Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1.01 MB
Datum vystavení: 6.2.2019
Datum sejmutí: 28.2.2019

Zápis z 5. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 30. 1. 2019

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 23,25 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František
hosté: dle prezenční listiny 6 podepsaní hosté
Omluven:
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 11 členů zastupitelstva obce zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Jan Procházka, Bc. Roman Letocha
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 19. 12. 2018

  • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 11 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
  • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
  • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
  • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:
1. Hospodaření.
1.1 Rozpočtové opatření č. 43/2018 za měsíc listopad 2018.
1.2 Rozpočtové opatření č. 44/2018 za měsíc prosinec 2018.
1.3 Rozpočtové opatření č. 45/2018 za měsíc prosinec 2018.
1.4 Rozpočtové opatření č. 1/2019 za měsíc leden 2019.
1.5 Prodej nemovité věci pozemek p.č. 413/13 o výměře 19 m2 v k.ú. Hodonice.
1.6 Cenová nabídka na kompletní administrativu dotačního projektu „Dětské dopravní hřiště“.
1.7 Cenová nabídka na kompletní administrativu dotačního projektu „Obnova dvou úseků místních komunikací“.
1.8 Pronájem bytu v I. NP v DPS Hodonice, Obecní 404, Hodonice.
1.9 Pronájem bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní 287, Hodonice.
1.10 Provozní řád Hasičského sportovního hřiště.
1.11 Rozhodnutí o odstranění stavby U Kostela č.p. 4, Hodonice.
1.12 Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P7 121 na pozemku p.č. 4228 v k.ú. Hodonice.
1.13 Zařazení myčky nádobí instalované v kuchyni KD do majetku obce Hodonice.

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů.
2.1 Žádost A. Jonáše a L. Havelkové o schválení splátkového kalendáře.
2.2 Žádost TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na činnost TJ v roce 2019.
2.3 Žádost TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na úhradu nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice v roce 2019.
2.4 Žádost Spolku vinařů sv. Klementa o poskytnutí individuální dotace na pořádání kulturních akcí v roce 2019.
2.5 Žádost SH ČMS SDH Hodonice o poskytnutí individuální dotace na činnost SDH v roce 2019.

3. Žádosti o individuální dotaci na narozené dítě.
3.1 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Lenka Mrňová, Hodonice.

4. Žádosti o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice.
4.1 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal Jaroslav Jaroš, Slup.

5. Různé
5.1 Informace o přípravě výstavby sportovní haly.
5.2 Informace o přípravě výběrového řízení na odstranění stavby na pozemku p.č. 53/1 a 53/7 v k.ú. Hodonice.
5.3 Informace o přípravě výběrového řízení na vybudování místní komunikace „Ke hřišti“ na pozemku p.č. 2682, 4211 v k.ú. Hodonice.
5.4 Informace o schválení rozpočtu PO MŠ Hodonice na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 – 2021 k 31.12.2018.
5.5 Informace finančního výboru.
5.6 Informace kontrolního výboru.
5.7 Informace majetkové komise.
5.8 Informace komise ŽP.
5.9 Informace legislativní komise.
5.10 Informace sportovně – kulturní komise.

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: pana Jana Procházku a Bc. Romana Letochu
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/5 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/5 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl doplnit do jednání zastupitelstva bod:
1.14 Rozpočtové opatření č. 2/2019
Návrh usnesení: zařadit tento bod do programu dnešního jednání
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/5 bylo přijato v navrženém znění

Bc. Matoušek navrhl doplnit do jednání zastupitelstva bod:
5.11 Informace o revitalizaci bytů Na Vinici
Návrh usnesení: zařadit tento bod do programu dnešního jednání
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/5 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu včetně doplněných bodů:
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/5 bylo přijato v navrženém znění, dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

1. Hospodaření.

1.1 Rozpočtové opatření č. 43/2018 za měsíc listopad 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 43/2018 za měsíc listopad 2018 ve výši příjmů 100,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši -100,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 520 300,- Kč, výše výdajů 59 277 800,- Kč a výše financování 24 757 500,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 44/2018 za měsíc prosinec 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.44/2018 za měsíc prosinec 2018 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 168 600,- Kč a financování ve výši 168 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 520 300,- Kč, výše výdajů 59 446 400,- Kč a výše financování 24 926 100,- Kč.

1.3 Rozpočtové opatření č. 45/2018 za měsíc prosinec 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.45/2018 za měsíc prosinec 2018 ve výši příjmů 7 200,- Kč, výdajů 8 500,- Kč a financování ve výši 1 300,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 527 500,- Kč, výše výdajů 59 454 900,- Kč a výše financování 24 927 400,- Kč.

1.4 Rozpočtové opatření č. 1/2019 za měsíc leden 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.1/2019 za měsíc leden 2019 ve výši příjmů 530 000,- Kč, výdajů 110 500,- Kč a financování ve výši – 419 500,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 707 800,- Kč, výše výdajů 53 686 600,- Kč a výše financování 19 978 800,- Kč.

1.5 Prodej nemovité věci pozemek p.č. 413/13 o výměře 19 m2 v k.ú. Hodonice.
Jedná se o pozemek před novostavbou na ulici Panská. Záměr tohoto prodeje byl zveřejněn 11.1.2019. Do požadovaného termínu byla doručena jedna nabídka.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej nemovité věci pozemek p.č. 413/13v k.ú. Hodonice za cenu 155,- Kč/m2 pro paní Boženu Kubíkovou, Znojmo
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 6/5 bylo přijato v navrženém znění

1.6 Cenová nabídka na kompletní administrativu dotačního projektu „Dětské dopravní hřiště“.
Firma CYRRUS ADVISORY, a.s. nabízí kompletní administrativu dotačního projektu „Dětské dopravní hřiště“ v k.ú. Hodonice za následujících finančních podmínek:
Poplatek za zpracování žádosti o dotaci 22 500,- Kč.
Provize za získání dotace a úspěšně schválený a realizovaný projekt 98 000,- Kč.
Administrace výběrového řízení 50 000,- Kč.
Administrace spojená s realizací projektu 45 000,- Kč.

Bc. Matoušek se informoval v Miroslavi, kde podobné dopravní hřiště mají, z informací vyplynulo, že provoz zařízení je nákladný a využití minimální. Starosta uvádí, že toto hřiště je navrženo v lokalitě, kde využití se předpokládá. Pan Albert navrhuje, neschvalovat nabídku na administraci tohoto projektu, jako celek, ale navrhuje schválit pouze podání žádosti o dotaci.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hodonice po projednání s c h v a l u j e podání žádosti o dotaci na realizaci projektu Výstavba dopravního hřiště v obci Hodonice v rámci dotačního titulu DT 117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku s termínem příjmu žádostí do 28. 2. 2019, za cenu poplatku za zpracování žádosti o dotaci 22 500,- Kč.
Uvedená cena je bez DPH.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/5 bylo přijato v navrženém znění

1.7 Cenová nabídka na kompletní administrativu dotačního projektu „Obnova dvou úseků místních komunikací“.
Nabídku předložila firma CYRRUS ADVISORY. Vzhledem k tomu, že je nejistý termín zpracování projektové dokumentace opravy komunikace k pískovně, tak abychom byli schopni podat žádost o dotaci v termínu, navrhuje starosta schválit smlouvu na realizaci obou komunikací s dodatkem, že pokud se nebude realizovat komunikace k pískovně, bude platit dodatek ke smlouvě a to na realizaci pouze jedné komunikace k hasičskému hřišti.
Návrh usnesení: pan Josef Albert navrhuje vzít nabídku na vědomí a projednat na příštím zasedání ZO z důvodu nedostatečných informací.
ZO bere na vědomí

1.8 Pronájem bytu v I. NP v DPS Hodonice, Obecní 404, Hodonice.
Na uvedený byt byla zveřejněna výzva k předložení žádostí o pronájem bytu dne 2.1.2019. Do požadovaného termínu 17.1.2019, byly na OÚ Hodonice doručeny 4 žádosti.
– Dana Martínková, Hodonice
– Zdeňka Hofmanová, Žatec
– František Rožnovský, Hodonice
– Barbara Boorová, Hodonice
Komise, ve složení Pavel Houšť, Jan Procházka a František Špillar, navrhuje následující pořadí uchazečů:
1. František Rožnovský, Hodonice
2. Barbara Boorová, Hodonice
3. Zdeňka Hofmanová, Žatec
4. Dana Martínková, Hodonice
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující pořadí pro přidělení bytu v I. NP v DPS Hodonice s uzavřením nájemní smlouvy od 1.2.2019:
1. František Rožnovský, Hodonice
2. Barbara Boorová, Hodonice
3. Zdeňka Hofmanová, Žatec
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/5 bylo přijato v navrženém znění

1.9 Pronájem bytu ve II. NP v KD Hodonice, Obecní 287, Hodonice.
Na uvedený byt byla zveřejněna výzva k předložení žádostí o pronájem bytu dne 7.1.2019. Do požadovaného termínu 23.1.2019, byly na OÚ Hodonice doručeny 4 žádosti.
– Šárka Murníková, Hodonice
– Monika Lancmanová, Tasovice
– Petr Chrudimský, Znojmo
– Barbara Boorová, Hodonice
Majetková komise navrhuje následující pořadí uchazečů:
1. Šárka Murníková, Hodonice
2. Monika Lancmanová, Tasovice
3. Barbara Boorová, Hodonice
Návrh usnesení: ZO schvaluje následující pořadí pro přidělení bytu v II. NP v KD Hodonice s uzavřením nájemní smlouvy od 1.2.2019 nájemné bude navýšeno o 50% :
1. Šárka Murníková, Hodonice
2. Monika Lancmanová, Tasovice
3. Barbara Boorová, Hodonice
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 1 Hřebabecký Roman,
usnesení č. 9/5 bylo přijato v navrženém znění

1.10 Provozní řád Hasičského sportovního hřiště.
Legislativní komise předložila ZO k posouzení návrh Provozního řádu hasičského sportovního hřiště v obci Hodonice. Po drobných doplněních, byl provozní řád předložen ke schválení na dnešním zasedání ZO.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Provozní řád Hasičského sportovního hřiště v obci Hodonice, včetně Žádosti o užívání areálu hasičského hřiště a vybraných objektů.
Před hlasováním oznámil Bc. Matoušek, že se hlasování zdrží, z důvodu možného střetu zájmů
hlasování: pro 9 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 2 Bc. Matoušek Karel, Ing. Bořilová Jitka,
usnesení č. 10/5 bylo přijato v navrženém znění

1.11 Rozhodnutí o odstranění stavby U Kostela č.p. 4, Hodonice.
Vzhledem k havarijnímu stavu budovy č. 4 v Hodonicích na ulici U Kostela, na pozemku p.č. 4 , nařídil stavební úřad Hodonice neodkladné odstranění této stavby. V současné době probíhají úkony k odstranění přípojek inženýrských sítí od budovy.
Na odstranění stavby se zpracovává dokumentace Ing. Gabrielem.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozhodnutí stavebního úřadu o odstranění stavby U Kostela č. p. 4 v obci Hodonice. Po zpracování projektové dokumentace bude provedeno poptávkové řízení na demolici stavby.

1.12 Rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P7 121 na pozemku p.č. 4228 v k.ú. Hodonice.
SŽDC požádala o zrušení železničního přejezdu P7 121 na pozemku p.č 4228 v k.ú. Hodonice. MěÚ Znojmo, odbor dopravy, silniční a správní úřad svým rozhodnutím ze dne 17. 9. 2018 tento železniční přejezd zrušil. Obec se proti tomuto rozhodnutí odvolala ke Krajskému úřadu v Brně. KÚ JmK, odbor dopravy svým rozhodnutím ze dne 17. 12. 2018 potvrdil zrušení uvedeného železničního přejezdu.
Bc. Matoušek informoval o dosavadním časovém průběhu projednávání návrhu na zrušení železničního přejezdu a navrhuje provedení přezkumného řízení, popř. podání soudní žaloby proti rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu.
Návrh usnesení: ZO nesouhlasí s rozhodnutím čj. JMK 170856/2018 o zrušení železničního přejezdu a podnikne právní kroky k jeho zachování. ZO pověřuje starostu k podání podnětu k zahájení přezkumného řízení a popřípadě soudní žalobě.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11/5 bylo přijato v navrženém znění

1.13 Zařazení myčky nádobí instalované v kuchyni KD do majetku obce Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zařazení nové myčky nádobí od firmy Chevron do majetku obce Hodonice ke dni 31. 1. 2019 v celkové výši 57 656,50 Kč a stanovuje dobu odepisování na 10 let.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 1 Ing. Bořilová Jitka,
usnesení č. 12/5 bylo přijato v navrženém znění

1.14 Rozpočtové opatření č. 2/2019 za měsíc leden 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.2/2019 za měsíc leden 2019 ve výši příjmů 30 000,- Kč, výdajů 29 100,- Kč a financování ve výši – 900,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 737 800,- Kč, výše výdajů 53 715 700,- Kč a výše financování 19 977 900,- Kč.

VE 20,05 HODIN BYLA VYHLÁŠENA PĚTIMINUTOVÁ PŘESTÁVKA

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů.

2.1 Žádost A. Jonáše a L. Havelkové o schválení splátkového kalendáře.
Pan Jonáš a paní Havelková požádali o splátkový kalendář na úhradu dlužné částky za nesplacené nájemné 2 měsíců z roku 2018. Navrhují doplatit tuto částku v pravidelných splátkách do září 2019.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje předloženou žádost na splátkový kalendář do 30. 9. 2019 a stanovuje splátkový kalendář s dobou umoření dluhu do 30. 6. 2019 v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 1 700,-Kč. V případě prodlení se splácením dlužné částky bude s nájemníky ukončena nájemní smlouva.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 1 Ing. Špillar František,
usnesení č. 13/5 bylo přijato v navrženém znění

2.2 Žádost TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na činnost TJ v roce 2019.
TJ Hodonice, z.s. doplnil žádost o rozdělení dotace na činnost a na financování investiční akce „Výstavba sportovní haly“. Na činnost spolku požaduje 230 000,- Kč a na náklady na investiční výstavbu haly požaduje 390 000,- Kč.
Pan Albert vznáší námitku, že projekt není systémově dobře připraven.
Starosta uvedl, že si je vědom nestandardního postupu, ale vzhledem ke krátkému časovému období na zpracování projektové dokumentace na realizaci stavby bylo nutné zrealizovat některé kroky jako např. geologický průzkum.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice pro TJ Hodonice, z. s. na činnost v roce 2019 ve výši 230 000,- Kč a individuální dotaci na náklady spojené s investiční výstavbou sportovní haly ve výši 390 000,- Kč.

Pan Albert podává protinávrh: neschvalovat žádost o dotaci na financování investiční akce, proplácet profinancované částky na základě předložených faktur do doby schválení dotace.
Hlasování o protinávrhu: pro 1 Albert Josef, proti 4, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Mitregová Miluše, Ing. Špillar František, zdržel se 6 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Bc. Matoušek Karel, Letocha Tomáš, Procházka Jan,
usnesení č. 14/5 nebylo přijato v navrženém znění

hlasování o návrhu: pro 9 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 1 Albert Josef, zdržel se 1 Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 15/5 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na úhradu nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice v roce 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na úhradu nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice v roce 2019 pro TJ Hodonice, z.s. ve výši 186 157,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 16/5 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost Spolku vinařů sv. Klementa o poskytnutí individuální dotace na pořádání kulturních akcí v roce 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 44 000,- Kč pro Spolek vinařů sv. Klementa, Tasovice 67 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Spolkem sv. Klementa na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 17/5 bylo přijato v navrženém znění

2.5 Žádost SH ČMS SDH Hodonice o poskytnutí individuální dotace na činnost SDH v roce 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 156 000,- Kč pro SH ČMS SDH Hodonice a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a SDH Hodonice na poskytnutí této dotace.
Před hlasováním oznámil Bc. Matoušek, že nebude hlasovat, z důvodu možného střetu zájmů

Ing. Špillar František podává protinávrh: poskytnout individuální dotaci na činnost SDH v roce 2019 ve výši 200 000,- Kč.
Hlasování o protinávrhu: pro 1 Ing. Špillar František, proti 6 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, zdržel se 3 Ing. Bořilová Jitka, Hřebabecký Roman, Procházka Jan, nehlasoval 1 Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 18/5 nebylo přijato v navrženém znění

hlasování o návrhu: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Ing. Špillar František, zdržel se 0, nehlasoval 1 Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 19/5 bylo přijato v navrženém znění

3. Žádosti o individuální dotaci na narozené dítě.

3.1 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Lenka Mrňová, Hodonice.
Kontrolní výbor provedl posouzení žádosti a konstatoval, že splňuje potřebné náležitosti a doporučuje ZO tuto žádost schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Lenku Mrňovou, Hodonice na výdaje pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Lenkou Mrňovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 20/5 bylo přijato v navrženém znění

4. Žádosti o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice.

4.1 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal Jaroslav Jaroš, Slup.
Kontrolní výbor provedl posouzení žádosti a konstatoval, že splňuje potřebné náležitosti a doporučuje ZO tuto žádost schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- pro pana Jaroslava Jaroše, Slup na náklady spojené s posledním rozloučením pana Jaroše a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Jaroslavem Jarošem na poskytnutí této dotace
hlasování: pro 11 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Ing. Špillar František, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 21/5 bylo přijato v navrženém znění

5. Různé

5.1 Informace o přípravě výstavby sportovní haly.
Projednáno v předchozích bodech 2.2 a 2.3. Pan Latr poděkoval za schválenou dotaci pro TJ Hodonice.
Pan Albert vznesl dotaz na plánované akce v nejbližším měsíci. Dodělává se projektová dokumentace pro realizaci stavby, zpracovávají se zadávací podmínky pro výběr dodavatele.
ZO bere na vědomí.

5.2 Informace o přípravě výběrového řízení na odstranění stavby na pozemku p. č. 53/1 a 53/7 v k.ú. Hodonice.
Vzhledem k tomu, že žádost o převod pozemku PČ 53/8 – dvůr v bývalé masně ze Státního pozemkového úřadu na Obec, ještě není dořešena, musí Obec posečkat s demolicí budov, neboť převod pozemku je vázán na existenci stavby. Žádost o převod pozemku je podána déle než 1 rok. Starosta projedná možnost rychlejšího převodu pozemku do majetku Obce.
ZO bere na vědomí o přípravě odstranění stavby.

5.3 Informace o přípravě výběrového řízení na vybudování místní komunikace „Ke hřišti“ na pozemku p.č. 2682, 4211 v k.ú. Hodonice.
Do konce měsíce února 2019 musíme dopracovat projektovou dokumentaci a požádáme o dotaci na vybudování obou komunikací. Pokud se do poloviny měsíce února 2019 podaří dopracovat projektovou dokumentaci i na opravu komunikace k pískovně požádá Obec o dotaci na opravu obou komunikací. Pokud se toto nepodaří, tak se bude oprava každé komunikace zvlášť.
ZO bere na vědomí přípravu opravy místní komunikace.

5.4 Informace o schválení rozpočtu PO MŠ Hodonice na rok 2019 a střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 – 2021 k 31.12.2018.
Za úřední desce PO MŠ Hodonice byl zveřejněn rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020 – 2021. Tento rozpočet a střednědobý výhled byl schválen ke dni 31. 12. 2018.
ZO bere na vědomí schválení rozpočtu PO MŠ Hodonice na rok 2019 a střednědobý výhled na rok 2020 až 2021.

5.5 Informace finančního výboru.
Dne 16. 1. 2019 proběhla ve spolupráci s účetní paní Budnou na OÚ Hodonice kontrola pokladny a hospodaření s finančními prostředky. Byly kontrolovány doklady pokladny, nebyly shledány závady. Ohledně evidence drobného dlouhodobého majetku od 500,- do 40 000,- Kč navrhuje finanční výbor změnit evidenci drobného dlouhodobého majetku v relaci od 1 000,- do 40 000,- Kč. Finanční výbor požaduje, zavést evidenci pohonných hmot pro průkaznější evidenci. Finanční výbor také navrhuje zřídit samostatné napojení el. energie pro restauraci Saigon II a výdejnu léků. Při kontrole faktur bylo zjištěno, že u svozové firmy odpadů, nebyly faktury příliš průkazné na množství vyvezeného odpadu.
ZO bere na vědomí.

5.6 Informace kontrolního výboru.
Probíhá kontrola plnění usnesení ZO.
ZO bere na vědomí.

5.7 Informace majetkové komise.
Dne 28. 1. 2019 proběhla schůzka majetkové komise, projednávalo se obsazení bytu v KD a v DPS, směna pozemků PČ 571 za pozemek PČ 573, podnět pana J. Vojtěcha, aby Obec požádala PF ČR o převod pozemku 212/6 na Obec. Tento pozemek zahrnout jako ostatní plocha zeleň. Obec nemá možnost požádat o převod tohoto pozemku, protože v územním plánu je tento pozemek zahrnut pro bytovou výstavbu. Musela by se provést změna ÚP.
ZO bere na vědomí.

5.8 Informace komise ŽP.
Předseda komise ŽP Tomáš Letocha informoval o jednotlivých bodech ze schůzky komise žp. Členové komise žp. řešili žádost o povolení kácení dřevin, které rostou na pozemcích žadatelů manželů Sedlákových a obce, přičemž některé stromy jsou přímo na hranici pozemků. Jedná se o alej vedoucí od silnice na Krhovice k pískovně. Komise navrhla dendrologické posouzení dřevin a následně řešení dle posudku s tím, že se klaní k vyhovění žádosti pro udržení bezpečnosti na frekventované komunikaci.
Dále se komise zabývala odpovědností za topoly manželů Sedlákových, kdy tyto topoly, rostoucí pod ulicí Panskou na pozemku manželů Sedlákových byly z většiny povoleny ke kácení a 5 ks zůstalo na stanovišti k zajištění životního prostředí zvláště chráněným druhům živočichů, především netopýrů. Rozhodnutí o povolení kácení včetně podmínky ořezu vzešlo z jednání s Krajským úřadem JMK. Manželé Sedlákovi neměli udělenou náhradní výsadbu, ale pro kompenzaci ekologické újmy bylo uloženo arboristické ošetření do podoby torz pro zajištění bezpečnosti. Nyní manželé Sedlákovi nechtějí ošetřit dřeviny ani nést odpovědnost za dřeviny a předložili návrh dohody. V opačném případě budou požadovat náhradu škody, která jim nepovolením kácení vznikla.
Dále obec připravuje ořez vzrostlého topolu na ulici Tasovické a kácení topolu nad Panským rybníkem. Obojí je značně komplikované pro svůj přístup a lokalitu a dále topol na Panské ulici přesahuje el. vedení, což je nutné řešit se společností EON.
Dále komise řešila povolení kácení ovocného sadu, resp. zbylých pozemků, pro které dosud nebylo vydáno rozhodnutí o povolení kácení. Komise souhlasí, a pokud bude doručena žádost o povolení kácení se všemi náležitostmi, pak se vyjadřuje souhlasně.
Předseda dále informoval o traktoru JohnDeere, který není v posledních letech využíván, neboť se jedná o žací traktor pro mulčování, nikoliv sběr hmoty. Komise navrhuje tento traktor darovat nebo jinou formou převést Sokolu Tasovice, který jej měl zapůjčený na úklid sněhu a péči o hřiště s umělým povrchem. Pokud by byl stroj darován, pak by Sokol neobdržel finanční dotaci v hodnotě stroje. Tento bod bude řešen přímo na výboru Sokolu.
Současně obec potřebuje sekací traktor pro sběr travní hmoty a do příštího zastupitelstva bude předložen návrh konkrétního stroje včetně ceny a dalších náležitostí.
Ing. Bořilová a správce majetku pan Maršoun připravují kompletní výčet všech strojů a zařízení, kterými obec disponuje, to pro přehlednost a lepší organizaci práce. A také pro nastavení vhodného režimu pro pracovníky údržby obce.
Obec v současné době zaměstnává tři stálé pracovníky na údržbu obce, kteří mají současně na starost sběrný dvůr, techniku, pomocné práce v KD atd. Nyní se zvažuje požádání o VPP a dále vznik nového/nových pracovních míst pro stálé pracovníky. Z jednání vzešel závěr požádat o VPP na jednodušší práce a dále připravit výzvu k obsazení nového pracovního místa na údržbu obce a majetku obce.
V řešení je také rozšíření kapacity kompostárny ve smyslu povolené kapacity, dále stav Panského rybníka po těsnění hráze a stav rybníka u hřbitova – zde je potřeba provést zásah proti zarůstání rákosem. Komise se sešla na místě a doporučuje při zámrazu odstranění rákosu nad hladinou a následně objednat firmu, které odstraní nános sedimentu při dně a rákos samotný tak, aby byly rostliny v co největší míře odstraňovány ručně a živočichové mohly zůstat v rybníce.
Ing. Sedlák se ohradil, že ohledně kácení stromů je špatná informovanost zastupitelstva a že komise ŽP omezuje jeho nakládání s vlastním majetkem.
ZO bere na vědomí.

5.9 Informace legislativní komise.
Legislativní komise předložila provozní řád hasičského hřiště. Pracuje na plánu údržby obecních budov, dále komise navrhuje upravit spisový a skartační řád.
ZO bere na vědomí informace legislativní komise.

5.10 Informace sportovně – kulturní komise.
Dne 16. 1. 2019 proběhla schůzka sportovně kulturní komise. Projednával plán akcí v roce 2019. V nejbližší době nás čeká v měsíci březnu společná akce obcí Hodonice, Tasovice a Krhovice, MDŽ, a 5. 5. 2019 divadelní představení divadla HÁTA z Prahy.
ZO bere na vědomí informace sportovně – kulturní komise.

5.11 Informace o revitalizaci bytů Na Vinici
Dne 24. 1. 2019 byla svolána schůzka zástupců Obce a nájemníků obecních bytů, na které byl účasten i projektant Ing. Gabriel, který bude projektovat odstranění závad. Během měsíce března a dubna 2019 bude procházet jednotlivé byty a následně zpracuje projektovou dokumentaci. Na základě projektové dokumentace Obec požádá o dotaci na zateplení eventuálně výměnu oken v obecních bytech Na Vinici. Ing. Bořilová navrhuje řešit problémy ve všech 10 bytových domech. Starosta odpovídá, že projekt bude zahrnovat všech 10 bytovek Na Vinici. Zástupci bytových domů dělají z každého jednání zápis a rozesílají si ho mezi sebou. Pan Albert požádal o zaslání těchto zápisů na OÚ starostovi a dále přeposlání členům ZO, aby všichni měli stejné informace. Bc. Matoušek informoval o tom, že nájemníci bytových jednotek Na Vinici si nechali zpracovat svoji studii na odstranění závad v hodnotě cca 24 000,- Kč a navrhuje zvážit možnost zahrnutí této částky do celkových nákladů na revitalizaci.
ZO bere na vědomí informace o revitalizaci bytů Na Vinici.