Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
862 kB
Datum vystavení: 26.2.2019
Datum sejmutí: 20.3.2019

Zápis z 6. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 20. 2. 2019

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 21,55 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil
hosté: dle prezenční listiny 5 podepsaných hostů
Omluven: Letocha Tomáš,
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 10 členů zastupitelstva obce zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Miluše Mitregová, Bc. Karel Matoušek
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 30. 1. 2019

  • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
  • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
  • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
  • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

Program:

1. Slib nového člena zastupitelstva

2. Hospodaření
2.1. Rozpočtové opatření č. 3/2019 za měsíc leden 2019
2.2. Rozpočtové opatření č. 4/2019 za měsíc únor 2019
2.3. Prodej nemovité věci pozemek p.č. 394/10 v k.ú. Hodonice
2.4. Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 4N19/27
2.5. Nájemní smlouva č. 4N19/27
2.6. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330029928/001
2.7. Smlouva o bezplatném převodu vlastnictví č. 1977364980
2.8. Smlouva o dílo na zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele na akci “Výstavba sportovní haly v Hodonicích“
2.9. Smlouva o příkazu na uskutečnění zadavatelských činností při výběru dodavatele na akci „Výstavba sportovní haly v obci Hodonice“
2.10. Smlouva o poskytování poradenství při realizaci projektu „Výstavba sportovní haly v Hodonicích“
2.11. Nabídka na zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení projektu „Hodonice – dopravní hřiště“
2.12. Nabídka na kompletní administrativu projektu „Hodonice – dopravní hřiště“
2.13. Nabídka na kompletní administrativu projektu „Oprava místních komunikací v obci Hodonice“

3. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů
3.1. Žádost Klubu seniorů Podyjí Hodonice o poskytnutí individuální dotace na pokrytí nákladů na činnost spolku v roce 2019
3.2. Žádost Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila na pokrytí nákladů na provoz TZ v roce 2019

4. Různé
4.1. Informace o podané žalobě na rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P7 121 v k.ú. Hodonice
4.2. Informace o provedených inventurách a inventarizaci majetku obce Hodonice
4.3. Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách za rok 2018
4.4. Informace finančního výboru
4.5. Informace kontrolního výboru
4.6. Informace majetkové komise
4.7. Informace komise ŽP
4.8. Informace legislativní komise
4.9. Informace ze Svazku Tasovice a Hodonice

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: paní Miluši Mitregovou a Bc. Karla Matouška
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/6 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/6 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl doplnit do jednání zastupitelstva bod:
3.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě. Žádost podala Lenka Balážová, Hodonice.
3.4 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě. Žádost podala Hana Zoufalá, Hodonice.
3.5 Žádost o projednání stavu travnatého povrchu na hasičském hřišti.
Návrh usnesení: zařadit tyto body do programu dnešního jednání
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/6 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu včetně doplněných bodů:
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/6 bylo přijato v navrženém znění

1. Slib nového člena zastupitelstva.
Vzhledem k uprázdněnému mandátu v zastupitelstvu obce po odstupujícím členovi zastupitelstva Ing. Františku Špillarovi za volební sdružení Hodonice jaké chceme, byl osloven na obsazení uprázdněného mandátu první náhradník za toto volební sdružení pan Vlastimil Fiala.
K naplnění mandátu je nutné, aby pan Vlastimil Fiala složil slib člena zastupitelstva obce a potvrdil jej svým podpisem. Starosta obce požádal matrikářku paní Michaelu Poláškovou, aby se ujala tohoto ceremoniálu. Paní Polášková přečetla slib a po přečtení slibu pan Vlastimil Fiala povstal a vyslovil „slibuji“. Po té potvrdil slib podpisem a bylo mu předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce Hodonice. Předáním osvědčení a složením slibu se pan Vlastimil Fiala stává členem zastupitelstva obce Hodonice s právem hlasovat.
Vzhledem k tomu, že pan Fiala složil slib člena zastupitelstva, může zastupitelstvo schválit výši jeho odměny a termín, od kdy mu odměna náleží. Pan Fiala je členem zastupitelstva a členem kulturně- sportovní komise náleží mu odměna ve výši 2 500,- Kč měsíčně s platností od 21. 2. 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odměnu panu Vlastimilu Fialovi za funkci člena zastupitelstva obce a člena kulturně – sportovní komise ve výši 2 500,- Kč měsíčně s platností od 21. 2. 2019.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0, nehlasoval 1 Fiala Vlastimil
usnesení č. 5/6 bylo přijato v navrženém znění

Bc. Matoušek vznesl dotaz, zdali Ing. Špillar zůstal členem nějaké komise? Starosta obce odpovídá, že Ing. Špillar rezignoval na funkci člena zastupitele, na členství v komisi zatím ne.

2. Hospodaření.
2.1 Rozpočtové opatření č. 3/2019 za měsíc leden 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3/2019 za měsíc leden 2019 ve výši příjmů 75 700,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 75 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 813 500,- Kč, výše výdajů 53 715 700,- Kč a výše financování 19 902 200,- Kč.

2.2 Rozpočtové opatření č. 4/2019 za měsíc únor 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.4/2019 za měsíc únor 2019 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši 0,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 813 500,- Kč, výše výdajů 53 715 700,- Kč a výše financování 19 902 200,- Kč.

2.3 Prodej nemovité věci pozemek p.č. 394/10 v k.ú. Hodonice.
Jedná se o pozemek o výměře 93 m2 v zahradě na ulici Nad Hřbitovem. Dne 30.1.2019 byl zveřejněn záměr prodeje nemovité věci a do stanoveného termínu byla předložena jedna nabídka na koupi tohoto pozemku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje prodej nemovité věci pozemek p.č. 394/10 o výměře 93 m2 v k.ú. Hodonice pro manžele Jana a Pavlu Koryťákovi za cenu 155,- Kč/m2. Kupující uhradí poplatek za návrh na vklad do katastru nemovitostí.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 6/6 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Dohoda o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci č. 4N19/27.
Jedná se o dohodu na úhradu pronájmu pozemku p.č. 99/5 v k.ú. Hodonice, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s tímto pozemkem má SPÚ. Na tomto pozemku se nachází místní komunikace a parkoviště. Obec hodlá požádat SPÚ o převod uvedeného pozemku do vlastnictví obce Hodonice. Pro převod pozemku je nutné mít uzavřený uživatelský vztah.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dohodu č. 4N19/27 o zaplacení úhrady za užívání nemovité věci za pozemek p.č. 99/5 v k.ú. Hodonice o výměře 179 m2 za období od 1. 1. 2016 až 28. 2. 2019.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/6 bylo přijato v navrženém znění

2.5 Nájemní smlouva č. 4N19/27.
Jedná se o smlouvu na pronájem pozemku p.č. 99/5 v k.ú. Hodonice, který je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s tímto pozemkem má SPÚ. Na tomto pozemku se nachází místní komunikace a parkoviště. Obec hodlá požádat SPÚ o převod uvedeného pozemku do vlastnictví obce Hodonice. Pro uvažovaný převod pozemku je nutné mít uzavřený uživatelský vztah.
Návrh usnesení: ZO schvaluje uzavření nájemní smlouvy č. 4N19/27 na pronájem pozemku p.č. 99/5 v k.ú. Hodonice mezi Českou republikou – SPÚ a Obcí Hodonice.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/6 bylo přijato v navrženém znění

Pan Albert vznáší dotaz kolik takových pozemků Státního pozemkového úřadu v obci je a navrhuje pořídit seznam těchto pozemků.

2.6 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN-014330029928/001
Jedná se o smlouvu na zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3970, 4036 v k.ú. Hodonice pro výstavbu elektro přípojky pro zemědělský objekt na pozemku p.č. 4032, 4031 v k.ú.Hodonice.
Pan Albert navrhuje neschvalovat tuto smlouvu z důvodu nízké jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene a navrhuje projednat výši těchto náhrad s firmou E. ON.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje výši jednorázové náhrady uvedené ve smlouvě č.: ZN-014330029928/001 o zřízení věcného břemene k pozemku p.č. 3970 a 4036 v k.ú. Hodonice a stavbu s názvem „Hodonice-Pelech:NN přip.rozš.DS“. ZO ukládá starostovi, aby jednal s firmou E. ON Distribuce o navýšení částek jednorázových náhrad za zřízení věcného břemene.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 1 Bc. Houšť Pavel,
usnesení č. 9/6 bylo přijato v navrženém znění

2.7 Smlouva o bezplatném převodu vlastnictví č. 1977364980.
Jedná se o smlouvu na bezúplatný převod nemovité věci – jiná stavba na pozemku p.č. 3916 – stálé lehké opevnění VEČ 480 OL v k.ú. Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví č. 1977364980 týkající se převodu nemovité věci – jiná stavba na pozemku p.č. 3916 – stálé lehké opevnění VEČ 480 OL v k.ú. Hodonice z vlastnictví ČR do majetku obce Hodonice.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 10/6 bylo přijato v navrženém znění

Bc. Matoušek upozornil na základní povinnosti vlastníka, které souvisí s údržbou a zabezpečením převedené nemovité věci – jiné stavby na pozemku p.č. 3916 – stálého lehkého opevnění VEČ 480 OL v k.ú. Hodonice.

2.8 Smlouva o dílo na zhotovení dokumentace pro výběr dodavatele na akci “Výstavba sportovní haly v Hodonicích“.
Jedná se o smlouvu na vypracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby plánované sportovní haly v Hodonicích, kde cena za zhotovení díla činí 840 500,- Kč bez DPH. Vzhledem k investorství jsou smluvními stranami TJ Hodonice, z.s. jako objednatel a Ing.arch.Kamil Švaříček jako zhotovitel.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Smlouvu o dílo na vypracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby „Novostavba sportovní haly v Hodonicích“ a schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 1 017 005,- Kč pro TJ Hodonice, z.s. na úhradu nákladů na vypracování dokumentace pro výběr dodavatele stavby „Novostavba sportovní haly v Hodonicích“ dle výše uvedené Smlouvy o dílo.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11/6 bylo přijato v navrženém znění

2.9 Smlouva o příkazu na uskutečnění zadavatelských činností při výběru dodavatele na akci „Výstavba sportovní haly v obci Hodonice“.
V případě realizace projektu „Výstavba sportovní haly v Hodonicích“ bude nutné zajistit výběrové řízení na dodavatele stavby. Firma EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. nabízí tuto činnost za 165 000,-Kč bez DPH, tak jak je uvedeno ve Smlouvě o příkazu.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Smlouvu o příkazu od společnosti EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. na zpracování výběrového řízení na dodavatele stavby „Výstavba sportovní haly v Hodonicích“ a schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 199650,- Kč pro TJ Hodonice na úhradu nákladů na výběr dodavatele dle Smlouvy o příkazu, za předpokladu, že výstavba haly bude realizována.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 12/6 bylo přijato v navrženém znění

2.10 Smlouva o poskytování poradenství při realizaci projektu „Výstavba sportovní haly v Hodonicích“.
Smlouva o poskytnutí poradenství při realizaci projektu řeší následnou administraci projektu včetně závěrečného vyhodnocení akce, monitorovacích zpráv a dalších náležitostí.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Smlouva o poskytnutí poradenství při realizaci projektu „Výstavba sportovní haly v Hodonicích“ a schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 84 700,- Kč pro TJ Hodonice na úhradu nákladů na následnou administraci projektu dle Smlouvy o poskytnutí poradenství při realizaci projektu „Výstavba sportovní haly v Hodonicích“, za předpokladu, že výstavba haly bude realizována.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 13/6 bylo přijato v navrženém znění

2.11 Nabídka na zpracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení projektu „Hodonice – dopravní hřiště“.
V nabídce od Ing. arch. Švaříčka je specifikován rozsah prací spojený s realizací projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vypracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení projektu „Hodonice – dopravní hřiště“ dle nabídky Ing. arch. Švaříčka ze dne 5.2.2019 za cenu 192 148,- Kč včetně DPH.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 14/6 bylo přijato v navrženém znění

2.12 Nabídka na kompletní administrativu projektu „Hodonice – dopravní hřiště“.
Na kompletní administrativu projektu dopravního hřiště v Hodonicích zpracovala firma EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. Smlouvu o příkazu, která řeší kompletní činnost výběrového řízení veřejné zakázky a Smlouvu o poskytování poradenství při realizaci projektu, která řeší administrativu při samotné realizaci stavby, jako je podávání žádostí o platbu, monitorovací zprávy, případně žádosti o změnu apod.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o příkazu k projektu „Výstavba dětského dopravního hřiště v obci Hodonice“ za cenu 42 500,- Kč bez DPH a Smlouvu o poskytování poradenství při realizaci projektu „Výstavba dětského dopravního hřiště v obci Hodonice“ za cenu 35 500,- Kč bez DPH, za předpokladu, že výstavba dopravního hřiště bude realizována.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 15/6 bylo přijato v navrženém znění

2.13 Nabídka na kompletní administrativu projektu „Oprava místních komunikací v obci Hodonice“.
Na kompletní administrativu projektu Obnova dvou místních komunikací v obci Hodonice zpracovala firma EU LEGAL ADVISORY, s.r.o. Smlouvu o příkazu, která řeší kompletní činnost výběrového řízení veřejné zakázky a Smlouvu o poskytování poradenství při realizaci projektu, která řeší administrativu při samotné realizaci stavby, jako je podávání žádostí o platbu, monitorovací zprávy, případně žádosti o změnu apod.
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o dotaci k projektu „Obnova dvou místních komunikací v obci Hodonice“ a schvaluje Smlouvu o příkazu k tomuto projektu za cenu 67 500,- Kč bez DPH a Smlouvu o poskytování poradenství při realizaci projektu „Obnova dvou místních komunikací v obci Hodonice“ za cenu 35 500,- Kč bez DPH.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 16/6 bylo přijato v navrženém znění

V 19,30 HODIN BYLA VYHLÁŠENA PĚTIMINUTOVÁ PŘESTÁVKA

3. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů.
3.1 Žádost Klubu seniorů Podyjí Hodonice o poskytnutí individuální dotace na pokrytí nákladů na činnost spolku v roce 2019.
Klub seniorů Podyjí Hodonice požádal o dotaci na činnost v roce 2019 ve výši 40 000,- Kč. Činnost klubu je tradičně celoročně pestrá a atraktivní a to nejen u nás ale i v okolních obcích.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 40 000,- Kč pro „Klub seniorů Podyjí Hodonice, z.s.“ na pokrytí výdajů na činnost v roce 2019 a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hodonice a Klubem seniorů Podyjí Hodonice na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 17/6 bylo přijato v navrženém znění

3.2 Žádost Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila na pokrytí nákladů na provoz TZ v roce 2019.
KPTZ požádal obec Hodonice o dotaci na provoz a údržbu v roce 2019 ve výši 50 000,- Kč.
Pan Albert navrhuje neschvalovat tuto žádost o dotaci z důvodu nejasného financování provozu TZ ostatními uživateli turistické základny.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 50 000,- Kč pro „Klub přátel táborové základny Bojanovice pila, z.s.“
hlasování: pro 5 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, proti 3 Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, zdržel se 2 Hřebabecký Roman, Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 18/6 nebylo přijato v navrženém znění

3.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě. Žádost podala Lenka Balážová, Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Lenku Balážovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Lenkou Balážovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 19/6 bylo přijato v navrženém znění

3.4 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě. Žádost podala Hana Zoufalá, Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro Hanu Zoufalou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Hanou Zoufalou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 20/6 bylo přijato v navrženém znění

3.5 Žádost o projednání stavu travnatého povrchu na hasičském hřišti
Je potřeba oslovit dodavatele stavby VHS Znojmo, aby navrhli řešení na odstranění závady – nerovného travnatého povrchu na hasičském hřišti.
ZO bere na vědomí projednání stavu travnatého povrchu na hasičském hřišti.

4. Různé
4.1 Informace o podané žalobě na rozhodnutí o zrušení železničního přejezdu P7 121 v k.ú. Hodonice.
Dne 12.2.2019 byla na Krajský soud v Brně podána žaloba proti rozhodnutí na zrušení železničního přejezdu P7 121 v k.ú. Hodonice s návrhem na odkladný účinek žaloby.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí podání žaloby ze dne 12.2.2019 ke Krajskému soudu v Brně proti rozhodnutí na zrušení železničního přejezdu P7 121 v k.ú. Hodonice s návrhem na odkladný účinek žaloby.

4.2 Informace o provedených inventurách a inventarizaci majetku obce Hodonice.
Inventury a inventarizace proběhly v daném termínu. V nejbližší době budou vyzvání členové komisí k podpisu inventárních protokolů. Pan Roman Letocha navrhuje aktualizovat soupisy majetku v jednotlivých budovách a objektech a tento seznam mít k dispozici.
ZO bere na vědomí informace o provedených inventurách a inventarizaci majetku obce Hodonice.

4.3 Informace o provedených veřejnosprávních kontrolách za rok 2018.
Protokoly z provedených veřejnosprávních kontrol poskytnutých dotací z rozpočtu obce Hodonicejsou připraveny k podpisu statutárními zástupci kontrolovaných subjektů. Po podpisu budou přeposlány zastupitelům na vědomí a uloženy v kanceláři starosty.
ZO bere na vědomí informace o provedených veřejnosprávních kontrolách za rok 2018.

4.4 Informace finančního výboru.
Dne 19. 2. 2019 proběhla v PO MŠ Hodonice veřejnosprávní kontrola hospodaření s veřejnými prostředky. Během provedené kontroly nebyly zjištěny nesrovnalosti ani pochybení. Při kontrole byly projednávány nejasnosti z předcházejících kontrol, hlavně pak v inventarizaci majetku, dále možnost rozšíření pracovní doby a případná instalace odsávání nebo klimatizace ve školní jídelně. Uzávěrka roku 2018 není zatím dokončena.
ZO bere na vědomí informace finančního výboru.

4.5 Informace kontrolního výboru.
Informace o provedené kontrole usnesení ZO Hodonice za 2. pololetí roku 2018.Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení ZO za 2. pololetí 2018 na základě pověření ZO ze dne 19. 12.2018. Zápis kontrolního výboru k jednotlivým bodům usnesení byl předložen členům zastupitelstva obce Hodonice na dnešním jednání.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí provedení kontroly usnesení ZO za 2. pololetí 2018 kontrolním výborem ZO Hodonice.

4.6 Informace majetkové komise.
Majetková komise nezasedala

4.7 Informace komise ŽP.
Ing. Bořilová informovala o směrnicích Úřadu práce pro zaměstnávání pracovníků VPP. Dále informovala o odeslání ročního hlášení o nakládání s odpady. Byl proveden výběr nové pojezdové sekačky dosavadní sekačka vyžaduje finančně nákladnou opravu, dále je navrhována výsadba nových keřů a náhrada za poškozené keře po obci. Z důvodu kvalitní údržby zelených ploch bylo diskutováno o pořízení nového sekacího traktoru se zvedacím košem pro výsyp trávy do kontejneru. Budou předloženy nabídky na dodávku tohoto zařízení. Bude zpracována žádost o dotaci na pořízení tohoto zařízení a podána na JMk.
ZO bere na vědomí informace komise ŽP.

4.8 Informace legislativní komise.
Legislativní komise připravila návrh spisového a skartačního řádu. Plán správy a údržby obecních budov je rozpracován.
ZO bere na vědomí informace legislativní komise.

4.9 Informace ze Svazku Tasovice a Hodonice.
V současné době bylo provedeno výběrové řízení na projektanta na zpracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele díla na rozšíření a intenzifikaci ČOV. Vítěznou firmou se stala projekční kancelář DUIS s.r.o. Brno.
ZO bere na vědomí informace ze Svazku Tasovice a Hodonice.

Paní Mitregová informovala o připravované společné akci MDŽ v sobotu 9. 3. 2019