Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1.14 MB
Datum vystavení: 1.6.2019
Datum sejmutí: 22.6.2019

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 22. 5. 2019

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 23,00 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil
hosté: dle prezenční listiny 8 podepsaných hostů
Omluven: Bc. Letocha Roman, Hřebabecký Roman, Ing. Bořilová Jitka ( dostaví se později )
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 8 členů zastupitelstva obce.
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: pan Josef Albert, pan Vlastimil Fiala
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 17. 4. 2019

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 11/2019 za měsíc duben 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 12/2019 za měsíc duben 2019
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 13/2019 za měsíc duben 2019
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 14/2019 za měsíc květen 2019
 • 1.5 Nabídka na zpracování PD na instalaci vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice
 • 1.6 Nabídka na zpracování žádosti o dotaci na instalaci vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice
 • 1.7 Smlouva o dílo na demolici obecní budovy v Hodonicích, U Kostela č. 4
 • 1.8 Návrh finančního výboru na zhodnocení finančních prostředků obce Hodonice
 • 1.9 Návrh na stanovení jednorázových náhrad za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví obce Hodonice
 • 1.10 Návrh na rozšíření kompostárny Hodonice
 • 1.11 Zařazení do majetku obce žací stroj Kubota
 • 1.12 Zařazení do majetku obce rozšíření veřejného osvětlení na ul. Krhovická

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v I.NP v KD Hodonice, Obecní 287 (označení bytu 1.29,1.31)
 • 2.2 Žádost o podporu výstavby krytého bazénu ve Znojmě
 • 2.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Michaela Lesniaková, Hodonice
 • 2.4 Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s.

3. Různé

 • 3.1 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit
 • 3.2 Informace ze schůzky o plánované opravě II.etapy místní komunikace „Do pískovny“
 • 3.3 Sdělení o neschválení dotace z rozpočtu JMK
 • 3.4 Informace o prověření netěsnosti hráze rybníku „Pančák“ v Hodonicích
 • 3.5 Informace o jednání o povolení dobývání nevyhrazeného ložiska písku a štěrkopísku
 • 3.6 Prověření stavu stromu na pozemku KN 212/6 v k.ú. Hodonice
 • 3.7 Informace o stanovení objízdné trasy přes obec Hodonice
 • 3.8 Informace komise životního prostředí
 • 3.9 Informace majetkové komise
 • 3.10 Informace legislativní komise
 • 3.11 Informace kulturně – sportovní komise
 • 3.12 Podklady pro schválení účetní závěrky obce Hodonice a MŠ Hodonice

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: pana Josefa Alberta a pana Vlastimila Fialu
hlasování: pro 6 Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 2 Albert Josef, Fiala Vlastimil
usnesení č. 1/9 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/9 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl doplnit do jednání zastupitelstva bod:
1.13 Pronájem nebytových prostor v DPS Hodonice – dětská ordinace.
2.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace a návratné finanční výpomoci pro spolky, organizace a jednotlivce v obci Hodonice na kulturně společenskou a sportovní činnost z rozpočtu obce Hodonice – Nejsme sami z.s.
Návrh usnesení: zařadit tyto body do programu dnešního jednání
hlasování: pro 7 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 3/9 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu včetně doplněných bodů:
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/9 bylo přijato v navrženém znění

1. Hospodaření
1.1 Rozpočtové opatření č. 11/2019 za měsíc duben 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 11/2019 za měsíc duben 2019 ve výši příjmů 40 500,- Kč, výdajů 1 900,- Kč a financování ve výši – 38 600,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 095 900,- Kč, výše výdajů 54 355 300,- Kč a výše financování 20 259 400,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 12/2019 za měsíc duben 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.12/2019 za měsíc duben 2019 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 524 700,- Kč a financování ve výši 524 700,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 095 900,- Kč, výše výdajů 54 880 000,- Kč a výše financování 20 784 100,- Kč.

1.3 Rozpočtové opatření č. 13/2019 za měsíc duben 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.13/2019 za měsíc duben 2019 ve výši příjmů 51 100,- Kč, výdajů 90 900,- Kč a financování ve výši 39 800,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 147 000,- Kč, výše výdajů 54 970 900,- Kč a výše financování 20 823 900,- Kč.

1.4 Rozpočtové opatření č. 14/2019 za měsíc květen 2019.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.14/2019 za měsíc květen 2019 ve výši příjmů 33 800,- Kč, výdajů 85 200,- Kč a financování ve výši 51 400,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 180 800,- Kč, výše výdajů 55 056 100,- Kč a výše financování 20 875 300,- Kč.

1.5 Nabídka na zpracování PD na instalaci vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice.
Na základě žádosti ředitelky MŠ Hodonice bylo provedeno KHS JmK šetření v kuchyni MŠ. Z protokolu Krajské hygienické stanice vyplývá, že je v prostorách kuchyně a jídelny nadměrná vlhkost a nedostatečné větrání. Dne 25.4.2019 se uskutečnila schůzka v MŠ Hodonice za účasti projektanta vzduchotechniky Ing. Czudka, starosty obce Bc. Houště a zastupitele pana Alberta za účelem posouzení a předložení návrhu na instalaci vzduchotechniky do kuchyně MŠ v Hodonicích.
Ing. Czudek informoval, že již dříve navrhoval do kuchyně MŠ instalaci odsávání, avšak bez zpracování projektové dokumentace a to jen v nejzákladnějším provedení. Po konzultaci s projektantem bylo dohodnuto, že zpracuje cenovou nabídku na kompletní projektovou dokumentaci, tak aby odpovídala veškerým požadavkům a tak, abychom mohli provést realizaci vzduchotechniky v průběhu července 2019, kdy bude provoz MŠ uzavřen. Ing. Czudek předložil nabídku na zpracování PD na instalaci vzduchotechniky s rekuperačním výměníkem a dohřevem a chlazením vzduchu za cenu 50 000,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zpracování projektové dokumentace na instalaci vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice dle nabídky Ing. Czudka za cenu 50 000,- Kč bez DPH a schvaluje poskytnutí investičních prostředků pro PO MŠ Hodonice na pokrytí nákladů na vypracování projektové dokumentace.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/9 bylo přijato v navrženém znění

1.6 Nabídka na zpracování žádosti o dotaci na instalaci vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice.
Na pořízení vzduchotechniky do kuchyně MŠ Hodonice je možno čerpat dotace ze SFŽP ve výši až 70 % uznatelných nákladů. Ing. Plíštil předložil návrh smlouvy na zpracování této žádosti v souladu s aktuální výzvou OPŽP. Za zpracování žádosti navrhuje odměnu ve výši 30 000,- Kč bez DPH a provizi za získání dotace ve výši 39 000,- Kč bez DPH. V případě, že žádost o dotaci nebude úspěšná, neuhradí objednatel žádné náklady.
Pan Letocha upozorňuje na bod 2.1, ve kterém požaduje zrušení druhé věty o novém podání žádosti o dotaci a bod 4.6 navrhuje vyřadit.
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostu obce, aby předložil právníkovi, který zajišťuje obci právní servis návrh smlouvy mezi PO MŠ Hodonice a Ing. Davidem Plíštilem Ph.D., Za Stadionem 3842, Mělník na zpracování žádosti o dotaci ze SFŽP a manažerské řízení přípravy projektu na akci: „VZT v objektu MŠ v obci Hodonice“. Výše uvedený návrh smlouvy byl na základě připomínek zastupitelů doporučen ke konzultaci s odborníkem a následné úpravě. Úprava návrhu smlouvy spočívá v přeformulování bodu 2.1, zrušení bodu 4.6 a doplnění přesné identifikace MŠ jako objednavatele (okr. Znojmo a bankovní spojení). Starosta obce po této konzultaci o úpravě tento upravený návrh smlouvy předloží zhotoviteli, zda ho bude akceptovat. V případě, že bude upravený návrh smlouvy akceptován, starosta obce vyzve zúčastněné strany k jeho podpisu.

v 18,35 hodin se dostavila na jednání Ing. Bořilová Jitka,

1.7 Smlouva o dílo na demolici obecní budovy v Hodonicích, U Kostela č. 4.
Na zpracování nabídek na demolici výše uvedené budovy byly osloveny 4 firmy.
– HAIVA Tasovice, s.r.o.
– Jiří Vašíček, s.r.o., Tasovice
– Roman Arbeiter – stavební huť s.r.o., Tasovice
– Mr. Pepinno a.s., Hodonice

Do požadovaného termínu 20. 5. 2019 byly doručeny 3 nabídky.
Nabídka od HAIVA Tasovice s.r.o., Tasovice 510, 671 25 Hodonice za cenu 715 195,- Kč, cenová nabídka díla je v režimu přenesené daňové povinnosti.
Nabídka od Roman Arbeiter – stavební huť s.r.o., Tasovice 195, 671 25 Hodonice za cenu 1 354 054,- Kč s DPH.
Nabídka od Mr. Pepinno a.s., Panská 33, 671 25 Hodonice za cenu 682 198,- Kč s DPH.
Jako nejvýhodnější se jeví nabídka od Mr. Pepinno a.s., Panská 33, 671 25 Hodonice za cenu 682 198,- Kč včetně DPH.

Ing. Bořilová vznesla námitku, zdali je vhodné, aby Mr. Pepinno a.s. vykonával práci pro obec, když v současné době probíhá šetření poškození dřevin soukromého vlastníka v zahradě na ul. Zahradní. K poškození došlo ze strany firmy pana Raušera. Odvedená kvalita minulých zakázek pro obec je sporná.

Paní Mitregová postrádá ve Smlouvě o dílo zateplení odkryté stěny na budově DARENU, starosta odpovídá, že toto je zahrnuto do výkazu výměr.

Pan Letocha Tomáš připomínkuje nekvalitně odvedenou práci firmy Mr. Peppino a.s v minulosti, např. chodník u obecního úřadu. Dále vznesl dotaz, proč nebyla podmínkou výběrového řízení také zkušenost při provádění stavebních prací, kvalita zaměstnanců stavební firmy, více provedených stavebních akcí, reference, odpovídající technika pro stavební práce.

Ing. Lattnerová upozornila, že firma Haiva Tasovice s.r.o. předložila cenu v tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.
Starosta na základě této skutečnosti doložil nabídky zbývajících dvou firem také bez DPH, tzn. v režimu přenesené daňové povinnosti.

Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o dílo na provedení díla „Odstranění stavby – objektu Hodonice č.p. 4, parc. č. 4“ mezi obcí Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice a Mr. Pepinno a.s., Panská 33, 671 25 Hodonice za cenu 682 198,- Kč včetně DPH.
hlasování: pro 3 Albert Josef, Bc. Houšť Pavel, Procházka Jan, proti 5 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, zdržel se 1 Ing. Lattnerová Jitka,
usnesení č. 6/9 nebylo přijato v navrženém znění

Paní Mitregová podává návrh: z důvodu neschválení prvního uchazeče, z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny, z důvodu výhrad ke kvalitě díla při předchozích realizacích vítěznou firmou navrhuje z důvodu nutné realizace demolice schválit druhého uchazeče v pořadí tj. HAIVA Tasovice s.r.o.

Ing. Lattnerová Jitka upozornila na možný střet zájmů, zdrží se hlasování

hlasování: pro 6 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, proti 2 Albert Josef, Procházka Jan, zdržel se 1 Ing. Lattnerová Jitka,
usnesení č. 7/9 bylo přijato v navrženém znění

1.8 Návrh finančního výboru na zhodnocení finančních prostředků obce Hodonice.
FV byl na 7 zasedání ZO pověřen posouzením a navržením možností zhodnocení finančních prostředků obce. K tomuto záměru předložil finanční výbor ZO návrh ze dne 17.5.2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje předložený návrh finančního výboru na zhodnocení finančních prostředků Obce s realizací do 31. 5. 2019
Navrhovaná výše investovaných prostředků: 52 mil. – 31 mil. = 21 mil. Kč.

Při investování FP klademe důraz na jistotu zhodnocení a možnost rychlého přístupu k investovaným prostředkům.

Částku 21 mil. Kč navrhujeme investovat následovně:

Česká spořitelna, a. s. – Běžný účet se zvýhodněnou sazbou
výše investice 7.000.000,– Kč
úroková sazba 0,6 % p.a.
délka výpovědní lhůty bez výpovědní lhůty
poplatky ze otevření a vedení účtu 20,– Kč/měs.
předpokládané zhodnocení k 31.12.2019 24.500,– Kč
předpokládaná úspora na poplatcích 8.800,– Kč

ČSOB, a. s. – Spořicí účet k běžnému účtu
výše investice 7.000.000,– Kč
úroková sazba 1,0 % p.a.
délka výpovědní lhůty bez výpovědní lhůty
poplatky za otevření a vedení účtu zdarma
předpokládané zhodnocení k 31.12.2019 40.800,— Kč

SBERBANK CZ, a. s. – Spořicí účet s výpovědní lhůtou
výše investice 7.000.000,– Kč
úroková sazba 1,4 % p.a.
délka výpovědní lhůty 31 dnů
poplatky za otevření a vedení účtu zdarma
předpokládané zhodnocení k 31.12.2019 57.100,– Kč

Celkové předpokládané zhodnocení k 31.12.2019, vč. úspory poplatků činí 131.200,- Kč

hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/9 bylo přijato v navrženém znění

1.9 Návrh na stanovení jednorázových náhrad za zřízení věcného břemene k pozemkům ve vlastnictví obce Hodonice.
Ke stanovení jednorázových náhrad za zřízení věcného břemene byl starostou obce předložen návrh stanovení těchto náhrad. Návrh vychází z § 16 b, zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, výnosovým způsobem na základě ročního užitku.
Úhrada za zřízení věcného břemene je smluvní záležitostí. V případě nesouhlasu protistrany se způsobem ocenění věcného břemene podle metodiky obce, bude její protinávrh předložen k projednání a odsouhlasení zastupitelstvu obce. Výše úhrady za zřízení věcného břemene bude stanovena k datu uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

Výpočet ceny věcného břemene :
Cv = Ur x n
Cv – cena věcného břemene (Kč/m2)
Ur – roční užitek
n – počet let užívání práva, nejvýše však 5 let

Roční užitek:
1. Stavební pozemky, místní komunikace, účelové komunikace, chodníky a ostatní zastavěné plochy a nádvoří na území obce Hodonice
5% z ceny pozemku (v současné době 500 – 600 Kč/m2)
2. Zemědělské a lesní pozemky na území obce Hodonice
5% z ceny pozemku (v současné době cca. 30 Kč/m2)

Hodnota věcného břemene
HV = Cv x V = 5 Ur x V
HV – hodnota věcného břemene (Kč)
Cv – cena věcného břemene
Ur – roční užitek
V – výměra věcného břemene
V = š x d
š – šířka pásma pro stavební pozemky 1,5 m, š – šířka pásma pro zemědělské a lesní pozemky 3 m
d – délka sítě
Pan Albert navrhuje, aby procentní podíl z ročního užitku byl navýšen z 5% na 10%.
Návrh usnesení: ZO schvaluje výše uvedenou metodiku oceňování věcných břemen k nemovitým věcem v majetku obce Hodonice s navýšením procentuálního ročního užitku na 10%.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 9/9 bylo přijato v navrženém znění

1.10 Návrh na rozšíření kompostárny Hodonice.
Vzhledem k stále se navyšujícímu se množství bioodpadu je nutné navýšit kapacitu kompostárny ze 150 t/rok na 300 t/rok, k tomu je nutné zpracovat provozní řád kompostárny a provozní řád ovzduší. Pro možnost uplatnění kompostu na zemědělské pozemky je nutné schválit výrobu certifikovaného hnojiva.
Pan Albert požaduje schválit cenu za zpracování dvou potřebných provozních řádů dle učiněné nabídky panem Semrádem pouze ve výši 2 x 30.000,- Kč. Tuto cenu dále nenavyšovat o srážkovou daň a nabídnutou cenu 2 x 30.000,- Kč považovat za konečnou. Tato cena byla nabídnuta panem Semrádem na pracovní schůzce se zastupiteli obce a nikdo za obec nedal zastupitelům informaci, že cena bude formou odměny jako “Dohoda o provedení práce” s navýšením o srážkovou daň. Pokud bude cena navýšena o srážkovou daň, nemůže pan Albert hlasovat pro.

Návrh usnesení: ZO schvaluje rozšíření kompostárny Hodonice ze 150 t/rok na 300 t/rok, ZO schvaluje zpracování provozního řádu kompostárny a provozního řádu ovzduší za cenu 2 x 30.000,- Kč plus srážkovou daň, ZO schvaluje výrobu certifikovaného hnojiva.
hlasování: pro 8 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 1 Albert Josef,
usnesení č. 10/9 bylo přijato v navrženém znění

1.11 Zařazení do majetku obce žací stroj Kubota.
Nákupem žacího stroje Kubota se zvýšila hodnota majetku obce. Toto zařízení je nutno zařadit do majetku obce a stanovit dobu odepisování.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zařazení žacího stroje Kubota do majetku obce Hodonice v hodnotě 503 482,- Kč a stanovuje dobu odepisování tohoto majetku na 10 let.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11/9 bylo přijato v navrženém znění

1.12 Zařazení do majetku obce rozšíření veřejného osvětlení na ul. Krhovická.
Při rekonstrukci VO byly na ulici Krhovická doplněny 3 ks svítidel. Toto prodloužení VO v hodnotě 36 288,- Kč je nutno zařadit do majetku obce a stanovit dobu odepisování.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zařazení prodloužení veřejného osvětlení na ulici Krhovická do majetku obce Hodonice v ceně 36 288,- Kč a stanovuje dobu odepisování na 20 let.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 12/9 bylo přijato v navrženém znění

1.13 Pronájem nebytových prostor v DPS Hodonice – dětská ordinace.
Na pronájem dětské ordinace v budově DPS Hodonice byl dne 26. 10. 2017 zveřejněn záměr pronájmu. Dne 14. 5. 2019 byla na OÚ Hodonice doručena nabídka na pronájem této ordinace.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem ordinace dětského lékaře v budově DPS Hodonice, Obecní 404 pro Mgr. Zdeňku Dvořákovou na zřízení logopedické poradny, za cenu 250,- Kč/m2/ rok + záloha na zálohy na spotřebovanou el. energii, teplo, vodné a stočné, na dobu neurčitou, s výpovědní dobou 2 měsíců. Nájemní smlouvu uzavřít od 1. 7. 2019.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 13/9 bylo přijato v navrženém znění

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů.
2.1 Žádost o uzavření nájemní smlouvy k bytu v I.NP v KD Hodonice, Obecní 287 (označení bytu 1.29,1.31).
Výzva k předložení žádosti o uzavření nájemní smlouvy k bytu byla zveřejněna 30.4.2019. Do požadovaného termínu 16. 5. 2019 bylo doručeno pět žádostí: Alojz Jonáš s Lenkou Havelkovou (Hodonice) – žádost o prodloužení stávající nájemní smlouvy, Dana Martínková (Hodonice), Josef Peňaška (Vranov), Tomáš Biháry (Orlová-Poruba), Dominika Slivoňová (Hodonice).
Komise na základě doručených žádostí a podle momentální situace žadatelů navrhuje toto pořadí:
1. Alojz Jonáš, Lenka Havelková (Hodonice)
2. Dana Martínková (Hodonice)
3. Dominika Slivoňová (Hodonice)
Uchazeči, který je první v pořadí, bude nabídnuta smlouva s 50% navýšením z původního nájmu (vzhledem k opakovanému pronájmu). Jestliže s tímto nebude uchazeč souhlasit, bude byt nabídnut druhému v pořadí.

Návrh usnesení: ZO schvaluje následující pořadí uchazečů o uzavření nájemní smlouvy k bytu v KD Hodonice (1.29, 1.31)
1. Alojz Jonáš, Lenka Havelková (Hodonice)
2. Dana Martínková (Hodonice)
3. Dominika Slivoňová (Hodonice)

Uchazeči prvnímu v pořadí, bude nabídnuta smlouva s 50% navýšením z původního nájmu (vzhledem k opakovanému pronájmu).

Pan Albert upozorňuje, že stávajícím nájemníkům (paní Havelková a panu Jonášovi) jsme již třikrát pomohli, tito žadatelé žádost nepodali na předepsaném formuláři, a jsou dlužníky obce – mají splátkový kalendář. Protože žadatelé, navrženi v pořadí uchazečů na prvním místě, nesplňují dle “Pravidel pro uzavření nájemní smlouvy k obecním bytům” hl I, čl 4 a hl. II, čl. 6, pís. g) podmínky pro uzavření nájemní smlouvy na obecní byt, nelze s nimi smlouvu uzavřít. Uzavření smlouvy je v rozporu s výše uvedenými pravidly, schválenými zastupitelstvem obce dne 25. 02. 2015. Dále dle platné směrnice obce je možno při opakovaném uzavření nájmu zvýšit nájemné až do výše trojnásobku nájemného na období prvního roku trvání nájmu

Ing. Bořilová argumentuje dcerou v osmé třídě v rodině žadatelů

Pan Procházka poukazuje na dopis ze Základní školy, který doporučuje neměnit bydliště žákyně – dcery do dokončení povinné školní docházky

Bc. Matoušek poukazuje, že také druhý uchazeč v pořadí se nachází v tíživé životní situaci. Zastupitelé by měli postupovat dle platné a schválené Směrnice

Pan Albert podává protinávrh: upřednostnit druhého žadatele v pořadí – paní Martinkovou
Hlasování o protinávrhu: pro 3 Albert Josef, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, proti 3 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Mitregová Miluše, zdržel se 3 Fiala Vlastimil, Ing. Lattnerová Jitka, Procházka Jan,
usnesení č. 14/9 nebylo přijato v navrženém znění

hlasování o návrhu: pro 6 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 2 Albert Josef, Letocha Tomáš, zdržel se 1 Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 15/9 bylo přijato v navrženém znění

VE 20,30 HODIN BYLA VYHLÁŠENA PĚTIMINUTOVÁ PŘESTÁVKA

2.2 Žádost o podporu výstavby krytého bazénu ve Znojmě.
Starosta města Znojma vyzval okolní obce o morální podporu na výstavbu krytého bazénu ve Znojmě z důvodu nevyhovujícího technického stavu bazénu na náměstí Svobody ve Znojmě.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Hodonice vyjadřuje plnou morální podporu záměru města Znojma vybudovat krytý bazén v k. ú. Znojmo-Louka, ve Znojmě.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 16/9 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Michaela Lesniaková, Hodonice.
Kontrolní výbor posoudil výše uvedenou žádost a doporučil ZO žádost paní Lesniakové schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Michaelu Lesniakovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Michaelou Lesniakovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 17/9 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost o pokračování spolupráce s Linkou bezpečí, z.s.
Důvodem žádosti Linky bezpečí, z.s. je naplňování strategického plánu Linky bezpečí, která má za cíl zmenšovat počet dětí, které se na Linku bezpečí nedovolají. Chtějí dosáhnout rozšíření provozu v exponovaných časech a umožnit dostupnost služby pro co nejvíce dětí. Denně přijme Linka bezpečí více než 400 hovorů, asi 1000 dětí se nedovolá. Chtějí dát prostor všem těmto dětem, aby se jim dostalo pomoci. Pan Letocha Tomáš, Albert a Bc. Matoušek navrhují poskytnou dotaci ve výši 5.000,- Kč. Paní Mitregová navrhuje poskytnout dotaci ve výši 7.500,- Kč
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 000,-Kč formou individuální dotace na provoz Linky bezpečí, z.s. a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice, Obecní 287 a Linkou bezpečí, z.s., Ústavní 95, Praha 8 na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 18/9 bylo přijato v navrženém znění

2.5 Žádost o poskytnutí individuální dotace a návratné finanční výpomoci pro spolky, organizace a jednotlivce v obci Hodonice na kulturně společenskou a sportovní činnost z rozpočtu obce Hodonice – Nejsme sami z.s.
Nejsme sami z.s. je nově vzniklý spolek, jehož posláním je doprovázení pěstounských rodin z oblasti Znojemska, Mikulovska a Pohořelicka. Na zajištění sportovních a společenských akcí v roce 2019 žádají o poskytnutí dotace ve výši 6 000,- Kč

Pan Albert navrhuje neschvalovat žádost, kterou obdrželi zastupitelé pět minut před zahájením jednání ZO. Částka 6 000,- Kč není taková položka, která by ohrozila fungování zapsaného spolku. Dále se dotazuje pana Korgera, kdy byl spolek založen – odpověď: “V dubnu 2019”. Dále pokládá otázku, zda spolek žádá o příspěvek také další obce – odpověď: “Ano, spolek požádal o částku 5.000,- Kč obec Tasovice”. Pan Albert navrhuje neschvalovat v tuto chvíli žádnou částku a postupovat stejně, jako u jiných spolků v obci Hodonice, tzn. spolek v roce 2020 předloží ZO přehled pořádaných aktivit za uplynulý rok, stručný přehled financování a následně odůvodněnou žádost tak, aby zastupitelé měli dostatek podkladů pro rozhodnutí o případnou podporu tohoto spolku z obecního rozpočtu.

Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace pro spolek Nejsme sami z.s.ve výši 6 000,-Kč na zajištění sportovních a společenských akcí v roce 2019 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí a spolkem Nejsme sami z.s..
hlasování: pro 8 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 0
usnesení č. 19/9 bylo přijato v navrženém znění

Pan Korger poděkoval jménem spolku za poskytnutou finanční částku.

3. Různé
3.1 Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit.
Firma ON – OK Libina s.r.o. provádí každoročně kontrolu obce nahrazující interní audit. V letošním roce byla provedena kontrola 11.4.2019. Při této kontrole nebylo zjištěno žádné závažné pochybení jak v oblasti hospodaření obce, rozpočtových pravidlech tak i dodržování právních předpisů.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí Zápis o výsledku kontroly nahrazující interní audit předložený firmou ON-OK Libina s.r.o..

3.2 Informace ze schůzky o plánované opravě II. etapy místní komunikace „Do pískovny“.
K plánované opravě II.etapy místní komunikace do pískovny bylo uskutečněno jednání s dotčenými účastníky a s projektantem ve středu 24.4.2019. Na této schůzce byl projednán postup projekčních prací, které budou zahrnovat způsob opravy místní komunikace a odvodnění prostoru.

Ing. Sedlák zde zdůvodňuje požadavek na šíři vozovky 6 metrů v I. etapě v délce cca 300 m opravy komunikace do pískovny. Požaduje dále opatřit tento úsek vozovky obrubníky pro odvod děšťové vody, a vynechat strouhu. Případné chybějící pozemky do šíře 6-ti metrů vozovky v úseku 130 metrů (parcela p.č. 830/1, k.ú. Hodonice) přislibují manželé Sedlákovi věnovat obci zdarma.
Pan Letocha Tomáš souhlasí se šířkou 6 metrů jako investici obce do budoucna.
Bc. Matoušek poukazuje, že šíře 6 metrů v uvedeném úseku přispěje k vyšší bezpečnosti provozu vozidel, cyklistů i chodců

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci z jednání o opravě II. etapy místní komunikace do pískovny a pověřuje starostu k jednání s projektantem díla a dotčenými orgány, o možnosti rozšíření komunikace na šířku 6 m.

3.3 Sdělení o neschválení dotace z rozpočtu JMK.
V únoru 2019 byla na JMK podána žádost o dotaci na pořízení sekacího traktoru. V květnu 2019 bylo na obec Hodonice doručeno sdělení o nechválení dotace.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o neschválení dotace z JMK na pořízení sekacího traktoru.

3.4 Informace o prověření netěsnosti hráze rybníku „Pančák“ v Hodonicích.
Firma Agromeli provedla výkop podél gabionové hráze, kdy ve vzdálenosti 33 m od požeráku zjistila vývěr vody v tekoucích píscích.
Starosta jednal s projektantem panem Paroulkem, bude dohodnut termín s dodavatelem stavby na projednání způsobu opravy zjištěné netěsnosti. O termínu budou členové ZO informováni.
Ing. Bořilová připomíná, že na základě zápisu ve Stavebním deníku stavby garantuje projektant díla těsnění jílového podloží.
Pan Letocha Tomáš požaduje, aby obec nehradila žádné další náklady, spojené s opravou netěsnícího podloží rybníka.
ZO bere na vědomí zprávu starosty

3.5 Informace o jednání o povolení dobývání nevyhrazeného ložiska písku a štěrkopísku.
Dne 23. 4. 2019 proběhlo na OÚ v Hodonicích jednání o povolení dobývání nevyhrazeného ložiska písku a štěrkopísku v lokalitě Hodonice II, o které požádal CEMEX Sand, k.s.. Po projednání všech vyjádření účastníků řízení a dotčených orgánů, bylo Obvodním báňským úřadem rozhodnuto o povolení dobývání ložiska nevyhrazeného nerostu písku a štěrkopísku.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o jednání o povolení dobývání nevyhrazeného ložiska písku a štěrkopísku v lokalitě Hodonice II, o které požádal CEMEX Sand, k.s..

3.6 Prověření stavu stromu na pozemku KN 212/6 v k.ú. Hodonice.
SPÚ, který je příslušný hospodařit na pozemku KN 212/6, provedl prověření stavu stromu rostoucího na uvedeném pozemku a konstatoval, že strom nevykazuje žádná vnější zjevná poškození a neohrožuje zdraví nebo bezpečnost osob pohybující se v sousedství tohoto pozemku.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o prověření stavu stromu na pozemku KN 212/6 Státní pozemkovým úřadem.

3.7 Informace o stanovení objízdné trasy přes obec Hodonice.
Z důvodu opravy vozovky silnice I/53 v úseku k.ú. Mackovice – Oleksovice bude od 23.5.2019 do 17.7.2019 přes obec Hodonice vedena jednosměrná objízdná trasa pro vozidla nad 3,5 t ve směru od Znojma do Pohořelic.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí stanovení jednosměrné objízdné trasy pro vozidla nad 3,5 t ve směru od Znojma do Pohořelic přes obec Hodonice z důvodu opravy vozovky silnice I/53 v úseku k.ú. Mackovice – Oleksovice v době od 23. 5. 2019 do 17. 7. 2019.

Bc. Matoušek požaduje umístit informaci o objízdné trase také na hlavní stránku webu obce do “Informací”.

3.8 Informace komise životního prostředí.
Schůzka komise životního prostředí proběhla 9. 5. 2019, na které se projednávala zimní údržba, proschlý topol na parcele 4260, výsadba stromů – výměna za proschlé stromy v biokoridoru. Od 1. 6. 2019 nastupuje do pracovního poměru pan M. Klimuš, toto místo bude dotované z ÚP. Od 1. 5. 2019 byl přijat do pracovního poměru na údržbu zeleně pan Sirkovský.
ZO bere na vědomí informace komise ŽP

3.9 Informace majetkové komise.
Schůzka majetkové komise proběhla 16. 5. 2019, na které se projednávalo:
– přidělení bytu v KD viz bod 2.1,
– pronájem pozemku PČ 394/6 na ul. Nad Hřbitovem,
návrh: zveřejnit záměr pronájmu pozemku, pozemek pronajmout za cenu 1,50 Kč/m2/rok,
– rozšíření parkovacích ploch na Sídlišti, návrh: zpracovat projektovou dokumentaci
– příprava prodeje části pozemku PČ 182/1, a pozemku PČ 158/3, na ulici U Pošty
– příprava prodeje pozemku PČ 399/2 na ulici Polní, návrh: zveřejnit záměr prodeje pozemku

Pan Letocha Tomáš se dotazoval na opravu oken v bytech Na Vinici, zda dle zápisu z 8. ZO byl přítomen zástupce obce, kdo podepsal předávací protokol provedených prací, na základě kterých obec práce zaplatila. Starosta odpovídá, že přítomen za obec nebyl nikdo. Zde pan Letocha Tomáš navrhuje, aby do budoucna všechny objednané práce obcí Hodonice přebíral někdo pověřený z obce a teprve poté byly práce zaplaceny. Dále pan Letocha Tomáš požadoval zahrnout do projektu nového parkoviště pod “zeleným” panelákem i pozemek pro parkoviště vedle paneláku “naproti škole” Dále požadoval odpověď, zda se již začaly řešit ze strany obce pozemky, které jsou dosud ve vlastnictví státu a nacházejí se uvnitř obce. Starosta odpověděl, že stále probíhá výběr vhodných pozemků o které bude stát osloven.

Pan Albert reklamoval nezařazení požadovaného bodu na Majetkové komisi o provedení opravy plynového kotle v bytě pana Bednáře. Dále požadoval informaci, zda se řeší revize plynových kotlů v jednotlivých bytech a zda má obec, jako vlastník přehled, které revize jsou prováděny nájemníky a které revize musí dělat obec.

Bc. Matoušek informuje, že revize plynových kotlů v jednotlivých nájemních bytech zajišťují na své náklady nájemníci, avšak obec je povinna kontrolovat, že se revize provádějí. Toto se pravděpodobně ze strany obce neděje!

Ing. Bořilová zde informuje, že byla provedena revize dětských hřišť. Čeká se na zaslání revizních zpráv, zejména lanovky na ul. Panská.

ZO bere na vědomí informace komise majetkové komise

3.10 Informace legislativní komise.
Bc. Matoušek informoval o zpracovávání nového Řádu veřejného pohřebiště Hodonice.
ZO bere na vědomí informace legislativní komise.

3.11 Informace kulturně – sportovní komise.
Dne 10. 5. 2019 proběhlo na OÚ Hodonice hodnocení nabídek na dodavatele stavby sportovní haly v Hodonicích. Byly předloženy nabídky od 2 uchazečů:

Název uchazeče, Cena včetně DPH, Garantovaná délka záruky stavebních prací, Pořadí
ATLANTA a.s, 35 930 968 včetně DPH (90 bodů), 7 let (10 bodů), 1 (100 bodů)
VHS plus, spol. s r.o., 36 291 488 včetně DPH (89,1 bodů), 6 let (8,6 bodů), 2 (97,7 bodů)

Na základě uvedeného hodnocení je pořadí nabídek následující:
Název uchazeče, Body celkem, Pořadí
ATLANTA a.s., 100, 1
VHS plus, spol. s r.o., 97,7, 2

Ing. Bořilová vznesla dotaz na obsazení místa technického dozoru? Starosta odpovídá, že byly osloveny 3 kanceláře ( Architektonická a stavební projekce Ing. Peloušek za cenu 195 000,- Kč + DPH, A Projekt Ing. arch Poláček za cenu 300 000,- Kč + DPH a kancelář Ing. Křemečka, který se však z časové a pracovní vytíženosti omluvil. )

Paní Mitregová informovala, že proběhly dvě kulturní akce – divadelní vystoupení a oslava Svátku matek.

Ing. Bořilová vznesla dotaz, kdy bude předložena ke schválení smlouva mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice pro provoz Sportovní haly – termín je do června 2019. Starosta odpovídá, že na smlouvě se pracuje.

Starosta informoval, že 7. 6. 2019 se na hřišti v Tasovicích uskuteční slavnostní uvedení fotbalového hřiště s umělým povrchem do provozu. Současní i minulí členové zastupitelstva obce Hodonice budou pozváni předsedou TJ Sokol Tasovice. Součástí slavnostního otevření hřiště bude i pořádání turnaje sponzorů TJ Sokol Tasovice.

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace kulturně – sportovní komise.

3.12 Podklady pro schválení účetní závěrky obce Hodonice a MŠ Hodonice.
Do konce června 2019 musí být schválen závěrečný účet obce Hodonice a účetní závěrka obce Hodonice a MŠ Hodonice za rok 2018. Proto byly členům zastupitelstva poskytnuty podklady k účetní závěrce obce a MŠ Hodonice k prostudování.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí poskytnutí podkladů k účetní závěrce obce Hodonice a MŠ Hodonice.

Ředitelka MŠ paní Lattnerová informovala o uzavření MŠ od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019. Dne 4. 5. 2019 proběhl zápis dětí do MŠ Hodonice, zapsáno bylo 25 nových dětí, MŠ má k dispozici ještě 32 volných míst.

Ing. Bořilová oznámila, že uzávěrka dalšího čísla Vlaštovky bude 10. 6. 2019 a žádá všechny zainteresované o zaslání příspěvků tak, aby bylo možno provést korekci a zadat do tisku v požadovaném termínu.