý plán k realizaci opěrných konstrukcí pro popínavé rostliny a souvisejících technických a vegetačních prvků, především na pozemku p.č. 332/1 v k.ú. Hodonice.
• Komise projednala přípravu jednání k pozemku p.č. 4061, kde je zamýšleno zřízení odpočinkové zóny v podobě mokřadů pro zvláště chráněné druhy a současně řešení celé předmětné lokality. Termín jednání AOPK, projektanta, stavebního úřadu, komise žp. a dalších je v plánu na 3. nebo 10. září. Bude upřesněno.
• Ing. Bořilová připravuje výsadby na podzim 2019, jedná se především o náhrady za uhynulé kusy a dále realizace náhradní výsadby za kácení.
• P. Jeřábek navrhuje řešení dopravní situace v křižovatce pod parkovištěm pro osobní vozy (osobní vrátnice) společnosti Saint GobainAdfors CZ, v místě napojení na ulici Panskou.
Ing. Bořilová na podmět občanů obce vznesla dotaz, kdo pověřil p. Raušera pročistit Janskou strouhu? Starosta obce odpověděl, že panu Raušerovi pročištění Janské strouhy zadali starosta obce a místostarosta obce. Vzhledem ke skutečnosti, že Ing. Bořilová jako referent životního prostředí nebyla o tomto záměru řádně informována, se tímto od celé věci důrazně distancuje.
ZO bere na vědomí informace komise životního prostředí.

3.9 Informace majetkové komise
Na jednání komise byly projednávány níže uvedené body:
• Dořešení odkoupení pozemků (Čemanovi, Kubíkovi, Prodělalovi) na ulici Panská.
Návrh komise je prověřit platnost GP, upravit stávající smlouvu po dohodě s jednotlivými vlastníky pozemků, vložit smlouvu do katastru nemovitostí a po zavkladování vyplatit prodávajícím dohodnutou cenu.
• Návrh na rozšíření parkovacích ploch pod panelovým domem č. popisné 262 až 265 a u paneláku č.p. 272 -3.
Ing. Gabriel předložil dva návrhy: 1) šikmé stání, 2) podélné stání ve dvou řadách.
Návrh komise je realizovat šikmé stání z důvodu většího počtu parkovacích míst a snadnějšího najíždění vozidel.
Rozšíření u paneláku č. 272 -3 nerealizovat z důvodu revitalizace farské zahrady a předpokládané realizace a rekonstrukce parkovacích ploch u školy v k.ú. Tasovice.
• Žádost pana Švestky na odkup nebo pronájem pozemku p.č. 407/1 pro umístění garáže.
Návrh komise je tento pozemek neprodávat z důvodu nemožnosti umisťování těchto staveb na uvedeném pozemku, jedná se o plochu veřejného prostranství.
• Žádost pana Vašíčka o odkoupení části pozemku p.č. 537/5.
Návrh komise je zveřejnit návrh odprodej pouze části pozemku od asfaltové plochy, a to po zpracování GP na náklady žadatele a stanovení ceny v místě obvyklé.
• Nemovitost na ulici Janská č.p. 435 (hospoda Skýpala).
Návrh komise je nechat zpracovat urbanistickou studii celé návsi. V současné době nemovitost nenabízet k prodeji ani k pronájmu.

Dne 26.8.2019 byla potvrzena dotace na výstavbu haly z MŠMT ve výši 24 mil. Kč
ZO bere na vědomí informace majetkové komise.

3.10 Informace legislativní komise
Legislativní komise nezasedala

3.11 Informace kulturně – sportovní komise
Řeší se návrh vánoční výzdoby obce, uzávěrka podzimního čísla Vlaštovky
ZO bere na vědomí informace kulturně – sportovní komise.

uzávěrka podzimního čísla Vlaštovky 9. 9. 2019

příští zasedání ZO 25. 9. 2019