Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
889 kB
Datum vystavení: 26.6.2020
Datum sejmutí: 24.7.2020

Zápis z 21. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 24. 6. 2020

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 21,45 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil (dostavil se v 18,15 hodin)
hosté: dle prezenční listiny 5 podepsaných hostů
Omluven: Ing. Bořilová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Fiala Vlastimil – dostaví se později
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 6 členů zastupitelstva obce.
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Ing. Jitka Lattnerová, Jan Procházka
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 27. 5. 2020

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 14/2020 za měsíc květen 2020
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 15/2020 za měsíc květen 2020
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 16/2020 za měsíc červen 2020
 • 1.4 Informace o výdajích obce Hodonice za uplynulé období
 • 1.5 Změna č. 3 Územního plánu Hodonice
 • 1.6 Pronájem nemovité věci – část pozemku p.č. 3399 v k.ú. Hodonice
 • 1.7 Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů pro školní jídelnu ZŠ Tasovice
 • 1.8 Návrh na instalaci VZT do kuchyně KD Hodonice
 • 1.9 Návrh na opravu izolace střechy kulturního domu Hodonice
 • 1.10 Informace o tvorbě a čerpání investičního fondu tvořeného náklady na odpisy dlouhodobého majetku PO MŠ Hodonice
 • 1.11 Návrh na zařazení území obce Hodonice do územní působnosti MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 2021 – 2027
 • 1.12 Pověření kontrolního výboru k provedení kontroly plnění usnesení ZO Hodonice za 1. pololetí 2020
 • 1.13 Pověření finančního výboru k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Hodonice za 1. pololetí 2020
 • 1.14 Pověření k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u PO MŠ Hodonice za 1. pololetí 2020
 • 1.15 Stanovení ceny za poskytované služby vozidlem Bonetti
 • 1.16 Stanovení ceny za poskytované služby čistícím strojem Nilfisk
 • 1.17 Návrh opravy technického dvoru
 • 1.18 Příprava výstavby chodníku u farské zahrady
 • 1.19 Zápis o výsledku kontroly obce Hodonice nahrazující interní audit

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace na zabezpečení provozu sportovní haly
 • 2.2 Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 212/17 v k.ú. Hodonice
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Veronika Hofferová, Hodonice
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Michaela Venková, Hodonice
 • 2.5 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Jana Sedláková, Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Informace o opravě místní komunikace do pískovny II. Etapa
 • 3.2 Informace o připravovaném výběrovém řízení na dodávku dopravního automobilu pro SDH
 • 3.3 Informace o průběhu intenzifikace ČOV
 • 3.4 Informace komise životního prostředí
 • 3.5 Informace majetkové komise
 • 3.6 Informace legislativní komise
 • 3.7 Informace kulturně – sportovní komise

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: Ing. Jitku Lattnerovou a pana Jan Procházka
hlasování: pro 6 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/21 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 6 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/21 bylo přijato v navrženém znění

Starosta navrhl do dnešního programu, doplnit následující body:
Bod č. 1.20 – Návrh na realizaci „Dětského dopravního hřiště“.
Bod č. 2.6 – Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Kamila Dejlová, Hodonice
Bod č. 2.7 – Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Ludmila Grillowitzerová.
Návrh usnesení: zařadit tyto body do programu dnešního jednání
Hlasování: pro 6 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/21 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu včetně doplnění: pro 6 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/21 bylo přijato v navrženém znění

dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

PROGRAM:

1. Hospodaření
1.1 Rozpočtové opatření č. 14/2020 za měsíc květen 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 14/2020 za měsíc květen 2020 ve výši příjmů 60000,- Kč, výdajů 33 500,- Kč a financování ve výši – 26 500,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 104 100,- Kč, výše výdajů 56 707 800,- Kč a výše financování 24 603 700,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 15/2020 za měsíc květen 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 15/2020 za měsíc květen 2020 ve výši příjmů 13900,- Kč, výdajů 57 600,- Kč a financování ve výši 43 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32.118.000,- Kč, výše výdajů 56 765 400,- Kč a výše financování 24 647 400,- Kč.

1.3 Rozpočtové opatření č. 16/2020 za měsíc červen 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 16/2020 za měsíc červen 2020 ve výši příjmů 14 500,- Kč, výdajů 157 100,- Kč a financování ve výši 142 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 132 500,- Kč, výše výdajů 56 922 500,- Kč a výše financování 24 790 000,- Kč.

Na jednání se dostavil pan Fiala Vlastimil v 18,15 hodin

1.4 Informace o výdajích obce Hodonice za uplynulé období
Účetní obce byly předloženy výdaje obce Hodonice za období od 1.1.2020 do 15.6.2020 u výdajů uskutečněných z běžného účtu ČS a.s. Znojmo a do 12. 6. 2020 u hotovostních výdajů. Tyto informace budou členům zastupitelstva předkládány na vědomí.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o výdajích obce Hodonice v předcházejícím období.

1.5 Změna č. 3 Územního plánu Hodonice
Dne 10.6.2020 se uskutečnilo veřejné projednání změny č. 3 ÚP Hodonice. Na uvedeném jednání nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky ke změně č. 3 ÚP Hodonice. Proto MěÚ Znojmo, odbor územního plánování a strategického rozvoje doporučuje obci Hodonice změnu č. 3 ÚP Hodonice vydat.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hodonice v souladu se zmocněním dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“), dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“)

I.

o v ě ř u j e v souladu s ust. § 54 odst. 2 stavebního zákona, že změna č. 3 Územního plánu Hodonice není v rozporu s Politikou územního rozvoje ČR, ve znění její aktualizace č. 1, 2 a 3, s vydanými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu;

II.

příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, za použití § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů a § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů v y d á v á změnu č. 3 Územního plánu Hodonice.

Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/21 bylo přijato v navrženém znění

1.6 Pronájem nemovité věci – část pozemku p.č. 3399 v k.ú. Hodonice o výměře 980 m2.
Jedná se o pozemek za garážemi na ulici Krhovická. Na pronájem pozemku byl zveřejněn záměr dne 20.5.2020. Cena pronájmu v místě a čase obvyklá, byla stanovena na 2,50 Kč/m2. Do požadovaného termínu 5.6.2020 byla doručena jedna cenová nabídka, ve které má žadatel zájem pouze o část výměry nabízeného pozemku o výměře 321 m2. Vzhledem k tomu, že nebyla předložena žádná jiná nabídka, navrhuje starosta pronajmout jen část pozemku, tak jak je uvedeno v žádosti.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem části pozemku p.č. 3399 o výměře 321 m2 , pro pana Luďka Sládka ml. Hodonice za cenu 3,- Kč/m2/ rok na dobu neurčitou.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 6/21 bylo přijato v navrženém znění

1.7 Smlouva o úhradě neinvestičních výdajů pro školní jídelnu ZŠ Tasovice
Starosta obce Tasovice předložil kalkulaci neinvestičních výdajů školní jídelny ZŠ Tasovice. Neinvestiční výdaje na jednoho žáka činí 1385,- Kč. Počet žáků z Hodonice je 182. Celkové neinvestiční výdaje pro obec Hodonice jsou stanoveny ve výši 252 070,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu mezi obcí Tasovice a Hodonice o úhradě neinvestičních výdajů pro školní jídelnu ZŠ Tasovice. Celková výše neinvestičních výdajů obce Hodonice činí 252 070,- Kč na rok 2020.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/21 bylo přijato v navrženém znění

1.8 Návrh na instalaci VZT do kuchyně KD Hodonice
Na instalaci VZT do kuchyně KD byly osloveny 4 firmy.

 •  Bbklima99, s.r.o. Znojmo
 •  Haiva Tasovice s.r.o.
 •  CLIMFIL BRNO, s.r.o.
 •  HEPRO, spol. s r.o. Brno

Byly doručeny 3 nabídky, a to od:

 1. Bbklima99, s.r.o. Znojmo 110 565,- Kč bez DPH (133 784,- Kč včetně DPH)
 2. CLIMFIL BRNO, s.r.o. 116 760,- Kč bez DPH (141 280,- Kč včetně DPH)
 3. HEPRO, spol. s r.o. Brno 120 270,- Kč bez DPH (145 527,- Kč včetně DPH)

Haiva Tasovice, s.r.o. nabídku nepředložila, ale doporučila poptat specializované firmy na dodávku VZT.
Na základě poptávkového řízení doporučuje starosta oslovit firmu bbklima99, s.r.o., Cihlářská 3731/10, Znojmo na dodávku a montáž VZT do kuchyně KD Hodonice.
Pan Albert vyslovil názor, že vzhledem k četnosti využívání kuchyně v KD, není nutné vzduchotechniku instalovat.

Paní Mitregová naopak konstatovala, že po svých zkušenostech z organizování různých akcí, je instalace VZT nutná.

Návrh usnesení: ZO schvaluje dodávku a montáž vzduchotechniky do kuchyně KD Hodonice od firmy bbklima99, s.r.o. Znojmo, za nabídkovou cenu 133 784,- Kč včetně DPH. Uvedená cena je bez zednického zapravení a elektrického připojení.
Hlasování: pro 6 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 8/21 bylo přijato v navrženém znění

1.9 Návrh na opravu izolace střechy kulturního domu Hodonice
Vzhledem k tomu, že stávající izolace střechy KD je do značné míry poškozená a tím je způsobeno zatékání dešťových vod do KD, bylo uvažováno o opravě izolace střechy KD.
Na opravu izolace střechy na KD Hodonice bylo osloveno 5 firem.
Bez DPH, S DPH

 • Jaromír Krchňavý, Moravské Knínice, 302 754,-Kč, 366 332,-Kč
 • Střechy Petr s.r.o., Výrovice 305 854,-Kč, 370 083,-Kč
 • Střechy Kuřitka, Výrovice —
 • Klempířství a pokrývačství Ondrovčák, Znojmo 222 711,-Kč, 269 480,-Kč
 • Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o., Hodonice 355 986,-Kč, 430 743,-Kč

Na základě poptávkového řízení navrhuje starosta oslovit na opravu izolace střechy KD firmu Klempířství a pokrývačství Miroslav Ondrovčák, Znojmo.
Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření smlouvy na opravu izolace KD Hodonice mezi firmu Klempířství a pokrývačství Miroslav Ondrovčák, Za Tratí 3878/1a, Znojmo a obcí Hodonice, za cenu 269 480,- Kč včetně DPH.

Pan Albert Josef podává protinávrh: ZO neschvaluje opravu střechy a pověřuje starostu ke konzultaci způsobu opravy s projektantem, následně předloží starosta zastupitelstvu způsob opravy a firmu, která provede realizaci dle poptávkového řízení.
Hlasování o protinávrhu: pro 3 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, proti 4 Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, zdržel se 0
usnesení č. 9/21 nebylo přijato v navrženém znění

Hlasování o návrhu: pro 4 Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 3 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, zdržel se 0
usnesení č. 10/21 nebylo přijato v navrženém znění

tento bod nebyl schválen

1.10 Informace o tvorbě a čerpání investičního fondu tvořeného náklady na odpisy dlouhodobého majetku PO MŠ Hodonice
Ředitelka MŠ Hodonice předložila vysvětlení tvorby a čerpání investičního fondu PO MŠ Hodonice, který je tvořen náklady na odpisy majetku.
Pan Albert požádal o předložení Zřizovací listiny MŠ a dle potřeby, ve spolupráci s ředitelkou MŠ, požaduje provést případnou aktualizaci listiny.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace ředitelky MŠ Hodonice o tvorbě a čerpání investičního fondu tvořeného náklady na odpisy dlouhodobého majetku PO MŠ Hodonice.

1.11 Návrh na zařazení území obce Hodonice do územní působnosti MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 2021 – 2027
V rámci přípravy nového programového období 2021-2027 probíhá standardizace MAS Znojemské vinařství, z.s. Příprava na nové období zahrnuje zjištění aktuálních potřeb v obcích zařazených do působnosti MAS. Aktivitou kanceláře MAS, je zpracování dokumentů potřebných pro vyhlašování dotačních výzev. Strategie MAS obsahuje dva programové rámce, a to PRV (Program rozvoje venkova) a IROP (Integrovaný regionální operační program). Čerpání podpory je plánováno z PRV většinou pro zemědělce, od roku 2020 i pro obce a IROP pouze pro obce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zařazení území obce Hodonice do územní působnosti MAS Znojemské vinařství, z.s. na období 2021 – 2027.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11/21 bylo přijato v navrženém znění

1.12 Pověření kontrolního výboru k provedení kontroly plnění usnesení ZO Hodonice za 1. pololetí 2020
Návrh usnesení: ZO pověřuje kontrolní výbor ZO Hodonice k provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce Hodonice za první pololetí roku 2020. Protokol o kontrole bude předložen do 31.8.2020.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 12/21 bylo přijato v navrženém znění

1.13 Pověření finančního výboru k provedení kontroly hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce Hodonice za 1. pololetí 2020
Návrh usnesení: ZO pověřuje finanční výbor ZO Hodonice k provedení vnitřní kontroly hospodaření s finančními prostředky obce Hodonice a nakládání s majetkem obce Hodonice a kontroly pokladny obecního úřadu Hodonice za 1. pololetí roku 2020. Protokol o kontrole bude předložen do 31. 8. 2020.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 13/21 bylo přijato v navrženém znění

1.14 Pověření k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky u PO MŠ Hodonice za I. pololetí 2020
Návrh usnesení: Na základě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, bere ZO Hodonice na vědomí pověření Ing. Jitky Bořilové, Ivany Kodytkové a Ing. Jitky Lattnerové, starostou obce Hodonice, k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu obce Hodonice PO MŠ Hodonice v 1.pololetí 2020. Kontrola bude provedena do 21.8.2020, včetně doložení protokolu o provedené kontrole.

1.15 Stanovení ceny za poskytované služby vozidlem Bonetti
Na základě požadavků občanů na poskytnutí služeb nákladním vozidlem BONETTI, byl předložen návrh na stanovení ceny za tyto služby.
Návrh usnesení: ZO schvaluje možnost provádění prací vozem Bonetti s nástavbou pro přepravu kontejnerů, který je majetkem obce Hodonice. Pracemi se rozumí takové úkony, pro které je kontejnerový vůz vybaven, tzn. přeprava bioodpadu – přistavení a odstavení kontejneru, přeprava materiálu v kontejneru. ZO schvaluje cenu 101,- Kč včetně DPH za manipulaci s kontejnerem, tj. přistavení včetně odstavení. ZO dále schvaluje cenu 101,- Kč včetně DPH za pronájem kontejneru za trvání pronájmu 1 – 24 hodin. Cena 101,- Kč je složena ze základu daně z přidané hodnoty 83,47 Kč a daně z přidané hodnoty ve výši 21% 17,53 Kč. Cena zahrnuje práci stroje včetně obsluhy stroje, přičemž stroj nesmí být obsluhován cizí osobou, smí být obsluhován výhradně způsobilými pracovníky obce Hodonice.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 14/21 bylo přijato v navrženém znění

1.16 Stanovení ceny za poskytované služby čistícím strojem Nilfisk
Vzhledem k možnosti použití čistícího stroje Nilfisk i pro cizí odběratele, byl předložen návrh na stanovení ceny za tyto služby čistícím strojem.
Návrh usnesení: ZO schvaluje možnost provádění prací zametacím vozem Nilfisk City Ranger, který je majetkem obce Hodonice. Pracemi se rozumí takové úkony, pro které je zametací vůz vybaven, tzn. úklid zpevněných ploch, vozovek, chodníků a povrchů, pro jejichž úklid je stroj vybaven. ZO schvaluje cenu 1 210,- Kč včetně DPH za každou započatou hodinu práce včetně přípravy, přejezdů, čistění stroje po práci a dalších úkonů, přímo souvisejících s objednanou prací. Cena zahrnuje práci stroje a obsluhy stroje, přičemž stroj nesmí být obsluhován cizí osobou, smí být obsluhován výhradně způsobilými pracovníky obce Hodonice.

pan Albert podává protinávrh usnesení: ZO schvaluje možnost provádění prací zametacím vozem Nilfisk City Ranger, který je majetkem obce Hodonice. Pracemi se rozumí takové úkony, pro které je zametací vůz vybaven, tzn. úklid zpevněných ploch, vozovek, chodníků a povrchů, pro jejichž úklid je stroj vybaven. ZO schvaluje cenu 500,- Kč včetně DPH za každou započatou hodinu práce včetně přípravy, přejezdů, čistění stroje po práci a dalších úkonů, přímo souvisejících s objednanou prací. Cena zahrnuje práci stroje a obsluhy stroje, přičemž stroj nesmí být obsluhován cizí osobou, smí být obsluhován výhradně způsobilými pracovníky obce Hodonice.

Hlasování o protinávrhu: pro 2 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, proti 4 Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, zdržel se 1 Hřebabecký Roman,
usnesení č. 15/21 nebylo přijato v navrženém znění

Hlasování o návrhu: pro 5 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 1 Hřebabecký Roman,
usnesení č. 16/21 nebylo přijato v navrženém znění

tento bod nebyl schválen

1.17 Návrh opravy technického dvoru
V současné době je zpracovávána dokumentace na opravu technického dvoru. Bylo upřesněno dispoziční uspořádání zázemí pro pracovníky obce. Dále je zpracováván návrh napojení na inženýrské sítě a sanace zdiva a fasády a oprava střechy.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zpracovávání projektové dokumentace na opravu technického dvoru na ulici Nádražní v Hodonicích.

1.18 Příprava výstavby chodníku u farské zahrady
V současné době je zpracována dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení na realizaci stavby. Po vydání stavebního povolení bude provedeno výběrové řízení na zhotovitele.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zpracování projektové dokumentace pro sloučené územní rozhodnutí a stavební povolení na realizaci stavby chodníku u farské zahrady.

1.19 Zápis o výsledku kontroly obce Hodonice nahrazující interní audit
Firma ON-OK Libina s.r.o. provedla dne 1.5 – 7.5.2020 dálkovou kontrolu obce Hodonice nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., a vyhlášky 416/2004 Sb., a dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb, kontrolní řád. Provedenou kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí provedení dálkové kontroly obce Hodonice nahrazující interní audit v souladu se zákonem 320/2001 Sb., a vyhlášky 416/2004 Sb., a dále ve smyslu zákona 255/2012 Sb, kontrolní řád, firmou ON-OK Libina s.r.o.

1.20 Návrh na realizaci „Dětského dopravního hřiště“
Obci Hodonice bylo doručeno oznámení o navýšení alokace finančních prostředků na projekt „Dětského dopravního hřiště“. Jedná se o poskytnutí dotace ve výši 3 mil. Kč, tak jak bylo požadováno v původní žádosti. Je nutné posoudit využití této nabídky, zda projekt „Dětského dopravního hřiště“ zrealizovat nebo ne.
Předpokládané náklady jsou odhadovány na 6 950 000,- Kč na realizaci dopravního hřiště na pozemku p.č. 571. Na pozemku p.č. 573, který není obecní, ale je zde udělen souhlas za podmínky směny části pozemku p.č. 571, jsou řešeny přístupové komunikace. Odhadovaná částka za tyto přístupové komunikace je 750 000,- Kč.
Pan Albert navrhuje, vzhledem k předpokládanému snížení příjmů v rozpočtu obce, tento projekt nerealizovat.
Paní Mitregová navrhuje, abychom využili nabídku na poskytnutí dotace ve výši 3 mil. Kč a projekt dopravního hřiště, který je dlouhodobě připravován, realizovali.
Návrh usnesení: ZO schvaluje realizaci dětského dopravního hřiště s využitím dotace 3 000 000,-Kč , s realizací díla do října 2021.
Hlasování: pro 6 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 17/21 bylo přijato v navrženém znění

VE 20,25 HODIN BYLA VYHLÁŠENA DESETIMINUTOVÁ PŘESTÁVKA

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů
2.1 Žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace na zabezpečení provozu sportovní haly
TJ Hodonice předložila kalkulaci na předpokládané výdaje na provoz sportovní haly v roce 2020 a předpokládané příjmy z pronájmu haly. Na pokrytí rozdílu mezi příjmy a výdaji požaduje TJ Hodonice po obci Hodonice 250 000,- Kč, které budou po skončení období roku 2020 vyúčtovány.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace, formou veřejnoprávní smlouvy, pro TJ Hodonice na pokrytí provozních a investičních výdajů sportovní haly v roce 2020 ve výši 250 000,- Kč. Dále ZO schvaluje místostarostu pana Jana Procházku jako pověřenou osobu Obce Hodonice ke schvalování výdajů TJ.
Pan Jan Procházka upozornil na možný střet zájmů – je členem TJ Hodonice, ale hlasovat bude.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 18/21 bylo přijato v navrženém znění

2.2 Žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č. 212/17 v k.ú. Hodonice
Žádost podali manželé Vodákovi, kteří na uvedeném pozemku požadují vybudovat vodovodní přípojku. Žádost posoudila majetková komise, která doporučuje uvedenou část pozemku neprodávat, udělit souhlas obce manželům Vodákovým s vybudováním vodovodní šachty, která bude v jejich vlastnictví, a o kterou budou pečovat.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost manželů Vodákových, Hodonice, na odkoupení části pozemku p.č. 212/17 na vybudování vodovodní šachty, ale uděluje souhlas s vybudování vodovodní šachty na tomto pozemku.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 19/21 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Veronika Hofferová, Hodonice
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost Veroniky Hofferové schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Veroniku Hofferovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Veronikou Hofferovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 20/21 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Michaela Venková, Hodonice
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a nedoporučil ZO žádost Michaely Venkové schválit z důvodu, že nelze dodržet podmínku uvedenou v čl. I. odst. 2 „Pokynů pro poskytování finančního příspěvku na narozené dítě obcí Hodonice“ – „Finančním příspěvkem se obec Hodonice podílí na krytí nákladů na výživu a ostatní základní osobní potřeby dětí a rodin s trvalým bydlištěm v obci Hodonice.“
Návrh usnesení: ZO neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Michaelu Venkovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 21/21 bylo přijato v navrženém znění

2.5 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Jana Sedláková, Hodonice
Kontrolní výbor projednal tuto žádost a doporučil ZO žádost ke schválení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Janu Sedlákovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Janou Sedlákovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 22/21 bylo přijato v navrženém znění

2.6 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1.třídy ZŠ, žádost podala Kamila Dejlová, Hodonice
Kontrolní výbor projednal tuto žádost a doporučil ZO žádost ke schválení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Kamilu Dejlovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Kamilou Dejlovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 23/21 bylo přijato v navrženém znění

2.7 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1.třídy ZŠ, žádost podala Ludmila Grillowitzerová, Hodonice
Kontrolní výbor projednal tuto žádost a doporučil ZO žádost ke schválení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Ludmilu Grillowitzerovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Ludmilou Grillowitzerovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 7 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 24/21 bylo přijato v navrženém znění

3. Různé
3.1 Informace o opravě místní komunikace do pískovny II. Etapa
Dne 4.6.2020 byla podepsána smlouva s firmou BoBaStav s.r.o., na opravu účelové komunikace „Do pískovny – etapa II“ – Hodonice. Dne 9.6.2020 bylo předáno staveniště a zahájeny terénní a výkopové práce. Termín dokončení opravy komunikace je dle smlouvy stanoven na 29.7.2020.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o zahájení a průběhy opravy účelové komunikace do pískovny II.etapa.

3.2 Informace o připravovaném výběrovém řízení na dodávku dopravního automobilu pro SDH
Dne 19.6.2020 byla na profilu zadavatele „Vhodné uveřejnění“ zveřejněna výzva, včetně zadávací dokumentace, na dodávku dopravního automobilu pro SDH Hodonice. Nabídky budou přijímány do 10.7.2020, kdy proběhne i otevírání obálek a posuzování nabídek.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci o zveřejnění výzvy, včetně zadávací dokumentace, na dodávku dopravního automobilu pro SDH Hodonice na profilu zadavatele „Vhodné uveřejnění“. Nabídky budou přijímány do 10.7.2020, kdy proběhne i otevírání obálek a posuzování nabídek.

3.3 Informace o průběhu intenzifikace ČOV
V současné době jsou dokončeny betonáže objektů, zkoušky vodotěsnosti. Bylo zahájeno vystrojování nových objektů technologickými prvky a propojovacím potrubím. Bylo profinancováno 6,4 mil Kč., což je 18% z celkového rozpočtu stavby. Práce postupují dle harmonogramu.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o průběhu intenzifikace čistírny odpadních vod.

3.4 Informace komise životního prostředí
Informace o nákupu aku-pily v hodnotě 7 999,-Kč na prořezávání stromů a keřů, a pořízení systému automatického spouštění závlahy v areálu hasičského hřiště.
ZO bere na vědomí informace komise ŽP.

3.5 Informace majetkové komise
Jednání majetkové komise se uskutečnilo korespondenčně, kde se řešil pouze jeden bod a žádost manželů Vodákových projednávaný v bodě 2.2.
Ve spolupráci s Ing. Doubkem začíná příprava rozdělování bytových domů Na Vinici na jednotlivé bytové jednotky, oceňování a způsob převodu bytů.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o jednání majetkové komise.

3.6 Informace legislativní komise.
Legislativní komise připravuje návrh nové smlouvy na pronájem hrobových míst a ceník nájmu a služeb souvisejících s pronájmem.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci legislativní komise

3.7 Informace kulturně – sportovní komise
Paní Mitregová informovala o akci Putování za vínem, která bude letos spojena s akcí Zarážení hory a proběhne 15. 8. 2020. Dále paní Mitregová vyslovila poděkování předsedovi TJ panu Latrovi za přípravu slavnostního otevření sportovní haly dne 19. 6. 2020.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci kulturně – sportovní komise.