Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
616 kB
Datum vystavení: 22.12.2018
Datum sejmutí: 19.1.2019

Zápis z 4. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 19. 12. 2018

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 17,00 hodin
čas ukončení: 20,20 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan,
hosté: dle prezenční listiny 2 podepsaní hosté
Omluven: Ing. Špillar František
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 10 členů zastupitelstva obce zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu Albert Josef, Bc. Letocha Roman
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 28. 11. 2018

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:
1.Hospodaření.
1.1 Rozpočtové opatření č. 39/2018 za měsíc říjen 2018.
1.2 Rozpočtové opatření č. 40/2018 za měsíc listopad 2018.
1.3 Rozpočtové opatření č. 41/2018 za měsíc listopad 2018.
1.4 Rozpočtové opatření č. 42/2018 za měsíc listopad 2018.
1.5 Rozpočet obce Hodonice na rok 2019.
1.6 Střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice na roky 2020 – 2021.
1.7 Pověření starosty obce Hodonice k provádění rozpočtových opatření v roce 2019.
1.8 Pověření k veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky u PO MŠ Hodonice v roce 2018 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.
1.9 Pověření k veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky obce Hodonice poskytnutých v rámci individuálních dotací v roce 2018 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.
1.10 Příkaz k provedení inventur a inventarizace majetku obce Hodonice, pohledávek a závazků k rozvahovému dni 31.12.2018.
1.11 Provedení vnitřní kontroly pokladny a hospodaření s finančními prostředky obce Hodonice a nakládání s majetkem obce Hodonice za druhé pololetí roku 2018 – finanční výbor.
1.12 Provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce Hodonice za druhé pololetí roku 2018 – kontrolní výbor.
1.13 Návrh na vyřazení movitých věcí z majetku obce Hodonice.
1.14 Pronájem pozemku p.č. 4210 v k.ú. Hodonice.
1.15 Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.
1.16 Průběh oprav bytových domů v obci Hodonice, Na Vinici.
1.17 Projednání poskytnutí finančních prostředků na asistenta pedagoga v MŠ Hodonice.
1.18 Návrh rozpočtu PO MŠ Hodonice na rok 2019 a střednědobého výhledu na rok 2020 – 2021.
2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů.
2.1 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Lucie Knoflíčková, Hodonice.
2.2 Žádost Mysliveckého spolku Hodonice o pronájem pozemku p.č. 4210 v k.ú. Hodonice.
2.3 Žádost Klubu seniorů Podyjí Hodonice o poskytnutí individuální dotace na činnost v roce 2019.
3. Různé
3.1 Informace majetkové komise.
3.2 Informace komise životního prostředí.
3.3 Informace legislativní komise.
3.4 Informace kulturně-sportovní komise.
3.5 Informace Svazku obcí Tasovice – Hodonice.

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: pana Alberta Josefa a Bc. Letochu Romana
Hlasování: pro 8 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2 Letocha Tomáš, Ing. Bořilová Jitka,
usnesení č. 1/4 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele: Jiřího Maršouna
Hlasování: pro 8 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2 Letocha Tomáš, Ing. Bořilová Jitka,
usnesení č. 2/4 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl doplnit do jednání zastupitelstva body:
1.19 Rozpočtové opatření č. 43/2018 za měsíc listopad 2018.
1.20 Smlouva o podílu na úhradě nákladů oprav komunikace spojených s nadměrným užíváním.
Návrh usnesení: zařadit tyto body do programu dnešního jednání
Hlasování: pro 8 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2 Letocha Tomáš, Ing. Bořilová Jitka,
usnesení č. 3/4 bylo přijato v navrženém znění

Bc. Matoušek navrhl doplnit do jednání zastupitelstva bod:
3.6 Informace o výstavbě sportovní haly
Návrh usnesení: zařadit tento bod do programu dnešního jednání
Hlasování: pro 8 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2 Letocha Tomáš, Ing. Bořilová Jitka,
usnesení č. 4/4 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu včetně doplněných bodů:
Hlasování: pro 8 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 2 Letocha Tomáš, Ing. Bořilová Jitka,
usnesení č. 5/4 bylo přijato v navrženém znění

dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

1.Hospodaření.

1.1 Rozpočtové opatření č. 39/2018 za měsíc říjen 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.39/2018 za měsíc říjen 2018 ve výši příjmů 59 900,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 59 900,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 453 100,- Kč, výše výdajů 58 541 400,- Kč a výše financování 24 088 300,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 40/2018 za měsíc listopad 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.40/2018 za měsíc listopad 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 73 000,- Kč a financování ve výši 73 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 453 100,- Kč, výše výdajů 58 614 400,- Kč a výše financování 24 161 300,- Kč.

1.3 Rozpočtové opatření č. 41/2018 za měsíc listopad 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.41/2018 za měsíc listopad 2018 ve výši příjmů 59 900,- Kč, výdajů 530 500,- Kč a financování ve výši 470 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 513 000,- Kč, výše výdajů 59 144 900,- Kč a výše financování 24 631 900,- Kč.

1.4 Rozpočtové opatření č. 42/2018 za měsíc listopad 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.42/2018 za měsíc listopad 2018 ve výši příjmů 7 200,- Kč, výdajů 132 900,- Kč a financování ve výši 125 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 520 200,- Kč, výše výdajů 59 277 800,- Kč a výše financování 24 757 600,- Kč.

1.5 Rozpočet obce Hodonice na rok 2019.
Návrh rozpočtu byl připraven na základě potřeb zabezpečující chodu obce Hodonice v roce 2019 a obecního úřadu a dále dle podnětů a návrhů občanů a členů zastupitelstva obce, potřebných na realizaci investičních, kulturně – společenských a ostatních akcí v roce 2019.
Návrh rozpočtu byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu dne 30.11.2018 tak aby se k němu mohli vyjádřit i občané obce.
Oproti zveřejněnému návrhu rozpočtu se rozpočet obce Hodonice na rok 2019 upravil v následujících bodech:
Ve výdajové části:
– V paragrafu 2321 navýšení o 700 000,- Kč z důvodu realizace projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV.
– V paragrafu 6112 navýšení o 61 000,- Kč z důvodu předpokládaného navýšení odměn členům ZO.

Pan Albert vznesl dotazy pro objasnění některých položek a to: vybudování komunikace k myslivně, oprava cesty do pískovny, realizace sportovní haly. Dále pan Albert navrhuje, z důvodu splnění dotačních podmínek plánované investiční akce stavba sportovní haly, přesunout 3 miliony Kč z původně plánovaného rozpočtu v roce 2020 už do rozpočtu pro rok 2019.

Návrh usnesení: ZO schvaluje doplnění návrhu rozpočtu obce Hodonice na rok 2019 o následující částky:
ve výdajové části: : v paragrafu 2321 navýšení o 700 000,- Kč (výdaje na realizaci projektové dokumentace na rekonstrukci ČOV)
v paragrafu 6112 navýšení o 61 000,- Kč (výdaje na navýšení odměn členů ZO)
v paragrafu 3412 položka 6121 navýšeno o 3 000 000,- Kč
financování: navýšeno o 3 761 000,- Kč
Hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 6/4 bylo přijato v navrženém znění
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce Hodonice na rok 2019, včetně doplnění jednotlivých položek výdajů,
• v celkové výši příjmů 33 177 800,- Kč
• v celkové výši výdajů 53 576 100,- Kč
• a financování ve výši 20 398 300,- Kč
U daňových příjmů a financování je rozpočet schvalován v položkovém třídění a u ostatních položek v paragrafovém třídění.
Doplněný a schválený rozpočet obce Hodonice na rok 2019 bude zveřejněn na elektronické úřední desce obecního úřadu do 30 dnů od jeho schválení a na fyzické úřední desce bude zveřejněno oznámení o jeho zveřejnění v elektronické podobě a přístupnosti.
Hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 7/4 bylo přijato v navrženém znění

1.6 Střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice na roky 2020 – 2021.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice je sestaven s ohledem na běžné příjmy a výdaje, zabezpečující plynulý chod obce a obecního úřadu. Dále na předpokládanou realizaci investičních akcí a splátky závazků. Střednědobý výhled rozpočtu byl zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce obecního úřadu Hodonice dne 30.11.2018.
Návrh usnesení: ZO schvaluje snížení výdajové položky v položce 3419 o 3 000 000,- Kč v roce 2020 z důvodu předpokládané realizace stavby sportovní haly v roce 2019.
Hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 8/4 bylo přijato v navrženém znění
Návrh usnesení: ZO schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice včetně doplnění na roky 2020 – 2021 následovně: střednědobý výhled rozpočtu v roce 2020 schvaluje ve výši příjmů 33 177 800,- Kč, výši výdajů 42 104 900,-, financování 8 927 100,- Kč a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 ve výši příjmů 33 177 800,- Kč, výši výdajů 31 954 900 a financování ve výši -1 222 900,- Kč.
Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Hodonice na rok 2020 – 2021 bude zveřejněn na elektronické úřední desce obecního úřadu do 30 dnů od jeho schválení a na fyzické úřední desce bude zveřejněno oznámení o jeho zveřejnění v elektronické podobě a přístupnosti.
Hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 9/4 bylo přijato v navrženém znění

1.7 Pověření starosty obce Hodonice k provádění rozpočtových opatření v roce 2019.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce Hodonice Bc. Pavla Houště k provádění rozpočtových opatření v roce 2019 v plném rozsahu. Rozpočtová opatření budou předkládána na vědomí po jejich provedení na jednání ZO.
Hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 10/4 bylo přijato v navrženém znění

1.8 Pověření k veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky u PO MŠ Hodonice v roce 2018 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.
Návrh usnesení: Na základě výše uvedeného zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, bere ZO na vědomí pověření Ing. Jitky Bořilové a Miluše Mitregové starostou obce Hodonice k provedení kontroly hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu obce Hodonice PO MŠ Hodonice v roce 2018. Kontrola bude provedena do 13. února 2019, včetně doložení protokolu o provedené kontrole.

1.9 Pověření k veřejnosprávní kontrole hospodaření s veřejnými prostředky obce Hodonice poskytnutých v rámci individuálních dotací v roce 2018 ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole.
Návrh usnesení: Na základě výše uvedeného zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na ustanovení § 4 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, bere ZO na vědomí pověření paní Bc. Michaely Poláškové a Ing. Jitky Bořilové starostou obce Hodonice k provedení veřejnosprávní kontroly hospodaření s veřejnými prostředky poskytnutými z rozpočtu obce Hodonice fyzickým a právnickým osobám v roce 2018 formou individuálních dotací. Kontrola bude provedena do 13. února 2019, včetně doložení protokolu o provedené kontrole.

1.10 Příkaz k provedení inventur a inventarizace majetku obce Hodonice, pohledávek a závazků k rozvahovému dni 31.12.2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Příkaz starosty obce Hodonice k provedení řádné inventury a inventarizace majetku a závazků Obce Hodonice ke dni 31.12.2018

Vydán dne: 19.12.2018 na 4. zasedání ZO v bodě 1.10
S účinností od: 19.12.2018
Vypracoval: Bc. Pavel Houšť

Na základě ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona pro některé vybrané účetní jednotky a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků ve znění vyhlášky č. 372/2015 Sb., a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., nařizuji provést řádnou inventarizaci majetku a závazků obce Hodonice k 31.12.2018.
Inventarizace bude provedena v souladu s výše uvedenými právními předpisy a Směrnicí o organizaci a způsobu provedení inventarizace majetku a závazků a dle plánu inventur pro rok 2018. K tomuto ustanovuji inventarizační komise (dále jen IK) v následujícím složení:

Ústřední inventarizační komise (ÚIK) zodpovídá za organizaci, řízení, provedení inventarizace, sestavuje inventarizační zprávu a tvoří ji členové:
Předseda ÚIK: Jan Procházka
Člen ÚIK: Ing. Jitka Bořilová
Člen ÚIK: Miluše Mitregová
ÚIK ve spolupráci s dílčími inventarizačními komisemi zajišťuje provedení inventur a inventarizací.
ÚIK zabezpečí seznámení předsedů dílčích komisí s náplní inventarizace a její metodikou a v průběhu
Inventarizace bude kontrolovat a usměrňovat dílčí inventury.

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 1:
Předseda DIK: Ing. Jitka Bořilová
Člen DIK: Bc. Roman Letocha
Člen DIK: Jiří Maršoun
DIK č. 1 inventarizace majetku OÚ Hodonice

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 2:
Předseda DIK: Ing. František Špillar
Člen DIK: Bc. Karel Matoušek
Člen DIK: Jan Procházka
DIK č. 2 inventarizace majetku JSDH Hodonice.

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 3:
Předseda DIK: Miluše Mitregová
Člen DIK: Jana Vomočilová
Člen DIK: Ludmila Grillowitzerová
DIK č. 3 inventarizace majetku Knihovny Hodonice.

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 4:
Předseda DIK: Ing. Jitka Lattnerová
Člen DIK: Jana Procházková
Člen DIK: Michaela Sedlářová
DIK č. 4 inventarizace majetku DPS Hodonice

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 5:
Předseda DIK: Josef Albert
Člen DIK: Roman Hřebabecký
Člen DIK: Tomáš Letocha
DIK č. 5 inventarizace pohledávek, závazků, stavů bankovních účtů, majetku v zástavě, podrozvahových účtů.

Dílčí inventarizační komise (DIK) č. 6:
Předseda DIK: Bc. Letocha Roman
Člen DIK: Ing. Jitka Lattnerová
Člen DIK: Vladimír Konečný
DIK č. 4 inventarizace majetku SDO Hodonice

Likvidační komise (LK):
Předseda LK: Bc. Karel Matoušek
Člen LK: Tomáš Letocha
Člen LK: Jiří Maršoun

Likvidační komise posoudí a podá návrh na vyřazení majetku z evidence a jeho odprodeji či fyzické likvidaci, který je při inventuře označen jako poškozený, zastaralý, nefunkční či nevyužitý. Dále sepíše likvidační protokol, na základě kterého se tento majetek zlikviduje a z evidence vyřadí.

ZO schvaluje: Plán inventur pro rok 2018

 • Fyzická i dokladová inventarizace veškerého majetku a závazků se provádí v souladu se zákonem č. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení výše uvedeného zákona, pro některé vybrané účetní jednotky, vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Inventarizace majetku a závazků se provádí k okamžiku sestavení řádné účetní závěrky, tj. k datu 31.12.2018. Vzájemnému odsouhlasení závazků a pohledávek podléhají všechny závazky a pohledávky ve jmenovité hodnotě nad 50.000,- Kč.
 • Termíny pro provedení inventur a inventarizace
  • Seznámení a proškolení inventarizačních komisí v souladu s výše uvedenými právními předpisy v návaznosti na provedení inventarizace provede starosta obce do: 7.1.2019
  • Zahájení inventarizace a inventur dne: 7.1.2019
  • Ukončení inventur a inventarizace 8.2.2019
  • V období od zahájení do skutečného data ukončení fyzických inventur hmotného majetku nebude tento majetek vyřazován a pořizování se uskuteční jen v případě nutnosti. Tento případný rozdíl bude zohledněn rozdílovou inventurou doložením účetních záznamů za pořízení hmotného majetku.
  • Vyhotovení a předání zpracovaných inventurních soupisů ústřední inventarizační komisi nebo pracovníkovi odpovědnému za provedení inventarizací do: 8.2.2019
  • Pracovníci odpovědní za svěřený majetek předsedovi příslušné komise, nebo jím pověřeným pracovníkem, veškerou dokumentaci týkající se stavu či pohybu majetku, které nebyly předány k zaúčtování, a podepsané písemné prohlášení, že inventarizace proběhla za jejich přítomnosti a že veškeré doklady byly předány k zúčtování před zahájením inventury a žádné doklady ani informace o majetku nebyly zatajeny, do: 8.2.2019.
  • ÚIK vyhotoví na základě inventurních soupisů, nebo inventurních zápisů, zpracovaných dílčími inventarizačními komisemi závěrečnou inventarizační zprávu o provedené inventarizaci v termínu do: 12.2.2019
  • Podání návrhu na vypořádání zúčtovatelných rozdílů do: 8 .2.2019
  • Vyúčtování zúčtovatelných rozdílů do: 8.2.2019
  • Předsedové DIK předloží ÚIK návrhy na vyřazení včetně návrhů na likvidaci inventarizovaného majetku spolu s inventurními soupisy do: 8.2.2019.

Hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 Hřebabecký Roman,
usnesení č. 11/4 bylo přijato v navrženém znění

1.11 Provedení vnitřní kontroly pokladny a hospodaření s finančními prostředky obce Hodonice a nakládání s majetkem obce Hodonice za druhé pololetí roku 2018 – finanční výbor.
Návrh usnesení: ZO pověřuje finanční výbor k provedení vnitřní kontroly hospodaření s finančními prostředky obce Hodonice a nakládání s majetkem obce Hodonice a kontroly pokladny obecního úřadu Hodonice za 2. pololetí roku 2018. Protokol o kontrole bude předložen do 13. února 2019.
Hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 Hřebabecký Roman,
usnesení č. 12/4 bylo přijato v navrženém znění

1.12 Provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce Hodonice za druhé pololetí roku 2018 – kontrolní výbor.
Návrh usnesení: ZO pověřuje kontrolní výbor k provedení kontroly plnění usnesení zastupitelstva obce Hodonice za druhé pololetí roku 2018. Protokol o kontrole bude předložen do 13.2.2019.
Hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 13/4 bylo přijato v navrženém znění

1.13 Návrh na vyřazení movitých věcí z majetku obce Hodonice.
Majetek navržený na vyřazení
název cena Kč číslo zápisu rok pořízení
Židle 6 ks á 2 395,- 14 369,- 8 IK str. 13/317 1997 nefunkční
Hasicí přístroj vodní
8 ks á 1 159,- Kč 9 272,- 1 IK str. 2
číslo 58, 60 – 66 2000 nefunkční
Kládová houpačka 17 635,- 12 IK str. 113/1683 2014 nefunkční

Návrh usnesení: ZO schvaluje vyřazení movitých věcí z majetku obce Hodonice.
Hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 14/4 bylo přijato v navrženém znění

1.14 Pronájem pozemku p.č. 4210 v k.ú. Hodonice.
Jedná se o pozemek u myslivny v Hodonicích. Na tento pronájem byl zveřejněn záměr dne 30.11.2018. Do požadovaného termínu byla doručena jedna nabídka.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem pozemku pro Myslivecký spolek Hodonice, Polní 406, IČ: 45670935, za 1,50 Kč/m2/rok na dobu neurčitou a schvaluje umístění přístřešku na skladování krmení na tomto pozemku.
Pan Albert oznámil, že v jeho případě by mohl být střetu zájmů a to z důvodů jeho funkce místopředsedy Mysliveckého spolku. Pan Tomáš Letocha oznámil, že v jeho případě by mohl být střetu zájmů a to z důvodů jeho funkce předsedy Mysliveckého spolku.
Hlasování: pro 8 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 2 Albert Josef, Letocha Tomáš,
usnesení č. 15/4 bylo přijato v navrženém znění

1.15 Návrh odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce.
Od 1.1.2019 vstupuje v platnost Nařízení vlády č. 202/2018 Sb. o odměňování členů zastupitelstva obce. Vzhledem k častějším a náročnějším úkolům, které členové zastupitelstva řeší a vzhledem k osobní zodpovědnosti každého člena ZO, navrhuji zvýšit odměnu řadovému členovi ZO na 1500,- Kč/měsíc. Členovi ZO, který je současně člen výboru nebo komise navrhuji odměnu ve výši 2500,- Kč/měsíc. Členovi ZO, který je současně předsedou výboru nebo komise navrhuji odměnu ve výši 3000,- Kč/měsíc. Neuvolněnému místostarostovi navrhuji odměnu ve výši 14 000,- Kč/měsíc.
Návrh usnesení: ZO schvaluje, v souladu s Nařízením vlády č. 202/2018 Sb., navýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce Hodonice s platností od 1.1.2019 následovně: řadovému členovi ZO odměnu ve výši 1500,- Kč/měsíc. Členovi ZO, který je současně člen výboru nebo komise odměnu ve výši 2500,- Kč/měsíc. Členovi ZO, který je současně předsedou výboru nebo komise odměnu ve výši 3 000,- Kč/měsíc a neuvolněnému místostarostovi odměnu ve výši 14 000,- Kč/měsíc.
Bc. Matoušek podává protinávrh: odměny zastupitelům zatím nenavyšovat. Svůj protinávrh zdůvodnil tím, že plošné navyšování odměn Ministerstva vnitra vnímá jako prostředek pro občany odborně a profesně zdatné, kteří nepůsobí v komunální politice ve své obci. V případě ZO Hodonice, kdy vznikly určité nedostatky při realizaci investičních akcí (Panský rybník, nerovné hasičské hřiště a vleklé řešení bytového fondu Na Vinici), navrhuje jednat o navýšení odměn nejdříve za rok, až po vykonání přepokládaných úkolů a prací.
Hlasování o protinávrhu: pro 4 Albert Josef, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, proti 0, zdržel se 6 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Bc. Letocha Roman, Mitregová Miluše, Procházka Jan
usnesení č. 16/4 nebylo přijato v navrženém znění
Hlasování o návrhu:
pro 6 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Bc. Letocha Roman, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 3 Albert Josef, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, zdržel se 1 Ing. Lattnerová Jitka,
usnesení č. 17/4 bylo přijato v navrženém znění

1.16 Průběh oprav bytových domů v obci Hodonice, Na Vinici.
V průběhu prosince 2018 bylo provedeno cca 80% oprav havarijního stavu oken a balkónových dveří na bytech bytových domů Na Vinici, zbývajících 20% bude dokončeno začátkem ledna 2019. V současné době probíhají přípravy na zpracování projektové dokumentace na komplexní opravu jednotlivých bytových domů. Projektovou dokumentaci zpracovává Ing. Gabriel. S nájemníky bytů je plánovaná schůzka v měsíci lednu 2019, kde bude upřesněn další postup plánovaných oprav.
Ing. Bořilová vznesla požadavek, aby obec vyzvala nájemníky dotčených bytových domů ke zvolení zástupců jednotlivých bytových domů pro jednání s obcí ve věci plánovaných oprav.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí dosavadní průběh oprav bytových domů Na Vinici a přípravu projektové dokumentace na komplexní opravu jednotlivých bytových domů zpracovávanou Ing. Gabrielem.

1.17 Projednání poskytnutí finančních prostředků na asistenta pedagoga v MŠ Hodonice.
Potřebu asistenta pedagoga v MŠ vysvětlila ředitelka MŠ paní Marta Lattnerová.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí vyjádření ředitelky PO MŠ Hodonice k přijetí asistenta pedagoga a potřebě navýšení finančních prostředků na mzdové výdaje tohoto asistenta.

1.18 Návrh rozpočtu PO MŠ Hodonice na rok 2019 a střednědobého výhledu na rok 2020 – 2021.
Ředitelka PO MŠ Hodonice podala žádost o navýšení neinvestičního příspěvku pro MŠ na rok 2019 o 10% oproti roku 2018. Dále ředitelka požádala o investiční příspěvek na instalaci digestoře a klimatizace do kuchyně školní jídelny MŠ. Tyto žádosti budou projednány po uzavření a vyúčtování roku 2018 a po vyhodnocení platných hygienických norem na pracovišti.
Pan Letocha vznesl dotaz, zda a jaké byly úspory po zateplení objektu MŠ na energiích. Starosta obce odpověděl, že úspory za energie dosáhli téměř 50% proti předchozímu období.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočet MŠ Hodonice a střednědobý výhled na rok 2020 a 2021.

1.19 Rozpočtové opatření č. 43/2018 za měsíc listopad 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.43/2018 za měsíc listopad 2018 ve výši příjmů 100,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši -100,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 520 300,- Kč,
výše výdajů 59 277 800,- Kč a výše financování 24 757 500,- Kč.

1.20 Smlouva o podílu na úhradě nákladů oprav komunikace spojených s nadměrným užíváním.
Firma Ekolom s.r.o, Hodonice navrhla obci Hodonice poskytnutí finančních prostředků na opravu povrchu místní komunikace na pozemcích p.č. 4038, 830/2 a 4131 v k .ú. Hodonice ve výši 500 000,- Kč. Na sdružení těchto finančních prostředků byla vyhotovena „Smlouva o podílu na úhradě nákladů oprav komunikace spojených s nadměrným užíváním“.
S obdobným záměrem na sdružení finančních prostředků na opravu povrchu této místní komunikace byla oslovena také firma CEMEX.
Bc. Matoušek upozornil na některé drobné nedostatky předložené smlouvy.
Návrh usnesení: ZO schvaluje „Smlouvu o podílu na úhradě nákladů oprav komunikace spojených s nadměrným užíváním“ mezi Obcí Hodonice a Ekolom s.r.o. Hodonice na opravu místní komunikace na pozemcích p.č. 4038, 830/2 a 4131 v k.ú. Hodonice ve výši 500 000,- Kč.
Pan Josef Albert oznámil, že v jeho případě by mohl být střetu zájmů.
Hlasování: pro 9 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 1 Albert Josef,
usnesení č. 18/4 bylo přijato v navrženém znění

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů.

2.1 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Lucie Knoflíčková, Hodonice.
Kontrolní výbor projednal žádost paní Knoflíčkové o poskytnutí individuální dotace. Svým rozhodnutím ze dne 13. 12. 2018 přiznává žadatelce poskytnutí uvedené dotace a doporučuje zastupitelstvu obce Hodonice dotaci schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Lucii Knoflíčkovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Lucií Knoflíčkovou na poskytnutí této dotace.
Hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0,
usnesení č. 19/4 bylo přijato v navrženém znění

2.2 Žádost Mysliveckého spolku Hodonice o pronájem pozemku p.č. 4210 v k.ú. Hodonice.
Tato žádost byla součástí bodu 1.14, který byl již projednán v předcházející části zasedání ZO.

2.3 Žádost Klubu seniorů Podyjí Hodonice o poskytnutí individuální dotace na činnost v roce 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí, tato žádost bude projednána po doložení vyúčtování za rok 2018.

3. Různé

3.1 Informace majetkové komise.
Místostarosta Jan Procházka podal zprávu o projednávaných žádostech. Žádost Mysliveckého spolku o pronájem pozemku p.č. 4210 v k.ú. Hodonice viz bod 1.14. Návrh pana Zdeňka Kratochvíla, aby se Obec Hodonice vzdala předkupního práva k pozemku 42/3 v k.ú. Hodonice. Majetková komise nedoporučuje vzdání se tohoto práva.
ZO bere na vědomí informace majetkové komise

3.2 Informace komise životního prostředí.
Pan Letocha Tomáš informoval o projednávání harmonogramu svozu TDO během vánočních svátků a v I. čtvrtletí 2019, dále o legislativním zvětšení Kompostárny Hodonice, přípravě nového provozního řádu kompostárny. Dále se připravuje setkání komise ŽP, starosty se zástupci jednotlivých společenství vlastníků na Sídlišti, na ul. Obecní, Školní a Na Vinici, kde budou seznámeni se čtrnáctidenním harmonogramem svozu TDO.
ZO bere na vědomí komise životního prostředí

3.3 Informace legislativní komise.
Bc. Matoušek informoval o přípravě harmonogramu plánu oprav na bytových jednotkách a o přípravě provozního řádu na novém hasičském hřišti.
ZO bere na vědomí legislativní komise

3.4 Informace kulturně-sportovní komise.
Paní Mitregová informovala o průběhu akcí Vánoční strom a Beseda se seniory, v měsíci březnu 2019 se připravuje společná akce MDŽ, v květnu 2019 divadelní představení pro dospělé a projednáváme návrhy kulturních akcí pro děti.
ZO bere na vědomí kulturně-sportovní komise

3.5 Informace Svazku obcí Tasovice – Hodonice.
Na zasedání Výboru Svazku obcí Tasovice a Hodonice dne 27.11.2018 bylo zvoleno nové vedení svazku. Předsedou svazku byl zvolen Bc. Pavel Houšť a místopředsedou Petr Vašina.
Byla také schválena cena vodného a stočného ve Svazku na rok 2019 a to ve výši 65,55 Kč/m3.
ZO bere na vědomí

3.6 Informace o plánované výstavbě stavební haly v Hodonicích
V prosinci proběhla schůzka se zpracovatelem žádosti o dotace, pokračuje se na zpracování realizační dokumentace, předpokládá se, že stavba bude rozložena na období dvou let 2019 – 2020. Dotace na stavbu haly bude přidělena až tehdy, kdy bude vysoutěžena firma na stavbu této haly.
Bc. Matoušek vznesl požadavek na informaci/pracovní schůzku s architektem, zda a v jakých realizačních termínech je možno stavbu vystavět a dokončit tak, aby byly splněny termínové požadavky dokončení dle dotačních podmínek. Dosud není jasné, do kdy musí být celá stavba v případě získání dotace dokončena.
Pan Letocha doplnil, že by z tohoto jednání měl být učiněn písemný zápis.

V závěru starosta poděkoval všem zastupitelům za práci a popřál pěkné vánoční svátky.