Zápis z 19. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1.14 MB
Datum vystavení: 7.5.2020
Datum sejmutí: 29.5.2020

Zápis ze 19. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 29. 4. 2020

místo konání: obřadní místnost KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 0,40 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan,
hosté: dle prezenční listiny 3 podepsaní hosté
Omluven: Hřebabecký Roman,
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 10 členů zastupitelstva obce.
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Letocha Tomáš, Fiala Vlastimil
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 26. 2. 2020

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 5/2020 za měsíc únor 2020
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 6/2020 za měsíc únor 2020
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 7/2020 za měsíc březen 2020
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 8/2020 za měsíc březen 2020
 • 1.5 Rozpočtové opatření č. 9/2020 za měsíc březen 2020
 • 1.6 Rozpočtové opatření č. 10/2020 za měsíc duben 2020
 • 1.7 Rozpočtové opatření č. 11/2020 za měsíc duben 2020
 • 1.8 Opatření obce Hodonice v rámci nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie Covid – 19
 • 1.9 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: VVN – 014330056490/039
 • 1.10 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – „Pořízení nového DA pro JSDH Hodonice“
 • 1.11 Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD1/0632786179/LCD
 • 1.12 Předkupní právo na odkup pozemku p.č. 4092 v k.ú. Hodonice
 • 1.13 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 132/32 v k.ú. Hodonice
 • 1.14 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 537/105 v k.ú. Hodonice
 • 1.15 Návrh na vyřazení majetku z evidence obce Hodonice
 • 1.16 Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Nádražní u č.p. 198 v obci Hodonice
 • 1.17 Pořízení zařízení na vysoušení a snižování vlhkosti staveb „DryPol“ na bytový dům Na Vinici č.p. 372, Hodonice
 • 1.18 Výstupy z provedené kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce Hodonice za rok 2019
 • 1.19 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Hodonice
 • 1.20 Návrh na obsazení pracovní pozice „Pracovník údržby veřejné zeleně, veřejných prostranství a majetku obce“
 • 1.21 Obsazení pracovní pozice „Správce tenisových kurtů“
 • 1.22 Návrh směrnice na poskytování OOPP pro zaměstnance obce

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení hospodářského výsledku za rok 2019
 • 2.2 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení odpisového plánu majetku na rok 2020
 • 2.3 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 3249 v k.ú. Hodonice
 • 2.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Klub přátel Táborové základny Bojanovice pila, z.s.
 • 2.5 Žádost DC ADRA Znojmo o finanční příspěvek na financování rozvoje dobrovolnictví na rok 2020
 • 2.6 Žádost o ukončení dočasného užívání pozemku v k.ú. Hodonice na pozemku p.č. 3399
 • 2.7 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Anna Procházková, Hodonice
 • 2.8 Žádost o individuální dotaci na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala Iveta Marková, Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Podklady k Závěrečnému účtu obce Hodonice a účetní závěrky obce a PO MŠ Hodonice
 • 3.2 Informace o průběhu výstavby sportovní haly a plánovaném provozu
 • 3.3 Studie úpravy prostoru náměstí u hasičské zbrojnice
 • 3.4 Souhrnná zpráva o čerpání finančních příspěvků na realizaci terénních sociálních služeb v ORP Znojmo
 • 3.5 Informace o přípravě čištění vodní plochy u hřbitova
 • 3.6 Informace o podané žádosti o bezúplatný převod pozemků z JMK do vlastnictví obce Hodonice
 • 3.7 Informace o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Hodonice
 • 3.8 Informace MŠ Hodonice o uzavření provozu v době letních prázdnin
 • 3.9 Informace komise životního prostředí
 • 3.10 Informace majetkové komise
 • 3.11 Informace legislativní komise
 • 3.12 Informace kulturně – sportovní komise

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: pana Tomáše Letochu a pana Vlastimila Fialu
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/19 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/19 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu: hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/19 bylo přijato v navrženém znění

dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

1. Hospodaření
1.1 Rozpočtové opatření č. 5/2020 za měsíc únor 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2020 za měsíc únor 2020 ve výši příjmů 53 300,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 53 300,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 627 400,- Kč, výše výdajů 53 825 500,- Kč a výše financování 22 198 100,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 6/2020 za měsíc únor 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2020 za měsíc únor 2020 ve výši příjmů 15 000,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 15 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 642 400,- Kč, výše výdajů 53 825 500,- Kč a výše financování 22 183 100,- Kč.

1.3 Rozpočtové opatření č. 7/2020 za měsíc březen 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2020 za měsíc březen 2020 ve výši příjmů 5 600,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 5 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 648 000,- Kč, výše výdajů 53 825 500,- Kč a výše financování 22 177 500,- Kč.

1.4 Rozpočtové opatření č. 8/2020 za měsíc březen 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 8/2020 za měsíc březen 2020 ve výši příjmů 15 000,- Kč, výdajů 31 500,- Kč a financování ve výši 16 500,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 663 000,- Kč, výše výdajů 53 857 000,- Kč a výše financování 22 194 000,- Kč.

1.5 Rozpočtové opatření č. 9/2020 za měsíc březen 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2020 za měsíc březen 2020 ve výši příjmů 82 400,- Kč, výdajů 1 145 700,- Kč a financování ve výši 1 063 300,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 745 400,- Kč, výše výdajů 55 002 700,- Kč a výše financování 23 257 300,- Kč.

1.6 Rozpočtové opatření č. 10/2020 za měsíc duben 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 10/2020 za měsíc duben 2020 ve výši příjmů 15 800,- Kč, výdajů 51 900,- Kč a financování ve výši 36 100,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 761 200,- Kč, výše výdajů 55 054 600,- Kč a výše financování 23 293 400,- Kč.

1.7 Rozpočtové opatření č. 11/2020 za měsíc duben 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2020 za měsíc březen 2020 ve výši příjmů 45 000,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 45 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 806 200,- Kč, výše výdajů 55 054 600,- Kč a výše financování 23 248 400,- Kč.

1.8 Opatření obce Hodonice v rámci nouzového stavu v souvislosti s výskytem epidemie Covid – 19
1)Po vyhlášení nouzového stavu vládou ČR v souvislosti s výskytem epidemie Covid – 19 přistoupila i obec Hodonice k následujícím opatřením:

 • 16.3.2020
  • Byl omezen provoz OÚ a to pouze v pondělí a ve středu na max. 3 hodiny denně
  • Byly objednány ochranné roušky a dezinfekční prostředky pro potřeby OÚ a DPS
  • Bylo zrušeno divadelní představení a všechny plánované akce v KD
  • Seniorům bylo nabídnuto zajištění nákupu
  • Byl uzavřen sběrný dvůr odpadů
  • Bylo vyhlášeno omezení návštěv na DPS a zavedena zvýšená hygienická opatření
  • Bylo zrušeno březnové zasedání ZO
 • 19.3.2020
  • Po dohodě s ředitelkou MŠ byl uzavřen provoz MŠ Hodonice
  • Byla uzavřena knihovna
 • 20.3.2020
  • Byly pravidelně doplňovány roušky do prodejny Jednoty v Hodonicích pro potřeby občanů, které dodávali dobrovolníci
 • 25.3.2020
  • Byl uveden do omezeného provozu sběrný dvůr odpadů
 • 8.4.2020
  • Byl obnoven provoz Czech POINT na OÚ
 • 20.4.2020
  • Byl obnoven provoz celého OÚ se zvýšenými hygienickými opatřeními

2) Dosavadní náklady na mimořádná opatření v souvislosti s výskytem epidemie Covid – 19 z rozpočtu obce Hodonice činní cca 20 000,-Kč.
Převážně se jednalo o náklady na nákup dezinfekce, nákup a výrobu roušek a nákup materiálu na výrobu roušek.

3) V souvislosti s nouzovým stavem, kdy bylo vládou ČR zakázáno nebo omezeno provozování některých živností a s tím související uzavření provozoven, bylo navrženo zabývat se i možností dočasného snížení nájemného vybíraného z provozoven umístěných v obecním majetku v době trvání nouzového stavu. Tuto záležitost projednávala majetková komise, která navrhla, aby se možnost snížení nájemného projednala až po skončení nouzového stavu a v souvislosti s legislativními kroky vlády ČR.

Starosta poděkoval všem občanům, kteří jakýmkoliv způsobem nabídli a realizovali pomoc při řešení nouzového stavu. Poděkování patří i všem spolkům a organizacím v nezištné pomoci v boji proti koronaviru. I díky této pomoci je současná epidemie zvládána uspokojivě.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí opatření přijatá obcí Hodonice v souvislosti s výskytem epidemie Covid – 19. Možností snížení nájemného vybíraného z provozoven umístěných v obecním majetku, se bude ZO zabývat až po ukončení nouzového stavu a v souvislosti s legislativními kroky vlády ČR.

1.9 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: VVN – 014330056490/039
Jedná se o smlouvu na zřízení věcného břemene na umístění stožárů VVN na pozemcích obce Hodonice p.č. 3696 a 3698/2. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je navržena ve výši 40 000,- Kč.
Pan Albert navrhuje, aby příště byl doložen pro kontrolu i náš výpočet náhrady za zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: VVN-014330056490/039, jejíž předmětem je zřízení služebnosti ve prospěch provozovatele distribuční soustavy na umístění stožárů VVN na pozemcích obce Hodonice, za jednorázovou náhradu 40 000,-Kč.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/19 bylo přijato v navrženém znění

1.10 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK – „Pořízení nového DA pro JSDH Hodonice“
Na základě žádosti obce Hodonice schválilo dne 27.2.2020 Zastupitelstvo JMK dotaci ve výši 300 000,- Kč na pořízení nového DA pro JSDH Hodonice. Pro přijetí dotace je nutné schválit výše uvedenou smlouvu o poskytnutí dotace Zastupitelstvem obce Hodonice.
Zároveň byla úspěšně provedena registrace akce u Ministerstva vnitra na GŘ HZS ČR.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK ve výši 300 000,- Kč a schvaluje Smlouvu č. JMK064017/20/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH Hodonice.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/19 bylo přijato v navrženém znění

1.11 Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD1/0632786179/LCD
Jedná se o ručitelskou smlouvu s podílem ručení pro obec Hodonice ve výši 4.850.000,- Kč k zajištění úvěru, který sjednal Svazek obcí Tasovice a Hodonice ve výši 10 mil. Kč u České spořitelny, a.s. na pokrytí nákladů spojených s intenzifikací ČOV.
Na intenzifikaci ČOV byla na Svazek doručena smlouva o poskytnutí podpory ze SFŽP vy výši 16 118 848,- Kč. Dne 4.3.2020 bylo dodavateli předáno staveniště a byla zahájena stavba. Pan Albert upozornil starostu obce pana Houště, že zastupitelé nebyli seznámeni se záměrem Svazku obcí Tasovice a Hodonice si vzít úvěr na pokrytí nákladů spojených s intenzifikací ČOV jako jediným možným způsobem financování, dále nebyli seznámeni s návrhem úvěrové smlouvy s výší úročení cca 2,12% p.a.. Pan Albert považuje tento postup za nestandardní a požaduje, aby zastupitelstvo bylo v budoucnu dopředu řádně informováno o záměrech Svazku, které by se týkaly financování obcí Hodonice. Dle názoru pana Alberta má obec Hodonice v současné době dostatek volných finančních prostředků (cca 21 mil. na termínovaných vkladech) a není nutné podíl obce Hodonice na intenzifikaci ČOV financovat úvěrem s úročením 2,12 % p.a.. p. Tomáš Letocha navrhuje zvážit možnost půjčit volné finanční prostředky ve výši 10 mil. Kč obce Hodonice svazku obcí Hodonice a Tasovice na dobu 5 let a úročit je dle sazeb ČNB.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD1/0632786179/LCD, jejímž předmětem je Ručitelské prohlášení obce Hodonice ve prospěch České spořitelny, a.s. na zajištění dluhu až do výše 4 850 000,- Kč v souvislosti s intenzifikací ČOV.

Pan Albert podává protinávrh: ZO neschvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD1/0632786179/LCD. Financování intenzifikace ČOV v letech 2020 – 2021 ve výši 4 850 000,- Kč poskytnout z rozpočtu obce Hodonice z důvodu úspory financí na zamýšleném úroku z úvěru.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 2 Bc. Houšť Pavel, Procházka Jan, zdržel se 0
usnesení č. 6/19 bylo přijato v navrženém znění

1.12 Předkupní právo na odkup pozemku p.č. 4092 v k.ú. Hodonice
Pan Kamil Prokeš sjednal prodej pozemků v k.ú. Hodonice s paní Ptáčkovou z Nového Města na Moravě. Jeden z pozemků p.č. 4092 o výměře 1809 m2, je zatížen předkupním právem pro obec Hodonice. Paní Ptáčková požádala obec Hodonice o vyjádření, zda uplatní předkupní právo k tomuto pozemku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje využití předkupního práva a pozemek od pana Kamila Prokeše odkoupit za cenu 26,47 Kč/m2
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/19 bylo přijato v navrženém znění

1.13 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 132/32 v k.ú. Hodonice
Na prodej tohoto pozemku o výměře 10 m2 , byl zveřejněn záměr dne 30.3.2020. Cena v místě a čase obvyklá, byla odhadcem stanovena na částku 250 Kč/m2. Do požadovaného termínu 15.4.2020 byla doručena jedna nabídka. Nabídku předložila paní Anna Buriánková, Hodonice a nabízí cenu za m2 250,- Kč
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej nemovité věci – pozemek p.č. 132/32 o výměře 10 m2 pro paní Annu Buriánkovou za cenu 250,- Kč/m2. Pozemek nebude kupován do SJM.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/19 bylo přijato v navrženém znění

1.14 Záměr prodeje nemovité věci – pozemek p.č. 537/105 v k.ú. Hodonice
Na prodej tohoto pozemku o výměře 164 m2 , byl zveřejněn záměr dne 1.4.2020. Cena v místě a čase obvyklá, byla odhadcem stanovena na částku 200 Kč/m2. Do požadovaného termínu 17.4.2020 byla doručena jedna nabídka. Nabídku předložil pan Jiří Vašíček, Tasovice a nabízí cenu za m2 ve výši 202,- Vzhledem k tomu, že žádost na odkoupení pozemku byla koncipována jako stavební pozemek na výstavbu parkoviště, bude k uvedené ceně připočtena odpovídající sazba DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej nemovité věci – pozemek p.č. 537/105 jako stavební pozemek o výměře 164 m2 pro Jiřího Vašíčka za cenu 202,- Kč/m2. K ceně bude připočtena odpovídající sazba DPH. Pozemek nebude kupován do SJM.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 9/19 bylo přijato v navrženém znění

1.15 Návrh na vyřazení majetku z evidence obce Hodonice
Jedná se o vyřazení neupotřebitelné výpočetní techniky související se změnou operačního systému Windows 7, která byla nahrazena novou výpočetní technikou s operačním systém Windows 10.
p. Letocha Tomáš upozornil na rizika spojená s únikem citlivých údajů a dat z těchto počítačů. Starosta odpověděl, že všechny pevné disky byly vyjmuty a bezpečně uloženy. Bc. Matoušek uvedl způsob likvidace nepotřebného pevného disku a v případě jeho dalšího prodeje i likvidaci nepotřebných dat specializovanou firmou.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyřazení níže uvedeného majetku z evidence obce Hodonice z důvodu neupotřebitelnosti.

hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 10/19 bylo přijato v navrženém znění

1.16 Rozšíření veřejného osvětlení na ul. Nádražní u č.p. 198 v obci Hodonice
V březnu 2020 proběhla montáž nového světelného bodu na ulici Nádražní u č.p. 198. Zároveň byly firmou SUNRITEK odstraněny reklamované závady jednotlivých světel v obci.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí pořízení „Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Nádražní k č.p. 198“ a zařazení do majetku obce dne 18.3.2020 s odpisovou dobou 20 let.

1.17 Pořízení zařízení na vysoušení a snižování vlhkosti staveb „DryPol“ na bytový dům Na Vinici č.p. 372, Hodonice
Dne 3.4.2020 bylo na bytový dům Na Vinici 372 nainstalováno zařízení na vysoušení a izolaci vlhkého zdiva „DryPol“. Přístroj polarizuje molekuly vody ve stěnách a zbavuje je tak vlhkosti. Přístroj má rozsah účinku v průměru koule 50 m. Do jednoho bytu byl nainstalován vlhkoměr na průběžné sledování vlhkosti v bytu. Cena zařízení je 45 375,- Kč.
Pan Albert vznesl dotaz na garanci účinnosti přístroje, zdali bylo pořízení konzultováno s projektantem Ing. Gabrielem a navrhuje přístroj zabezpečit proti krádeži.
Starosta informoval, že s Ing. Gabrielem byla instalace zařízení konzultováno, avšak praktické zkušenosti s tímto zařízením nemá. V současné době jsou zpracovány položkové rozpočty na nutné opravy bytových domů čp. 372 a 373. Předpokládá se, že do konce měsíce května 2020 budou doloženy položkové rozpočty na opravu zbývajících bytových domů. Následně bude provedeno výběrové řízení na provedení oprav.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí pořízení přístroje na vysoušení a snižování vlhkosti staveb „DryPol“ instalovaného na bytový dům Na Vinici č.p.372, Hodonice dnem 6.4.2020 s dobou odepisování 4 roky, za cenu 45 375,- Kč.

1.18 Výstupy z provedené kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce Hodonice za rok 2019
Starosta předložil vyjádření ke kontrole usnesení zastupitelstva obce za rok 2019.
Pan Albert vznesl připomínky k některým usnesením a vyjádřil nespokojenost nad přípravou smlouvy na zajištění provozování sportovní haly. Bc. Matoušek vznesl požadavek k usnesení, které ještě nebylo v době předložení kontroly plnění usnesení splněno, aby bylo zastupitelstvo obce dodatečně informováno o jeho následném splnění.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí vyjádření starosty obce ke kontrole usnesení ZO Hodonice za rok 2019.

1.19 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Hodonice
Z výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 vyplynuly dvě chyby.

 • Nevyplácení odměn jednomu členovi zastupitelstva a jednomu členovi komise.
 • Chybějící podpisy osoby odpovědné za účetní případ na pokladních dokladech.

Obě chyby byly již napraveny.
Pan Albert upozornil na nejasnosti v odpisech v účetnictví MŠ. Starosta odpovídá, že tento bod bude projednán samostatně.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 obce Hodonice.

1.20 Návrh na obsazení pracovní pozice „Pracovník údržby veřejné zeleně, veřejných prostranství a majetku obce“
Dne 9.4.2020 byla zveřejněna výzva na obsazení výše uvedené pozice. Do výzvy se přihlásili dva uchazeči.
Jan Mlejnek, Hodonice a Jan Juřátek, Hodonice. S oběma uchazeči byl proveden osobní pohovor za účasti starosty obce a referentky životního prostředí. Po vyhodnocení žádostí a osobního pohovoru, byl na tuto pozici doporučen pan Jan Juřátek.
Návrh usnesení: ZO schvaluje na pozici pracovníka údržby veřejné zeleně, veřejných prostranství a majetku obce pana Jana Juřátka s nástupem od 2. 5. 2020 na dobu neurčitou se zkušební dobou na 3 měsíce.
hlasování: pro 7 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 2 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 11a/19 bylo přijato v navrženém znění

1.21 Obsazení pracovní pozice „Správce tenisových kurtů“
Dne 4.3.2020 byla zveřejněna výzva na obsazení pracovní pozice „Správce tenisových kurtů“. Do požadovaného termínu byla doručena jedna žádost, kterou podal pan Rolf Brabenetz. Od 8.4.2020 byl pan Brabenetz přijat jako správce tenisových kurtů. Pan Albert se dotazoval, proč na obsazení tohoto pracovního místa nebyly zveřejněny obdobné zadávací podmínky, jako např. v případě obsazení pracovní pozice „Pracovníka údržby veřejné zeleně a majetku“. Starosta odpověděl, že zadávací podmínky vycházelo ze zkušeností minulých období.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přijetí pana Brabenetze na pracovní pozici Správce tenisových kurtů.

1.22 Návrh směrnice na poskytování OOPP pro zaměstnance obce
Ve spolupráci s paní Pakostovou byla vytvořena nová směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance obce Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Směrnici na poskytování OOPP pro zaměstnance obce Hodonice. Schválením nové směrnice Pozbývá platnost směrnice předešlá.
hlasování: pro 10, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11b/19 bylo přijato v navrženém znění

 

VE 2050 HODIN BYLA VYHLÁŠENA DESETIMINUTOVÁ PŘESTÁVKA

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů
2.1 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení hospodářského výsledku za rok 2019
Vzhledem k tomu, že obci Hodonice, jako zřizovateli, byly příspěvkovou organizací MŠ Hodonice předloženy doklady účetního charakteru, které nebyly zřizovateli zcela jasné a srozumitelné, navrhuje starosta v tomto okamžiku vzít žádost ředitelky PO MŠ Hodonice na vědomí a celou záležitost vysvětlit a projednat s kompetentními osobami zřizovatele a příspěvkové organizace.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení výsledku hospodaření za rok 2019 a ukládá ředitelce PO MŠ Hodonice svolat jednání za účasti účetní MŠ Hodonice a zástupců zřizovatele a podat vysvětlení v této problematice, a to v termínu do 15.5.2020.

2.2 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení odpisového plánu majetku na rok 2020
Vzhledem k tomu, že obci Hodonice, jako zřizovateli, byly příspěvkovou organizací MŠ Hodonice předložen odpisový plán, který nebyl zřizovateli zcela jasný a srozumitelný, navrhuji v tomto okamžiku vzít žádost ředitelky PO MŠ Hodonice na schválení odpisového plánu na vědomí a celou záležitost vysvětlit a projednat s kompetentními osobami zřizovatele a příspěvkové organizace.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení odpisového plánu majetku na rok 2020 a ukládá ředitelce PO MŠ Hodonice svolat jednání za účasti účetní MŠ Hodonice a zástupců zřizovatele a podat vysvětlení k odpisovému plánu, a to v termínu do 15.5.2020.
Tomáš Letocha uvedl, že pokud není ředitelka MŠ s prací účetní spokojená, je zapotřebí, aby to s paní účetní řešila.

2.3 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 3249 v k.ú. Hodonice
Žádost podali manželé Hrdinovi. Jedná se o pozemek na ulici Panská (pod Pepinnem). Pozemek požadují na stavbu RD. Tuto žádost projednávala majetková komise, které nedoporučuje v současné době pozemek prodávat a navrhuje řešit celou lokalitu komplexně s rozdělením pozemku na stavební parcely a poté pozemky nabídnout k odprodeji.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost manželů Hrdinových na odkup části pozemku p.č. 3249 v k.ú. Hodonice a ukládá starostovi, zahájit práce na zpracování zástavbové studie dané lokality pro výstavbu RD.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 12/19 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost o poskytnutí individuální dotace pro Klub přátel Táborové základny Bojanovice pila, z.s.
Účelem poskytnutí dotace, dle žádosti, je úhrada nákladů na provoz táborové základny Bojanovice.
Bc. Matoušek uvedl, že pomohl Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila, z.s. najít dotační titul, „ Rozvoj materiálně technické základny mimoškolních zájmových aktivit dětí a mládeže v roce 2020“. Termín podání žádosti byl 14ti denní a informoval o tom pana Kružíka ml. Zaslal jim veškeré podklady k podání této žádosti a kontakt na odpovědnou osobu kvůli konzultaci této žádosti. Na nabídku osobního setkání Klub nereagoval. Vyhodnocení této žádosti bude v červnu 2020. Do dnešního dne s Bc. Matouškem nikdo nekomunikoval, proto Bc. Matoušek žádá starostu, aby dotázal Klub přátel Táborové základny Bojanovice pila, z.s. zdali vůbec tuto žádost podali.
Pan Albert navrhuje individuální dotaci neposkytovat. Dle jeho názoru Klub přátel TZ porušil Veřejnoprávní smlouvu č. 14 za rok 2019 – výše dotace a účel použití: dotace ve výši 50 000,- Kč určena na úhradu nákladů na údržbu a provoz nemovitosti na TZ Bojanovice ( barvy, laky, nářadí ) účel použití.
KPTZB doložili vyúčtování – účel použití: odvoz odpadu 7-8/2019 – to nemá nic společného z údržbou a provozem nemovitosti, praní ložního prádla, pořízení 2 ks el. kuchyňská kamna – to nemá nic společného z údržbou a provozem nemovitosti. Z dotace bylo použito v rozporu 21 766,- Kč.
Pan Albert podává návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost o poskytnutí individuální dotace KPTZB z důvodu porušení účelu použití dotace za rok 2019. ZO ukládá starostovi obce, aby dále postupoval dle čl. 5 „Sankční podmínky“ Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí individuální dotace č. 14/2019.
Starosta podává I. protinávrh usnesení: ZO neschvaluje žádost Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila, z.s. na poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši 50 000,-Kč.
Paní Mitregová podává II. protinávrh usnesení: ZO neschvaluje žádost Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila, z.s. na poskytnutí dotace na rok 2020 ve výši 50 000,-Kč a vyzývá Klub k sjednání nápravy ve vyúčtování dotace za rok 2019 s ohledem na podmínky Smlouvy o poskytnutí dotace.
Hlasování o II. protinávrhu: pro 3 Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 6 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, zdržel se 1 Ing. Bořilová Jitka,
usnesení č. 13/19 nebylo přijato v navrženém znění
Hlasování o I. protinávrhu: pro 5 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 4 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Matoušek Karel, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše
usnesení č. 14/19 nebylo přijato v navrženém znění
Hlasování o návrhu: pro 1 Albert Josef, proti 5 Fiala Vlastimil, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, zdržel se 4 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 15/19 nebylo přijato v navrženém znění
Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila, z.s. bude oznámeno, že jejich žádost neprošla hlasováním. Kontrolní výbor znovu překontroluje vyúčtování dotace za rok 2019.

2.5 Žádost DC ADRA Znojmo o finanční příspěvek na financování rozvoje dobrovolnictví na rok 2020
Spolek ADRA se zabývá dobrovolnickou činností v akreditovaných programech zaměřených především na problematiku ohrožených dětí, seniorů, osob se zdravotním postižením, osob s chronickým duševním onemocněním apod. Vzhledem k tomu, že obec Hodonice je zapojena do spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo, navrhuji, aby spolek DC ADRA požádal o finanční příspěvek Město Znojmo.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost DC ADRA Znojmo a finanční příspěvek na rozvoj dobrovolnictví a doporučuje spolku DC ADRA požádat o finanční příspěvek sociální odbor města Znojma, který financuje sociální služby v ORP Znojmo, kam finančně přispívá i obec Hodonice.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0, nehlasovala 1 Ing. Bořilová Jitka,
usnesení č. 16/19 bylo přijato v navrženém znění

2.6 Žádost o ukončení dočasného užívání pozemku v k.ú. Hodonice na pozemku p.č. 3399
Jedná se o pozemek na ulici Krhovická za garážemi, původní označení pozemku bylo 729/1. Žádost podali manželé Machovcovi, kteří uvedený pozemek již neužívají. S manželi Machovcovými bylo dočasné užívání ukončeno ke dni 31.3.2020. Majetková komise projednala toto žádost a doporučuje zveřejnit záměr na pronájem celého pozemku p.č. 3399, kromě prostoru před garážemi.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí ukončení dočasného užívání pozemku p.č. 729/1 k 31.3.2020 a schvaluje zveřejnění záměru pronájmu pozemku p.č. 3399.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 17/19 bylo přijato v navrženém znění

2.7 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Anna Procházková, Hodonice
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost Anny Procházkové schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Annu Procházkovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Annou Procházkovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 18/19 bylo přijato v navrženém znění

2.8 Žádost o individuální dotaci na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala Iveta Marková, Hodonice
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost paní Markové schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro paní Ivetu Markovou, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulým Zdeňkem Markem a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Ivetou Markovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 19/19 bylo přijato v navrženém znění

3. Různé
3.1 Podklady k Závěrečnému účtu obce Hodonice a účetní závěrky obce a PO MŠ Hodonice
Členům zastupitelstva byly poskytnuty podklady k účetní závěrce obce a PO MŠ Hodonice a text Závěrečného účtu obce Hodonice. Případné dotazy a připomínky k Závěrečnému účtu obce a účetním závěrkám, je možno konzultovat s hlavní účetní paní Prokešovou nebo s účetní paní Budnou. Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky je předpokládáno na květnovém zasedání ZO.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí poskytnutí podkladů k účetním závěrkám obce Hodonice a PO MŠ Hodonice a text Závěrečného účtu obce Hodonice.

3.2 Informace o průběhu výstavby sportovní haly a plánovaném provozu
V současné době je hala po stavební stránce dokončena. 30.4.2020 bude zahájeno předávací řízení, na základě kterého, bude požádáno o kolaudaci stavby. Součástí stavby nebyla recepce, která byla naprojektována až v průběhu výstavby haly. Rozpočtové náklady na realizaci recepce činní 86500,- Kč bez DPH (cca 105000,- Kč včetně DPH). Na dofinancování stavby dle SOD zbývá poskytnout částku 4 150 000,- Kč. TJ Hodonice požádala obec Hodonice o poskytnutí dotací na dofinancování stavby sportovní haly a na pořízení recepce.
Současně je připravována smlouva mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice na zabezpečení provozu sportovní haly. Předpokládané roční provozní náklady haly jsou ve výši 965000,- Kč.
Byl předložen návrh, aby se o jednotlivých bodech hlasovalo samostatně.

Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce:

 • bere na vědomí průběh výstavby sportovní haly v Hodonicích a informace o zahájení předávacího řízení
 • bere na vědomí informace o připravované smlouvě mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice na zabezpečení provozu sportovní haly

Zastupitelstvo obce:

 • Schvaluje poskytnutí finančních prostředků na dofinancování výstavby sportovní haly ve výši 4 150 000,- Kč formou individuální dotace a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice na poskytnutí této dotace.
  hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
  usnesení č. 20/19 bylo přijato v navrženém znění

Zastupitelstvo obce:

 • Schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 105 000,- Kč na pořízení recepce ve sportovní hale Hodonice.
  hlasování: pro 6 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Bc. Letocha Roman, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 3 Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel,
  usnesení č. 21/19 bylo přijato v navrženém znění

Pan Albert upozornil, že Ing. Bořilová Jitka, Procházka Jan, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, jsou členy TJ Hodonice a před hlasováním neupozornili na možný střet zájmů. Dle vyjádření starosty se o střet zájmů jedná jen u statutárních osob spolku. Paní Mitregová sdělila, že členství v TJ Hodonice všech jmenovaných je veřejně známé.

3.3 Studie úpravy prostoru náměstí u hasičské zbrojnice
Urbanistické středisko předložilo koncepci rozvoje prostoru náměstí u hasičské zbrojnice v Hodonicích.
Koncepce vycházela z návrhů již dříve realizovaných úprav prostorů v jiných obcích.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zpracování studie úpravy prostoru náměstí u hasičské zbrojnice a ukládá starostovi, aby vyžádal od Urbanistického střediska podrobnější studii. Pan Tomáš Letocha navrhuje podat do vinařského tisku inzerát na odprodej budovy bývalé hospody.

3.4 Souhrnná zpráva o čerpání finančních příspěvků na realizaci terénních sociálních služeb v ORP Znojmo
Město Znojmo předložilo souhrnnou zprávu o čerpání finančních prostředků na realizaci terénních sociálních služeb v ORP Znojmo.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí souhrnnou zprávu o čerpání finančních prostředků na realizaci terénních sociálních služeb v ORP Znojmo.

3.5 Informace o přípravě čištění vodní plochy u hřbitova
Starosta projednával možnost čištění vodní plochy u rybníka v Hodonicích na Městském úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. Dle vyjádření vedoucího vodoprávního úřadu je nutné, před jakýmkoliv nakládání s těmito vodami, nechat vodní plochu u hřbitova zlegalizovat jako vodní dílo. Poté je možno žádat o potřebná povolení k činnostem na vodním díle. Pan Gulaba předložil nabídku na vyčištění rybníku ve výši 207 tis.Kč.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí nabídku od firmy Gulaba a ukládá starostovi zahájit jednání k legalizaci rybníka u hřbitova jako vodní dílo.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 22/19 bylo přijato v navrženém znění

3.6 Informace o podané žádosti o bezúplatný převod pozemků z JMK do vlastnictví obce Hodonice
Na základě usnesení ZO č. 5/18, požádal starosta obce o bezúplatný převod vhodných pozemků z majetku JMK do majetku obce Hodonice.

převod pozemků ve vlastnictví JMK na obec
p.č. druh výměra poznámka
42/3 zahrada 378 zahrada
68/10 ost.pl.ost.kom. 92 zeleň
135/6 ost.pl.ost.kom. 30 zeleň
135/9 ost.pl.ost.kom. 68 zeleň
136 ost.pl.jiná pl. 51 zeleň
211/22 ost.pl.ost.kom. 947 zeleň, sjezdy k nemovitostem
2154 ost.pl.ost.kom. 142 místní komunikace

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost o bezúplatný převod pozemků z majetku JMK do majetku obce Hodonice.

3.7 Informace o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Hodonice
Na základě četných podnětů ze strany občanů, řidičů byla podána žádost na Městský úřad Znojmo, odbor dopravy o stanovení místní úpravy provozu na některých křižovatkách v obci. Návrh opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu byl vyvěšen na úřední desce obce Hodonice.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikací v obci Hodonice.

3.8 Informace MŠ Hodonice o uzavření provozu v době letních prázdnin
Ředitelka PO MŠ Hodonice oznamuje uzavření provozu MŠ Hodonice v době letních prázdnin od 3.8. – 31.8.2020.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí uzavření provozu MŠ Hodonice v době letních prázdnin od 3.8. – 31.8.2020.
Pan Tomáš Letocha namítá, že MŠ měla teď dva měsíce zavřeno, tak mohli malovat a natírat v tomto období a nezavírat provoz v době prázdnin.
ZO ukládá starostovi projednat s ředitelkou MŠ možnost celoprázdninového provozu.

3.9 Informace komise životního prostředí
Komise ŽP nezasedala. Referentka pro životní prostředí obce Hodonice Ing. Jitka Bořilová informuje o přípravě, nebo realizaci následujících kroků: Směrnici OOPP, pořízení nové vlečky za traktor VIVID, vodorovné dopravní značení, značení parkovacích míst Na Vinici, výměnu vybledlých dopravních značek, kácení břízy na ulici Školní. Bylo vytvořeno 1 pracovní místo z ÚP Znojmo na VPP na dobu 6 měsíců. V řešení je problém s vyvážením odpadů na Sídlišti, Na Vinici, kdy po dobu nezbytně nutnou bude komunální odpad z těchto lokalit vyvážen jedenkrát týdně. Tomáš Letocha navrhuje, aby starosta obce projednal s důvěrníky dotčených bytových domů na Sídlišti a Vinici nepořádek kolem kontejnerů a ve sběrných hnízdech. Přičemž je důrazně upozornil na nutnost udržování pořádku na dotčených místech, nutnosti důsledně třídit odpad a velkoobjemový odpad ukládat na sběrném dvoře, nikoliv ve sběrných hnízdech.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace členů komise ŽP.

3.10 Informace majetkové komise
Jednání majetková komise se uskutečnilo dne 20.4.2020 a projednávaly se následující body:

 • Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 3249. Žádost podali Luboš a Vítězslava Hrdinovi, Hodonice
 • Žádost o vyjádření obce Hodonice o využití předkupního práva na pozemek p.č. 4092. Žádost podala Olga Ptáčková, Nové Město na Moravě
 • Žádost o ukončení užívání části pozemku p.č.729/1 o výměře 321 m2. Žádost podali Anežka a Karel Machovcovi, Znojmo. Pozemek nyní pod p.č. 3399
 • Majetková komise také projednávala možné odpuštění nájmu podnikajícím osobám v prostorách patřících obci

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace komise ŽP.

3.11 Informace legislativní komise
Legislativní komise zpracovala technické podmínky pro nové zásahové DA pro JSDH Hodonice.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace komise Legislativní komise.

3.12 Informace kulturně – sportovní komise
Na příští rok jsou připravena dvě divadelní představení a sice: v pátek 8. dubna 2021 nová divadelní komedie SVATBA BEZ OBŘADU a poté v předadventním čase ve čtvrtek 24. listopadu 2021 původní hra VELKÉ LÁSKY V MALÉM HOTELU.
Vstupenky zakoupené na původní termín zůstávají v platnosti na vystoupení 8. dubna 2021. V případě, že občané nebudou chtít využití náhradního termínu 8. 4. 2021, můžete uplatnit navrácení vstupného na OÚ Hodonice do 30. 10. 2020 .