Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
436 kB
Datum vystavení: 2.12.2019
Datum sejmutí: 27.12.2019

Zápis z 15. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 27. 11. 2019

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 21,10 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan,
hosté: dle prezenční listiny 7 podepsaných hostů
Omluven: Letocha Tomáš (dostavil se v 19,15 hodin)
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 10 členů zastupitelstva obce.
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Fiala Vlastimil, Procházka Jan
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 23. 10. 2019

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 36/2019 za měsíc říjen 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 37/2019 za měsíc říjen 2019
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 38/2019 za měsíc listopad 2019
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 39/2019 za měsíc listopad 2019
 • 1.5 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích
 • 1.6 Smlouva č.: 1030050104/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 • 1.7 Smlouva č.: 1030049699/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
 • 1.8 Pronájem bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní 287, Hodonice dle výzvy z 15.10.2019
 • 1.9 Informace o výběrovém řízení na dodavatele stavby „Intenzifikace ČOV Hodonice“
 • 1.10 Příprava rozpočtu obce Hodonice na rok 2020
 • 1.11 Příprava střednědobého výhledu obce Hodonice na roky 2021-2022

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o projednání finančního příspěvku na spolufinancování terénních sociálních služeb
 • 2.2 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Zuzana Tesařová, Hodonice
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Radka Čechová, Hodonice
 • 2.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice pro Myslivecký spolek Hodonice
 • 2.5 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení změny odpisového plánu
 • 2.6 Žádost o řešení stavu pozemků p.č. 647/20 a 647/21 v k.ú. Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Informace o průběhu zpracování PD a žádosti o dotaci na zateplení bytových domů Na Vinici
 • 3.2 Informace o výstavbě místní komunikace „Ke hřišti“ Hodonice
 • 3.3 Informace o veřejném projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Hodonice
 • 3.4 Informace o realizaci parkoviště u Darenu
 • 3.5 Informace komise životního prostředí
 • 3.6 Informace majetkové komise
 • 3.7 Informace legislativní komise
 • 3.8 Informace kulturně – sportovní komise
 • 3.9 Oznámení PO MŠ Hodonice o uzavření provozu v době vánočních prázdnin

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: pana Fialu Vlastimila a pana Procházku Jana
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/15 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/15 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl doplnit do jednání zastupitelstva body:
1.12 Stanovení doby odepisování osvětlení kostela.
3.10 Informace o stanovení vodného a stočného v obci Hodonice pro rok 2020
Návrh usnesení: zařadit tyto body do programu dnešního jednání
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/15 bylo přijato v navrženém znění

Ing. Bořilová navrhuje doplnit do jednání zastupitelstva bod:
1.13 Schválení smluvní ceny za napojení do systému obce s nakládání s odpady pro právnické a podnikající fyzické osoby, které mají provozovnu v budovách v majetku obce Hodonice.
Návrh usnesení: zařadit tento bod do programu dnešního jednání
hlasování: pro 8 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, , Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 1 Bc. Matoušek Karel
usnesení č. 4/15 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu včetně doplnění:
pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/15 bylo přijato v navrženém znění

dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

1. Hospodaření
1.1 Rozpočtové opatření č. 36/2019 za měsíc říjen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 36/2019 za měsíc říjen 2019 ve výši příjmů 9 600,- Kč, výdajů 394 900,- Kč a financování ve výši 385 300,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 706 900,- Kč, výše výdajů 87 531 000,- Kč a výše financování 24 824 100,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 37/2019 za měsíc říjen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 37/2019 za měsíc říjen 2019 ve výši příjmů 120 800,- Kč, výdajů 16 300,- Kč a financování ve výši – 104 500,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 827 700,- Kč, výše výdajů 87 547 300,- Kč a výše financování 24 719 600,- Kč.

1.3 Rozpočtové opatření č. 38/2019 za měsíc listopad 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 38/2019 za měsíc listopad 2019 ve výši příjmů 15 700,- Kč, výdajů 303 000,- Kč a financování ve výši 287 300,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 843 400,- Kč, výše výdajů 87 850 300,- Kč a výše financování 25 006 900,- Kč.

1.4 Rozpočtové opatření č. 39/2019 za měsíc listopad 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 39/2019 za měsíc listopad 2019 ve výši příjmů 15 000,- Kč, výdajů 39 700,- Kč a financování ve výši 24 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 62 858 400,- Kč, výše výdajů 87 890 000,- Kč a výše financování 25 031 600,- Kč.

1.5 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místních poplatcích
V souladu se zákonem č. 278/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se zastupitelstvo obce Hodonice usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místních poplatcích.
Návrh usnesení: ZO vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místních poplatcích
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 6/15 bylo přijato v navrženém znění

1.6 Smlouva č.: 1030050104/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Jedná se o smlouvu budoucí na zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na stavbu „Hodonice – KT: NN přip. kab. svod do SS“ na pozemku p.č. 158/1 v k.ú. Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030050104/001 na stavbu „Hodonice – KT:NN přip. kab. svod do SS.“ na pozemku p.č. 158/1 v k.ú. Hodonice za jednorázovou náhradu v celkové výši 2 550,- Kč.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/15 bylo přijato v navrženém znění

1.7 Smlouva č.: 1030049699/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
Jedná se o smlouvu budoucí na zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na stavbu „Hodonice – Milerová: NN přip.rozš.DS.“ na pozemku p.č. 942/4 v k.ú. Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030049699/001 na stavbu „Hodonice – Milerová: NN přip. rozš. DS.“ na pozemku p.č. 942/4 v k.ú. Hodonice za jednorázovou náhradu v celkové výši 8 400,- Kč.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/15 bylo přijato v navrženém znění

1.8 Pronájem bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní 287, Hodonice dle výzvy z 15.10.2019
Na pronájem tohoto bytu byla zveřejněna výzva dne 15. 10. 2019. Do požadovaného termínu byly předloženy 2 žádosti o uzavření nájemní smlouvy. 1) Petra Vašíčková, Tasovice, 2) Martina Hadroušková, Hodonice, Majetková komise na svém zasedání dne 26. 11. 2019 projednala obě žádosti a doporučila zastupitelstvu obce Hodonice následující pořadí uchazečů pro uzavření nájemní smlouvy k bytu:
1. Petra Vašíčková
2. Martina Hadroušková

Pan Albert navrhuje změnit doporučení majetkové komise, upřednostnit žadatelku z Hodonic, a podává návrh usnesení: ZO schvaluje pořadí žadatelů pro uzavření nájemní smlouvy k bytu ve II. NP v KD Hodonice:
1. Hadroušková Martina
2. Vašíčková Petra
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 1 Bc. Houšť Pavel, zdržel se 1 Procházka Jan,
usnesení č. 9/15 bylo přijato v navrženém znění

1.9 Informace o výběrovém řízení na dodavatele stavby „Intenzifikace ČOV Hodonice“
Svazek obcí Tasovice a Hodonice realizoval dne 5. 11. 2019 výběrové řízení na dodavatele stavby „ČOV Hodonice – Intenzifikace“. Výběrového řízení se zúčastnily 3 firmy a předložily následující nabídky (ceny bez DPH):
1) Insta CZ s.r.o., Olomouc, 39 994 387,73 Kč.
2) VHZ DIS, spol. s r.o. Brno, 36 536 746,83 Kč.
3) VHS Brno, a.s. 39 198 461,00 Kč.
Jako nejvhodnější byla výběrovou komisí posouzena nabídka od firmy VHZ DIS, spol. s.r.o. Brno za nabídkovou cenu 36 536 746,83,- Kč bez DPH. Rozdíl ceny od původně uvažované částky na intenzifikaci ČOV ve výši 24 mil. Kč, na kterou byla přiznána dotace ve výši 16,1 mil. a vysoutěženou cenou 36,5 mil. Kč, byl způsoben oceněním stavby dle PD pro územní řízení zpracované v roce 2017 a oceněním výkazu výměr dle PD pro realizaci stavby zpracovaného v cenových relacích roku 2019.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výběr dodavatele stavby na realizaci díla „ČOV Hodonice – Intenzifikace“ firmu VHZ DIS, spol. s r. o. Brno a schvaluje dofinancování stavby poměrnou částí finančních prostředků z rozpočtu obce Hodonice v předpokládané výši 9 mil Kč,- s možností financování rozloženého do 3 – 4 let.
hlasování: pro 9 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 10/15 bylo přijato v navrženém znění

1.10 Příprava rozpočtu obce Hodonice na rok 2020
Návrh rozpočtu obce Hodonice na rok 2020 je připravován v souvislosti s plánovanými investičními, kulturně – společenskými akcemi a potřebami obce a tak, aby byl zabezpečen běžný chod obecního úřadu. Součástí návrhu rozpočtu obce Hodonice je i rozpočet Sociálního fondu obce Hodonice a rozpočet Fondu rozvoje bydlení.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí návrh rozpočtu obce Hodonice na rok 2020.

1.11 Příprava střednědobého výhledu obce Hodonice na roky 2021-2022
Střednědobý výhled obce Hodonice na rok 2021 – 2022 je připravován v souvislosti s plánovanými investičními akcemi a potřebami obce a tak, aby byl zabezpečen běžný chod obecního úřadu.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přípravu střednědobého výhledu obce Hodonice na roky 2021 – 2022.

1.12 Stanovení doby odepisování osvětlení kostela
Po realizaci osvětlení kostela a po zařazení do majetku obce, je nutné stanovit dobu odepisování tohoto majetku.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí pořízení VO – osvětlení kostela v ceně pořízení 49 711,64 Kč a schvaluje dobu odepisování tohoto nově pořízeného majetku na dobu 20 let.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11/15 bylo přijato v navrženém znění

1.13 Schválení smluvní ceny za napojení do systému obce s nakládání s odpady pro právnické a podnikající fyzické osoby, které mají provozovnu v budovách v majetku obce Hodonice
V souladu s legislativou je nutné stanovit způsob úhrady za likvidaci odpadu podobného komunálnímu produkovaného právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, které se smluvně zapojí a využijí Systém shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí Hodonice, a které provozují svoji činnost v budovách v majetku Obce Hodonice.

Návrh usnesení: ZO schvaluje částku 500,- Kč bez DPH za každou obsluhovanou nádobu o objemu do 50 l sloužící k ukládání odpadu podobného komunálnímu produkovaného právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami, které se smluvně zapojí a využijí v roce 2020 Systém shromažďování, sběru, přepravy a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí Hodonice, a které provozují svoji činnost v budovách v majetku Obce Hodonice.

Pan Albert podává protinávrh: nehlasovat o tomto bodu a odložit ho do příštího jednání ZO.
Hlasování o protinávrhu: pro 2 Albert Josef, Bc. Matoušek Karel, proti 7 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Mitregová Miluše, Procházka Jan, zdržel se 1 Bc. Houšť Pavel,
usnesení č. 12/15 nebylo přijato v navrženém znění

hlasování o návrhu: pro 8 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 1 Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 13/15 bylo přijato v navrženém znění

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů
2.1 Žádost o projednání finančního příspěvku na spolufinancování terénních sociálních služeb
Město Znojmo zajišťuje poskytování sociálních služeb v síti ORP Znojmo. Do této sítě spadá i obec Hodonice. Město Znojmo požaduje po jednotlivých obcích poměrnou část nákladů na úhradu těchto terénních sociálních služeb. Pro obec Hodonice to pro rok 2020 představuje částku 84 956,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pro rok 2020 finanční příspěvek pro město Znojmo na poskytování terénních sociálních služeb v síti ORP Znojmo ve výši 84 956,- Kč.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 14/15 bylo přijato v navrženém znění

2.2 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Zuzana Tesařová, Hodonice
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost paní Tesařové schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Zuzanu Tesařovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Zuzanou Tesařovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 15/15 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Radka Čechová, Hodonice
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost paní Čechové schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Radku Čechovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Radkou Čechovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Procházka Jan, proti 1 Mitregová Miluše, zdržel se 0
usnesení č. 16/15 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice pro Myslivecký spolek Hodonice
Cílem této žádosti je efektivněji spravovat honitbu a stav životního prostředí v okolí obce Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 40 000,- Kč pro Myslivecký spolek Hodonice na účel uvedený v žádosti ze dne 8.11.2019 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Mysliveckým spolkem Hodonice na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 1 Albert Josef ( střet zájmů – místopředseda spolku )
usnesení č. 17/15 bylo přijato v navrženém znění

2.5 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení změny odpisového plánu
Změna odpisového plánu je požadována z důvodu pořízení vzduchotechniky ve školní kuchyni. V roce 2019 je odpisový plán navýšen o 16 901,66 Kč, doba odepisování je stanovena na 10 let. Po tuto dobu budou odpisy navýšeny o 101 409,96 Kč/rok až do konce roku 2028.
Návrh usnesení: ZO schvaluje navýšení odpisového plánu PO MŠ Hodonice z důvodu pořízení vzduchotechniky ve školní jídelně o 101 409,96 Kč/rok s dobou odepisování 10 let.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 18/15 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí neinvestičního příspěvku ve výši 16 901,66 Kč na pokrytí nákladů na odpisy v roce 2019.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 19/15 bylo přijato v navrženém znění

2.6 Žádost o řešení stavu pozemků p.č. 647/20 a 647/21 v k.ú. Hodonice
Jedná se o pozemky v lokalitě na „Sídlišti“, na kterých se nachází chodník pro chodce a parkoviště vozidel. Tyto objekty je nutné opravit z důvodu bezpečnosti. Žádostí se zabývala majetková komise na svém zasedání 26.11.2019, která nemá v současné době jednoznačný názor na způsob řešení a navrhuje provést komplexní posouzení celé lokality v návaznosti na majetkoprávní vztahy.

Na jednání se dostavil pan Tomáš Letocha ( 19,15 hodin )

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost Ing. Bořilové o řešení stavu pozemků p.č. 647/20 a 647/21 v k.ú. Hodonice.

3. Různé
3.1 Informace o průběhu zpracování PD a žádosti o dotaci na zateplení bytových domů Na Vinici
Dne 20.11.2019 proběhla schůzka členů zastupitelstva obce Hodonice se zástupci nájemníků. Starosta seznámil zástupce nájemníků se situací kolem připravované revitalizace bytových domů Na Vinici.
Konstatoval, že oprava všech bytových domů je plánována realizovat jako celek. Podle projektové dokumentace je celkový náklad celé stavby na všech 72 bytů odhadován na 35 milionů korun.
Celá oprava je rozčleněna do třech etap. První etapa, která zahrnuje bytové domy 372 a 373 má již hotovou projektovou dokumentaci, druhá etapa, tj. domy 358,359,360 a 409 má projektovou dokumentaci před předáním a poslední etapa, tj. domy 374,375,376 a 377 bude hotová do března 2020.
Obec plánuje na kompletně celou akci žádat o dotace, které by mohly dle podmínek dotační smlouvy pokrýt 30 % celkových nákladů. Bez této dotace nebude oprava realizována. Podmínkou, která vyplynula z dotačních podmínek, je pětiletá udržitelnost dotace od uhrazení poslední faktury po realizaci stavby.
Pro nájemníky to tedy znamená, že pokud by přistoupili na plánovaný záměr obce se spoluúčastí nájemníků, musí souhlasit všichni nájemníci bez výjimky s tím, že do této doby musí opravené domy zůstat majetkem obce. Výše nákladů je závislá na konečné ceně samotné stavby, výše dotace a podílu, kterým by se na celé realizaci podílela obec a sami nájemníci. Poměr podílu obce a nájemníků nebyl ještě stanoven. Při diskusi se zástupci nájemníků byly projednávány různé varianty a způsoby řešení.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o průběhu přípravy zateplení bytových domů.

3.2 Informace o výstavbě místní komunikace „Ke hřišti“ Hodonice
V současné době je provedeno založení konstrukčních vrstev komunikace, osazení obrubníků a dešťových svodnic do tělesa komunikace. V příštím týdnu bude provedena pokládky asfaltových vrstev a terénní úpravy podél komunikace.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o průběhu výstavby místní komunikace Ke hřišti v Hodonicích.

3.3 Informace o veřejném projednání návrhu změny č. 3 Územního plánu Hodonice
Dne 18.11.2019 proběhlo v zasedací místnosti OÚ Hodonice veřejné projednání změny č. 3 územního plánu Hodonice. Při projednávání nebyly vzneseny žádné připomínky nebo pozměňovací návrhy.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o veřejném projednání návrhu změny č. 3 územního plánu Hodonice, které se uskutečnilo 18. 11. 2019 v zasedací místnosti OÚ Hodonice.

3.4 Informace o realizaci parkoviště u Darenu
V současné době jsou provedeny terénní úpravy celé lokality, položeny konstrukční vrstvy pro parkoviště a chodník a je realizována pokládku dlažby.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí průběh realizace výstavby parkoviště u Darenu.

3.5 Informace komise životního prostředí
Komise pro životní prostředí projednávala následující body:

1.Využití traktoru John Deere pro jiné subjekty
Návrh usnesení: ZO schvaluje možnost provádění prací traktorem John Deere JD x 748 s kabinou a homologací pro provoz na pozemních komunikacích, který je majetkem obce Hodonice. Pracemi se rozumí takové úkony, pro které je traktor vybaven, tzn. Kosení travních porostů mulčováním (pracovní šířka 122 cm) a úklid sněhu čelně nesenou radlicí (pracovní šířka 135 cm). ZO schvaluje cenu 600,- Kč za každou započatou hodinu práce včetně přejezdů a dalších úkonů spojených s objednanou prací. Cena zahrnuje práci stroje a obsluhy stroje, přičemž stroj nesmí být obsluhován cizí osobou, smí být obsluhován výhradně způsobilými pracovníky obce Hodonice. K ceně bude přičtena příslušná sazba DPH.

Pan Albert podává protinávrh: neprojednávat tento bod, odložit na příští jednání ZO.
Hlasování o protinávrhu: pro 1 Albert Josef, proti 8 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, zdržel se 2 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 20/15 nebylo přijato v navrženém znění

hlasování o návrhu: pro 9 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 1 Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 21/15 bylo přijato v navrženém znění

2.Popelnicová stání pro ukládání SKO Na Vinici.
3.Žádost pana Hrabce o povolení kácení 1 ks břízy na pozemku p.č. 27 v k.ú. Hodonice.
4.Náhradní výsadba ZD Hodonice.
5.Výsadba pod žampionárnou.
6.Doplnění laviček.
7.Zaměstnanci.
8.Odpady.
9.Panský rybník.
Uzávěrka zpravodaje Vlaštovka je 4. 12. 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace komise životního prostředí

3.6 Informace majetkové komise
Majetková komise se sešla 26.11.2019 a projednávala následující body:

 • Obsazení bytu v KD Hodonice, II.NP označen čísly 2.33, 2.32, 2.31
  Byly doručeny 2 žádosti: Petra Vašíčková (Tasovice), Martina Hadroušková (Hodonice).
  Komise na základě doručených žádostí a podle momentální situace žadatelů navrhuje toto pořadí:
  Petra Vašíčková (Tasovice)
  Martina Hadroušková (Hodonice)
 • Žádost o řešení stavu pozemků p.č. 647/20 a 647/21 v k.ú. Hodonice. Žádost podala Ing. Jitka Bořilová.
  Komise nemá v současné době jednoznačný názor na řešení situace. Navrhuje řešit žádost komplexně s ohledem na majetkoprávní vztahy k jednotlivým pozemkům.
 • Pozemek p.č. 484/7. Majetková komise navrhuje prověřit vlastnictví sklepů na tomto pozemku a zjistit stávajícího uživatele uvedeného pozemku. Poté zveřejnit záměr pronájmu pozemku případně prodeje.
  Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace majetkové komise.

3.7 Informace legislativní komise
Bc. Matoušek informoval o zpracovávání harmonogramu údržby obecních budov.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace legislativní komise.

3.8 Informace kulturně – sportovní komise
Paní Mitregová informovala o nejbližších kulturních akcích – Rozsvěcení vánočního stromu a Předvánoční setkání seniorů a požádala členy ZO o součinnost při těchto akcích.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace kulturně – sportovní komise.

3.9 Oznámení PO MŠ Hodonice o uzavření provozu v době vánočních prázdnin
Ode dne 23.12.2019 do 3.1.2020 bude provoz MŠ uzavřen z důvodu vánočních prázdnin.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o uzavření provozu MŠ Hodonice.

3.10 Informace o stanovení vodného a stočného v obci Hodonice pro rok 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace Svazku o stanovení ceny vodného ve výši 33,59 Kč bez DPH a stočného ve výši 26,57 Kč bez DPH v obci Hodonice pro rok 2020.