Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
3.46 MB
Datum vystavení: 2.5.2012
Datum sejmutí: 2.6.2012

Zápis z 19. zasedání ZO Hodonice
konaného 24. dubna 2012

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 17.00 hodin
čas ukončení: 19.30 hodin

přítomní zastupitelé obce: (10) Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, , Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie, Procházka Jan,
nepřítomen: Viktorín Miroslav

zasedání zastupitelstva Obce Hodonice je usnášení schopné, přítomno je 10 zastupitelů
zasedání zastupitelstva obce řídí:
Petr Korger, starosta
ověřovatelé zápisu: Pavel Houšť, Marie Jandová
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 7 podepsaných hostů
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 28.3.2012

 • starosta pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.
 • starosta upozornil, že z dnešního zasedání je pořizován zvukový záznam.
 • starosta konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice.
 • starosta dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Program:

1. Účetnictví:

 • 1.1 Rozpočtové opatření za měsíc březen č.1/2012

2. Kontrola úkolů ze 17. zasedání ZO Hodonice, konaného dne 28. 2. 2012

 • 2.1 Žádost o odprodej pozemku p.č. 596/60 o výměře 776 m2 v k.ú. Hodonice + informace o ceně okolních pozemků

3. Projednávání žádostí:

 • 3.1 Návrh na spolupráci s Kontaktním centrem Netopeer
 • 3.2 Žádost o příspěvek na poskytování sociální služby v naší obci
 • 3.3 Žádost o poskytnutí finančního daru
 • 3.4 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON
 • 3.5 Návrh na zakoupení laviček a umístění po obci Hodonice

4. Žádost o pracovní místo:

 • Josef Chmelka, Hodonice; Ludmila Rozsypalová, Hodonice; Milada Blahoudková, Hodonice; Karel Miroš, Tasovice; Martina Nemethová, Hodonice

5. Žádost o byt:

 • Michaela Rumanová a František Svoboda

6. Žádost o umístění v DPS:

 • Blažena a Miroslav Votoupalovi, Hodonice; Emil Ruman, Hodonice; Marie Němcová, Křidlůvky

7. Informace:

 • 7.1 Informace ohledně kontroly, jak nakládají s odpady právnické a podnikající fyzické osoby v obci Hodonice
 • 7.2 Informace ohledně neoprávněného užívání obecního bytu
 • 7.3 Informace k odvolání proti platovým výměrům
 • 7.4 Informace ohledně dlužníků – nájemné
 • 7.5 Komise pro otevírání obálek a vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci dětského hřiště na sídlišti
 • 7.6 Informace o zprovoznění kurtů

Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Pavla Houště a paní Marii Jandovou
Hlasování:
pro 10 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 1/19 bylo přijato v navrženém znění

dále starosta navrhl zapisovatele: Jiřího Maršouna
Hlasování:
pro 10 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie.
usnesení č. 2/19 bylo přijato v navrženém znění

dále starosta požádal o opravení slov v programu: bod 2. kontrola úkolů ze 17. Zasedání konaného dne 28. 2. 2012, správně zní kontrola úkolu z 18. Zasedání ze dne 28. 3. 2012. Bod 7.3 slovo platovým výměrům nahradit slovem platebním výměrům

Program doplnit o bod:
3.6 schválení pokrytí ztráty z hospodaření za rok 2011 z hlavní činnosti a z hospodářské činnosti MŠ Hodonice PO. (předložila paní Marta Lattnerová)
Návrh usnesení: bod zařadit do dnešního jednání ZO
Hlasování:
pro 10 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie.
usnesení č. 3/19 bylo přijato v navrženém znění

bod 7.6 doplnit o: informace ohledně uzavření tenisových kurtů pro ZŠ Tasovice (návrh podala paní Miluše Mitregová)
Návrh usnesení: bod zařadit do dnešního jednání ZO
Hlasování:
pro 10 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie.
usnesení č. 4/19 bylo přijato v navrženém znění

bod 2.2 Žádost o zaujetí stanoviska ZO k bodu číslo 4.1 z 15. Zasedání ZO ze dne 14. 12. 2011 projednání omluvy pana Jana Rožnovského ve sporu Rožnovský – Vavřínová (podal Vítězslav Seidl)
Návrh usnesení: bod zařadit do dnešního jednání ZO
Hlasování:
pro 6 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie
proti 0
zdržel se 4 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav,
usnesení č. 5/19 bylo přijato v navrženém znění

bod 7.7 vhodná místnost k pronájmu pro kancelář Pojišťovna GENERALI (podal Jan Procházka)
Návrh usnesení: bod zařadit do dnešního jednání ZO
Hlasování:
pro 7 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Procházka Jan, Jandová Marie.
proti 0
zdržel se 3 Korger Petr, Rožnovský Jan, Seidl Vítězslav.
usnesení č. 6/19 bylo přijato v navrženém znění

bod 3.7 sdělení o tom, zda byl Jan Rožnovský proškolen o bezpečnosti práce při nástupu do funkce místostarosty, když tyto předpisy porušuje. (podal František Houšť)
Návrh usnesení: bod zařadit do dnešního jednání ZO
Hlasování:
pro 4 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Procházka Jan,
proti 0
zdržel se 6 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 7/19 nebylo přijato v navrženém znění

bod 3.8 žádost o to, aby byl stanoven pevný den v týdnu – středa – pro jednání ZO (podal Pavel Houšť)
Návrh usnesení: bod zařadit do dnešního jednání ZO
Hlasování:
pro 4 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Procházka Jan,
proti 4 Korger Petr, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav,
zdržel se 2 Rožnovský Jan, Jandová Marie.
usnesení č. 8/19 nebylo přijato v navrženém znění

bod 7.8 upozornění starosty na porušování bezpečnosti práce a silničních předpisů za strany pracovníka obecního úřadu.
Hlasování:
pro 4 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Procházka Jan,
proti 0
zdržel se 6 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 9/19 nebylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu včetně změn a doplnění:
pro 7 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie
proti 0
zdržel se 3 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše,
usnesení č. 10/19 bylo přijato v navrženém znění, dnešní jednání zastupitelstva Obce Hodonice se bude řídit tímto programem

Program:
1. Účetnictví:
1.1 Rozpočtové opatření za měsíc březen č.1/2012
K rozpočtovému opatření byly vznášeny dotazy ohledně vrácené kauce v DPS, veřejné služby, pojištění, náhrady mezd v době nemoci.
Návrh usnesení: ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č.1/2012 ze dne 31.3.2012, ve výši příjmů 67.500,- Kč, výdajů 28.400,- Kč a financování mínus 39.100,- Kč, přičemž příjmy z upraveného rozpočtu po změnách činí 22.971.900,- Kč výdaje 25.618.000,- Kč a financování 2.646.100,- Kč.
Hlasování:
pro 10 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie.
usnesení č. 11/19 bylo přijato v navrženém znění

2. Kontrola úkolů z 18. zasedání ZO Hodonice, konaného dne 28. 3. 2012
2.1 Žádost o odprodej pozemku p.č. 596/60 o výměře 776 m2 v k.ú. Hodonice + informace o ceně okolních pozemků
Jako přílohu obdrželi zastupitelé okopírované smlouvy, kde je zřejmé, že nedošlo k odprodeji okolních pozemků za cenu 190 Kč/m2, jak tvrdil pan František Houšť na posledním zasedání ZO. Odprodej pozemků nikde nepřesáhl částku 44 Kč/m2. Tehdy se zřejmě cena obvyklá neřešila jako nyní, protože došlo k odprodeji před rokem 2000, tedy před schválením zákona o obcích č. 128/2000. To se ovšem netýká pozemků vzniklých z pozemku (GP) 1900, které byly odprodány dle smlouvy 22. 1. 2009. Na základě těchto informací starosta dne 10. 4. 2012 podal na Okresní státní zastupitelství ve Znojmě Oznámení skutečností nasvědčujících možnosti spáchání trestného činu. Na pozemek p.č. 596/60 byl vyvěšen záměr a obdrželi jsme dvě obálky s cenovou nabídkou.
Záměr prodeje tohoto pozemku byl zveřejněn na úřední a www. desce, k prodeji byly doručeny dvě cenové nabídky, zalepené obálce:

 • 1. Cenová nabídka celková cena 150 250,-Kč + úhrada všech nákladů ( po vydělení vychází částka 193,62 Kč/m2, tuto nabídku podal Ing. Ladislav Švach
 • 2. Cenová nabídka 190,- Kč/m2, tuto nabídku podal Luděk Hrdlička

Návrh usnesení: ZO schvaluje odprodej pozemku 596/60 o výměře 776 m2 v k.ú. Hodonice za navrženou cenu 190,- Kč / m2 panu Luďkovi Hrdličkovi. Panu Ing. Ladislavu Švachovi se nevyhovuje z důvodu nepřístupnosti pozemku.

protinávrh usnesení: vyhovět vyšší nabídce – podal pan Pavel Houšť.
Hlasování o protinávrhu:
pro 1 Houšť Pavel,
proti 5 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Jandová Marie
zdržel se 4 Houšť František, Mitregová Miluše, Seidl Vítězslav, Procházka Jan,
usnesení č. 12/19 nebylo přijato v navrženém znění

Hlasování o návrhu:
pro 7 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie
proti 0
zdržel se 3 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše,
usnesení č. 13/19 bylo přijato v navrženém znění

2.2 Žádost o zaujetí stanoviska ZO k  bodu číslo 4.1 z 15. Zasedání ZO ze dne 14. 12. 2011 projednání omluvy pana Jana Rožnovského ve sporu Rožnovský – Vavřínová
Starosta říká, že pana Rožnovského k omluvě vyzval, ten se omluvit odmítl, zastupitelstvu nepřísluší Jana Rožnovského přinutit k omluvě paní Ing. Vavřínové. František Houšť se ptá starosty, jestli má doklad o tom, že J. Rožnovského vyzval k omluvě? Starosta odpovídá, že ano, je to uvedeno v zápise ze 16. zasedání ZO. Vítězslav Seidl připomíná, že pravda je na straně paní Vavřínové a pan Rožnovský by se měl za svoje výroky omluvit jak veřejně tak i na internetových stránkách Obce Hodonice. Paní Ing. Vavřínové výroky pana Rožnovského vznikla tímto způsobem jakási újma a poškození dobrého jména. Pravda je jednoznačně na straně paní Vavřínové. Pokud se Jan Rožnovský paní Vavřínové neomluví tak V. Seidl lituje toho, že jej zvolil místostarostou, bude zvažovat další kroky a na příštím jednání zastupitelstva to bude muset nějak řešit. Jan Rožnovský se paní Vavřínové omlouvá, v podstatě však neví sice za co, ale omlouvá se, za to že zatajila všechny zásady, že zatajila provozní řády, za to že ji křivě nařkl, omlouvá se a vyhoví tak panu Seidlovi, ale bude to zkonkretizované pouze na 15. a 16. jednání zastupitelstva, a víc neudělá. Jana Rožnovského těší, že dnes DPSka běží bez problému. Ing. Vavřínová dodává, že nikdy nic netajila a všechny materiály byly vždy přístupné v šanonech. Omluvu přijímá.
ZO bere na vědomí

3. Projednávání žádostí:
3.1 Návrh na spolupráci s Kontaktním centrem Netopeer
S terénními programy Kontaktního centra seznámila zastupitelstvo Mgr. Zuzana Protivínská, tyto programy jsou určeny pro uživatele drog a na prevenci. Na pokrytí těchto programů je potřeba částka 20 – 30 000,-Kč ročně.
Pan Tomáš Letocha se zeptal o jaké věkové skupiny se jedná jak početná je klientela z hodonických občanů. Pan František Houšť připomíná, že se jedná o neprůhledné peníze, Obec Hodonice přispívá na Denní stacionář na Hradišti, pořádá humanitární sbírky pro Diakonii Broumov, tam je vidět kam peníze jdou.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výši 10.000,- Kč na rok 2012 pro Sdružení podané ruce, o.s., Kontaktní centrum Netopeer ve Znojmě na víceúčelovou drogovou službu.
Hlasování:
pro 8 Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie
proti 1 Houšť František,
zdržel se 1 Houšť Pavel.
usnesení č. 14/19 bylo přijato v navrženém znění

3.2 Žádost o příspěvek na poskytování sociální služby v naší obci
Žádost podalo sdružení DOTYK II, o.p.s. V Brně, jehož pracovníci jezdí nepravidelně do jedné rodiny v naší obci, která má dítě s poruchami autistického spektra. Náklady činí ročně přibližně 35.000,- Kč a získávají dotace v hodnotě přibližně 23.000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výši 5.000,- Kč na rok 2012 pro sdružení Dotyk II, o.p.s..
Hlasování:
pro 10 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie.
usnesení č. 15/19 bylo přijato v navrženém znění

3.3 Žádost o poskytnutí finančního daru
Byla doručena žádost o finanční dar na druhý benefiční koncert na zámku v Břežanech, který se koná v termínu do 7. 5. 2012. Vyjádření po nás požadovali do 13. 3. 2012, ale tuto žádost jsem obdržel až po tomto termínu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek na benefiční koncert na zámku v Břežanech konaný dne 7.5. 2012 ve výši 3.000,-

 1. protinávrh usnesení: pokud se nejedná o místní složku poskytnout částku 1 500,- Kč jako ostatním (podala Miluše Mitregová)
 2. protinávrh usnesení: poskytnout částku 2 000,-Kč (podal V. Seidl)
 3. protinávrh usnesení: neposkytovat nic (podal František Houšť)

Hlasování o 3. protinávrhu:
pro 2 Houšť Pavel, Houšť František,
proti 3 Korger Petr, , Seidl Vítězslav, Jandová Marie
zdržel se 5 Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Procházka Jan, Mitregová Miluše,
usnesení č. 16/19 nebylo přijato v navrženém znění

Hlasování o 2. protinávrhu:
pro 4 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Seidl Vítězslav,
proti 1 Houšť František,
zdržel se 5 Houšť Pavel, Procházka Jan, Mitregová Miluše, Medek Stanislav, Jandová Marie,
usnesení č. 17/19 nebylo přijato v navrženém znění

Hlasování o 1. protinávrhu:
pro 4 Mitregová Miluše, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie.
proti 1 Houšť František,
zdržel se 5 Houšť Pavel, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav.
usnesení č. 18/19 nebylo přijato v navrženém znění

Hlasování o návrhu:
pro 6 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
proti 2 Houšť František, Mitregová Miluše,
zdržel se 2 Procházka Jan, Houšť Pavel,
usnesení č. 19/19 bylo přijato v navrženém znění

3.4 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene pro E.ON
Jedná se o napojení novostavby naproti školky – pan Staněk.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s předloženou smlouvou o zřízení věcného břemene pro E.ON a dává za úkol starostovi obce, aby smlouvu podepsal a odeslal po doplnění údajů.
Hlasování:
pro 10 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie.
usnesení č. 20/19 bylo přijato v navrženém znění

3.5 Návrh na zakoupení laviček a umístění po obci Hodonice
Návrh usnesení: ZO souhlasí s nákupem 6 ks laviček za cenu do 4.500,-/kus s DPH a jejich rozmístění po obci.
Hlasování: pro 10 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie.
usnesení č. 21/19 bylo přijato v navrženém znění

3.6 schválení pokrytí ztráty z hospodaření za rok 2011 z hlavní činnosti a z hospodářské činnosti MŠ Hodonice PO. (předložila paní Marta Lattnerová)
Jedná se o pokrytí ztráty hospodaření v MŠ Hodonice PO za rok 2011, z hlavní činnosti ve výši 23 421,76 Kč, z hospodářské činnosti ve výši 27 489,60 Kč
Návrh usnesení: ZO schvaluje pokrytí ztráty hospodaření z z hlavní činnosti ve výši 23 421,76 Kč, z hospodářské činnosti ve výši 27 489,60 Kč, dále ZO žádá o podání zprávy o nákladech na vaření pro cizí strávníky, zprávu předložit v měsíci červenci 2012
Hlasování:
pro 10 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Procházka Jan, Jandová Marie.
usnesení č. 22/19 bylo přijato v navrženém znění

4. Žádost o pracovní místo:
Josef Chmelka, Hodonice; Ludmila Rozsypalová, Hodonice; Milada Blahoudková, Hodonice; Karel Miroš, Tasovice; Martina Nemethová, Hodonice
ZO bere na vědomí

5. Žádost o byt:
Michaela Rumanová a František Svoboda
ZO bere na vědomí

6. Žádost o umístění v DPS:
Blažena a Miroslav Votoupalovi, Hodonice; Emil Ruman, Hodonice; Marie Němcová, Křidlůvky
ZO bere na vědomí

7. Informace:
7.1 Informace ohledně kontroly, jak nakládají s odpady právnické a podnikající fyzické osoby v obci Hodonice
Písemně jsme oslovili 10 firem v obci, a odpovědělo nám jich jen pět. Dále budeme celou záležitost řešit s Městským úřadem Znojmo Odbor životního prostředí.
ZO bere na vědomí.

7.2 Informace ohledně neoprávněného užívání obecního bytu
Paní Blahoudková se písemně vyjádřila, stejně tak i pan Zdeněk Běhavka, který sdělil, že převážně bydlí u své staré matky, o kterou pečuje a souhlasí, aby Blahoudková v bytě zůstala. Nájem platí řádně a podle právníků je všechno v pořádku.
ZO bere na vědomí.

7.3 Informace k odvolání proti platebním výměrům
Po poradě s právníky a daňovou poradkyní jsem zaslal odvolání proti všem pěti platebním výměrům. Částka 2.240.000,- Kč byla již uhrazena. František Houšť se ptá, jestli je možné vidět odvolání, starosta odpovídá, že je zveřejňovat nebude, ani pro zastupitele. František Houšť dodává, že někteří zastupitelé odvolání vidět mohou a někteří nemohou.
ZO bere na vědomí.

7.4 Informace ohledně dlužníků – nájemné
Od listopadu 2011 dluží platbu paní Machálková – kadeřnice a minulý týden zaplatil nájem za měsíc prosinec Jiří Herák – za letošní rok dluží vše.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce Hodonice, aby  písemně vyzval paní Machálkovou a pana Jiřího Heráka, aby dlužnou částku uhradili do 14 dní od převzetí zásilky. V případě neuhrazení dlužné částky v termínu ukončit nájemní smlouvu a vymáhat dlužnou částku.
Hlasování:
pro 9 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav,Jandová Marie,
1 člen nehlasoval Procházka Jan,
usnesení č. 23/19 bylo přijato v navrženém znění

7.5 Komise pro otevírání obálek a vybrání nejvhodnější nabídky na realizaci dětského hřiště na sídlišti
Lhůta pro podání cenových nabídek končí dne 27. 4. 2012 ve 12:00 hod., otevírání obálek s nabídkami bude veřejné a proběhne 30. 4. 2012 od 17:00 hod. v salonku KD Hodonice. Zatím jsme obdrželi 4 obálky. Do komise pro otevírání obálek a výběr nejvhodnější nabídky jmenuji ing. Aleše Čeledu, Jana Rožnovského, ing. Miroslava Viktorína, Miloše Neunteufela a Františka Houště. Chci se zeptat, zda tito navržení zastupitelé přijímají a zda se zúčastní. Pan František Houšť namítá, že když nebyl přizván k zadávání projektu, aby se s celou problematikou seznámil, tak účast ve výběrovém řízení odmítá. Stejně tak i Houšť Pavel, Mitregová Miluše, Procházka Jan. Jako pátý člen komise bude tedy starosta, který podotkl, že se s celou dokumentací mohli seznámit na úřední desce.
ZO bere na vědomí.

7.6 Informace o zprovoznění tenisových kurtů a informace ohledně uzavření kurtů pro ZŠ Tasovice
Starosta oznámil, že na místo správce tenisových kurtů byl přijat pan Josef Chmelka. Obec musela nechat vyrobit nové oplocení od školního dvora a nové dvě brány, které byly odcizeny. O dalších opravách se jedná. Co se týče uzavření kurtů pro ZŠ Tasovice ze strany Obce Hodonice nebylo řečeno, že škola tam nesmí chodit. Paní Mitregová žádá, aby bylo okamžitě vydáno povolení k užívání kurtů pro ZŠ Tasovice, aby byly dodatečně stanoveny podmínky a uzavřena dohoda, protože tento zákaz se týká především našich dětí, kteří tam prostě nemůžou. Starosta považoval za nutné, aby kurty byly po opravě uzamčeny a aby se uzamykaly. Je potřeba udělat dohodu, že pronájem kurtů škole nejde bezúplatně, a proto nechá připravit dohodu právníky. Kurty by byly zpoplatněny za symbolickou částku třeba 1 000,-Kč za celý rok, aby škola tam mohla chodit kurty využívat. S ředitelem školy bylo dohodnuto, že dodá rozvrh, kdy bude škola kurty využívat s tím, abychom věděli, které sporty se tam budou provozovat, z toho důvodu, že jsme tam zakázali hrát fotbal. Ředitel školy si dělal poznámky co má starostovi doložit a s tím se starosta s ředitelem školy rozešli. Druhý den na rodičovských schůzkách učitelé informovali rodiče, že starosta Obce Hodonice vydal zákaz užívání kurtů pro školu. Starosta si myslí, že tato informace je zkreslená, dokonce je to lež. V pátek na toto starosta reagoval dopisem, který donesl panu Novákovi, kde se snažil celou věc objasnit. Pan Novák sdělil, že on neprohlásil, že Obec Hodonice dala zákaz užívání kurtů, že je to pouze slovíčkaření. Starosta si myslí, že je to důležité slovíčkaření a že ve více třídách bylo řečeno, že byl ze strany Obce vydán zákaz. Dokonce má starosta informaci, že v jedné třídě byl přečten zápis nebo dopis od ředitele. Starosta si myslí, že by měl pan ředitel přijít a říct, že škola potřebuje klíče od kurtů, starosta se mu písemně vyjádřil a sdělil mu, že s tím nemá problém. Paní Mitregová žádá, aby druhý den byly předány klíče škole, aby starosta nechal vypracovat smlouvu se školou, protože chceme, aby děti na kurty mohly chodit. Neví, proč si bereme děti jako rukojmí. Starosta dodává, že se ho celá věc dotýká, že je uražen výroky ředitele, pana Nováka, že uráží nejen jeho osobu, ale i Obec. Starosta nevidí důvod, proč by nemohla vzejít iniciativa z jeho strany, když on něco požaduje. Jan Rožnovský potvrdil slova starosty, mrzí ho, jak celou věc ředitel školy postavil, dohodli se na tom, že se zavede sešit o převzetí klíčů a jednotliví učitelé se tam budou zapisovat. Obec si nepřeje, aby děti byly na kurtech bez dozoru už z důvodů bezpečnostních a dalších. Kurty se budou prostě zamykat! Je to v zájmu dětí a v zájmu Obce. Pan Vítězslav Seidl dodává, že pokud se starosta s panem ředitelem domluvili na nějakých pravidlech a druhý den někdo vykládá rodičům dětí z Hodonic a Tasovic, že Obec zakázala chodit dětem na kurty, tak se nediví starostovi, že je právem naštvaný. Kdyby ředitel přišel a řekl, že by na kurty rádi chodili ještě dřív, než bude dohoda sepsaná, jistě by mu bylo vyhověno. Podle pana Seidla je to politikaření, chyba v komunikaci a poštvávání se navzájem proti sobě. Je potřeba udělat pořádek, tak, jak se udělal pořádek v bytech, v odpadech, tak je potřeba udělat pořádek i v těchto věcech – v komunikaci obcí Tasovice, Hodonice, Krhovice, otevřít dohodu, ale ne na úrovni starostů obcí, ale všichni zastupitelé a domluvme se jak ta škola bude fungovat. Pokud přispějeme škole 2 miliony ročně, jako v loňském roce a nemáme právo vůbec o ničem rozhodovat, tak je prostě špatně a je potřeba tu smlouvu otevřít. Všechny naše sdružení platí za to, když jdou do školní tělocvičny, tak proč by všichni měli užívat kurty zdarma. Fr. Houšť naznal, že to je nestandardní postup, jestliže se uzavření kurtů chystalo, tak jste se měli domluvit od kdy a jakým způsobem, a ne nechat to vyhrotit do tohoto stavu.
ZO bere na vědomí.

7.7 Nebytové prostory k pronájmu pro kancelář Pojišťovna GENERALI
V současné době Obec nemá vhodné nebytové prostory, jednu místnost v KD potřebujeme jako sklad.

Pan Jaromír Vojtěch připomínka – odvolání z funkce přestupkové komise starosta s tímto bodem hodlá seznámit zastupitelstvo na příštím jednání, z toho důvodu, že ještě nejsou do Znojma předány všechny podklady.