Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
366 kB
Datum vystavení: 31.7.2020
Datum sejmutí: 22.8.2020

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 22. 7. 2020

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 20,45 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše,
Procházka Jan,
hosté: dle prezenční listiny 3 podepsaní hosté
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 11 členů zastupitelstva obce.
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Bc. Karel Matoušek, Roman Hřebabecký
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 24. 6. 2020

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozvaní místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 17/2020 za měsíc červen 2020
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 18/2020 za měsíc červenec 2020
 • 1.3 Informace o výdajích obce Hodonice za uplynulé období
 • 1.4 Zrušení výběrového řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH a návrh na zveřejnění nové zadávací dokumentace na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Hodonice
 • 1.5 Návrh na opravu izolace střechy KD Hodonice
 • 1.6 Smlouva na instalaci VZT do kuchyně KD Hodonice
 • 1.7 Stanovení ceny za poskytované služby čistícím strojem Nilfisk
 • 1.8 Nabídka na realizaci výběrového řízení na projekt „Dětského dopravního Hřiště“
 • 1.9 Návrh na zadání oprav bytových domů v Hodonicích, Na Vinici č.p. 372, 373, 358, 359, 360 a 409
 • 1.10 Stanovení ceny za nájem hrobového místa

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 3979 v k.ú. Hodonice
 • 2.2 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala Jana Procházková, Hodonice
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci na žačku nastupující do 1. třídy ZŠ – Julii Fortelnou, žádost podala Hana Fortelná, Hodonice
 • 2.4 Žádost o individuální dotaci na žačku nastupující do 1. třídy ZŠ – Elišku Fortelnou, žádost podala Hana Fortelná, Hodonice
 • 2.5 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Monika Toifl, Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Informace o opravě místní komunikace do pískovny II. Etapa
 • 3.2 Informace o průběhu intenzifikace ČOV
 • 3.3 Informace komise životního prostředí
 • 3.4 Informace majetkové komise
 • 3.5 Informace legislativní komise
 • 3.6 Informace kulturně – sportovní komise

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: Bc. Karla Matouška a Romana Hřebabeckého
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/22 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/22 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl do dnešního programu, doplnit následující body:
Bod č. 2.6 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal pan Zdeněk Tichý, Hodonice.
Bod č. 2.7 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala paní Marie Suchánková, Hodonice.
Bod č. 2.8 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala paní Lucie Cacardová, Hodonice.

Pan Letocha Tomáš podává návrh na zařazení bodu č. 2.9 Žádost o poskytnutí individuální dotace a návratné finanční výpomoci pro spolky / organizace a jednotlivce v obci Hodonice na kulturně-společenskou a sportovní činnost z rozpočtu obce Hodonice v roce 2020. Žádost podal Myslivecký spolek Hodonice.

Pan Albert podává návrh na zařazení bodu č. 2.10 Splnění usnesení č. 18/20 z 20 zasedání ZO ze dne 27. 05. 2020 (bod č. 2.3.) – Informace o harmonogramu úklidu, vyčíslení předpokládaných nákladů a podíl zúčastněných firem na úklidu obecní komunikace do pískovny.

Návrh usnesení: zařadit tyto body do programu dnešního jednání
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/22 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu včetně doplnění: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/22 bylo přijato v navrženém znění

dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

1. Hospodaření
1.1 Rozpočtové opatření č. 17/2020 za měsíc červen 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 17/2020 za měsíc červen 2020 ve výši příjmů 1 300,- Kč, výdajů – 94 900,- Kč a financování ve výši – 96 200,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 133 800,- Kč, výše výdajů 56 827 600,- Kč a výše financování 24 693 800,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 18/2020 za měsíc červenec 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 18/2020 za měsíc červenec 2020 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 39 700,- Kč a financování ve výši 39 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 32 133 800,- Kč, výše výdajů 56 867 300,- Kč a výše financování 24 733 500,- Kč.

1.3 Informace o výdajích obce Hodonice za uplynulé období
Účetní obce byly předloženy výdaje obce Hodonice za uplynulé období.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o výdajích obce Hodonice.

1.4 Zrušení výběrového řízení na dodávku dopravního automobilu pro JSDH a návrh na zveřejnění nové zadávací dokumentace na dodávku dopravního automobilu pro JSDH Hodonice
Vzhledem k tomu, že původní veřejná zakázka na dodávku dopravního automobilu pro JSDH byla koncipována jako zakázka malého rozsahu, ale doručené cenové nabídky přesáhly hodnotu zakázky malého rozsahu, bylo toto zadávací řízení zrušeno. Z důvodu potřebnosti nového dopravního automobilu navrhuje starosta obce zadat novou veřejnou zakázku, tentokrát jako zjednodušené podlimitní řízení, a to i za předpokladu navýšení investičních prostředků na pořízení tohoto dopravního automobilu. Navýšení investičních výdajů, oproti původnímu předpokladu je cca o 1,4 mil vyšší.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění nového zadávacího řízení na pořízení a dodávku dopravního automobilu pro JSDH Hodonice formou zjednodušeného podlimitního řízení.
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/22 bylo přijato v navrženém znění

1.5 Návrh na opravu izolace střechy KD Hodonice
Vzhledem k tomu, že stávající izolace střechy KD je do značné míry poškozená a tím je způsobeno zatékání dešťových vod do vnitřních prostor KD, byla navržena oprava izolace střechy KD. Oprava spočívá v montáži a pokládce nové izolační folie na stávající vrstvu bez nutnosti demontáže původní folie. Navržený způsob opravy byl konzultován s Ing. Arch. Poláčkem a Ing. Gabrielem a oba se shodli na tomto způsobu opravy, jako nejvhodnější a finančně přijatelném řešení.
Na opravu izolace střechy na KD Hodonice bylo osloveno 5 firem.

 • firma, Bez DPH, S DPH
 • Jaromír Krchňavý, Moravské Knínice, 302 754,-Kč 366 332,-Kč
 • Střechy Petr s.r.o., Výrovice 305 854,-Kč 370 083,-Kč
 • Střechy Kuřitka, Výrovice —
 • Pokrývačství Nevrkla, Ondrovčák, 222 711,-Kč 269 480,-Kč
 • Roman Arbeiter, stavební huť s.r.o., Hodonice 355 986,-Kč 430 743,-Kč

Na základě poptávkového řízení navrhuje starosta obce oslovit na opravu izolace střechy KD firmu Klempířství a pokrývačství Nevrkla, Ondrovčák.
Pan Letocha T. požaduje, aby byla zastupitelům obce Hodonice rozeslána „Smlouva o dílo“, která bude obsahovat mimo jiné náležitosti také záruku na práci, záruku na použitý materiál a odborné posouzení střešní konstrukce. Následně se zastupitelé obce Hodonice ke znění návrhu smlouvy před jejím podpisem korespondenčně vyjádří a poté bude zastupitelům obce Hodonice rozeslána konečná verze této smlouvy. Pan Hřebabecký vznesl dotaz, zdali se bude nový povrch pokládat na stávající fólii? Starosta odpovídá, že ano, nová pokládka krytiny bude položena na stávající fólii. Ing. Bořilová se obává rozsáhlejšího poškození konstrukčních vrstev střechy KD, proto bude hlasovat proti.
Návrh usnesení: ZO schvaluje opravu izolace střechy na KD Hodonice za cenu 269 480,- Kč včetně DPH dle nabídky od firmy Nevrkla, Ondrovčák ze dne 23.6.2020. Na opravu bude vypracována smlouva o dílo, ve které bude zahrnuta záruka na práci a materiál. V předávacím protokolu bude uveden stav střešní konstrukce.
Hlasování: pro 10 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Ing. Bořilová Jitka, zdržel se 0
usnesení č. 6/22 bylo přijato v navrženém znění

1.6 Smlouva na instalaci VZT do kuchyně KD Hodonice
Na instalaci VZT do kuchyně KD byla předložena smlouva od firmy bbklima99, s.r.o. Znojmo za cenu 110 565,- Kč bez DPH (133 784,- Kč včetně DPH).
Bc. Matoušek vznesl dotaz, zdali byla vypracována odborná zpráva od hygienika o nutnosti této realizace, jak tomu bylo v obdobném případě před instalací vzduchotechniky v kuchyni MŠ Hodonice? Starosta obce odpovídá, že se odborná zpráva, vzhledem k rozsahu vzduchotechniky, zpracována nebyla, že se jedná pouze o odvod par.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo č. 002/2020 na dodávku a montáž vzduchotechniky do kuchyně KD Hodonice od firmy bbklima99, s.r.o. Znojmo, za nabídkovou cenu 133 784,- Kč včetně DPH s termínem plnění do 12.8.2020.
Hlasování: pro 9 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 1 Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 7/22 bylo přijato v navrženém znění

1.7 Stanovení ceny za poskytované služby čistícím strojem Nilfisk
Vzhledem k možnosti použití čistícího stroje Nilfisk i pro cizí odběratele, byl předložen návrh na stanovení ceny za tyto služby čistícím strojem.
Návrh usnesení: ZO schvaluje možnost provádění prací zametacím vozem Nilfisk City Ranger, který je majetkem obce Hodonice. Pracemi se rozumí takové úkony, pro které je zametací vůz vybaven, tzn. úklid zpevněných ploch, vozovek, chodníků a povrchů, pro jejichž úklid je stroj vybaven. ZO schvaluje cenu 1 210,- Kč včetně DPH za každou započatou hodinu práce včetně přípravy, přejezdů, čistění stroje po práci a dalších úkonů, přímo souvisejících s objednanou prací. Cena zahrnuje práci stroje a obsluhy stroje, přičemž stroj nesmí být obsluhován cizí osobou, smí být obsluhován výhradně způsobilými pracovníky obce Hodonice.

Pan Albert podává protinávrh usnesení: ZO schvaluje možnost provádění prací zametacím vozem Nilfisk City Ranger, který je majetkem obce Hodonice. Pracemi se rozumí takové úkony, pro které je zametací vůz vybaven, tzn. úklid zpevněných ploch, vozovek, chodníků a povrchů, pro jejichž úklid je stroj vybaven. Protože nebyla ani na 21 zasedání a ani na 22 zasedání ZO předložena ekonomická kalkulace skutečných nákladů, ZO schvaluje cenu 500,- Kč včetně DPH za každou započatou hodinu práce. Cena zahrnuje práci stroje a obsluhy stroje, přípravu, přejezdy, čistění stroje po práci a další úkony, přímo souvisejících s objednanou prací. Ve schválené ceně je zohledněno, že „Provádění prací zametacím strojem“ je zamýšleno jako služba občanům a firmám, nikoliv jako služba pro vytvoření zisku obce Hodonice. Zametací vůz nesmí být obsluhován cizí osobou, smí být obsluhován výhradně způsobilým a pověřeným zaměstnancem obce Hodonice.
Hlasování o protinávrhu: pro 4 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, proti 3 Mitregová Miluše, Letocha Tomáš, Ing. Lattnerová Jitka, zdržel se 4 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Procházka Jan,
usnesení č. 8/22 nebylo přijato v navrženém znění

Hlasování o návrhu: pro 7 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 3 Albert Josef, Bc. Matoušek Karel, Bc. Letocha Roman, zdržel se 1 Fiala Vlastimil,
usnesení č. 9/22 bylo přijato v navrženém znění

1.8 Nabídka na realizaci výběrového řízení na projekt „Dětského dopravního Hřiště“
Na administraci zadávacího řízení na zhotovitele „Dětského dopravního hřiště“ v obci Hodonice, formou zjednodušeného podlimitního řízení, byly předloženy 3 nabídky. První nabídka od firmy EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. za cenu 72 000,- Kč bez DPH. Druhá nabídky od firmy OptimalConsulting za cenu 30 000,- Kč bez DPH, třetí nabídka od Mgr. Budiše, Boskovice za cenu 30 000,- Kč bez DPH. Vzhledem k dosavadním zkušenostem navrhuje starosta, aby na realizaci zadávacího řízení byla oslovena firmaOptimalConsulting.
Návrh usnesení: ZO schvaluje realizaci zadávacího řízení na zhotovitele „Dětského dopravního hřiště“ v obci Hodonice, formou zjednodušeného podlimitního řízení, firmou OptimalConsulting za cenu 36 300,- Kč vč. DPH.
Hlasování: pro 9 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 1 Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 10/22 bylo přijato v navrženém znění

1.9 Návrh na zadání oprav bytových domů v Hodonicích, Na Vinici č.p. 372, 373, 358, 359, 360 a 409
Ing. Gabriel předložil soupis oprav u výše uvedených bytových domů.
Ing. Bořilová Jitka a Fiala Vlastimil navrhují zadání oprav kompletně i na bytových domech 374 – 377 a na všechno včetně drobných oprav. Paní Mitregová navrhuje schválit předložené a projektantovi zadat zpracování oprav na bytovkách 374 – 377. Pan Albert vzhledem k tomu, že z debaty o bytových domech 374 – 377 nevznikl žádný protinávrh, navrhuje řešit pouze nezbytně nutné opravy, tak jak byly navrženy projektantem.
Návrh usnesení: ZO schvaluje realizaci zadávacího řízení na zhotovitele oprav bytových domů v Hodonicích, Na Vinici 372, 373, 358, 359, 360 a 409.
Hlasování: pro 10 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 1 Ing. Bořilová Jitka,
usnesení č. 11/22 bylo přijato v navrženém znění

1.10 Stanovení ceny za nájem hrobového místa
Legislativní komise předložila návrh na stanovení nájmu hrobových míst na Hřbitově v Hodonicích. Dle právních předpisů byla cena za 1 m2 stanovena na částku 10,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje cenu za nájem hrobového místa na hřbitově v Hodonicích ve výši 10,- Kč/ m2/rok s platností od 1.1.2021.
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 12/22 bylo přijato v navrženém znění

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů
2.1 Žádost o odkoupení obecního pozemku p.č. 3979 v k.ú. Hodonice
Žádost podali manželé Henychovi. Žádost projednávala majetková komise a nedoporučila ZO prodej tohoto pozemku.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost manželů Henychových, Panská 245, Hodonice na odkoupení pozemku p.č. 3979.
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 13/22 bylo přijato v navrženém znění

2.2 Žádost o individuální dotaci na žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ, žádost podala paní Jana Procházková, Hodonice
Kontrolní výbor projednal tuto žádost a doporučil ZO žádost ke schválení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Janu Procházkovou, Hodonice na příspěvek pro žáka nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Janou Procházkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 14/22 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost o individuální dotaci na žačku nastupující do 1. třídy ZŠ – Julii Fortelnou, žádost podala paní Hana Fortelná, Hodonice
Kontrolní výbor projednal tuto žádost a doporučil ZO žádost ke schválení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Hanu Fortelnou, Hodonice na příspěvek pro žačku Julii Fortelnou nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Hanou Fortelnou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 15/22 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost o individuální dotaci na žačku nastupující do 1. třídy ZŠ – Elišku Fortelnou, žádost podala Hana Fortelná, Hodonice
Kontrolní výbor projednal tuto žádost a doporučil ZO žádost ke schválení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 2 000,- Kč pro Hanu Fortelnou, Hodonice na příspěvek pro žačku Elišku Fortelnou nastupujícího do 1. třídy ZŠ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Hanou Fortelnou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 16/22 bylo přijato v navrženém znění

2.5 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala paní Monika Toifl, Hodonice
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost Moniky Toifl schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Moniku Toifl, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Monikou Toifl na poskytnutí této dotace.
Před hlasováním upozornil starosta obce na možný střet zájmů, jedná se o příbuzného v řadě přímé.
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 17/22 bylo přijato v navrženém znění

2.6 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal pan Zdeněk Tichý, Hodonice
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost pana Tichého schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro pana Zdeňka Tichého, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulou Ivanou Tichou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Zdeňkem Tichých na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 18/22 bylo přijato v navrženém znění

2.7 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala paní Marie Suchánková, Hodonice
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost paní Suchánkové schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro paní Marii Suchánkovou, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulým Ervinem Suchánkem a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Marií Suchánkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 19/22 bylo přijato v navrženém znění

2.8 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala paní Lucie Cacardová, Hodonice
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost Lucie Cacardové schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Lucii Cacardovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Lucií Cacardovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 20/22 bylo přijato v navrženém znění

2.9 Žádost Mysliveckého spolku Hodonice o poskytnutí individuální dotace a návratné finanční výpomoci pro spolky / organizace a jednotlivce v obci Hodonice na kulturně-společenskou a sportovní činnost z rozpočtu obce Hodonice v roce 2020
Žádost o dotaci podal Myslivecký spolek Hodonice na nákup krmiva, medikamentů a minerálních lizů pro zvěř, na sledování zdravotního stavu zvěře, kynologie, na údržbu nebo opravy mysliveckých zařízení v honitbě a nákup solárního čerpadla.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 65 000,- Kč pro Myslivecký spolek Hodonice a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Mysliveckým spolkem Hodonice na poskytnutí této dotace v roce 2020.
Před hlasováním upozornili na možný střet zájmů pan Letocha Tomáš a pan Albert Josef, jsou členy výboru Mysliveckého spolku Hodonice. Pan Letocha je předsedou a pan Albert je místopředsedou spolku.
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 21/22 bylo přijato v navrženém znění

2.10 Splnění usnesení 18/20 z 20 zasedání ZO ze dne 27.05.2020 (bod 2.3.) – Informace o harmonogramu úklidu, vyčíslení předpokládaných nákladů a podíl zúčastněných firem na úklidu obecní komunikace do pískovny
Znění usnesení 18/20: ZO ukládá starostovi obce Hodonice, aby do 24.6.2020 zajistil v pravidelných intervalech celoročně, případně dle potřeby i častěji, úklid nově opraveného úseku komunikace do pískovny. Dále ukládá starostovi, aby vstoupil v jednání s firmou Ekolom s.r.o. a CemexSand k.s. a smluvně s těmito firmami zajistil úhradu podílu na nákladech spojených s pravidelným měsíčním, případně dle potřeby i častějším úklidem komunikace do pískovny. O harmonogramu úklidu, vyčíslení předpokládaných nákladů a podílu zúčastněných firem bude starosta obce informovat na nejbližším zasedání ZO.

Starosta obce odpovídá: Pravidelný úklid je zajišťován našimi pracovníky a zametacím čistícím vozem. Spolufinancování nákladů na údržbu komunikace je předjednáno, starosta bude projednávat konkrétní možnost spolufinancování až po dokončení výstavby komunikace do pískovny. Harmonogram četnosti úklidu bude stanoven. Ing. Bořilová Jitka připomíná, že se komunikace zatím zametá každý pátek.
Na příštím jednání budeme již schopni předložit jak kalkulaci a četnost úklidu komunikace. Toto usnesení zatím nebylo možno z objektivních důvodů naplnit a převádí se do příštího jednání ZO.

Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi obce Hodonice, aby do 23. zasedání ZO zajistil v pravidelných intervalech celoročně, případně dle potřeby i častěji, úklid nově opraveného úseku komunikace do pískovny. Dále ukládá starostovi, aby vstoupil v jednání s firmou Ekolom s.r.o. a CemexSand k.s. a smluvně s těmito firmami zajistil úhradu podílu na nákladech spojených s pravidelným měsíčním, případně dle potřeby i častějším úklidem komunikace do pískovny. O harmonogramu úklidu, vyčíslení předpokládaných nákladů a podílu zúčastněných firem bude starosta obce informovat na 23. zasedání ZO.

Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 22/22 bylo přijato v navrženém znění

3. Různé
3.1 Informace o opravě místní komunikace do pískovny II. Etapa
V současné době je upraveno těleso a povrch komunikace pro pokládku asfaltové vrstvy. Byl terénně upraven odtokový žlab a zasakovací poldr, do kterého byla uložena vrstva drenážního kamene. Ve 30. týdnu bude zahájena pokládka asfaltového povrchu.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o průběhy opravy účelové komunikace do pískovny II.etapa. ZO ukládá starostovi předložit členům ZO cenovou nabídku na dílo – zpevnění lesní cesty a cesty do vinohradu.
Hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 23/22 bylo přijato v navrženém znění

3.2 Informace o průběhu intenzifikace ČOV
V současné době probíhá vystrojování nových objektů technologickými prvky a propojovacím potrubím. Bylo profinancováno 8,1 mil Kč., což je 22% z celkového rozpočtu stavby. Práce postupují dle harmonogramu.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o průběhu intenzifikace čistírny odpadních vod.
Letocha Tomáš vznesl dotaz – jak PS Znojmo budou řešit zavlhání stěn na Sběrném dvoře Hodonice? Starosta PS vyzval k odstranění závady, ale žádné řešení zatím předloženo nebylo. Ing. Bořilová Jitka vznesla dotaz – zdali již byl panem Vlčkem předložen zápis z jednání o reklamaci na Hasičském hřišti Hodonice? Starosta odpovídá, že zápis z tohoto jednání nemáme, starosta pana Vlčka žádal o písemné vyjádření, které prozatím nebylo doručeno.

3.3 Informace komise životního prostředí
Komise ŽP na svém jednání řešila možnost pořízení nového příkopového mulčovače za traktor na kosení vegetace v obci, tvarování vzrostlých třešní kolem zdi MŠ, úprava plochy po bývalé masně, závlahu na hasičském hřišti, rybník u hřbitova a pokos trávy v obci.

Pan Albert a pan Letocha Roman vyjádřili nespokojenost s úklidovými pracemi a kosením trávy v obci. Pořád se dokupuje technika, ale vesnice nám zarůstá trávou. Ing. Bořilová k problematice uvedla, že vzhledem k deštivému a teplému počasí dochází k rychlému růstu vegetace v obci. Je nutné také přihlédnout k čerpání řádné dovolené pracovníků údržby obce a jejich pracovní neschopnosti (nemoc). Dalším faktorem je dále skutečnost, že obec aktuálně vykonává práce, které v minulosti vykonávaly externí firmy. Ing. Bořilová dále uvedla, že pracovníci jsou plně pracovně vytížení nejen k údržbě veřejných prostranství v obci (např. kosení trávy), ale plní další úkoly spojené s péčí o obecní majetek.

3.4 Informace majetkové komise
Jednání majetková komise se uskutečnilo korespondenčně, kde se řešil pouze jeden bod, a to žádost manželů Henychových, projednávaný v bodě 2.1.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o jednání majetkové komise.

3.5 Informace legislativní komise
Projednáno v bodě 1.10

3.6 Informace kulturně – sportovní komise
kulturně – sportovní komise připravuje na 13. 9. 2020 Minidiscotéku pro děti
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o jednání kulturně – sportovní komise

Dále v diskusi zazněla zpráva o pořizování zařízení nové sportovní haly a zpráva o platební morálce poplatníků za svoz tuhého domovního odpadu ke dni 30. 6. 2020