Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
3.81 MB
Datum vystavení: 20.8.2012
Datum sejmutí: 20.9.2012

ZÁPIS
z 22. zasedání ZO Hodonice
konaného dne 9.8.2012

Místo konání: salonek KD Hodonice
Čas konání: od 18.00 hodin do 20.30 hodin
Přítomnost: 7 členů zastupitelstva: Korger, Viktorín, Rožnovský, Neunteufel, Medek, Jandová, Seidl.
Nepřítomni – omluveni: Mitregová, Procházka, Houšť Fr., Houšť P.

Schůzi zahájil a řídil starosta P. Korger. Konstatoval, že je přítomno 7 členů zastupitelstva a že zastupítelstvo je usnášení schopné. Upozornil, že z dnešního jednání je pořizován zvukový záznam. Všichni zastupitelé byli o konání ZO informováni 14 dnů předem. Program byl vyvěšen 7 dní předem, a to na fyzické i elektronické úřední desce.

Návrh na ověřovatele: Jandová Marie, Stanislav Medek
Hlasování:
pro – 6 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl
proti – 0
zdržel se – 1 Jandová
Usnesení číslo 1/22 bylo přijato v navrženém znění
Ověřovateli zápisu byli schváleni Stanislav Medek a Marie Jandová.

Návrh na zapisovatele: Michaela Koryťáková
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 2/22 bylo přijato v navrženém znění
Zapisovatelkou byla schválena Michaela Koryťáková

Návrh starosty na doplnění programu:
Jako bod 1.2 zařadit rozpočtové opatření za měsíc červenec 2012 – číslo 5/2012
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 3/22 bylo přijato a bod bude vřazen do programu

Návrh starosty na doplnění programu:
Zařadit do dnešního programu jako bod 3.14 – schválení daru od fy SG Adfors s.r.o. pro MŠ Hodonice
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. 4/22 bylo přítomnými schváleno a bod bude součástí dnešního programu

Hlasování o celém programu zastupitelstva:
pro – 7 Korger, Rožnovský,Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. 5/22 – Návrh programu je schválen včetně doplnění.

1.1 – Rozpočtové opatření za měsíc červen 4/2012
Návrh usnesení: ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření č. 4/2012 ze dne 30.6.2012 ve výši příjmů 461.700,-Kč, výdajů 854.000,-Kč a financování 392.300,-Kč, přičemž příjmy z upraveného rozpočtu po změnách činí 23.676.700,-Kč, výdaje 29.407.000,-Kč a financování 5.730.300,-Kč.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktrorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti –0
zdržel se – 0
Usnesení č. 6/22 bylo přijato v navrženém znění.

1.2 Rozpočtové opatření za měsíc červenec 5/2012
Návrh usnesení: ZO schvaluje předložené rozpočtové opatření číslo 5/2012 ze dne 31.07.2012, ve výši příjmů 300.700,-Kč, výdajů 1.011.700-Kč a financování 711.700,-Kč, přičemž příjmy z upraveného rozpočtu po změnách činí 23.976.700,-Kč, výdaje 30.418.700,-Kč a financování 6.442.000,-Kč.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktrorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. 7/22 bylo přijato v navrženém znění.

2.1 Prodej části pozemku GP 152/12 v k.ú. obce Hodonice
Byl znovu vyvěšen záměr a byla doručena jedna cenová nabídka od Anny Vocetkové.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej části pozemku GP – p.č. 152/1 o výměře 171 m2 v k.ú. obce Hodonice za navrženou cenu 44,-Kč/m2 Anně Vocetkové.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. 8/22 bylo přijato v navrženém znění.

2.2 Nákup a výměna žlabů po obci
Návrh usnesení: ZO schvaluje nakoupení 30 ks roštů z pozinkované oceli dle předložené cenové nabídky.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení č. 9/22 bylo přijato v navrženém znění.

2.3 Zájem o vybudování sklepní uličky – v lokalitě ulice Panská
Na minulém zasedání ZO bylo navrženo vyvěsit záměr za 100 Kč/m2. Jediný zájemce pan Novák starostovi oznámil, že má zájem o celou plochu nad sklepem Prokešových ale cena je příliš vysoká. Je ochoten dát za horní část, kde chce vybudovat sklep, cca 50 Kč/m2 a za ostatní část, kde chce vysázet vinohrad, maximálně 44 Kč/m2. Proto starosta nechal udělat znalecký posudek, podle kterého je cena za pozemek trvalého travního porostu 25,57/m2 a akátový porost byl zvlášť oceněn na 14.566,94 což dělá 2,45 Kč/m2.
Starosta podává návrh: vyvěsit záměr prodeje za 44 Kč/m2.
Protinávrh podává Miroslav Viktorín: vyvěsit záměr za 50,- /m2.
Hlasování o protinávrhu:
pro – 4 Viktorín, Neunteufel, Seidl, Jandová
proti – 1 Medek
zdržel se – 2 Korger, Rožnovský
Usnesení číslo 10a/22 nebylo přijato.
Hlasování o návrhu: pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 10b/22 bylo přijato v navrženém znění, záměr bude vyvěšen za 44,-Kč/m2.

2.4 Žádost o odprodej budov a zařízení bývalé čistírny odpadních vod v k.ú. Tasovice nad Dyjí.
Byl vyvěšen záměr a byla doručena jedna cenová nabídka – od pana Radka Škripa. Ten nabídl částku 31.500,-Kč. Místostarosta J. Rožnovský sdělil, že v minulosti byl tento objekt přislíben MS Hubert Tasovice za částku 5.000,-Kč. Zastupitelstvo by se mělo zabývat i touto věcí. Starosta informoval, že byl vyvěšen záměr a každý mohl dát cenovou nabídku, nebo připomínkovat v daném termínu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej budov a zařízení bývalé čistírny odpadních vod v k.ú. obce Tasovice na pozemcích p.č. 688/2, 689/3, 682/12 za navrženou cenu 31.500,-Kč panu Radku Škripovi.
Hlasování:
pro – 6 Korger, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 1 Rožnovský
Usnesení číslo 11/22 bylo schváleno v navrženém znění.

2.5 Žádost o pronájem obecního pozemku – p.č. 588/4 v k.ú.Hodonice
Jedná se o pozemek u trafostanice u nádraží
Byl vyvěšen záměr a nebyla doručena žádná cenová nabídka
Zastupitelstvo obce bere věc na vědomí.

2.6 Návrh na odkoupení pozemků – p.č. 3171, 3187, 3188 a 3190 v k.ú. obce Hodonice.
Starosta obce se sešel s ing. Sedlákem a vysvětlil mu, že ví, že pozemky odkoupil od PF ČR přibližně za 13 Kč/m2 a že obec má zájem žádat o dotace na zkulturnění této lokality. Ing. Sedlák konstatoval, že v případě prodeje pozemků by se cena měla pohybovat v rozmezí 35 – 44,- Kč (jako cena, za kterou obec prodává pozemky). Nabízí spíše směnu pozemků (které on určil), kde by byla cena obecních  pozemků 8 Kč/m2 a cena pozemků ing. Sedláka za 13 Kč/m2. Jako třetí možnost navrhl, že by obec mohla se souhlasem vlastníka žádat o dotace na tyto pozemky. Ing. Sedlák by takový souhlas dal, kdyby byla sepsána dohoda o uspořádání pozemků ing. Sedláka po komplexních pozemkových úpravách – tyto pozemky o které se jedná by byly po komplexních pozemkových úpravách obecní. Na závěr domluvy sdělil, že chce celou záležitost dohodnout jen se starostou, s panem Seidlem, ing. Viktorínem a s panem Fr. Houštěm a na zastupitelstvu vše již jen schválit. V zastupitelstvu se již nechce k dané věci více vyjadřovat. Schůzka nemohla být zatím svolána, protože minulý týden byl ing. Sedlák mimo Hodonice a nyní je pan Fr. Houšť na dovolené. Ing. Viktorín podotkl, že se nebrání jednání v dané věci, avšak veřejné. Pan Seidl, že odmítá takové setkání v úzkém kruhu a vyjádřil se, že všechny varianty od ing. Sedláka jsou nevýhodné pro obec. Pan Sedlák sdělil, že jej o pozemky požádala obec, ale přitom žádný návrh ceny nepředložila. M. Viktorín se ohradil, že návrh ceny padl již minule, a to 8,- Kč/m2 a navrhuje odkoupit pozemky za 15,- Kč/m2
Návrh usnesení pana Rožnovského: Věc dále neprojednávat
Protinávrh pana Korgera: Jednání přesunout na konec dnešního zasedání
Hlasování o návrhu J. Rožnovského:
pro – 5 Rožnovský, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 1 Viktorín
zdržel se – 1 Korger
Usnesení číslo 12a/22 nebylo přijato.
Hlasování o protinávrhu P. Korgera:
pro – 5 Korger, Viktorín, Medek, Seidl, Jandová
proti – 2 Rožnovský, Neunteufel
zdržel se – 0
Usnesení číslo 10b/22 nebylo přijato.
Zastupitelstvo obce bere věc na vědomí.

2.7.Žádost o odkoupení pozemku nad sklepem p.č. 380/27 o výměře 78 m2
Po vyvěšení záměru byla doručena jedna cenová nabídka od pana Romana Letochy.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 380/27 o výměře 78 m2 v k.ú. Hodonice za navrženou cenu 44,-Kč/m2.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 13/22 bylo přijato v navrženém znění.

2.8 Informace k b. 2.1 z 19. zas. ZO Hodonice konaného dne 24.4.2012 – informace o ceně pozemků Na Vinici.
Vzhledem k tomu, že na 21. zasedání ZO žádal pan František Houšť o zařazení tohoto bodu do programu ZO a nedozvěděli jsme se nic o cenách, jak jsem očekával z názvu bodu, rozhodl jsem se tento bod zařadit do dnešního programu. Pan Houšť nám jen sdělil, že bylo podáno trestní oznámení na jeho osobu, což není pravda a k cenám pozemků nám bohužel dnes také nic neřekne. Já bych jen dodal, že již bylo řečeno, že smlouvy jsou provázány s kupními smlouvami a smlouvami o smlouvách budoucích. To jsem ale ve smlouvách nenašel. Vyšetřovatel po nás chtěl všechny smlouvy, které se týkaly lokality Na Vinici. Všechno jsme předali a zjistili, že u dalších 12 smluv nebyl vyvěšen záměr a pozemky byly prodány za 190 – 235 Kč/m2. Pan Rožnovský mě upozornil, že někteří takto platili přípojky. Navýšení ceny opravdu bylo shodné s cenou za přípojky, ale ve smlouvách nic nebylo zmíněno. Dva lidé dodnes přípojky nezaplatili – údajně je to nevymahatelné. Cena prodávaných pozemků v katastru (mimo lokalitu Na Vinici) byli prodávány za 44 Kč/m2 bez rozdílu polohy a využití. Výjimkou jsou  pozemky na ulici Panská, které byly prodány jednomu občanovi a kde nebyly vyvěšeny záměry na všech 9 dílů, ale jen na 3. V zastupitelstvu byl schválen prodej se smlouvou o smlouvě budoucí, přitom byly prodány 2 pozemky přečíslované, bez smlouvy o smlouvě budoucí a za 37 Kč/m2. První záměr v obci byl vyvěšen v roce 2003 a povinnost obcí vyvěšovat záměry je daná zákonem již od roku 1990.
Zastupitelstvo obce bere věc na vědomí.

3.1 Nabídka pozemku s předkupním právem p.č. 3311 o výměře 7000 m2 v k.ú. Hodonice.
Navržená cena je 12,-Kč/m2 od pana Svobody.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odkoupení pozemku p.č. 3311 o výměře 7000 m2 v k.ú. Hodonice za navrženou cenu 84.000,-Kč.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 14/22 bylo přijato v navrženém znění.

3.2 Nabídka pozemků s předkupním právem – p.č. 3081 o výměře 233 m2 a p.č. 3082 o výměře 768 m2 v k.ú Hodonice.
Navržená cena je 14,-Kč/m2.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odkoupení pozemků parcelní číslo 3081 o výměře 233 m2 a p.č. 3082 o výměře 768 m2 v k.ú. Hodonice za navrženou cenu 14.000,-Kč.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek,Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se -0
Usnesení číslo 15/22 bylo přijato v navrženém znění.

3.3.Nabídka pozemků s předkupním právem p.č. 2775 o výměře 553 m2, p.č. 2776 o výměře 220 m2, p.č. 2779 o výměře 376 m2, p.č. 2780 o výměře 540 m2, p.č. 2805 o výměře 4462 m2 v k ú. Hodonice. Navržená cena je 15,-Kč/m2.
Jedná se o pozemky v areálu střelnice. Navržená cena je 15 Kč/m2
Návrh usnesení: ZO nevyužívá, ale ani se nevzdává předkupního práva na pozemky – p.č. 2775, 2776, 2779, 2780 a 2805 v k.ú. Hodonice.
Hlasování:
pro – 6 Korger, Rožnovský, Neunteufel, Medek, Viktorín, Jandová
proti – 1 Seidl
zdržel se – 0
Usnesení číslo 16/22 bylo přijato v navrženém znění.

3.4 Nabídka pozemků s předkupním právem p.č. 2228, 2229, 3417, 3464, 3465, 3466, 3470 a pozemků p.č. 2222, 2223, 2929, 3001, 3051, 3205 v k.ú. obce Hodonice.
Jedná se o pozemky v biokoridoru v severní části obce, lesík a orná za žampionárnou a cesty, vodní plocha a orná půda za garážemi na Krhovické ulici, kde je Jihomoravským krajem plánován obchvat. Navržená cena je 8,50 Kč/m2, celková výměra 174.428 m2, tudíž celková cena 1.482.638,- Kč. Jsem si vědom, že je to vysoká částka, ale navrhuji tyto pozemky odkoupit a v případě nutnosti zvažovat, zda v letošním roce realizovat novou komunikaci na ulici Panská (v rozpočtu je vyhrazena částka 1.500.000,- Kč) a opravu litinového kříže (v rozpočtu je počítáno s částkou 500.000,- Kč). Již za vybavení obřadní místnosti jsme ušetřili 100.000,- Kč, v položce dětská hřiště se bude snižovat částka o 280.000,-, za prodej pozemku u firmy Cobe bychom mohli získat přibližně 600.000,- a u některých dalších položek v rozpočtu obce máme rezervy.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odkoupení pozemků p.č. 2222, 2223, 2228, 2229, 2929, 3001, 3051, 3205, 3417, 3464, 3465, 3466 a 3470 o celkové výměře 174.428 m2 v k.ú. Hodonice za nabídnutou cenu 8,50 Kč/m2.

Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel,Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 17/22 bylo přijato v navrženém znění.

3.5 Nabídka prodeje nebo pronájmu pozemku p.č. 582/3 v k.ú. Hodonice
Při inventarizaci bylo zjištěno, že na tento obecní pozemek není přístup a nikdo neplatí nájem. Vyvěsili jsme záměr na pronájem, nebo prodej a požádali Barabášovi, kteří pozemek užívají, ať na záměr reagují. Byla doručena jedna cenová nabídka v zalepené obálce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 582/3 o výměře 294 m2 v k.ú. obce Hodonice za navrženou cenu 44,- Kč/m2 ing. A. Barabášovou.
Hlasování: pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 18/22 bylo přijato v navrženém znění.

3.6 Nabídka odprodeje pozemků p.č. 2009 o výměře 2778 m2 a p.č. 2011 o výměře 3642 m2 v k.ú. obce Hodonice
Na 21. zasedání zastupitelstva obce jsme schválili odprodej pozemků pod čísli parcel 999/13 a 999/14. Jedná se o stejné pozemky, ale došlo k přečíslování a tudíž by to takto nebylo na K.Ú. zapsáno a já nemohl podepsat smlouvu na jiná čísla parcel, navíc když se změnila výměra. Proto byl vyvěšen znovu záměr na odprodej nově vzniklých čísel pozemků. Byla doručena jen jedna cenová nabídka v zalepené obálce.
Návrh usnesení : ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 2009 o výměře 278 m2 a p.č. 2011 o výměře 3642 m2 v k.ú. obce Hodonice za navrženou cenu 170,-Kč/m2 pro firmu Agatec, s.r. o Znojmo.
Hlasování:
pro – Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 19/22 bylo přijato v navrženém znění

3.7 Nabídka pozemků s předkupním právem p.č. 3109 o výměře 101 m2 , p.č. 3110 o výměře 1899 m2 a p.č. 3522 o výměře 3000 m2 v k.ú. Hodonice.
Navržená cena je 10,-Kč/m2. Jedná se o pozemky v biokoridoru za žampionárnou a u silnice naproti zelničkám.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odkoupení pozemku p.č. 3109, 3110 a 3522 v k.ú. obce Hodonice za navrženou cenu 50.000,- Kč.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 20/22 bylo přijato v navrženém znění

3.8 Žádost o souhlas s výměnou oken na obecním bytu
Návrh usnesení: ZO souhlasí s výměnou oken na vlastní náklady na obecním bytě, avšak velikost a barva oken musí být zachována
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se -0
Usnesení číslo 21/22 bylo přijato v navrženém znění

3.9 Žádost o umístění biologických záchodků na obecním pozemku
Žádost podala Anna Vocetková.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s umístěním záchodků na obecním pozemku, avšak před umístěním musí se vše ještě projednat s vedením obce a obyvateli přiléhajících domů.
Hlasování:
pro -7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 22/22 bylo přijato v navrženém znění

3.10 Návrh kupní smlouvy p.č. 3189 v k.ú. obce Hodonice
Na 15. zasedání ZO v bodě 2.5 bylo schváleno odkoupení tohoto pozemku – tehdy jako p.č. 822/2 všemi 11 členy zastupitelstva. Na minulém zasedání ZO  nebyl přijat tento bod do programu, protože pan Fr. Houšť nevěděl za kolik Kč  je 1 m2. Cena se nezměnila, je to stále za 3,40 Kč/m2.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo souhlasí s předloženou kupní smlouvou a pověřuje starostu k podpisu a dalším potřebným krokům k převodu.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 23/22 bylo přijato v navrženém znění.

3.11 Žádost o bezúplatný převod pozemků v k.ú. obce Hodonice
jedná se o pozemky pod hlavní komunikací na ulici Tasovická, Krhovická a Nádražní. Jsou to krajské komunikace, proto by také pozemky pod nimi měly patřit JMK.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s bezúplatným převodem pozemků p.č. 52/4, 67/2, 67/5, 211/2, 211/7, 211/11, 211/12, 211/18 z vlastnictví obce do vlastnictví Jihomoravského kraje.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti – 0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 24/22 bylo přijato v navrženém znění.

3.12 Návrh na opravu usnesení číslo 24/21 ze dne 27.6.2012
V návrhu bylo správně řečeno p.č. 207/3, v zápise však byla omylem chyba, bylo tam napsáno 2074/3 – přibyla číslice 4.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s opravou zápisu z 21.zasedání ZO ze dne 27.6.2012. Celé usnesení bude znít: „ZO se vzdává předkupního práva na pozemky p. č.207/3 a 3396 v k.ú. obce Hodonice“.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti -0
zdržel se – 0
Usnesení číslo 25/22 bylo přijato v navrženém znění.

3.13 Schválení žádosti obce o úplatné převody zemědělských pozemků p. č. 571, 572 a 574 o celkové výměře 2771 m2 od PF ČR a p.č. 573 o výměře 423 m2 od Českých drah a.s. v k.ú Hodonice.
Jedná se o pozemky naproti Barabášovým vedle vlakového nádraží. Rádi bychom zde vytvořili dráhu pro hasiče, protože v areálu chladíren to vypadá na delší dobu. I když by se hřiště nedělalo v těchto místech pozemek by se dál využít i jinak.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s podáním žádosti o úplatné převody zemědělských pozemků, a to od PF ČR pozemky: 571, 572 a 574 a od Českých drah a.s. pozemek p.č. 573.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti –0
zdržel se -0
Usnesení č . 26/22 bylo přijato v navrženém znění.

3.14 Schválení daru od firmy Saint Gobain Adfors CZ s.r.o. pro MŠ Hodonice
V úterý 14. 8. se na starostu obrátil pan Fischer z firmy BUSINESS AFFAIRS s.r.o., že se na ně obrátila pani Lattnerová se zájmem o pořízení 5 sad Walkodile Standard – bezpečnostní systém pro děti na vycházku. Do projektu se zapojila i firma Saint – Gobain, která má zájem podpořit naši školku.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s přijetím zmíněného daru od firmy Sait Gobain Adfors CZ a.s. pro MŠ Hodonice.
Hlasování:
pro – 7 Korger, Rožnovský, Viktorín, Neunteufel, Medek, Seidl, Jandová
proti –0
zdržel se -0
Usnesení číslo 27/22 bylo přijato v navrženém znění.

4. Žádosti o byty
Přijaty byly dvě žádosti – Věra Janků, Strašnov pošta Krnsko a David Slavický, Tasovice 370 (aktualizace).
Zastupitelstvo obce vzalo obě žádosti na vědomí

5. Žádost o umístění v DPS
Karel Svoboda, Znojmo, Věra a Lubomír Pařilovi, Smolín, Jiří Říha, Oleksovice
Zastupitelstvo obce vzalo všechny žádosti na vědomí

6.Infomace
6.1 Informace o vybavení obřadní místnosti a návrh na pořízení nového obřadního pultu
Do obřadní místnosti byly pořízeny nové židle místo křesel za celkovou cenu 89.856,- Kč. V rozpočtu byla na tyto židle vyčleněna celková částka 200.000,- Kč. Rád bych ještě z části těchto prostředků pořídil nový pult místo starého, který je již zastaralý a nehodí se vůbec barevně. Máme nabídku od pana Konečného za 5.300,- Kč za nový pult. Ptal jsem se ho i na polepení toho starého, ale cena by byla srovnatelná.Ing Viktorín požádal o předložení více nabídek. Vedení obce předloží na příštím zasedání ZO.
Zastupitelstvo obce bere věc na vědomí.

6.2 Ukončení nájemní smlouvy na DPS-byt + informace k obsazení bytu
S paní Čábelovou byla ukončena dohodou nájemní smlouva k 31.7. 2012 a nová nájemní smlouva byla podepsána s paní Čablovou k 1.8. 2012. Podle rozhodnutí komise byli nejprve osloveni pan Roth z Jaroslavic, který nechce nastoupit kvůli  zdravotnímu stavu svého syna a žádá o jednání možného nástupu od 1.1. 2013. Dále byli osloveni pan Vaškových z Dyje – který našel bydlení již v Šatově a paní Němcová z  Křidlůvek, která chce jako pan Roth nastoupit až v příštím roce. Dále zrušili svoji žádost pan Ruman z Hodonic, paní Fajkusová z Tasovic a Pan Slezák s paní Horákovou z Tasovic. Z důvodu úmrtí byl z evidence vyřazen pan Dorňák z azylového domu pro muže.
Zastupitelstvo bere věc na vědomí.

6.3 Ukončení nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí
Výpověď z bytu podal ke dni 31.10.2012 ing. Jaroslav Hruška. Další nájemník bude vybrán dle aktuálního pořadí.
Zastupitelstvo obce bere věc na vědomí

6.4 Zápis výsledku kontroly v MŠ Hodonice
Zastupitelstvo obce bere věc na vědomí

6.5 Komplexní pozemkové úpravy
Do výběrového řízení se přihlásilo 8 firem, 3 z nich byly vyzvány k doplnění údajů. Komise předala svůj návrh PF.
Zastupitelstvo obce bere věc na vědomí

6.6 Informace k veřejné službě
Na veřejnou službu k nám chodí na 20 hodin měsíčně sedm lidí, i když máme smlouvu na 20 lidí a jako odměnu jsme získali možnost přijmout jednoho z nich na VPP až na 1 rok, která je pro nás tak jako veřejná služba zdarma. Rozhodli jsme se, že přijmeme Miroslava Klimuše. Nyní vyřizujeme záležitosti.
Zastupitelstvo bere informaci vědomí.