Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1.16 MB
Datum vystavení: 4.2.2020
Datum sejmutí: 29.2.2020

Zápis ze 17. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 29. 1. 2020

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 20,50 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan,
hosté: dle prezenční listiny 2 podepsaní hosté
Omluven: Bc. Letocha Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 8 členů zastupitelstva obce.
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Ing. Bořilová Jitka, Hřebabecký Roman,
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 16. 12. 2019

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 8 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 43/2019 za měsíc prosinec 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 44/2019 za měsíc prosinec 2019
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 1/2020 za měsíc leden 2020
 • 1.4 Rozpočtové opatření č. 2/2020 za měsíc leden 2020
 • 1.5 Návrh na pořízení nové výpočetní techniky
 • 1.6 Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC
 • 1.7 Zařazení schodiště a chodníku na pozemku p.č. 631/2 v k.ú. Hodonice do majetku obce Hodonice
 • 1.8 Smlouva mezi Obcí Hodonice a firmou Ekolom s.r.o, Hodonice na poskytnutí finančních prostředků na rozšíření komunikace do pískovny
 • 1.9 Smlouva o dílo na „Vypracování územní studie Hodonice – bývalá masna a obecní hospoda“
 • 1.10 Výběrové řízení na funkci matrikář – matrikářka
 • 1.11 Projekt zateplení bytových domů Na Vinici, Hodonice

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o směnu pozemků p.č. 2657 a p.č. 3979 v k.ú. Hodonice, žádost podal František Henych, Hodonice
 • 2.2 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 333/6 v k.ú. Hodonice, žádost podal Jaroslav Otevřel, Hodonice
 • 2.3 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 132/1 v k.ú. Hodonice, žádost podala Anna Buriánková, Hodonice
 • 2.4 Žádost TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na činnost TJ v roce 2020
 • 2.5 Žádost TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na úhradu nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice v roce 2020
 • 2.6 Žádost TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na administrativní úkony spojené s dostavbou sportovní haly v Hodonicích a na platby spojené s provozem sportovní haly
 • 2.7 Žádost spolku Hodoňáci o poskytnutí individuální dotace na pořádání kulturních akcí pro děti v roce 2020
 • 2.8 Žádost Klubu seniorů Podyjí Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na činnost spolku v roce 2020
 • 2.9 Žádost spolku Nejsme sami, z.s. o poskytnutí individuální dotace na pořádání volnočasových aktivit pro pěstounské rodiny v roce 2020
 • 2.10 Žádost SH ČMS SDH Hodonice o poskytnutí individuální dotace na činnost SDH v roce 2020
 • 2.11 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal Milan Blanarovič, Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Informace o dostavbě místní komunikace „Ke hřišti“ a „Do pískovny“
 • 3.2 Informace komise životního prostředí
 • 3.3 Informace majetkové komise
 • 3.4 Informace legislativní komise
 • 3.5 Informace kulturně – sportovní komise
 • 3.6 Informace o vzdělávacím programu Zastupitel v kurzu

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: Ing. Bořilovou Jitku, Hřebabeckého Romana
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/17 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/17 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl změnit pořadí projednávaných bodů: nejdříve projednat bod 2.9 a potom pokračovat v jednání dle navrženého programu.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/17 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu včetně změny pořadí projednávaných bodů:
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/17 bylo přijato v navrženém znění

dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

PROGRAM:

2.9 Žádost spolku Nejsme sami, z.s. o poskytnutí individuální dotace na pořádání volnočasových aktivit pro pěstounské rodiny v roce 2020.
Účelem žádosti o dotaci je získání finančních prostředků na pokrytí nákladů spojených s organizováním volnočasových aktivit pro pěstounské rodiny. Požadovaná výše dotace je 10 000,-Kč. Žadatel pan Korger podrobněji vysvětlil žádost. Uvedl, že o dotaci požádal také obec Tasovice, Krhovice a město Znojmo. V rozpravě paní Mitregová navrhla schválit žádost tak, jak byla předložena. Pan Albert navrhl jinou výši dotace a jiný způsob poskytnutí dotace.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace pro spolek Nejsme sami, z.s. na rok 2020 ve výši 10 000,- Kč na pořádání volnočasových aktivit pro pěstounské rodiny a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hodonice a spolkem Nejsme sami, z.s. na poskytnutí této dotace.

Pan Josef Albert podává protinávrh: Zastupitelstvo obce Hodonice schvaluje poskytnutí dotace neziskové organizaci “Nejsme sami, z.s.” na rok 2020 ve výši 3.000,- Kč. Zastupitelstvo obce Hodonice dále doporučuje
neziskové organizaci “Nejsme sami z.s.” podat žádost o zvýšení dotace z důvodu navýšení pronájmu TZ Bojanovice – Pila pro pěstounské rodiny z obce Hodonice a to po prázdninovém pobytu v roce 2020 s vyčíslením zvýšených nákladů pro děti těchto rodin.
Hlasování o protinávrhu: pro 4 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, proti 3 Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, zdržel se 1 Hřebabecký Roman,
usnesení č. 5/17 nebylo přijato v navrženém znění

hlasování o návrhu: pro 6 Ing. Bořilová Jitka, , Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 2 Albert Josef, Fiala Vlastimil zdržel se 0
usnesení č. 6/17 bylo přijato v navrženém znění

1. Hospodaření
1.1 Rozpočtové opatření č. 43/2019 za měsíc prosinec 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 43/2019 za měsíc prosinec 2019 ve výši příjmů 31 500,- Kč, výdajů 6 600,- Kč a financování ve výši – 24 900,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 63 002 400,- Kč, výše výdajů 88 000 200,- Kč a výše financování 24 966 300,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 44/2019 za měsíc prosinec 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 44/2019 za měsíc prosinec 2019 ve výši příjmů 485 700,- Kč, výdajů 137 400,- Kč a financování ve výši – 348 300,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 63 519 600,- Kč, výše výdajů 88 137 600,- Kč a výše financování 24 618 000,- Kč.

1.3 Rozpočtové opatření č. 1/2020 za měsíc leden 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020 za měsíc leden 2020 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 21 400,- Kč a financování ve výši 21 400,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 338 800,- Kč, výše výdajů 53 760 100,- Kč a výše financování 22 421 300,- Kč.

1.4 Rozpočtové opatření č. 2/2020 za měsíc leden 2020
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2020 za měsíc leden 2020 ve výši příjmů 15 000,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 15 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 31 353 800,- Kč, výše výdajů 53 760 100,- Kč a výše financování 22 406 300,- Kč.

1.5 Návrh na pořízení nové výpočetní techniky
Vzhledem ke končícímu operačnímu systému Windows 7, je nutné zprovoznit nový operační systém Windows 10. Protože však stávající PC jsou již kapacitně nedostačující, byly osloveny 3 firmy, aby předložily nabídku na výměnu stávajících 8 počítačů a jednoho notebooku, včetně programového vybavení. Nabídka od firmy:
– Comit services s.r.o. Znojmo za 158 412,- Kč bez DPH,
– IT Consulting CZ s.r.o. za 161 935,- Kč bez DPH,
– ZENES, Znojmo za 164 894,- Kč bez DPH.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení nové výpočetní techniky na OÚ Hodonice v počtu 8 PC a jednoho notebooku, včetně programového vybavení od firmy Comit services s.r.o., Znojmo za cenu 158 412,- Kč bez DPH.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/17 bylo přijato v navrženém znění
Pan Albert žádá, aby příště byly předkládány ke schválení ceny v plné výši – tj. včetně DPH.

1.6 Novela nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC
S účinností od 1. ledna 2020, v níž stanovila maximální možnou výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon jednotlivých funkcí. Vzhledem k tomu, že členové zastupitelstva věnují stále více času projednávaným záležitostem v zastupitelstvu obce, starosta navrhuje navýšení odměn neuvolněným členům ZO ve výši: u člena ZO, zastávajícího funkci předsedy výboru nebo komise, navrhuje odměnu 3600,- Kč/ měsíc. U člena ZO, který je zároveň člen výboru nebo komise navrhuje odměnu 3000,- Kč/měsíc. Jedná se o 20% navýšení ze stávající odměny. Proto navrhuje navýšení odměny i pro neuvolněného místostarostu o 20%. To znamená odměnu ve výši 16 800,- Kč/ měsíc.
Návrh usnesení: ZO schvaluje měsíční výši odměny za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce Hodonice následovně:
Člen ZO, který je předsedou výboru nebo komise – odměna ve výši 3600,- Kč,
člen ZO, který je zároveň členem výboru nebo komise – odměna ve výši 3000,- Kč,
neuvolněný místostarosta – odměna ve výši 16 800,- Kč a to s účinností od 1.2.2020.

hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/17 bylo přijato v navrženém znění

1.7 Zařazení schodiště a chodníku na pozemku p.č. 631/2 v k.ú. Hodonice do majetku obce Hodonice
Realizaci výše uvedeného projektu provedla na základě poptávkového řízení firma David Bohdálek, Načeratice. Celkové náklady činily 299 202,69 Kč.
-GAK – geodetické práce Popelka Zdeněk Znojmo – zaměření terénu
d.č. 200490 ze dne 15.11.2019 – zapl. d.č. 260/4, 502371 – ze dne 22.11.2019 Kč 3.630,-
-Karel Vobůrka s.r.o. Brno – žulové kostky
d.č. 200494 ze dne 22.11.2019, zapl. d.č. 268/8, 502405 dne 2.12.2019 16.638,-
-ing. arch J. Poláček, Znojmo – projektová dokumentace
d.č. 200510 ze dne 3.12.2019, zapl. d.č. 279/15, 502511 dne 16.12.2019 14.200,-
-David Bohdálek, Načeratice – stavební práce
d.č. 200554 ze dne 20.12.2019, zapl. d.č. 283/9, 502590 dne 20.12.2019 218.789,-

přenesená daňová povinnost 45.945,69

Celkem Kč 299.202,69

Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zařazení schodiště a chodníku na pozemku p.č. 631/2 v k.ú. Hodonice do majetku obce ve výši 299 202,69 Kč ke dni 20.12.2019 s dobou odepisování 30 let.

1.8 Smlouva mezi Obcí Hodonice a firmou Ekolom s.r.o, Hodonice na poskytnutí finančních prostředků na rozšíření komunikace do pískovny
Vzhledem k tomu, že realizace projektu oprava a rozšíření komunikace do pískovny byla řádně dokončena, rozhodla se firma Ekolom s.r.o., poskytnout obci Hodonice finanční příspěvek ve výši 500 000,- Kč. V prosinci 2019 byly, na základě smlouvy, finanční prostředky převedeny na účet obce Hodonice. Dne 23.1.2020 byla provedena závěrečná kolaudační prohlídka. Při závěrečné prohlídce nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky ke kolaudaci.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí poskytnutí finančních prostředků ve výši 500 000,- Kč od firmy Ekolom s.r.o., Hodonice na pokrytí nákladů na rozšíření komunikace do pískovny.
Pan Fiala vznesl dotaz na označení mostku technickými prostředky. Tato záležitost bude posouzena.

1.9 Smlouva o dílo na „Vypracování územní studie Hodonice – bývalá masna a obecní hospoda“
Na realizaci této studie byla oslovena firma Urbanistické středisko, Brno, která předložila nabídku na zpracování studie. Vypracování studie je navrženo do dvou etap. 1. Etapa řeší analýzu území a zpracování variantního řešení návrhu územní studie za účelem konzultací. Cena za 1.etapu je navržena 18 150,- Kč. 2. Etapa řeší zpracování úpravy územní studie dle výsledků konzultací a výběru nejvhodnější varianty. Cena za 2.etapu je navržena 36 300,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje realizaci pouze 1. etapy „Vypracování územní studie Hodonice – bývalá masna a obecní hospoda“, která řeší analýzu území a zpracování variantního řešení návrhu územní studie za účelem konzultací za cenu 18 150,- Kč včetně DPH.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 9/17 bylo přijato v navrženém znění

1.10 Výběrové řízení na funkci matrikář – matrikářka
Vzhledem k tomu, že paní Bc. Michaela Polášková požádala o ukončení pracovního poměru, obec Hodonice zveřejnila výzvu k přihlášení zájemců do výběrového řízení na uzavření tohoto pracovního poměru. Do výběrového řízení se přihlásily 4 uchazečky. Ivana Kodytková, Jana Žáková, Ludmila Votavová, Bc. Eva Sládková. Výběrová komise posoudila všechny nabídky a rozhodla o uzavření pracovního poměru s paní Ivanou Kodytkovou, Hodonice.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí realizaci výběrové řízení na uzavření pracovního poměru matrikář – matrikářka na OÚ Hodonice a výběr uchazečky paní Ivany Kodytkové na uzavření tohoto pracovního poměru s nástupem do zaměstnání ode dne 3. 2. 2020 .

Dále starosta podal informaci o přijetí slečny Kristýny Křížové do pracovního poměru na DPS Hodonice, na ½ úvazek jako zástup, po dobu nemoci pečovatelky paní Rožnovské.

1.11 Projekt zateplení bytových domů Na Vinici, Hodonice
Obec Hodonice zpracovává projektovou dokumentaci na zateplení BD, Na Vinici v Hodonicích. V této souvislosti provedla průzkum mezi nájemníky k uvažované realizaci zateplení BD s využitím dotace. Z vyjádření nájemníků, kteří se zúčastnili průzkumu k uvažovanému zateplení BD, je patrné, že průzkumu se zúčastnilo 40 nájemníků z 53 možných, což je 75,5%. Se zateplením vyjádřilo souhlas 22 nájemníků, což je 55% a 18 nájemníků vyjádřilo nesouhlas se zateplením, což je 45%. Vzhledem k tomu, že nevyjádřili všichni možní nájemníci svůj souhlas s návrhem obce z listopadu 2019 pro zateplení BD s využitím dotace a pětileté udržitelnosti projektu a nájemníci se jednomyslně nerozhodli pro zateplení, není možné v tomto okamžiku požádat a následně čerpat dotaci na zateplení a dodržet tak podmínku pětileté udržitelnosti projektu.
Protože náklady na zateplení se v přepočtu na jednotlivé byty pohybují přibližně v částkách od 450 tis. Kč do 630 tis. Kč, je nereálné zateplení BD provádět bez dotace. Proto navrhuje majetková komise zateplení bytových domů Na Vinici nerealizovat.
Návrh usnesení: Na základě negativního výsledku průzkumu mezi nájemníky obecních bytových domů, ve kterém vyjádřili svůj nesouhlas s pětiletou podmínkou udržitelnosti, která je podmínkou k získání dotace, ZO neschvaluje realizaci zateplení obecních bytových domů bez dotace. ZO souhlasí s realizací nezbytných oprav obecních bytových domů vyplývajících z projektové dokumentace. ZO schvaluje přípravu převodu bytových jednotek do vlastnictví nájemníků dle smluv o smlouvě budoucí a v případě zájmu nájemníků přistoupí obec Hodonice k převodu bytových jednotek i před uplynutím lhůty smlouvy o smlouvě budoucí.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 10/17 bylo přijato v navrženém znění

V 19,45 HODIN BYLA VYHLÁŠENA DESETIMINUTOVÁ PŘESTÁVKA

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů
2.1 Žádost o směnu pozemků p.č. 2657 a p.č. 3979 v k.ú. Hodonice, žádost podal František Henych, Hodonice
Pan Henych navrhuje směnit část svého pozemku p.č. 2657 u hasičského hřiště a pozemek obce p.č. 3979 o výměře 425 m2 na Zelnicích.
Majetková komise nedoporučuje provést směnu pozemků z důvodu nevyvážené kvality a bonity pozemků.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost pana Františka Henycha, Hodonice na směnu části pozemku p.č. 2657 ve vlastnictví p. Henycha a pozemku p.č. 3979 ve vlastnictví obce Hodonice z důvodu nevyvážené kvality a bonity pozemků.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11/17 bylo přijato v navrženém znění

2.2 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 333/6 v k.ú. Hodonice, žádost podal Jaroslav Otevřel, Hodonice
Jedná se o pozemek na ulici Panská, před domem č.p. 32. Pan Otevřel žádá o odkoupení pozemku z důvodu přístupu do domu. Majetková komise navrhuje neprodávat pozemek 333/6 z důvodu přítomnosti inženýrských sítí na pozemku. Z daného pozemku má žadatel přístup do domu. Žadatel si může podat žádost o povolení zpevnění příjezdové cesty do domu na obecním pozemku.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje žádost pana Jaroslava Otevřela na odkoupení pozemku p.č. 333/6 v k.ú. Hodonice.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 12/17 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 132/1 v k.ú. Hodonice, žádost podala Anna Buriánková, Hodonice
Paní Buriánková požaduje odkoupení části pozemku z důvodu umístění garáže na tomto pozemku. Majetková komise navrhuje připravit záměr odprodeje části obecního pozemku p.č. 132/1. Kupující si nechá zpracovat geometrický plán na vlastní náklady.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zveřejnění záměru odprodeje části pozemku p.č. 132/1 v k.ú. Hodonice na základě geometrického plánu, který vyhotoví žadatel.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 13/17 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na činnost TJ v roce 2020
Účelem dotace je úhrada nákladů na činnost TJ v roce 2020 jak je uvedeno v žádosti ze dne 8.1.2020. Požadovaná výše dotace je 230 000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice pro TJ Hodonice, z.s. na činnost v roce 2020 ve výši 230 000,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice, z.s. na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 14/17 bylo přijato v navrženém znění

2.5 Žádost TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na úhradu nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice v roce 2020
Účelem dotace je zabezpečení úhrady nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice v roce 2020. Požadovaná výše dotace je 186 157,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na úhradu nájmu a služeb spojených s pronájmem nebytových prostor v KD Hodonice v roce 2020 pro TJ Hodonice, z.s. ve výši 186 157,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 15/17 bylo přijato v navrženém znění

2.6 Žádost TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na administrativní úkony spojené s dostavbou sportovní haly v Hodonicích a na platby spojené s provozem sportovní haly
Žádost se odkazuje na tyto předpokládané náklady:
Kdo, co částka doba čerpání celkem
Plyn záloha 9 000,00 Kč 6 54 000,00 Kč
Elektrika záloha 5 000,00 Kč 6 30 000,00 Kč odhad
Voda záloha 200,00 Kč 6 1 200,00 Kč
Stavební dozor 14 520,00 Kč 6 87 120,00 Kč
BoZP dozor 6 400,00 Kč 6 38 400,00 Kč
Autor + statik 8 000,00 Kč 6 48 000,00 Kč odhad
Cyrrus 42 350,00 Kč 1 42 350,00 Kč
reserva 19 000,00 Kč 1 19 000,00 Kč
– Kč
320 070,00 Kč

Pan Josef Albert podává návrh usnesení: ponížit požadovanou částku o 57 300,- Kč což jsou splátky za měsíc květen a červen 2020, na výši dotace 262 700,- Kč.

Pan Jan Procházka podává protinávrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice pro TJ Hodonice, z.s. na úhradu administrativních úkonů spojených s dostavbou sportovní haly v Hodonicích a na platby spojené s provozem sportovní haly v roce 2020 ve výši 320 000,- Kč a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Hodonice na poskytnutí této dotace.
Hlasování o protinávrhu: pro 6 Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 1 Ing. Bořilová Jitka,
usnesení č. 16/17 bylo přijato v navrženém znění

2.7 Žádost spolku Hodoňáci o poskytnutí individuální dotace na pořádání kulturních akcí pro děti v roce 2020
Spolek Hodoňáci pořádá každoročně několik významných tradičních akcí pro děti. Požadovaná výše dotace je 65 000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace pro spolek Hodoňáci na rok 2020 ve výši 65 000,- Kč na pořádání kulturních akcí pro děti a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hodonice a spolkem Hodoňáci na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 17/17 bylo přijato v navrženém znění

2.8 Žádost Klubu seniorů Podyjí Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace na činnost spolku v roce 2020
Klub seniorů Podyjí Hodonice požádal o dotaci na činnost v roce 2020 ve výši 40 000,- Kč. Činnost klubu je tradičně celoročně pestrá a atraktivní.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 40 000,- Kč pro „Klub seniorů Podyjí Hodonice, z.s.“ na pokrytí výdajů na činnost v roce 2020 a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hodonice a Klubem seniorů Podyjí Hodonice, z.s. na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 18/17 bylo přijato v navrženém znění

2.10 Žádost SH ČMS SDH Hodonice o poskytnutí individuální dotace na činnost SDH v roce 2020
Účelem žádosti o dotaci je finanční podpora sportovní, kulturní a zájmové činnosti SDH Hodonice. Mírné navýšení dotace, oproti předchozím letům, je z důvodu vyšších nákladů na údržbu a správu hasičského sportovního areálu. Požadovaná výše dotace je 160 000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 160 000,- Kč pro SH ČMS SDH Hodonice a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a SDH Hodonice na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 19/17 bylo přijato v navrženém znění

2.11 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podal Milan Blanarovič, Hodonice 
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro pana Milana Blanaroviče, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulou Annou Blanarovičovou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Milanem Blanarovičem na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 8 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 20/17 bylo přijato v navrženém znění

3. Různé
3.1 Informace o dostavbě místní komunikace „Ke hřišti“ a „Do pískovny“
Dne 23.1.2020 byla provedena závěrečná kolaudační prohlídka obou staveb Mě Ú Znojmo, odborem dopravy. Při závěrečné prohlídce nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky ke kolaudaci a kolaudační rozhodnutí by mělo být vydáno do 15 dnů.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o průběhu závěrečné kolaudační prohlídky opravy komunikace do pískovny a výstavby komunikace „Ke hřišti“.

3.2 Informace komise životního prostředí
Dne 24.1.2020 zasedala komise pro životní prostředí a projednávala evidenci odpadů na sběrném dvoře, rozšíření kompostárny, možnost přijetí sezónních pracovníků, poskytování OOPP zaměstnancům, stav Panského rybníku a rybníku u hřbitova, provedené výsadby, situaci parkování v obci a stav budovy stavebnin na ulici Nádražní.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace komise životního prostředí.

3.3 Informace majetkové komise
Majetková komise zasedala 21.1.2020 a projednávala záležitosti uvedené v bodech dnešního zasedání ZO pod číslem 1.11, 2.1, 2.2 a 2.3. Dále majetková komise navrhuje projednání podmínek budoucího možného převodu „Svatoklementské stezky“ na Kolej Redemptoristů Tasovice z důvodu pominutí dotačního titulu na pořízení této stezky.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o zasedání majetkové komise.

3.4 Informace legislativní komise
Legislativní komise nezasedala.

3.5 Informace kulturně – sportovní komise
kulturně – sportovní komise připravuje na 7. 3. 2020 společnou akci s obcemi Tasovice a Krhovice MDŽ, na které mimo jiné vystoupí i manželé Baťkovi. V pondělí 16. 3. 2020 divadelní představení Divadla Háta „ Velké lásky v malém hotelu“.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci kulturně – sportovní komise.

3.6 Informace o vzdělávacím programu Zastupitel v kurzu
Kurz je určen všem voleným členům zastupitelstev. V kurzu bude probírána problematika nakládání s majetkem obce, veřejných zakázek a strategického řízení a plánování.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o vzdělávacím programu Zastupitel v kurzu.