Zápis z 14. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1.25 MB
Datum vystavení: 25.10.2019
Datum sejmutí: 23.11.2019

Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Hodonice
dne 23.10.2019

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 21,15 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, ( odešel ve 20,05 hodin)
hosté: dle prezenční listiny 4 podepsaní hosté
Omluven: Ing. Bořilová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel,
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 8 členů zastupitelstva obce.
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Josef Albert, Miluše Mitregová
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 25. 9. 2019

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 31/2019 za měsíc září 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 32/2019 za měsíc září 2019
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 33/2019 za měsíc říjen 2019
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 34/2019 za měsíc říjen 2019
 • 1.5 Rozpočtové opatření č. 35/2019 za měsíc říjen 2019
 • 1.6 Smlouva č.: 1030053911/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 • 1.7 Smlouva č.: 1030053352/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 • 1.8 Smlouva č.: 1030054384/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 • 1.9 Smlouva o zajišťování zimní údržby místních komunikací
 • 1.10 OZV č. 1/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
 • 1.11 Výše smluvní ceny za svoz a sběr popelnicových nádob, uložení a likvidaci komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v obci Hodonice na rok 2020
 • 1.12 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 399/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.13 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 46/1 o výměře 22 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.14 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 46/2 o výměře 103 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.15 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 105/16 o výměře 25 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.16 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 212/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.17 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 491/2 o výměře 147 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.18 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 491/3 o výměře 30 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.19 Pronájem bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní 287, Hodonice dle výzvy z 1.10.2019
 • 1.20 Protokol o provedené vnitřní kontrole pokladny a hospodaření obce Hodonice za 1. pololetí 2019
 • 1.21 Návrh na vyřazení zmařených nedokončených investic z majetku obce Hodonice
 • 1.22 Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku z evidence obce Hodonice
 • 1.23 Protokol o provedené kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce Hodonice za 1. pololetí 2019
 • 1.24 Návrh smlouvy o dílo na „Stavební úpravy zpevněné plochy Hodonice“
 • 1.25 Úprava lesní cesty na pozemku p.č. 4103 v k.ú. Hodonice
 • 1.26 Příprava rozpočtu obce Hodonice na rok 2020
 • 1.27 Příprava střednědobého výhledu obce Hodonice na roky 2021-2022

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Romana Kluková, Hodonice
 • 2.2. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala Anna Buriánková, Hodonice
 • 2.3 Žádost TJ Sokol Tasovice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na zabezpečení úhrady nákladů na pořádání tradičních krojovaných „Martinských hodů“ v roce 2019
 • 2.4 Žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní 287, Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Informace o průběhu zpracování PD a žádosti o dotaci na zateplení bytových domů Na Vinici
 • 3.2 Informace o výstavbě místní komunikace „Ke hřišti“ Hodonice
 • 3.3 Informace o veřejném projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Hodonice
 • 3.4 Informace komise životního prostředí
 • 3.5 Informace majetkové komise
 • 3.6 Informace legislativní komise
 • 3.7 Informace kulturně – sportovní komise
 • 3.8 Informace o zveřejnění výběrového řízení na dodavatele stavby „Intenzifikace ČOV Hodonice“

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: pana Josefa Alberta a paní Miluši Mitregovou
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/14 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/14 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/14 bylo přijato v navrženém znění

dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

1. Hospodaření
1.1 Rozpočtové opatření č. 31/2019 za měsíc září 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 31/2019 za měsíc září 2019 ve výši příjmů 43 000,- Kč, výdajů 20 200,- Kč a financování ve výši – 22 800,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 631 800,- Kč, výše výdajů 85 861 800,- Kč a výše financování 23 230 000,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 32/2019 za měsíc září 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 32/2019 za měsíc září 2019 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 201 600,- Kč a financování ve výši 201 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 631 800,- Kč, výše výdajů 86 063 400,- Kč a výše financování 23 431 600,- Kč.

1.3 Rozpočtové opatření č. 33/2019 za měsíc říjen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 33/2019 za měsíc říjen 2019 ve výši příjmů 35 500,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši -35 500,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 667 300,- Kč, výše výdajů 86 063 400,- Kč a výše financování 23 369 100,- Kč.

1.4 Rozpočtové opatření č. 34/2019 za měsíc říjen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 34/2019 za měsíc říjen 2019 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 360 000,- Kč a financování ve výši 360 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 667 300,- Kč, výše výdajů 86 423 400,- Kč a výše financování 23 756 100,- Kč.

1.5 Rozpočtové opatření č. 35/2019 za měsíc říjen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 35/2019 za měsíc říjen 2019 ve výši příjmů 30 000,- Kč, výdajů 712 700,- Kč a financování ve výši 682 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 697 300,- Kč, výše výdajů 87 136 100,- Kč a výše financování 24 438 800,- Kč.

1.6 Smlouva č.: 1030053911/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Jedná se o smlouvu budoucí na zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na stavbu „Hodonice – Kamenický: NN přip.rozš.DS“ na pozemku p.č. 3238, 4060, 4045 v k.ú. Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030053911/001 na stavbu „Hodonice – Kamenický:NN přip.rozš.DS.“ na pozemku p.č. 3238, 4060, 4045 v k.ú. Hodonice za jednorázovou náhradu v celkové výši 10800,- Kč.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/14 bylo přijato v navrženém znění

1.7 Smlouva č.: 1030053352/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Jedná se o smlouvu budoucí na zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na stavbu „Hodonice – Kuklík:NN přip.kab.svod.“ na pozemku p.č. 3238 v k.ú. Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030053352/001 na stavbu „Hodonice – Kuklík:NN přip.kab.svod.“ na pozemku p.č. 3238 v k.ú. Hodonice za jednorázovou náhradu v celkové výši 3150,- Kč.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/14 bylo přijato v navrženém znění

1.8 Smlouva č.: 1030054384/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Jedná se o smlouvu budoucí na zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na stavbu „Hodonice – Hanzal: NN přip.kab.svod.“ na pozemku p.č. 483/1 v k.ú. Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030054384/001 na stavbu „Hodonice – Hanzal: NN_přip.kab.svod.“ na pozemku p.č. 483/1 v k.ú. Hodonice za jednorázovou náhradu v celkové výši 4950,- Kč.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 6/14 bylo přijato v navrženém znění

1.9 Smlouva o zajišťování zimní údržby místních komunikací
Návrh smlouvy o zajištění zimní údržby místních komunikací byl projednán s dodavatelem zimní údržby firmou Mr. Pepinno , a.s. Hodonice 33, 671 25 Hodonice. Smlouva je navržena na dobu určitou od 1.11.2019 do 31.3.2020. Součástí smlouvy je i aktualizovaný plán zimní údržby místních komunikací.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o zajištění zimní údržby místních komunikací v obci Hodonice v období od 1.11.2019 do 31.3.2020 s firmou Mr. Pepinno, a.s., Hodonice 33, IČ: 25512633.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/14 bylo přijato v navrženém znění

1.10 OZV č. 1/2019 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
V roce 2018, ze kterého je stanovován místní poplatek na rok 2020, došlo k mírnému nárůstu nákladů na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu oproti předcházejícímu roku 2017, a to cca. o 2,2%.
Návrh usnesení: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Hodonice č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek je pro rok 2020 stanoven ve výši 460,- Kč na osobu.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/14 bylo přijato v navrženém znění

1.11 Výše smluvní ceny za svoz a sběr popelnicových nádob, uložení a likvidaci komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v obci Hodonice na rok 2020
Vzhledem k tomu, že se na rok 2020 zvýšil poplatek za svoz a sběr, uložení a likvidaci komunálního odpadu pro fyzické osoby v obci Hodonice cca o 2,2 %, navrhuji navýšit cenu za svoz a sběr jedné popelnicové nádoby, uložení a likvidaci komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v obci Hodonice v roce 2020 na částku 1700,- Kč bez DPH, což je navýšení o cca 3%.
Návrh usnesení: ZO schvaluje částku 1700,- Kč bez DPH za každou obsluhovanou popelnicovou nádobu o objemu 120 l nebo 240 l sloužící k ukládání odpadu podobného komunálnímu produkovaného právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, které se smluvně zapojí a využijí v roce 2020 Systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí Hodonice.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 9/14 bylo přijato v navrženém znění

1.12 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 399/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Hodonice
Jedná se o pozemek na ulici Polní, Hodonice. Záměr prodeje byl zveřejněn 4. 10. 2019. Do požadovaného termínu byla předložena jedna nabídka. Nabídku předložila Anna Vyklická, Hodonice za cenu 250,- Kč/m2.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej nemovité věci pozemek p.č. 399/2 o výměře 24 m2 v k.ú. Hodonice pro paní Annu Vyklickou, Hodonice, za cenu 250,- Kč/m2.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 10/14 bylo přijato v navrženém znění

1.13 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 46/1 o výměře 22 m2 v k.ú. Hodonice
Jedná se o pozemek na ulici Pod Kaštany, Hodonice. Záměr prodeje byl zveřejněn 4.10.2019. Do požadovaného termínu byla předložena jedna nabídka. Nabídku předložili manželé Trnění, Hodonice za cenu 250,- Kč/m2.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej nemovité věci pozemek p.č. 46/1 o výměře 22 m2 v k.ú. Hodonice pro manžele Jana a Lenku Trněných, Hodonice, za cenu 250,- Kč/m2. Pozemek kupují do SJM.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11/14 bylo přijato v navrženém znění

1.14 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 46/2 o výměře 103 m2 v k.ú. Hodonice
Jedná se o pozemek na ulici Nádražní, Hodonice. Záměr prodeje byl zveřejněn 4.10.2019. Do požadovaného termínu byla předložena jedna nabídka. Nabídku předložili manželé Trnění, Hodonice za cenu 250,- Kč/m2.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej nemovité věci pozemek p.č. 46/2 o výměře 103 m2 v k.ú. Hodonice pro manžele Jana a Lenku Trněných, Hodonice, za cenu 250,- Kč/m2. Pozemek kupují do SJM.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 12/14 bylo přijato v navrženém znění

1.15 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 105/16 o výměře 25 m2 v k.ú. Hodonice
Jedná se o pozemek na ulici Nádražní, Hodonice. Záměr prodeje byl zveřejněn 4.10.2019. Do požadovaného termínu byla předložena jedna nabídka. Nabídku předložili manželé Suchánkovi, Hodonice za cenu 250,- Kč/m2.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej nemovité věci pozemek p.č. 105/16 o výměře 25 m2 v k.ú. Hodonice pro manžele Ervina a Marii Suchánkovi, Hodonice, za cenu 250,- Kč/m2. Pozemek kupují do SJM.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 13/14 bylo přijato v navrženém znění

1.16 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 212/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Hodonice
Jedná se o pozemek na ulici U Kostela, Hodonice. Záměr prodeje byl zveřejněn 4. 10. 2019. Do požadovaného termínu byla předložena jedna nabídka. Na tomto pozemku je umístěna regulační stanice plynu.
Pan Albert navrhuje: pozemek neprodávat a jednat s vlastníkem stavby na uvedeném pozemku o pronájmu.

Starosta podává protinávrh: cenovou nabídku přijmout, obálku otevřít a pozemek odprodat vlastníkovi stavby.
Hlasování o protinávrhu: pro 7 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 14/14 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej nemovité věci pozemek p.č. 212/2 o výměře 4 m2 v k.ú. Hodonice pro GasNet, s.r.o. Klíšská 96 Klíše 940 Ústí nad Labem, za cenu 363,- Kč/m2. To je celkem 1 452,- Kč.
hlasování: pro 7 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 15/14 bylo přijato v navrženém znění

1.17 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 491/2 o výměře 147 m2 v k.ú. Hodonice
Jedná se o pozemek na ulici Zahradní, Hodonice. Záměr prodeje byl zveřejněn 4. 10. 2019. Do požadovaného termínu byla předložena jedna nabídka. Jedná se o pozemek kolem regulační stanice plynu.
Pan Albert navrhuje: pozemek neprodávat a jednat s vlastníkem stavby na uvedeném pozemku o pronájmu.

Starosta podává protinávrh: cenovou nabídku přijmout, obálku otevřít a pozemek odprodat vlastníkovi stavby.
Hlasování o protinávrhu: pro 7 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 16/14 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej nemovité věci pozemek p.č. 491/2 o výměře 147m2 v k.ú. Hodonice pro GasNet, s.r.o. Klíšská 96 Klíše 940 Ústí nad Labem, za cenu 363,- Kč/m2. To je celkem 53 361,- Kč.
hlasování: pro 7 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 17/14 bylo přijato v navrženém znění

1.18 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 491/3 o výměře 30 m2 v k.ú. Hodonice
Jedná se o pozemek na ulici Zahradní, Hodonice. Záměr prodeje byl zveřejněn 4.10.2019. Do požadovaného termínu byla předložena jedna nabídka. Na tomto pozemku je umístěna regulační stanice plynu.
Pan Albert navrhuje: pozemek neprodávat a jednat s vlastníkem stavby na uvedeném pozemku o pronájmu.

Starosta podává protinávrh: cenovou nabídku přijmout, obálku otevřít a pozemek odprodat vlastníkovi stavby.
Hlasování o protinávrhu: pro 7 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef,, zdržel se 0
usnesení č. 18/14 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej nemovité věci pozemek p.č. 491/3 o výměře 30 m2 v k.ú. Hodonice pro GasNet, s.r.o. Klíšská 96 Klíše 940 Ústí nad Labem, za cenu 363,- Kč/m2. To je celkem 10 890,- Kč.
hlasování: pro 7 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 19/14 bylo přijato v navrženém znění

1.19 Pronájem bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní 287, Hodonice dle výzvy z 1.10.2019
Na pronájem tohoto bytu byla zveřejněna výzva dne 1. 10. 2019. Do požadovaného termínu bylo předloženo 6 žádostí o uzavření nájemní smlouvy. 1)Martina Nemethová, Hodonice, 2) Ludmila Vaculová, Hodonice, 3) Renata Urabetzová, Práče, 4) Jaroslav Vavřina, Hodonice, 5) Petra Vašíčková, Tasovice, 6) Alena Koprová, Tasovice. Majetková komise na svém zasedání dne 22. 10. 2019 projednala všechny žádosti a doporučila zastupitelstvu obce Hodonice následující pořadí uchazečů pro uzavření nájemní smlouvy k bytu.
1. Martina Nemethová, Hodonice
2. Ludmila Vaculová, Hodonice
3. Petra Vašíčková, Tasovice
Návrh usnesení: ZO schvaluje pořadí žadatelů pro uzavření nájemní smlouvy k bytu ve II. NP v KD Hodonice:
1. Martina Nemethová, Hodonice
2. Ludmila Vaculová, Hodonice
3. Petra Vašíčková, Tasovice
Uchazeči prvnímu v pořadí, bude nabídnuta nájemní smlouva s 50% navýšením z původního nájmu (vzhledem k opakovanému pronájmu).
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 20/14 bylo přijato v navrženém znění

1.20 Protokol o provedené vnitřní kontrole pokladny a hospodaření obce Hodonice za 1. pololetí 2019
Finanční výbor provedl vnitřní kontrolu pokladny a hospodaření obce Hodonice za 1. pololetí 2019 v měsíci září 2019. Protokol z kontroly byl dán členům zastupitelstva na vědomí a je v přílohách dnešního zasedání ZO. Z protokolu FV vyplývá doporučení aktualizovat smlouvy na vývoz a přepravu odpadů s firmou Jan Klíčník a stanovit způsob úhrady smluvní ceny za svoz a sběr popelnicových nádob pro právnické osoby a podnikající fyzické osoby využívající prostory k podnikání v objektech obce Hodonice.
Dále pak FV předložil návrh na vyřazení zmařených nedokončených investic z majetku obce Hodonice.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí protokol o provedené vnitřní kontrole pokladny a hospodaření obce Hodonice za 1. pololetí 2019 finančním výborem ZO Hodonice.

1.21 Návrh na vyřazení zmařených nedokončených investic z majetku obce Hodonice
Na základě předloženého protokolu z vnitřní kontroly hospodaření obce Hodonice, navrhuje finanční výbor ZO Hodonice vyřadit některé zmařené nedokončené investice z majetku obce Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyřazení následujících zmařených nedokončených investic z majetku obce Hodonice:
Odepsání zmařených nedokončených investic
042 0001 – orj. 43 – Klidová zóna, rybníček na p.č. 380/1 Kč 7.140,-
042 0001 – orj. 45 – Bazén u tenisových kurtů Kč 3.570,-
042 0001 – orj. 52 – Sběrný dvůr odpadů Kč 156.770,-
042 0001 – orj. 60 – Hřiště na ul. Polní Kč 4.800,-
042 0001 – orj. 65 – Sportovněkulturní areál k pískovně v Hodonicích Kč 7.200,-
042 0001 – orj. 69 – Úprava návsi Hodonice Kč 5.400,-
042 0001 – orj 93 – Přístřešek, stodola Kč 17.920,-
042 0001 – orj. 110 – Rekonstrukce tenisových kurtů – oplocení Kč 12.100,-
042 0003 – Pozemky (p.č. 631/1) Kč 2.420,-

Oprava nedokončených investic, jako oprava minulých účetních období
042 0001 – orj. 111 – sportovní areál u mrazíren Kč 3.630,-
042 0001 – orj. 115 – Rekonstrukce tenisových kurtů – studie Kč 12.100,-
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 21/14 bylo přijato v navrženém znění

1.22 Návrh na vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku z evidence obce Hodonice
Jedná se o majetek, který již pozbyl účelu a využití pro obec Hodonice. Proto byl navržen na vyřazení z evidence obce Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyřazení níže uvedeného drobného dlouhodobého nehmotného majetku z evidence obce Hodonice ke dni 24. 10. 2019:

název Cena Kč Číslo zápisu Rok pořízení
Projektová dokumentace
Nástavba víceúčelového společenského zařízení KD 25 000,- 3 IK str. 3 / 3 2001
Technicko ekonomická studie varovný systém pro obecní rozhlas 9 345,- 3 IK str. 3 / 7 2001
Zástavní smlouva 30 b.j. 2 898,50 3 IK str. 2 / 8 2002
Zástavní smlouva IS Na Vinici 2 362,50 3 IK str. 2 / 9 2002
Zástavní smlouva 36 b.j. Na Vinici 3 573,- 3 IK str. 2 / 14 2002
Znalecký posudek závad 30 b.j. 5 000,- 3 IK str. 3 / 18 2003
Projektová dokumentace 30 b.j. 24 200,- 3 IK str. 6 / 78 2014
Projekt sadových úprav u DPS 10 000,- 3 IK str. 2 zápis 33/7 2002
projektová dokumentace KD 60 000,- 3 IK str. 3 / 16 2002
studie výpočet průmyslových ploch za Sladovnou 3 570,- 3 IK str. 3 / 21 2002
projektová dokumentace
Stavba garáží u nádraží 35 700,- 3 IK str. 5 / 34 – 64 2009

hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 22/14 bylo přijato v navrženém znění

1.23 Protokol o provedené kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce Hodonice za 1. pololetí 2019
Kontrolní výbor provedl kontrolu plnění usnesení ZO Hodonice za 1.pololetí 2019 v průběhu září 2019. Protokol z kontroly byl dán členům zastupitelstva na vědomí a je v přílohách dnešního zasedání ZO.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí protokol o provedené kontrole plnění usnesení zastupitelstva obce Hodonice za 1. pololetí 2019 kontrolním výborem ZO Hodonice.

1.24 Návrh smlouvy o dílo na „Stavební úpravy zpevněné plochy Hodonice“
Jedná se o text smlouvy na provedení stavebních úprav zpevněných ploch v obci Hodonice na pozemku p.č. 4. Na provedení těchto úprav byly osloveny 4 firmy výzvou k podání nabídek dne 17.10.2019, a to firma:
1. Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o.
2. HAIVA Tasovice s.r.o.
3. David Bohdálek, Načeratice
4. Jiří Vašíček s.r.o., Tasovice
Nabídky budou podávány do 1.11.2019 a poté bude proveden výběr dodavatele stavebních prací. Do výběrové komise navrhuji: Bc. Pavel Houšť, Jan Procházka, Roman Hřebabecký, Ing. Petr Gabriel, Vlastimil Fiala.
Návrh usnesení: ZO schvaluje text smlouvy o dílo na „Stavební úpravy zpevněné plochy Hodonice“. Schvaluje složení výběrové komise pro výběr dodavatele stavby „Stavební úpravy zpevněné plochy Hodonice“ ve složení:
1. Bc. Pavel Houšť
2. Jan Procházka
3. Roman Hřebabecký
4. Ing. Petr Gabriel
5. Vlastimil Fiala
Na základě výsledku výběrového řízení a rozhodnutí výběrové komise, pověřuje ZO starostu obce Hodonice k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou na stavbu „Stavební úpravy zpevněné plochy Hodonice“.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 23/14 bylo přijato v navrženém znění

1.25 Úprava lesní cesty na pozemku p.č. 4103 v k.ú. Hodonice
Po provedení opravy účelové komunikace do pískovny, kterou bylo umožněno napojení se na lesní cestu, je nutné provést úpravu této lesní cesty na pozemku p.č. 4103 v k.ú. Hodonice. Dosavadní přístup na cestu je možný pouze přes pozemky soukromého vlastníka. Na provedení úpravy byla oslovena firma Colas, a.s., která předložila nabídku na tuto úpravu. Ing. Sedlák nabídl obci Hodonice dodání drceného recyklátu na zpevnění výše uvedené lesní cesty.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí nabídku na provedení úpravy lesní cesty na pozemku p.č. 4103 v k.ú. Hodonice.

1.26 Příprava rozpočtu obce Hodonice na rok 2020
Starosta vyzval zastupitele k předkládání návrhů a podnětů pro sestavování rozpočtu obce Hodonice na rok 2020, především pak investičních akcí a to v termínu do 15.11.2019.
ZO bere na vědomí přípravu rozpočtu obce Hodonice na rok 2020.

1.27 Příprava střednědobého výhledu obce Hodonice na roky 2021-2022
Starosta vyzval zastupitele k předkládání návrhů a podnětů na přípravu střednědobého výhledu na roky 2021 – 2022 a to v termínu do 15.11.2019.
ZO bere na vědomí přípravu střednědobého výhledu obce Hodonice na období let 2021 – 2022.

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů
2.1 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Romana Kluková, Hodonice

Kontrolní výbor projednal tuto žádost a doporučil ZO žádost ke schválení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Romanu Klukovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Romanou Klukovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 24/14 bylo přijato v navrženém znění

2.2. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala Anna Buriánková, Hodonice 
Kontrolní výbor posoudil tuto žádost a doporučil ZO žádost ke schválení
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro paní Annu Buriánkovou, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulým panem Dikovským a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Annou Buriánkovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 25/14 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost TJ Sokol Tasovice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na zabezpečení úhrady nákladů na pořádání tradičních krojovaných „Martinských hodů“ v roce 2019
Cílem této žádosti je podpora kulturně společenského rozvoje v našich obcích a udržování tradic.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 30 000,- Kč pro TJ Sokol Tasovice, z.s. na zabezpečení úhrady nákladů na pořádání tradičních krojovaných „Martinských hodů“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Sokol Tasovice, z.s. na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 26/14 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní 287, Hodonice
Tuto žádost podala Šárka Murniková. Termín ukončení Nájemní smlouvy je dohodou k 31.10.2019. Na uvolněný byt byla zveřejněna výzva k podání žádosti na pronájem bytu dne 15.10.2019 s možností uzavření nájemní smlouvy od 1.12.2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost paní Šárky Murnikové o ukončení nájemní smlouvy k bytu ve II. NP v KD Hodonice.

VE 20,05 HODIN BYLA VYHLÁŠENA DESETIMINUTOVÁ PŘESTÁVKA
z jednání se omluvil a odešel pan Jan Procházka

3. Různé
3.1 Informace o průběhu zpracování PD a žádosti o dotaci na zateplení bytových domů Na Vinici
V dosavadním průběhu zpracovávání žádosti o dotaci z IROP vyvstaly nové informace. Především je dána doba udržitelnosti projektu po dobu 5 let od ukončení stavby a jejího vyúčtování, kdy příjemce dotace nemůže převést nemovitost na jiný subjekt. Tyto zásadní informace projednají členové zastupitelstva a poté bude svolána schůzka s nájemníky, na které bude projednán další postup v této problematice.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci starosty o zpracovávání projektové dokumentace na zateplení bytových domů a možnosti podání žádosti o dotace.

3.2 Informace o výstavbě místní komunikace „Ke hřišti“ Hodonice
Dne 11.10.2019 bylo firmě Autodoprava Bohdálek provedeno předání staveniště na stavbu Místní komunikace „Ke hřišti“ Hodonice. V současné době je provedeno odbagrování pláně pro založení konstrukčních vrstev.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o průběhu výstavby místní komunikace Ke hřišti v Hodonicích.

3.3 Informace o veřejném projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Hodonice
MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje oznámil veřejné projednání Návrhu změny č. 3 ÚP Hodonice a to dne 18.11.2019 v 16:00 v zasedací místnosti OÚ Hodonice.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o veřejném projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Hodonice, které se uskuteční 18.11.2019 v 16:00 v zasedací místnosti OÚ Hodonice.

3.4 Informace komise životního prostředí
V současné době probíhá urgence reklamace netěsnosti hráze Panského rybníku. Pro sběr podkladů k této problematice byl objednán posudek soudního znalce prof. Říhy. 10. a 11. října 2019 byla nádrž napuštěna objemem vody cca 1000 m3. Přílohou zápisu je stav vodoměrné lati při pravidelném sledování. Dne 13.10.2019 proběhlo terénní šetření na rybníku za účasti prof. Říhy, kde byl zaznamenán pokles vodní hladiny téměř o 20 cm. Bylo sjednáno, že rybník bude ještě jednou sekcí dopuštěn do téměř plného stavu a dále bude dílo sledováno. Do konce měsíce října má mít obec k dispozici odborný posudek k rybníku od prof. Říhy.

Výsadba Škoda aleje. Ing. Bořilová připravuje akci výsadby aleje z prostředků Škoda stromky a z grantu od zaměstnanců SAINT GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Termín výsadby a doprovodné akce je stanoven na 2. 11. 2019 v čase 10:00 – 14:00.

Rybník u hřbitova. Předseda komise ž.p. Tomáš Letocha zajistil pro Obec herbicid vhodný a povolený k aplikaci na rostliny rostoucí ve vodě (v tomto případě rákos) a bude zajištěn termín a proškolená osoba k aplikaci herbicidu s cílem potlačit v maximální možné míře růst rákosu v rybníce. Zmínil také možnost odstranění rákosu mechanizačními prostředky.

Návrh opěrných konstrukcí. K již rostoucím vistáriím budou umístěny dřevěné kůly kolmo do hloubky cca 80-100 cm v různých výškových nadzemních úrovních tak, aby mohly být rostliny ke kůlům vyvázány a kůly mohly být rostlinám potřebnou oporou.

Dále komise projednávala žádosti na pokácení vzrostlých dřevin.
ZO bere na vědomí informace komise ŽP.

3.5 Informace majetkové komise
Majetková komise projednávala přidělení bytu v KD (viz. bod 1.19), záměr odprodeje části pozemku p.č. 884/25 , zpracování PD a žádost o dotaci na zateplení bytových jednotek Na Vinici.
ZO bere na vědomí informace majetkové komise.

3.6 Informace legislativní komise
Legislativní komise dopracovala Řád veřejného pohřebiště. Ten bude zaslán na Krajský úřad JMK k odsouhlasení.
ZO bere na vědomí informace legislativní komise

3.7 Informace kulturně – sportovní komise
Kulturně – sportovní komise připravuje rozsvěcení vánočního stromu v neděli 1. 12. 2019 v 15,30 hodin, přípravu besedy se seniory, která proběhne 6. 12. 2019,

Miluše Mitregová podala návrh na pořízení vánoční světelné dekorace – Sněhuláci, vánoční osvětlení hasičské zbrojnice a vánoční osvětlení mateřské školy.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zakoupení vánoční světelné dekorace Sněhuláci v hodnotě 10 000,- Kč + DPH.
hlasování: pro 6 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, proti 1 Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 27/14 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení: ZO schvaluje zakoupení vánočního osvětlení Hasičské zbrojnice Hodonice v hodnotě 28 500,- Kč + DPH.
hlasování: pro 2 Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, proti 4 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, zdržel se 1 Hřebabecký Roman,
usnesení č. 28/14 nebylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení: ZO schvaluje zakoupení vánočního osvětlení Mateřské školy Hodonice v hodnotě 40 500,- Kč + DPH.
hlasování: pro 1 Mitregová Miluše, proti 5 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, zdržel se 1 Hřebabecký Roman,
usnesení č. 29/14 nebylo přijato v navrženém znění

3.8 Informace o zveřejnění výběrového řízení na dodavatele stavby „Intenzifikace ČOV Hodonice“
Dne 14.10.2019 byla na profilu zadavatele Svazku obcí Tasovice a Hodonice zveřejněna výzva na dodavatele stavby „Intenzifikace ČOV Hodonice“. Dne 22. 10. 2019 proběhla prohlídka staveniště pro uchazeče výběrového řízení.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o zveřejnění výběrového řízení na dodavatele stavby „Intenzifikace ČOV Hodonice“.

Příští jednání ZO bude 27. 11. 2019 a další 16. 12. 2019