Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1.77 MB
Datum vystavení: 28.11.2018
Datum sejmutí: 20.12.2018

Zápis z 2. zasedání
zastupitelstva obce Hodonice,
dne 20. 11. 2018

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 17,30 hodin
čas ukončení: 21,00 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František
hosté: dle prezenční listiny 8 podepsaných hostů
nepřítomen:
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 11 členů zastupitelstva obce
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Mitregová Miluše, Bc. Karel Matoušek
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 31. 10. 2018

  • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
  • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
  • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
  • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Jednací řád ZO Hodonice.
2. Hospodaření.
2.1. Rozpočtové opatření č. 33/2018 za měsíc září 2018.
2.2. Rozpočtové opatření č. 34/2018 za měsíc září 2018.
2.3. Rozpočtové opatření č. 35/2018 za měsíc září 2018.
2.4. Rozpočtové opatření č. 36/2018 za měsíc září 2018.
2.5. Rozpočtové opatření č. 37/2018 za měsíc říjen 2018.
2.6. Rozpočtové opatření č. 38/2018 za měsíc říjen 2018.
2.7. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330046783/001
2.8. Smlouva o dílo – Vypracování Změny č. 3 ÚP Hodonice.
2.9. Prodej nemovité věci – pozemek p.č. 4063/4 o výměře 87 m2 v k.ú. Hodonice.
2.10. Prodej nemovité věci – pozemek p.č. 4063/2 o výměře 64 m2 a p.č. 4063/3 o výměře 69 m2 v k.ú. Hodonice.
2.11. Schválení OZV č. 1/2018 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
2.12. Schválení výše smluvní ceny za svoz a sběr popelnicových nádob, uložení a likvidaci komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v obci Hodonice na rok 2019.
2.13. Pronájem bytu v I. NP v domě s pečovatelskou službou v Hodonicích, Obecní č.p. 404.
2.14. Pronájem bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní č.p. 287.
2.15. Zařazení pořizovaných věcí do majetku obce.
2.16. Příprava rozpočtu obce Hodonice na rok 2019.
2.17. Příprava střednědobého výhledu obce Hodonice na roky 2020-2021.
3. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů.
3.1. Žádost TJ Hodonice o prodloužení termínu splatnosti úhrady nájmu za pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice.
3.2. Žádost TJ Hodonice o individuální dotaci na pokrytí nákladů na zpracování projektové dokumentace a administraci projektu výstavby sportovní haly v Hodonicích.
3.3. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 884/1v k.ú. Hodonice.
3.4. Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 413/6 v k.ú. Hodonice.
3.5. Žádost o vyjádření k záměru vybudování příjezdové komunikace a inženýrských sítí k pozemku p.č. 813/11 v k.ú. Hodonice.
3.6. Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Z. Dvořáková, Hodonice.
3.7. Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala M. Svobodová, Hodonice.
3.8. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala E. Bartesová, Hodonice.
3.9. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala E. Bartesová, Hodonice.
3.10. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal J. Vajčner, Jevišovice.
3.11. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala M. Svobodová, Havířov.
3.12. Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala E. Vlasáková, Hodonice.
4. Různé
4.1. Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit obce Hodonice – ON-OK Libina s.r.o.
4.2. Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly PO MŠ Hodonice – ON-OK Libina s.r.o.
4.3. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodonice.
4.4. Informace o zřízení majetkové komise, kulturní komise a komise pro ŽP.
4.5. Informace o návrhu vodného a stočného na rok 2019.

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: Bc. Karla Matouška a Miluši Mitregovou
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/2 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/2 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl doplnit do jednání zastupitelstva body:
3.13. Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Lucie Hlaváčková, Hodonice.
4.6 Oznámení o uzavření MŠ Hodonice v době vánočních prázdnin
Návrh usnesení: zařadit tyto body do programu dnešního jednání
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/2 bylo přijato v navrženém znění

Bc. Matoušek navrhl doplnit do jednání zastupitelstva bod:
4.7 Informace k revitalizaci bytů Na Vinici
Návrh usnesení: zařadit tento bod do programu dnešního jednání
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/2 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu včetně doplněných bodů:
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/2 bylo přijato v navrženém znění

1. Jednací řád ZO Hodonice.

Byl projednán návrh Jednacího řádu Obce Hodonice a byly zapracovány připomínky a jednací řád byl předložen ke schválení
Návrh usnesení: zastupitelstvo obce schvaluje Jednací řád Obce Hodonice.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 6/2 bylo přijato v navrženém znění

2. Hospodaření.

2.1 Rozpočtové opatření č. 33/2018 za měsíc září 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.33/2018 za měsíc září 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 148 600,- Kč a financování ve výši 148 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 711 300,- Kč, výše výdajů 58 340 100,- Kč a výše financování 25 628 800,- Kč.

2.2 Rozpočtové opatření č. 34/2018 za měsíc září 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.34/2018 za měsíc září 2018 ve výši příjmů 32 400,- Kč, výdajů 87 200,- Kč a financování ve výši 54 800,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 743 700,- Kč, výše výdajů 58 427 300,- Kč a výše financování 25 683 600,- Kč.

2.3 Rozpočtové opatření č. 35/2018 za měsíc září 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 35/2018 za měsíc září 2018 ve výši příjmů 30 000,- Kč, výdajů 30 000,- Kč a financování ve výši 0,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 773 700,- Kč, výše výdajů 58 457 300,- Kč a výše financování 25 683 600,- Kč.

2.4 Rozpočtové opatření č. 36/2018 za měsíc září 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.36/2018 za měsíc září 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 10 000,- Kč a financování ve výši 10 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 773 700,- Kč, výše výdajů 58 467 300,- Kč a výše financování 25 693 600,- Kč.

2.5 Rozpočtové opatření č. 37/2018 za měsíc říjen 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.37/2018 za měsíc říjen 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 36 100,- Kč a financování ve výši 36 100,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 773 700,- Kč, výše výdajů 58 503 400,- Kč a výše financování 25 729 700,- Kč.

2.6 Rozpočtové opatření č. 38/2018 za měsíc říjen 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.38/2018 za měsíc říjen 2018 ve výši příjmů 1 619 500,- Kč, výdajů 38 000,- Kč a financování ve výši – 1 581 500,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 393 200,- Kč, výše výdajů 58 541 400,- Kč a výše financování 24 148 200,- Kč.

2.7 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330046783/001
Jedná se o smlouvu na zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2155 v k.ú. Hodonice pro výstavbu elektro přípojky pro objekt zahradního domku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu č.: ZN-014330046783/001 o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 2155 v k.ú. Hodonice mezi obcí Hodonice a E.ON Distribuce ,a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice na stavbu s názvem „Hodonice_Neunteufelová:NN přip.kab.př“.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/2 bylo přijato v navrženém znění

2.8 Smlouva o dílo – Vypracování Změny č. 3 ÚP Hodonice.
Jedná se o smlouvu na vypracování dokumentace Změny č. 3 ÚP Hodonice, tak jak byla navržena zastupitelstvem obce Hodonice a vypracována pořizovatelem MěÚ Znojmo, Odborem územního plánování a strategického rozvoje.
Na vypracování nabídky byly osloveny 3 firmy. 1. Urbanistické středisko Brno, 2. Knesl-Kynčl architekti s.r.o ,Šumavská 416/15, Brno, 3. Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, 76001 Zlín.
Starosta informoval zastupitele, že po opakovaných urgencích předložilo svoji nabídku pouze Urbanistické středisko Brno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo na vypracování Změny č. 3 územního plánu Hodonice mezi obcí Hodonice a Urbanistickým střediskem Brno, spol. s r.o., Příkop 8, 602 00 Brno, za cenu 175 450,- Kč včetně DPH.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/2 bylo přijato v navrženém znění

2.9 Prodej nemovité věci – pozemek p.č. 4063/4 o výměře 87 m2 v k.ú. Hodonice.
Jedná se o pozemek pod ulicí Panskou. Záměr prodeje byl zveřejněn 2.11.2018. Do požadovaného termínu byla předložena jedna nabídka od manželů Tesařových, Hodonice, za nabídkovou cenu 151,- Kč/m2 .
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku v k.ú. Hodonice p.č. 4063/4 o výměře 87 m2 za cenu 151,- Kč/m2 pro manžele Jaroslava a Pavlu Tesařovi, Hodonice. Kupující uhradí částku 1 000,- Kč – poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 9/2 bylo přijato v navrženém znění

2.10 Prodej nemovité věci – pozemek p.č. 4063/2 o výměře 64 m2 a p.č. 4063/3 o výměře 69 m2 v k.ú. Hodonice.
Jedná se o pozemky pod ulicí Panskou. Záměr prodeje byl zveřejněn 2.11.2018. Do požadovaného termínu byla předložena jedna nabídka od pana Romana Vlasáka, Hodonice za nabídkovou cenu 151,- Kč/m2.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku v k.ú. Hodonice p.č. 4063/2 o výměře 64 m2 za cenu 151,- Kč/m2 a prodej pozemku p.č. 4063/3 o výměře 69 m2 za cenu 151,- Kč/m2 pro pana Romana Vlasáka, Hodonice. Kupující uhradí částku 1 000,- Kč – poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 10/2 bylo přijato v navrženém znění

2.11 Schválení OZV č. 1/2018 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Důležitou změnou, kterou ZO navrhuje v této vyhlášce, je změna termínu splatnosti poplatku, a to termín splatnosti do 30. 6. 2019 .
Bc. Matoušek upozornil na drobnou nejasnost v čl. 9.
Návrh usnesení: ZO vydává obecně závaznou vyhlášku obce Hodonice č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Tento poplatek je pro rok 2019 stanoven ve výši 450,- Kč na osobu s dobou splatnosti do 30. 6. 2019.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11/2 bylo přijato v navrženém znění

2.12 Schválení výše smluvní ceny za svoz a sběr popelnicových nádob, uložení a likvidaci komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v obci Hodonice na rok 2019.
Termín splatnosti poplatku je smluvně stanoven do 31. 3. 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smluvní cenu za svoz a sběr popelnicových nádob, uložení a odstranění komunálního odpadu pro právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání v obci Hodonice na rok 2019 ve výši 1650,- Kč + DPH s termínem splatnosti do 31. 3. 2019.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 12/2 bylo přijato v navrženém znění

2.13 Pronájem bytu v I. NP v domě s pečovatelskou službou v Hodonicích, Obecní č.p. 404.
Na pronájem uvedeného bytu byl zveřejněn záměr 19.10.2018. V termínu bylo doručeno 8 žádostí. Komise pro výběr žadatelů posoudila všechny žádosti a navrhla následující pořadí pro přidělení bytu. 1) Miroslava Matulová, Tasovice, 2) Šarlota Harenčáková, Tasovice, 3) Barbara Boorová, Hodonice.
Bc. Matoušek upozornil na chybějící formální náležitost protokolu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující pořadí žadatelů pro přidělení bytu v DPS Hodonice, Obecní č.p. 404 označeného číslem 1.06:
1) Miloslava Matulová, Tasovice
2) Šarlota Harenčáková, Tasovice
3) Barbara Boorová, Hodonice
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s platností od 1.12.2018.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 13/2 bylo přijato v navrženém znění

2.14 Pronájem bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní č.p. 287.
Na pronájem uvedeného bytu byl zveřejněn záměr 17.10.2018. V termínu bylo doručeno 10 žádostí. Majetková komise posoudila všechny žádosti a navrhla následující pořadí pro přidělení bytu. 1) Martina Nemethová, Hodonice, 2) Barbara Boorová, Hodonice, 3) Lukáš Michálek, Hodonice.
Bc. Matoušek upozornil na chybějící formální náležitost protokolu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující pořadí žadatelů pro přidělení bytu v KD Hodonice, Obecní č.p. 287, byt označen čísly místností 2.30, 2.29, 2.28.
1) Martina Nemethová, Hodonice
2) Barbara Boorová, Hodonice
3) Lukáš Michálek, Hodonice
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy s platností od 1.12.2018. Pokud žadatel první v pořadí neuhradí poplatek za odvoz TDO za rok 2018 do 23. 11. 2018 bude uzavřena nájemní smlouva s žadatelem druhým v pořadí.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 14/2 bylo přijato v navrženém znění

v 18,30 hodin byla vyhlášena pětiminutová přestávka

2.15 Zařazení pořizovaných věcí do majetku obce.
Obec Hodonice zařadila do svého majetku následující věci:
– Osobní automobil Dacia Dokker
– Chodník u DPS
– Rekonstrukce veřejného osvětlení
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zařazení osobního vozidla Dacia Dokker do majetku obce Hodonice ke dni 27.9.2018 za cenu 310 540,- Kč s dobou odepisování 15 let, zařazení chodníku u DPS do majetku obce Hodonice ke dni 22.10.2018 za cenu 33 154,- Kč s dobou odepisování 30 let, zařazení rekonstrukce veřejného osvětlení do majetku obce Hodonice ke dni 5.10.2018 za cenu 3 501 766,- Kč s dobou odepisování nejméně do 31.12.2023.

2.16 Příprava rozpočtu obce Hodonice na rok 2019.
Návrh rozpočtu obce Hodonice na rok 2019 je pro potřeby členů zastupitelstva a možného doplnění vypracován v položkovém znění. Pro zveřejnění návrhu rozpočtu obce před schvalováním v zastupitelstvu obce, bude rozpočet předložen v paragrafovém znění.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přípravu návrhu rozpočtu obce Hodonice na rok 2019. Navržený rozpočet obce Hodonice bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu minimálně 15 dní před jeho projednáváním a schvalováním v zastupitelstvu obce Hodonice v paragrafovém znění.

2.17 Příprava střednědobého výhledu obce Hodonice na roky 2020-2021.
Návrh střednědobého výhledu je vypracován v paragrafovém znění. Pro zveřejnění návrhu střednědobého výhledu před jeho schvalováním v zastupitelstvu obce, bude střednědobý výhled předložen v paragrafovém znění.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přípravu návrhu střednědobého výhledu obce Hodonice na rok 2020 – 2021. Navržený střednědobý výhled obce Hodonice bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu minimálně 15 dní před jeho projednáváním a schvalováním v zastupitelstvu obce Hodonice v paragrafovém znění.

3. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů.

3.1 Žádost TJ Hodonice o prodloužení termínu splatnosti úhrady nájmu za pronájem a služby spojené s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice.
Vzhledem k neočekávaným výdajům spolku za platbu záloh na projektovou dokumentaci sportovní haly, žádá TJ Hodonice o prodloužení termínu splatnosti nájmu a služeb s tím spojených.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodloužení termínu splatnosti úhrady nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor KD Hodonice do 15.12.2018.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 15/2 bylo přijato v navrženém znění

3.2 Žádost TJ Hodonice o individuální dotaci na pokrytí nákladů na zpracování projektové dokumentace a administraci projektu výstavby sportovní haly v Hodonicích.
Vzhledem k tomu, že žadatelem o dotaci na výstavbu sportovního zařízení mohou být pouze sportovní kluby a spolky, bylo dohodnuto, že investorství výstavby haly převezme TJ Hodonice. K tomu je potřeba poskytnout TJ Hodonice finanční prostředky jak na projektovou dokumentaci, tak i administraci projektu. Proto TJ Hodonice požádala obec Hodonice o tuto dotaci.

Předseda TJ pan Latr vyjádřil obavu, aby se nestala nějaká chyba a nezadlužili TJ. On i pokladník paní Lattnerová vykonávají funkce po svém zaměstnání dobrovolně ve svém volném čase. TJ není schopna všechno zajistit svými silami – chod haly, financování haly, správcovství. O to by se měl starat ve spolupráci s TJ někdo z Obce, a z toho důvodu by se tyto vztahy měly ošetřit smluvně.
Starosta informuje, že bude o této záležitosti s právníkem, o přípravě těchto smluv. Zastupitelům bude předložen koncept smluv, aby mohli k této věci zaujmout stanovisko.
Pan Albert vyjádřil potřebu záruk ze strany TJ Hodonice vůči obci Hodonice, jenž by měly být ošetřeny i smluvně.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 520 000,- Kč pro TJ Hodonice na pokrytí nákladů na zpracování projektové dokumentace a administraci projektu výstavby sportovní haly v Hodonicích a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi Obcí Hodonice a TJ Hodonice, z.s. na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 16/2 bylo přijato v navrženém znění

3.3 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 884/1v k.ú. Hodonice.
Jedná se o pozemek u sklepů na ulici Polní. Žádost podali Jiří a Iveta Letochovi, Hodonice. Majetková komise projednala tuto žádost a navrhuje neodprodávat celý pozemek, tak jak je uvedeno v žádosti. MK navrhuje odprodat pouze část pozemku před sklepem žadatele.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost manželů Letochových o odkoupení pozemku p.č. 884/1 v k.ú. Hodonice. Ukládá majetkové komisi projednat s manžely Letochovými upřesnění žádosti k možnosti prodeje nebo pronájmu části pozemku p.č. 884/1.

3.4 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 413/6 v k.ú. Hodonice.
Jedná se o část pozemku na ulici Panská před RD paní Boženy Kubíkové. Majetková komise projednala tuto žádost a doporučuje připravit záměr odprodeje části pozemku p.č. 413/6.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost paní Kubíkové o odkoupení části pozemku p.č. 413/6 v k.ú. Hodonice a schvaluje přípravu odprodeje a zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 413/6 v k.ú. Hodonice.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 17/2 bylo přijato v navrženém znění

3.5 Žádost o vyjádření k záměru vybudování příjezdové komunikace a inženýrských sítí k pozemku p.č. 813/11 v k.ú. Hodonice.
Jedná se o zpevnění části pozemku p.č. 4045 v k.ú. Hodonice, který bude sloužit jako příjezdová komunikace k nemovité věci, pozemku p.č. 813/11 v k. ú. Hodonice. Žádost podali manželé Kameničtí, Hodonice.
Návrh usnesení: ZO souhlasí se zpevněním části pozemku p.č. 4045 v k.ú. Hodonice v šířce 3 m pro zpevnění příjezdové komunikace k pozemku p.č. 813/11 na náklady žadatele.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 18/2 bylo přijato v navrženém znění

3.6 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Z. Dvořáková, Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2000,- Kč pro Z. Dvořákovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Z. Dvořákovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 1 Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 19/2 bylo přijato v navrženém znění

3.7 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala M. Svobodová, Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2000 Kč pro M. Svobodovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Michaelou Svobodovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 1 Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 20/2 bylo přijato v navrženém znění

3.8 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala E. Bartesová, Hodonice.
Paní Eva Bartesová požádala o individuální dotaci na narozené dítě. Kontrolní výbor při posouzení žádosti zjistil, že žadatelka nesplňuje podmínky pro poskytnutí dotace, a to tím, že žadatelka nemá trvalé bydliště v obci Hodonice nejméně 1 rok před narozením dítěte.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Evu Bartesovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě J. Hrdličku z důvodu nesplnění podmínek pro získání dotace.
Ing. Bořilová podává protinávrh: udělat výjimku a individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Evu Bartesovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě J. Hrdličku poskytnout.
Ing. Bořilová uvádí jako argument skutečnost, že matka dětí p. Bartesová žije v Hodonicích asi 7 let, otec dětí zde žije od narození, společně zde rodina skutečně žije. V tomto případě je vhodné posuzovat i tyto skutečnosti, přestože Pokyny pro poskytování dotace její přidělení vylučují. ZO je nadřazené kontrolnímu výboru a může o poskytování této dotace rozhodnout.
Hlasování o protinávrhu: pro 8 Ing. Bořilová Jitka, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 1 Albert Josef, zdržel se 2 Bc. Houšť Pavel, Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 21/2 bylo přijato v navrženém znění
Pan Albert upozornil na nutnost přepracování Pokynů pro poskytování individuální dotace vzhledem k nové životní situaci, která nebyla doposud zohledněna.

3.9 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala E. Bartesová, Hodonice.
Paní Eva Bartesová požádala o individuální dotaci na narozené dítě. Kontrolní výbor při posouzení žádosti zjistil, že žadatelka nesplňuje podmínky pro poskytnutí dotace, a to tím, že žadatelka nemá trvalé bydliště v obci Hodonice nejméně 1 rok před narozením dítěte.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Evu Bartesovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě Z. Hrdličkovou z důvodu nesplnění podmínek pro získání dotace.
Ing. Bořilová podává protinávrh: udělat výjimku a individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Evu Bartesovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě Z. Hrdličkovou poskytnout.
Hlasování o protinávrhu: pro 8 Ing. Bořilová Jitka, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 1 Albert Josef, zdržel se 2 Bc. Houšť Pavel, Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 22/2 bylo přijato v navrženém znění

3.10 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal J. Vajčner, Jevišovice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro pana J. Vajčnera, Jevišovice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulou paní Vajčnerovou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Janem Vajčnerem na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 23/2 bylo přijato v navrženém znění

3.11 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala M. Svobodová, Havířov.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro paní M. Svobodovou, Havířov na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulou paní Kolářovou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Marií Svobodovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 24/2 bylo přijato v navrženém znění

3. 12 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala E. Vlasáková, Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro E. Vlasákovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Ing. Evou Vlasákovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 25/2 bylo přijato v navrženém znění

3.13 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na narozené dítě. Žádost podala L. Hlaváčková, Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro L. Hlaváčkovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Lucií Hlaváčkovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 26/2 bylo přijato v navrženém znění

ve 20,00 hodin byla vyhlášena pětiminutová přestávka

4. Různé

4.1 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit obce Hodonice – ON-OK Libina s.r.o.
Dne 26.9.2018 byla provedena kontrola nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb. Z kontroly vyplynulo doporučení kontrolního orgánu na vypracování nové směrnice k vedení pokladny.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí provedení kontroly nahrazující interní audit obce Hodonice firmou ON-OK Libina s.r.o. a její doporučení k vypracování nové směrnice k vedení pokladny.

4.2 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly PO MŠ Hodonice – ON-OK Libina s.r.o.
Veřejnosprávní kontrola PO MŠ Hodonice byla provedena firmou ON-OK Libina s.r.o. dne 26.9.2018. Z protokolu vyplývají některé nedostatky a to v krytí fondů, dodržování použití účelových zdrojů a inventarizace majetku a závazků.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí provedení veřejnosprávní kontroly PO MŠ Hodonice firmou ON-OK Libina s.r.o. dne 26.9.2018 a z ní vyplývající některé nedostatky, a to v krytí fondů, dodržování použití účelových zdrojů a inventarizace majetku a závazků. Zřizovatel ukládá ředitelce školy provést doporučení uvedená v protokolu z veřejnosprávní kontroly.

4.3 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodonice.
Dílčí přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2018 provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a právní dne 4.10.2018. Téhož dne byla přijata opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápise z dílčího přezkoumání.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodonice, který provedl Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor kontrolní a právní dne 4.10.2018 a přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených v zápise z dílčího přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2018.

4.4 Informace o zřízení majetkové komise, kulturní komise a komise pro ŽP.
Starosta obce Hodonice, jako své iniciativní a poradní orgány, zřídil ode dne 12.11.2018 následující komise:
Majetková komise: předseda – Jan Procházka, členové – Josef Albert, Mgr. Vlastimil Šopák, Ing. arch. Eva Simotová – Holečková, Ing. František Špillar, František Houšť.
Komise životního prostředí: předseda – Tomáš Letocha, členové: Ing. Jitka Bořilová, Zdeněk Jeřábek, Ing. Milan Mejzlík, Ing. Milan Suchý, Ing. Jaroslav Tesař.
Legislativní komise: předseda – Bc. Karel Matoušek, člen Ing. Bc. Petr Houšť.
Kulturně – sportovní komise: předseda – Miluše Mitregová, členové Jan Procházka, Vlastimil Fiala, Bc. Michaela Polášková.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o zřízení komisí

4.5 Informace o návrhu vodného a stočného na rok 2019.
Na návrh provozovatele vodovodů a kanalizací VAS a.s. divize Znojmo se na rok 2019 výše vodného a stočného nemění.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o výši cen vodného a stočného v roce 2019

4.6 Oznámení o uzavření MŠ Hodonice v době vánočních prázdnin
Obec Hodonice jako zřizovatel bere na vědomí informaci o uzavření MŠ Hodonice v době od 27. 12. 2018 do 1. 1. 2019, provoz MŠ bude zahájen 2. 1. 2019

4.7 Informace o revitalizaci bytů Na Vinici
Bc. Matoušek vznesl dotaz, zda byly odstraněny havarijní závady bytových domů Na Vinici? Starosta odpověděl, že odstranění závad oken a balkonových dveří na bytech proběhne během 14 dnů, kdy by měla firma dodat a namontovat nové panty. Bc. Matoušek se dále dotázal, zda je zpracováváno posouzení staveb ze strany obce? Starosta odpověděl, že projektant pan Ing. Gabriel zpracuje projektovou dokumentaci postupu prací na odstranění závad na bytových domech z roku 2004. Ing. Bořilová navrhuje zaměřit se na všechny byty i na ty z roku 2001. Paní Mitregová navrhuje pořídit plán údržby a revizí bytového fondu a obecních budov a dle tohoto plánu provádět údržbu.

V Hodonicích dne 22. 11. 2018