Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
411 kB
Datum vystavení: 30.11.2018
Datum sejmutí: 28.12.2018

Zápis z 3. zasedání
zastupitelstva obce Hodonice,
dne 28. 11. 2018

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 20,10 hodin
přítomní zastupitelé obce: Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František
hosté: dle prezenční listiny 5 podepsaných hostů
omluven: Albert Josef,
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno zasedání je 10 členů zastupitelstva obce
zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Ing. Jitka Bořilová, Ing. Jitka Lattnerová
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 20. 11. 2018

  • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
  • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
  • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
  • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Program:
1. Hospodaření.
1.1. Schválení smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice o spolufinancování výstavby sportovní haly v obci Hodonice.
1.2. Záměr převodu pozemků p.č. 1978, p.č. 1987/1 a p.č. 1991/2 v k.ú. Hodonice.
1.3. Příprava rozpočtu obce Hodonice na rok 2019.
1.4. Příprava střednědobého výhledu rozpočtu obce Hodonice na období let 2020 – 2021.
2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů.
2.1. Žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na výstavbu sportovní haly v Hodonicích.
3. Různé
3.1. Informace majetkové komise
3.2. Informace komise ŽP
3.3. Informace kulturně – sportovní komise

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: Ing. Jitku Lattnerovou a Ing. Jitku Bořilovou
hlasování: pro 10 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/3 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 10 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/3 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl doplnit do jednání zastupitelstva body:
2.2 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pořádání „Mikulášské besídky“. Žádost podala Anna Matulová, Hodonice.
2.3 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o podporu při financování mzdových nákladů na pozici asistent pedagoga.
Návrh usnesení: zařadit tyto body do programu dnešního jednání
hlasování: pro 10 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/3 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu včetně doplněných bodů:
hlasování: pro 10 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/3 bylo přijato v navrženém znění

1. Hospodaření.

1.1 Schválení smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice o spolufinancování výstavby sportovní haly v obci Hodonice.
V rámci dosavadní přípravy výstavby sportovní haly je nutné na MŠMT doložit smlouvu na zabezpečení finančních prostředků na pokrytí vlastních zdrojů investora v předpokládané výši 34% z celkových předpokládaných nákladů stavby. Starosta navrhuje pro doložení na MŠMT tuto smlouvu schválit a další věci (záležitosti) ošetřit smluvně tak, aby to vyhovovalo oběma stranám.
Pokud dotace nebude v roce 2019 poskytnuta, bude TJ Hodonice žádat o dotaci v roce 2020.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu obce Hodonice pro TJ Hodonice, z.s., Obecní 287, Hodonice na pokrytí vlastních zdrojů investora na dofinancování výstavby sportovní haly v Hodonicích. Předpokládaná výše vlastních zdrojů je 11 662 000,- Kč (34% z celkových předpokládaných nákladů stavby). V případě vícezdrojového financování z vlastních prostředků investora, bude částka z rozpočtu obce Hodonice zkrácena o poskytnutou částku z jiných zdrojů.
ZO schvaluje „Smlouvu o spolupráci na zajištění investiční akce“ mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice, z.s.
Pokud nebude dotace z MŠMT schválena, nebude akce „Výstavba sportovní haly“ realizována a nebude toto dofinancování uskutečněno.
hlasování: pro 10 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/3 bylo přijato v navrženém znění

1.2 Záměr převodu pozemků p.č. 1978, pč. 1987/1 a p.č. 1991/2 v k.ú. Hodonice.
Záměr bezúplatného převodu výše uvedených nemovitých věcí byl zveřejněn 12.11.2018. Do požadovaného termínu byla doručena jedna žádost, a to od TJ Hodonice, z.s., Obecní 287, Hodonice za účelem výstavby sportovní haly na výše uvedených pozemcích.
Návrh usnesení: ZO schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č. 1978 o výměře 2499 m 2, p.č. 1987/1 o výměře 182 m2 a p.č. 1991/2 o výměře 7 m2 v k.ú. Hodonice na výstavbu sportovní haly a schvaluje „Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí z majetku obce“ k tomuto převodu.
hlasování: pro 10 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 6/3 bylo přijato v navrženém znění

1.3 Příprava rozpočtu obce Hodonice na rok 2019.
Návrh rozpočtu obce Hodonice na rok 2019 je pro potřeby členů zastupitelstva a možného doplnění vypracován v položkovém znění. Pro zveřejnění návrhu rozpočtu obce před schvalováním v zastupitelstvu obce, bude rozpočet předložen v paragrafovém znění.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přípravu návrhu rozpočtu obce Hodonice. Navržený rozpočet obce Hodonice bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu minimálně 15 dní před jeho projednáváním a schvalováním v zastupitelstvu obce Hodonice v paragrafovém znění současně s návrhy sociálního fondu a fondu rozvoje bydlení.

1.4 Příprava střednědobého výhledu rozpočtu obce Hodonice na období let 2020 – 2021.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu je vypracován v paragrafovém znění. Pro zveřejnění návrhu střednědobého výhledu před jeho schvalováním v zastupitelstvu obce, bude střednědobý výhled předložen v paragrafovém znění.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí přípravu návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Hodonice na rok 2020 – 2021. Navržený střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice bude zveřejněn na úřední desce obecního úřadu minimálně 15 dní před jeho projednáváním a schvalováním v zastupitelstvu obce Hodonice v paragrafovém znění.

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů.

2.1 Žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na výstavbu sportovní haly v Hodonicích.
Bylo projednáno v bodě 1.1
ZO bere na vědomí žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace

2.2 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pořádání „Mikulášské besídky“. Žádost podala Anna Matulová, Hodonice.
ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 3 000,- Kč pro Annu Matulovou, Hodonice na pořádání „Mikulášské besídky“ a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Annou Matulovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/3 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost ředitelky PO MŠ Hodonice o podporu při financování mzdových nákladů na pozici asistent pedagoga.
Jedná se o financování mzdových nákladů na období prosinec 2018 – leden 2019 pro 1 zaměstnance na pozici Asistent pedagoga do třídy pro dítě, které vyžaduje zvýšenou pozornost z důvodu bezpečnosti a individuální přístup při vzdělávání.
Ředitelka MŠ žádá o částku 29 046,- Kč, tj. poměr úvazku dle tabulek pro výpočet mzdy pro asisentka.
Tato žádost byla ředitelkou MŠ předložena v den konání ZO, tj. ihned po zjištění skutečností, které ředitelku MŠ paní Martu Lattnerovou přiměly k podání této žádosti. V době sestavení zápisu bylo dohodnuto dovysvětlení situace na následujícím jednání ZO.
Z řad zastupitelů byly vzneseny dotazy na nutnost, resp. povinnost MŠ přijímat takové dítě, na vytíženost pedagogů v MŠ, na možnost vrácení finančních prostředků zpětně, bude-li posléze schváleno financování asistenta jiným subjektem (př. KÚ JMK aj.ú) a další.
Návrh usnesení: ZO schvaluje financování mzdových nákladů pro 1 zaměstnance na pozici Asistent pedagoga do třídy pro dítě, na období prosinec 2018 – leden 2019 ve výši celkem 29 046,-Kč. ZO ukládá starostovi celou věc s ředitelkou projednat. Pokud JMK mzdové prostředky MŠ na toto období poskytne, tak částku vrátit Obci.
hlasování: pro 10 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/3 bylo přijato v navrženém znění

3. Různé

3.1 Informace majetkové komise
Informace místostarosty – majetková komise projednávala žádost manželů Jiřího a Ivety Letochových o odkoupení pozemku p.č. 884/1v k.ú. Hodonice. Tato žádost byla projednána na 2. ZO dne 20.11.2018. Letochovi podají novou žádost na odkoupení nebo pronájem tohoto pozemku.
ZO bere na vědomí

3.2 Informace komise ŽP
Komise ŽP od minulého zasedání ZO konaného 20.11.2018 nezasedala.

3.3 Informace kulturně – sportovní komise
Informace paní Mitregové a Ing. Bořilové o přípravě adventu 2. 12. 2018 a besedy se seniory 7. 12. 2018
ZO bere na vědomí

Bc. Matoušek z pozice předsedy legislativní komise informoval o přípravě Plánu údržby obecních nemovitostí a Provozního řádu na novém hasičském hřišti. Ing. Bořilová poznamenává, že by hasičské hřiště mělo být více využíváno.
Investice do výstavby hasičského hřiště z vlastních zdrojů obce byla nákladná, stejně jako je finančně a technicky náročná údržba a péče o areál ze strany obce. Současně je neúměrná nízkému využití hřiště. Starosta požádal o předložení Provozního řádu, který je dle slov pana Bc. Karla Matouška připraven. Uvažuje se o poskytnutí areálu k využití pro spolky, hasičská sdružení jiných obci, pro školy a podobně.
ZO bere na vědomí

V Hodonicích dne 30. 11. 2018