Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1.31 MB
Datum vystavení: 3.6.2020
Datum sejmutí: 27.6.2020

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 27. 5. 2020

místo konání: obřadní místnost KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 21,15 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman,Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan,
hosté: dle prezenční listiny 2 podepsaní hosté
Omluven:
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 11 členů zastupitelstva obce.
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Josef Albert, Bc. Roman Letocha
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 29. 4. 2020

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Závěrečný účet obce Hodonice za rok 2019
 • 1.2 Účetní závěrka obce Hodonice za rok 2019
 • 1.3 Účetní závěrka PO MŠ Hodonice za rok 2019
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 12/2020 za měsíc duben 2020
 • 1.5 Rozpočtové opatření č. 13/2020 za měsíc květen 2020
 • 1.6 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: VVN – 014330056491/020
 • 1.7 Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD1/0632786179/LCD
 • 1.8 Návrh smlouvy na zabezpečení provozu sportovní haly
 • 1.9 Záměr prodeje movité věci – malotraktor VARI, návěs za Vari, radlice, adaptér
 • 1.10 Pronájem bytu č. 2.02 ve II. NP v DPS Hodonice
 • 1.11 Pronájem bytu v I. NP v KD Hodonice
 • 1.12 Projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území
 • 1.13 Návrh změny č. 3 Územního plánu Hodonice, oznámení o opakovaném veřejném projednání
 • 1.14 Oprava místní komunikace do pískovny II. Etapa
 • 1.15 Příprava výstavby chodníku u farské zahrady
 • 1.16 Zařazení nově pořízené vlečky do majetku obce
 • 1.17 Stanovení finančního limitu pravomocí starosty v obci Hodonice

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení hospodářského výsledku za rok 2019
 • 2.2 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení odpisového plánu majetku na rok 2020
 • 2.3 Žádost o zajištění pravidelného úklidu obecní komunikace do pískovny
 • 2.4 Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.

3. Různé

 • 3.1 Předpokládané daňové výnosy obce Hodonice pro rok 2020
 • 3.2 Ukončení nouzového stavu vládou ČR
 • 3.3 Ukončení pracovního poměru matrikářky Bc. Poláškové dohodou k 31.5.2020
 • 3.4 Kolaudace sportovní haly
 • 3.5 Informace o průběhu intenzifikace ČOV
 • 3.6 Informace MŠ Hodonice o uzavření provozu v době letních prázdnin
 • 3.7 Informace komise životního prostředí
 • 3.8 Informace majetkové komise
 • 3.9 Informace legislativní komise
 • 3.10 Informace kulturně – sportovní komise

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: pana Josefa Alberta a Bc. Romana Letochu
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/20 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/20 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/20 bylo přijato v navrženém znění

dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

1. Hospodaření
1.1 Závěrečný účet obce Hodonice za rok 2019
Podklady k závěrečnému účtu obce Hodonice za rok 2019 a zpráva Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního, oddělení přezkumu obcí o výsledku hospodaření obce Hodonice za rok 2019, byly členům zastupitelstva doručeny v přílohách. Na úřední desce i elektronické desce byl návrh závěrečného účtu obce Hodonice zveřejněn dne 7.5.2020 tak, aby se s ním mohli seznámit a vyjádřit se k němu i občané obce.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Hodonice souhlasí a schvaluje celoroční hospodaření obce Hodonice a závěrečný účet obce Hodonice za rok 2019 včetně příloh a zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního – oddělení přezkumu obcí o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019, a to s výhradou nedostatků uvedených v závěru konečného přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019.

Přijetí nápravných opatření:
Zastupitelstvo obce Hodonice přijímá ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření nápravná opatření, která spočívají v odstranění nedostatků uvedených v konečném přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019

Nedostatek č. 1
§2 odst. 2 písm. A) nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku: Na zasedání zastupitelstva obce Hodonice dne 31.10.2018, bod 12, usnesení č. 23/1bylo schváleno odměňování členům komise, kteří nejsou členy zastupitelstva obce Hodonice ve výši Kč 400,- ode dne jmenování do funkce. Na zasedání zastupitelstva dne 20.2.2019, bod 1, usnesení č. 5/6 byla schválena odměna členu zastupitelstva za uprázdněný mandát ve výši Kč 2.500,- od 21.2.2019 vykonávajícího funkci člena Kulturně-sportovní komise. Kontrolou mzdových listů členů Komise pro životní prostředí s os. č. 78 a Kulturně-sportovní komise s os. č. 80 bylo zjištěno , že jim odměna nebyla vyplácena. Nebylo dodrženo ustanovení § 109 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.
ZO Hodonice ukládá starostovi, mzdové a hlavní účetní obce Hodonice splnit úkol, který byl uložen Obecnímu úřadu Hodonice, spočívající ve vyplacení odměn za funkce členů komisí a člena zastupitelstva obce Hodonice členům, kteří jsou příslušni k rakouským právním předpisům o sociálním zabezpečení.
ZO Hodonice konstatuje, že při projednání návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019 včetně příloh a zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního – oddělení přezkumu obcí
o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019, je tato náprava splněna neboť ve vyúčtování mezd za měsíc březen 2020 byly odměny členům komisí a členu ZO vyplaceny včetně všech doplatků a nebyla územnímu samosprávnému celkem způsobena žádná škoda.
Lhůta pro plnění přijatého opatření: nápravné opatření již bylo splněno.

Nedostatek č. 2
§2 odst. 1 písm. a) plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových prostředků:
Kontrolou pokladních dokladů bylo zjištěno, že pokladní doklady za období říjen až prosinec roku 2019 neobsahovaly podpis starosty obce. Nebyl dodržen §11 odst. 1 písm. F) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, dle kterého musí účetní doklad obsahovat mimo jiné podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ, kdy se dle §33a odst. 4 stejného zákona podpisový záznam rozumí účetní záznam, jehož obsahem je vlastnoruční podpis nebo uznávaný elektronický podpis podle zvláštního zákona právního předpisu, anebo obdobný průkazný účetní záznam v technické formě, který zaručuje průkaznou a jednoznačnou původnost.
ZO Hodonice ukládá hlavní účetní obce Hodonice zabezpečit řádné označení účetních dokladů r. 2019, které v době provedení konečného přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 tento záznam neobsahovaly a přijmout systémové opatření pro zamezení opakování tohoto nedostatku.
ZO Hodonice konstatuje, že při projednání návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019 včetně příloh a zprávy Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru kontrolního a právního – oddělení přezkumu obcí o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019, je tato náprava splněna, neboť veškeré účetní doklady jsou označeny podpisovým záznamem odpovědné osoby a územnímu samosprávnému celku nevznikla žádná škoda.
Lhůta pro plnění přijatého opatření: nápravné opatření již bylo splněno.

Podání zprávy o přijetí nápravných opatření Krajskému úřadu JMK ve smyslu ustanovení §13 odst. 1 písm. b) zákona o přezkoumávání hospodaření a Stanovení lhůty pro podání zprávy o plnění přijatých nápravných opatření Krajskému úřadu JMK ve smyslu ustanovení § 13 odst. 2 téhož zákona.
Do 15-ti dnů po projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 a Návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019, včetně všech příloh zastupitelstvem obce Hodonice s výhradou nedostatků uvedených v závěru konečného přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019a přijetím nápravných opatření, podá územní celek písemnou informaci o plnění přijatých nápravných opatření ve smyslu § 13 odst. 2 zákona o přezkoumávání hospodaření jako součást podání písemné informace o přijetí nápravných opatření ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. b) téhož zákona.
Po projednání a schválení Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 a Návrhu závěrečného účtu obce Hodonice za rok 2019 včetně všech příloh zastupitelstvem obce Hodonice s výhradou nedostatků uvedených v závěru konečného přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 a přijetím nápravných opatření, s uvedením lhůty pro předání písemné informace krajskému úřadu JMK o přijetí nápravných opatření a zároveň i o jejich plnění, se tento návrh stává

ZÁVĚREČNÝM ÚČTEM OBCE HODONICE za rok 2019

Návrh závěrečného účtu obce Hodonice včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019, je řádně zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na fyzické úřední desce obce Hodonice od 7.5.2020. Od stejného termínu je zveřejněn v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup na elektronické úřední desce obce Hodonice na www.hodonice.cz
Úplné znění, včetně všech příloh, je v písemné podobě k nahlédnutí v kanceláři OÚ Hodonice a na internetových stránkách obce Hodonice pod odkazem http://www.hodonice.cz/uredni_deska/navrh-zaverecneho-uctu-obce-hodonice-za-rok-2019
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/20 bylo přijato v navrženém znění

1.2 Účetní závěrka obce Hodonice za rok 2019
Návrh účetní závěrky obce Hodonice za rok 2019
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku obce za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb.
Účetní obce předložila zastupitelstvu obce následující podklady k zajištění schválení účetní závěrky:

 1. Účetní výkazy, konkrétně výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, sestavené k datu 31.12.2019
 2. Zpráva o výsledku finančních kontrol za rok 2019 sestavená v souladu s prováděcí vyhláškou č. 416/2004 v platném znění k zákonu č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ze dne 14.2.2020
 3. Protokoly o výsledcích veřejnosprávní kontroly sestavené ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole v platném znění k poskytnutým dotacím v roce 2019
 4. Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2019 ze dne 27. února 2020 vyhotovenou Odborem kontrolním a právním, oddělení přezkumu obcí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3 , 601 82 Brno
 5. Inventarizační zprávu o inventarizaci majetku a závazků obce Hodonice k 31.12.2019 ze dne 5.2.2020
 6. Žádné další účetní záznamy a doplňující informace si zastupitelstvo obce nevyžádalo

Zastupitelstvo obce Hodonice projednalo účetní závěrku Obce Hodonice za rok 2019. Zastupitelstvo obce Hodonice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky
Zastupitelstvo obce Hodonice tímto schvaluje kompletní účetní závěrku Obce Hodonice sestavenou ke dni 31.12.2019.
Zároveň zastupitelstvo obce rozhodlo o převedení výsledku hospodaření za rok 2019 ve výši Kč 6.014.252,18 na účet 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období.
O schválení účetní závěrky Obce Hodonice za r. 2019 bude vypracován Protokol, který bude v nejbližším možném termínu, nejpozději do 30.6.2020, odeslán do Centrálního systému účetních informací státu podle technické vyhlášky o účetních záznamech /příloha zápisu)
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/20 bylo přijato v navrženém znění

1.3 Účetní závěrka PO MŠ Hodonice za rok 2019
Důvodová zpráva: Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje do 30.6. běžného roku účetní závěrku zřízené Příspěvkové organizace MŠ Hodonice za předchozí rok. Postupy pro schválení účetní závěrky stanovuje vyhláška č. 220/2013 Sb.
Účetní obce předložila zastupitelstvu obce následující podklady k zajištění schválení účetní závěrky: Účetní výkazy, konkrétně výkaz Rozvaha, Výkaz zisku a ztrát a Příloha, sestavené k datu 31.12.2019
Inventarizační zprávu o průběhu a výsledku inventarizace k 31.12.2019.

Zastupitelstvo obce si vyžádalo další účetní záznamy:

 • Komentář k výši zaúčtovaných odpisů v roce 2019 – odpisový plán
 • Doplnění inventurních soupisů účtů 403,472,902,081,082
 • Komentář k účtování nákladů k odpisům dlouhodobého majetku

Zastupitelstvo obce Hodonice projednalo účetní závěrku PO MŠ Hodonice za rok 2019. Zastupitelstvo obce Hodonice nezjistilo, že by účetní závěrka neposkytla v rozsahu předložených podkladů v souladu s §4 vyhlášky č. 220/2013 věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky.
Zastupitelstvo obce Hodonice tímto schvaluje kompletní účetní závěrku PO MŠ Hodonice za rok 2019, sestavenou ke dni 31.12.2019.
Součástí schválení účetní závěrky je schválení celoročního hospodaření PO MŠ Hodonice za rok 2019 a výsledku hospodaření z hlavní činnosti ve výši plus Kč 49.152,76 z hospodářské činnosti ve výši plus Kč 2.462,83
ZO Hodonice schvaluje převedení hospodářského výsledku ve výši Kč 33.327,25 do investičního fondu a ve výši Kč 18.288,34 do rezervního fondu PO MŠ Hodonice.
O schválení účetní závěrky PO MŠ Hodonice za r. 2019 bude vypracován Protokol, který bude neprodleně předán ředitelce PO MŠ Hodonice pro zabezpečení zpracování informace o schválení účetní závěrky za rok 2019 do účetních výkazů.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 6/20 bylo přijato v navrženém znění

1.4 Rozpočtové opatření č. 12/2020 za měsíc duben 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 12/2020 za měsíc duben 2020 ve výši příjmů 100,- Kč, výdajů 101 500,- Kč a financování ve výši 101 400,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 806 300,- Kč, výše výdajů 55 156 100,- Kč a výše financování 23 349 800,- Kč.

1.5 Rozpočtové opatření č. 13/2020 za měsíc květen 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 13/2020 za měsíc květen 2020 ve výši příjmů 237 800,- Kč, výdajů 1 518 200,- Kč a financování ve výši 1.280.400,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32.044.100,- Kč, výše výdajů 56 674 300,- Kč a výše financování 24 630 200,- Kč.

1.6 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: VVN – 014330056491/020
Jedná se o smlouvu na zřízení věcného břemene na zajištění provozování stožárů VVN na pozemcích obce Hodonice p.č. 913/1, 2155, 3845. Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene je navržena ve výši 45 500,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: VVN-014330056491/020, jejíž předmětem je zřízení služebnosti ve prospěch provozovatele distribuční soustavy na zajištění provozování stožárů VVN na pozemcích obce Hodonice p.č. 913/1, 2155 a 3845, za jednorázovou náhradu 45 500,-Kč.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/20 bylo přijato v navrženém znění

1.7 Smlouva o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č. RD1/0632786179/LCD
Předmětem smlouvy je Ručitelské prohlášení obce Hodonice ve prospěch České spořitelny, a.s. na zajištění úvěrové smlouvy, kterou uzavřel Svazek obcí Tasovice a Hodonice s ČS,a.s. na zabezpečení financování intenzifikace ČOV. Ručitelský závazek obce Hodonice je ve výši 4 850 000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO revokuje usnesení č. 6 / 19 z 19. zasedání ZO dne 29. 4. 2020. ZO schvaluje Smlouvu o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem obcí Hodonice a bankou Česká spořitelna, a.s. č. RD1/0632786179/LCD na zajištění úvěru ve výši 4 850 000,- Kč. O čerpání úvěru ze strany obce Hodonice rozhodne zastupitelstvo obce Hodonice dle potřeby a finanční situace v průběhu výstavby intenzifikace ČOV.
hlasování: pro 9 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 1 Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 8/20 bylo přijato v navrženém znění

1.8 Návrh smlouvy na zabezpečení provozu sportovní haly
Jedná se o smlouvu mezi Obcí Hodonice a TJ Hodonice na zabezpečení provozu sportovní haly v Hodonicích po dobu udržitelnosti projektu, tj. do 30.6.2030.
Bc. Matoušek uvedl, že výsledná podoba „Rámcové smlouvy o spolupráci se závazkem k poskytnutí finanční pomoci při zajištění provozu sportovní haly“, která byla několikrát upravována a doplňována, by vzhledem ke své důležitosti měla být po právním zpracování pouze ZO schválena. Bc. Matoušek dále upozornil na stanovení výše finančního limitu pro úhradu výdaje na provoz a údržbu haly, který určí, kdy úhrada tohoto výdaje bude podléhat schválení ZO nebo zda postačí pouze souhlas k úhradě pověřeným zástupcem obce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje „Rámcovou smlouvu o spolupráci se závazkem k poskytnutí finanční pomoci při zajištění provozu sportovní haly“ na dobu udržitelnosti projektu.
hlasování: pro 9 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 1 Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 9/20 bylo přijato v navrženém znění

1.9 Záměr prodeje movité věci – malotraktor VARI, návěs za Vari, radlice, adaptér
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce dne 17.4.2020 do požadovaného termínu 5.5.2020 byly v zalepené obálce doručeny 2 nabídky. První nabídka od pana Václava Štrejna, Praha 5 za cenu 6 150,- Kč. Druhá nabídka od pana Zdeňka Prokeše, Hodonice, za cenu 8 000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej malotraktoru VARI včetně návěsu, radlice a adaptéru pro pana Zdeňka Prokeše, za cenu 8 000,-Kč
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 10/20 bylo přijato v navrženém znění

1.10 Pronájem bytu č. 2.02 ve II. NP v DPS Hodonice
Záměr pronájmu bytu byl zveřejněn 29.4.2020. Do požadovaného termínu 15.5.2020 byly doručeny 4 žádosti od Zdeňky Hofmanové, Tasovice, Marie Kreuseové, Krhovice, Justiny Miléřové, Tasovice a Barbary Boorové, Hodonice. Po posouzení všech žádostí a okolností navrhuje komise následující pořadí uchazečů.

 1. Justina Miléřová, Tasovice
 2. Barbara Boorová, Hodonice
 3. Marie Krauseová, Krhovice
 4. Zdeňka Hofmanová Tasovice

Návrh usnesení: ZO schvaluje pořadí žadatelů na pronájem bytu č. 2.02 ve II. NP v DPS Hodonice následovně:

 • Justina Miléřová, Tasovice
 • Barbara Boorová, Hodonice
 • Marie Krauseová, Krhovice
 • Zdeňka Hofmanová, Tasovice

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1.6.2020.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11/20 bylo přijato v navrženém znění

1.11 Pronájem bytu v I. NP v KD Hodonice
Záměr pronájmu bytu v I. NP v KD Hodonice (označeného č. 1.29, 1.31) byl zveřejněn 27.4.2020. Do požadovaného termínu 13.5.2020 byly doručeny 3 žádosti od Renaty Stodůlkové a Richarda Pechy, Hodonice, Petra Rumana, Hodonice a Růženy Berkové, Tasovice a Olgy Agafonovové, Hodonice. Po posouzení a vyhodnocení všech žádostí navrhuje majetková komise následující pořadí uchazečů o nájemní byt v KD Hodonice:

 • Renata Stodůlková a Richard Pecha, Hodonice
 • Petr Ruman, Hodonice a Růžena Berková, Tasovice
 • Olga Agafonovová, Hodonice – žádost byla vyřazena, nesplňuje podmínky

Návrh usnesení: ZO schvaluje pořadí žadatelů o byt v KD Hodonice (označeného č. 1.29, 1.31) následovně:

 • Renata Stodůlková a Richard Pecha, Hodonice
 • Petr Ruman, Hodonice a Růžena Berková, Tasovice

Nájemní smlouva bude uzavřena od 1.6.2020 na dobu určitou do 31.5.2021.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 12/20 bylo přijato v navrženém znění

1.12 Projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území
Veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 1 ZÚR JMK se bude konat 9.6.2020od 14:00 formou vzdáleného přístupu. Hlavními tématy Aktualizace č. 1 jsou železniční koridor Brno – Šakvice, silniční koridor Brno – Černá Hora, koridor elektrického vedení Ostrovačice – Jamolice a Sokolnice – Kožušice. Dále pak doplnění regionálních biocenter a biokoridorů, z nichž nejblíže naší obci je RBC u obce Lechovice a RK mezi obcí Božice a Valtrovice.
Pan T. Letocha vznesl dotaz na silniční obchvat obce.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí projednání návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje a Vyhodnocení vlivů návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území, které se bude konat dne 9.6.2020.

1.13 Návrh změny č. 3 Územního plánu Hodonice, oznámení o opakovaném veřejném projednání
Změna se týká rozšíření zastavitelné plochy smíšení výrobní označené 42 – SV u výrobního závodu KOBE a s tím související posunutí koridoru pro vodovod. Veřejné projednání změny č. 3 ÚP Hodonice proběhne 10.6.2020 v 16:00 na OÚ Hodonice.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí opakované veřejné projednání návrhu změny č. 3 ÚP Hodonice, které proběhne dne 10.6.2020 v 16:00 na OÚ Hodonice.

1.14 Oprava místní komunikace do pískovny II. Etapa
Na opravu této komunikace byla dne 14.5.2020 zveřejněna výzva na předložení nabídek.
Do požadovaného termínu 26.5.2020 předložily nabídky tyto firmy:

 1. SWIETELSKY stavební s.r.o. Jahodová 60, 620 00 Brno
 2. STRABAG a.s. Tovární 3, 620 00 Brno
 3. COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
 4. PORR a.s., Oblast Morava Skály 870, 763 62 Tlumačov
 5. BoBaStav s.r.o. Kopečná 940/14, 602 00 Brno

Na základě předložených nabídek a provedeného výběrového řízení, navrhuje výběrová komise následující pořadí uchazečů:

Číslo nabídky Identifikace uchazeče Cena bez DPH Pořadí nabídky
  SWIETELSKY stavební s.r.o. 3627556,78 5.
  STRABAG a.s. 3215048,47 3.
  COLAS CZ, a.s. 3075271,60 2.
  PORR a.s., Oblast Morava 3 599 993,86 4.
  BoBaStav s.r.o. 2479916,82 1.

Hodnotící komise doporučuje zadavateli, aby rozhodl tak, že nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče BoBaStav s.r.o., Kopečná 940/14, 602 00 Brno.

Návrh usnesení: ZO schvaluje uchazeče BoBaStav s.r.o., Kopečná 940/14, 602 00 Brno jako zhotovitele díla „Oprava místní komunikace do pískovny II. Etapa“ za vysoutěženou cenu 2 479 916,82 Kč bez DPH.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 13/20 bylo přijato v navrženém znění

1.15 Příprava výstavby chodníku u farské zahrady
V současné době probíhá zpracování zadávacích podmínek pro předložení nabídek na výstavbu chodníku. Výstavba chodníku je rozdělena na dvě části. Část pro obec Hodonice na pozemku pč. 628/2 a část pro obec Tasovice na pozemku p.č. 1675. Každá obec bude hradit svoji část výstavby chodníku. Výběrová komise bude složena ze členů zastupitelstva obce Hodonice i Tasovice a zástupce TDS.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přípravu výstavby chodníku u farské zahrady a schvaluje zástupce do výběrové komise za obec Hodonice Bc. Pavla Houště a pana Jana Procházku.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 14/20 bylo přijato v navrženém znění

1.16 Zařazení nově pořízené vlečky do majetku obce
Celková náklady na pořízení vlečky za traktor VIVID činili 102 431,- Kč. Vlečka byla pořízena dne 6.5.2020. Doba odepisování je navržena na 15 let.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zařazení vlečky typ AN-2, ANS – 1900 do majetku obce Hodonice ke dni 6.5.2020 ve výši 102 431,- Kč a schvaluje dobu odepisování na 15 let.

1.17 Stanovení finančního limitu pravomocí starosty v obci Hodonice
Pan Albert předložil návrh směrnice, která stanovuje finanční limit pro starostu obce Hodonice na výdaje, uskutečněné bez schválení ZO, ve výši do 40 000,- Kč.
Ing. Bořilová naznala, že návrh není aplikovatelný. Jak bude ing. Bořilová postupovat v případě, že předem smluvená cena (např. za opravu traktoru) se navýší o vícepráce? Pan Albert odpovídá, že v těchto případech se bude muset jako zaměstnanec obce obrátit na svého nadřízeného – starostu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Vnitřní směrnici obce Hodonice č. 1/2020 na Stanovení finančního limitu pravomocí starosty v obci Hodonice.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, ,Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 0, zdržel se 3 Ing. Bořilová Jitka, Hřebabecký Roman, Procházka Jan,
usnesení č. 15/20 bylo přijato v navrženém znění

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů
2.1 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení hospodářského výsledku za rok 2019
Ředitelka PO MŠ Hodonice předložila žádost o schválení HV za rok 2019 a jeho rozdělení do investičního fondu a rezervního fondu.
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti činil 49 152,76 Kč.
Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti 2 462,83 Kč.
HV celkem 51 615,59 Kč požaduje ředitelka MŠ rozdělit do investičního fondu ve výši 33 327,25 Kč a rezervního fondu ve výši 18 288,34 Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje celkový hospodářský výsledek PO MŠ Hodonice za rok 2019 ve výši 51 615,59 Kč, z toho z hlavní činnosti 49 152,76 Kč a z hospodářské činnosti 2 462,83 Kč a schvaluje rozdělení HV do investičního fondu 33 327,25 Kč a do rezervního fondu 18 288,34 Kč.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 16/20 bylo přijato v navrženém znění

2.2 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o schválení odpisového plánu majetku na rok 2020
Ředitelka PO MŠ Hodonice předložila návrh odpisového plánu na rok 2020.
Na základě usnesení ZO ze dne 24. 4. uskutečnili zástupci finančního výboru spolu s účetní obce jednání s ředitelkou a účetní MŠ k vyjasnění stanovování odpisového plánu a správné zaúčtování jednotlivých položek. Z jednání vyplynulo nastavení odpisového plánu dle skutečně pořizovaného majetku. V dalším období bude odpisový plán sestavován dle zjištěných skutečností.
Pan Albert navrhuje stanovit pravidla –nastavit a přijmout, že čerpání investičního fondu, kterým se tvoří odpisy, bude podléhat schválením v zastupitelstvu. Pan Albert se pozastavuje nad tím, že kontrolní orgán OK Libina, který provádí kontrolu účetnictví v MŠ, na nepřesné účtování odpisů a čerpání investičního fondu od roku 2015 nepřišel. Proto žádá starostu obce, aby zadal OK Libina při nejbližší kontrole MŠ Hodonice provedení kontroly účtování odpisů a čerpání investičního fondu. Dále vznesl požadavek, aby na příštím jednání ZO tuto situaci objasnila ředitelka nebo účetní MŠ.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odpisový plán PO MŠ Hodonice na rok 2020 ve výši odpisů 279149,88 Kč.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 17/20 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost o zajištění pravidelného úklidu obecní komunikace do pískovny
Vzhledem k tomu, že komunikace do pískovny je využívána nákladní kamionovou dopravou přepravující převážně inertní materiál a štěrk, který se usazuje na komunikaci, navrhl pan Albert zajistit pravidelný úklid této komunikace.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi obce Hodonice, aby do 24.6.2020 zajistil v pravidelných intervalech celoročně, případně dle potřeby i častěji, úklid nově opraveného úseku komunikace do pískovny. Dále ukládá starostovi, aby vstoupil v jednání s firmou Ekolom s.r.o. a CemexSand k.s. a smluvně s těmito firmami zajistil úhradu podílu na nákladech spojených s pravidelným měsíčním, případně dle potřeby i častějším úklidem komunikace do pískovny. O harmonogramu úklidu, vyčíslení předpokládaných nákladů a podílu zúčastněných firem bude starosta obce informovat na nejbližším zasedání ZO.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 18/20 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.
Účelem žádosti je zabezpečení provozu dětské krizové linky a pokračování v jejím provozu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 5000,- Kč formou individuální dotace na provoz Linky bezpečí, z.s. a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice, Obecní 287 a Linkou bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 19/20 bylo přijato v navrženém znění

3. Různé
3.1 Předpokládané daňové výnosy obce Hodonice pro rok 2020
Dle předpokladu Sdružení místních samospráv ČR, z.s. budou v letošním roce sníženy příjmy obcí z daňových výnosů. Předpoklad je uveden níže v tabulce.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí předpokládané snížení příjmů obce Hodonice z daňových výnosů v důsledku koronavirové pandemie.

VE 19.55 HODIN BYLA VYHLÁŠENA DESETIMINUTOVÁ PŘESTÁVKA

3.2 Ukončení nouzového stavu vládou ČR
Od 18.5.2020 byl vládou ČR oficiálně ukončen nouzový stav vyhlášený v souvislosti pandemií COVID – 19. V současné době jsou vládou ČR navrhována opatření na zmírnění dopadů pandemie.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí ukončení nouzového stavu od 18.5.2020 vyhlášeného vládou ČR v souvislosti s pandemií COVID – 19.

3.3 Ukončení pracovního poměru matrikářky Bc. Poláškové dohodou k 31.5.2020
S Bc. Michaelou Poláškovou bude na její žádost ukončen pracovní poměr k 31.5.2020. Zároveň ke stejnému datu ukončuje činnost v kulturně – sportovní komisi.
Od 1.6.2020 jmenuje starosta obce novou členku kulturně – sportovní komise, a to Ivanu Kodytkovou
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí ukončení pracovního poměru Bc. Michaely Poláškové k 31.5.2020 a ukončení její činnosti v kulturně – sportovní komisi také k 31.5.2020. Od 1.6.2020 je novou členkou kulturně – sportovní komise, starostou obce jmenována Ivana Kodytková. Funkci matrikáře bude po přechodnou dobu zastávat J. Maršoun ve spolupráci s Ivanou Kodytkovou.
Paní Mitregová vyslovila jménem zastupitelstva poděkování M. Poláškové za práci v komisích.

3.4 Kolaudace sportovní haly
Dne 22.5.2020 proběhla kolaudace sportovní haly v Hodonicích. Při kolaudaci nebyly zjištěny závady bránící užívání. V současné době probíhá výběrové řízení na správce haly. Na 19.6.2020 je plánován den otevřených dveří pro veřejnost, kdy si občané mohou prohlédnout sportovní halu.
Paní Mitregová navrhuje doplnit oficiální pojmenování haly do Smlouvy o spolupráci s TJ Hodonice a pojmenování používat při veškeré komunikaci.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí ukončení výstavby sportovní haly v Hodonicích, provedení její kolaudace haly a uskutečnění dne otevřených dveří pro veřejnost dne 19.6.2020.

3.5 Informace o průběhu intenzifikace ČOV
Na stavbě intenzifikace ČOV byly provedeny betonáže třetí linky. V současné době probíhají zkoušky vodotěsnosti jednotlivých nádrží. Bylo proinvestováno cca 4 206 000,- Kč. Byla také schválena dotace na intenzifikaci ČOV z JMK ve výši 1420000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o výstavbě intenzifikace ČOV.

3.6 Informace MŠ Hodonice o uzavření provozu v době letních prázdnin
Ředitelka MŠ předložila zřizovateli oznámení o uzavření provozu MŠ v době letních prázdnin, a to v době od 24.8. do 31.8.2020.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci ředitelky MŠ Hodonice o uzavření provozu MŠ v době letních prázdnin od 24.8. do 31.8.2020.

3.7 Informace komise životního prostředí
Jednání komise ŽP se uskutečnilo 22.5.2020. Komise projednávala tyto body: Panský rybník, rybník u hřbitova, Škoda alej – závěrečná zpráva, pořízení nového křovinořezu, protipovodňový kanál směrem na Krhovice, parkoviště na Sídlišti, řešení situace po kácení břízy na ulici Školní, pořízení nové váhy pro kompostárnu, ukončení udržitelnosti dotací strojů a projektů, odpady, reklamace nerovnosti povrchu hasičského hřiště, revize a opravy na dětských hřištích, špatnou slyšitelnost a srozumitelnost místního rozhlasu na ulici Panská.
ZO bere na vědomí informace komise ŽP. Starosta připraví návrh řešení k jednotlivým bodům.

3.8 Informace majetkové komise
Jednání majetková komise se uskutečnilo dne 20.5.2020 na němž se projednávalo obsazení nájemního bytu v KD Hodonice.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o jednání majetkové komise.

3.9 Informace legislativní komise
Legislativní komise připravuje návrh nové „Smlouvy o nájmu hrobového místa v obci Hodonice“ a „Ceník nájmu a služeb spojených s užíváním hrobového místa v obci Hodonice“.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci Legislativní komise

3.10 Informace kulturně – sportovní komise
Příprava mini discotéky pro děti v září 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci kulturně – sportovní komise.

Ing. Bořilová – uzávěrka příštího čísla Vlašovky je 4. 6. 2020
Pan Albert dotaz na zajištění zařízení na vysoušení a snižování vlhkosti staveb „DryPol“ na bytovém domě Na Vinici č.p. 372, Hodonice proti krádeži a fakturaci dopravy při prováděné reklamaci veřejného osvětlení firmou Sunritek Brno.