Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1,011 kB
Datum vystavení: 6.3.2012
Datum sejmutí: 7.4.2012

Zápis ze 17. zasedání ZO Hodonice
dne 28. února 2012

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 17,00 hodin
čas ukončení: 20,11 hodin

přítomní zastupitelé obce: (9) Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše,Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie
nepřítomen: Procházka Jan, Viktorín Miroslav

zasedání zastupitelstva Obce Hodonice je usnášení schopné, přítomno je 9 zastupitelů
zasedání zastupitelstva obce řídí:
Petr Korger, starosta
ověřovatelé zápisu: František Houšť, Stanislav Medek
zapisovatel: Jiří Maršoun
hosté: dle prezenční listiny 8 podepsaných hostů
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 1.2.2012

 • starosta pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 9 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné.
 • starosta upozornil, že z dnešního zasedání je pořizován zvukový záznam.
 • starosta konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice.
 • starosta dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

 

Program:

 1. Účetnictví:
  • 1.1 Návrh rozpočtu obce Hodonice pro rok 2012
 2. Kontrola úkolů ze 16. zasedání ZO Hodonice, konaného dne 1.2. 2012
  • 2.1 Žádost o odprodej pozemku nad sklepem p.č. 380/26
  • 2.2 Žádost o odprodej části pozemku GP 1910
  • 2.3 Žádost o pronájem nebytových prostor a instalaci klimatizace
  • 2.4 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 884/14 v k.ú. Hodonice
  • 2.5 Návrh na rozdělení financí z rozpočtu obce pro kulturu a sport
 3. Projednávání žádostí:
  • 3.1 Žádost o finanční příspěvek na Myslivecký ples
  • 3.2 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 876/1 v k.ú. Hodonice
  • 3.3 Žádost o poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč na mužstva dorostu v roce 2012– TJ Sokol Tasovice
  • 3.4 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
  • 3.5 Žádost o doplnění bodu 3.14 ze 16. zasedání ZO
 4. Žádost o byt:
  • Nováková Aurika, Hodonice; Pištorová Kamila, Hodonice
 5. Žádost o umístnění do DPS:
  • Střechová Marie, Vranov nad Dyjí
 6. Žádost o pracovní místo:
  • Sirkovský Milan, Hodonice; Valdová Renáta, Hodonice
 7. Informace:
  • 7.1 Smlouva mezi TJ Hodonice a obcí Hodonice o poskytnutí dotace
  • 7.2 Děkovný dopis paní Martě Lattnerové
  • 7.3 Žádost o parkovací místo a jeho úpravu na vlastní náklady – 2x
  • 7.4 Zpráva sociální komise pro obsazení bytů v DPS
  • 7.5 Žádost o příspěvek do tomboly SDH Tasovice
  • 7.6 Bilance odpadů v obci Hodonice v roce 2011

Starosta navrhl jako ověřovatele zápisu pana Františka Houště a pana Stanislava Medka
Hlasování:
pro 9 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 1/17 bylo přijato v navrženém znění

dále starosta jmenoval zapisovatele: Jiřího Maršouna
Hlasování:
pro 9 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 2/17 bylo přijato v navrženém znění

starosta navrhl program dnešního jednání doplnit o tyto body:

3.6 uspořádání vystoupení Michala Nesvadby a uspořádání oslavy MDŽ v KD Hodonice
Návrh usnesení: zařadit tento bod do dnešního jednání ZO
Hlasování:
pro 8 Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie,
zdržel se 1 Houšť Pavel,
usnesení č. 3/17 bylo přijato v navrženém znění

3.7 návrh rozpočtu ZŠ Tasovice na rok 2012 a propočet nákladů na oplocení školy
Návrh usnesení: zařadit tento bod do dnešního jednání ZO
Hlasování:
pro 9 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 4/17 bylo přijato v navrženém znění

7.7. nabídka zvýhodněných vstupenek do divadla
Návrh usnesení: zařadit tento bod do dnešního jednání ZO
Hlasování:
pro 9 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 5/17 bylo přijato v navrženém znění

pan František Houšť navrhuje zařadit do programu dnešního jednání bod 3.8 žádost o vyjádření se k písemným dotazům od starosty Obce Hodonice
Návrh usnesení: zařadit tento bod do dnešního jednání ZO
Hlasování:
pro 4 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Jandová Marie,
proti 2 Medek Stanislav, Seidl Vítězslav,
zdržel se 3 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš,
usnesení č. 6/17 nebylo přijato v navrženém znění

paní Miluše Mitregová navrhuje zařadit do programu dnešního jednání bod 3.8 Žádost o projednání a zveřejnění informace o tom, kam mají občané ukládat rostlinný odpad za zahrádek.
Návrh usnesení: zařadit tento bod do dnešního jednání ZO
Hlasování:
pro 9 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 7/17 bylo přijato v navrženém znění

Návrh usnesení: schválit program dnešního jednání ZO jednání včetně doplněných a schválených bodů.
Hlasování:
pro 6 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie,
zdržel se 3 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše,
usnesení č. 8/17 bylo přijato v navrženém znění dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

Program:

1. Účetnictví:
1.1 Návrh rozpočtu obce Hodonice pro rok 2012
Během diskuse zazněly připomínky a dotazy k Fondu rozvoje bydlení, k rozpočtu ZŠ Tasovice, k oplocení ZŠ Tasovice, příspěvkům organizací, k nákupu nového auta pro Sbor dobrovolných hasičů, k přístavbě hasičské zbrojnice, připomínky k obecnímu rozhlasu, k věcným darům. Návrh rozpočtu bude zveřejněn na úřední desce Obce Hodonice a na elektronické úřední desce po dobu 15 dnů, do doby schválení rozpočtu mohou zastupitelé a občané vznášet k tomuto návrhu rozpočtu své připomínky, návrhy a podněty pro doplnění.
ZO bere na vědomí

2. Kontrola úkolů ze 16. zasedání ZO Hodonice, konaného dne 1.2. 2012
2.1 Žádost o odprodej pozemku nad sklepem p.č. 380/26
Byl vyvěšen a zveřejněn záměr odprodeje tohoto pozemku. K tomuto záměru byla doručena jen jedna cenová nabídka v zalepené obálce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odprodej pozemku p.č. 380/26 o výměře 100 m2 v k.ú. Hodonice za navrženou cenu 44,- Kč/m2 manželům Sirkovským.
Hlasování:
pro 9 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 9/17 bylo přijato v navrženém znění

2.2 Žádost o odprodej části pozemku GP 1910
Tento pozemek nelze odprodat, jak upozornil pan Fr. Houšť na minulém zasedání ZO. Po bezúplatném převodu pozemku z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na Obec, není možné tento pozemek ani jeho části odprodávat po dobu deseti let od podpisu smlouvy.
ZO bere na vědomí.

2.3 Žádost o pronájem nebytových prostor ( technické značení 2.08 ) v KD Hodonice a instalaci klimatizace
Byl vyvěšen záměr a byla doručena jen jedna cenová nabídka v zalepené obálce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje pronájem nebytových prostor, dle vyvěšeného záměru ze dne 6.2. 2012 v KD Hodonice za 350,- Kč/m2/rok plus energie a DPH. Paní Trmalová souhlasí s instalací klimatizace na náklady nájemníka.
Protinávrh Fr. Houště: ZO schvaluje pronájem nebytových prostor, dle vyvěšeného záměru ze dne 6.2. 2012 v KD Hodonice za 350,- Kč/m2/rok plus energie a DPH. ZO souhlasí s provedením instalace klimatizace odbornou firmou, která bude zasahovat do konstrukce střechy a možná i fasády budovy KD a která převezme na sebe záruční garanci.
Hlasování o protinávrhu:
pro 3 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše,
zdržel se 6 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 10/17 nebylo přijato v navrženém znění
Hlasování o návrhu:
pro 9 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 11/17 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost o odkoupení pozemku p.č. 884/14 v k.ú. Hodonice
Byl vyvěšen a zveřejněn záměr odprodeje tohoto pozemku. K tomuto záměru byla doručena jen jedna cenová nabídka v zalepené obálce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odprodej pozemku p.č. 884/14 o výměře 157 m2 v k.ú. Hodonice za navrženou cenu 44.- Kč/m2 panu Miroslavu Burianovi.
Hlasování:
pro 9 Houšť Pavel, Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 12/17 bylo přijato v navrženém znění

2.5 Návrh na rozdělení financí z rozpočtu Obce pro kulturu a sport
K tomuto bodu byla 2x svolána pracovní schůzka, na tyto schůzky byli přizváni: za SDH Hodonice pan Karel Matoušek, za Klub přátel táborové základny Bojanovice pan Kružík, za OS Hodoňáci pan Petr Dvořák.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výši 65.000,- Kč + povinné výdaje (pohonné hmoty, pravidelné prohlídky auta, provozní kapaliny a refundace mezd) pro SDH Hodonice, 30.000,- Kč pro MS Jánský potok, 30.000,- Kč pro o.s. Hodoňáci (včetně již minule schválenému příspěvku), 30.000,- pro o.s. Za Hodonice krásnější a 50.000,- Kč pro Klub přátel TZ Bojanovice – pila. Je nutné do 31.3. 2013 doložit vyúčtování, na každém dokladu musí být uvedeno, že je to hrazeno z rozpočtu obce.

Houšť František, vznáší připomínku proč Klub přátel TZ Bojanovice – pila žádá o příspěvek jenom v Hodonicích a proč se neobrátí i na zastupitelstva v Tasovicích a Krhovicích. Houšť Pavel vznáší dotaz proč Obec Hodonice podporuje z obecního rozpočtu Klub přátel TZ Bojanovice – pila, tyto finance jdou do černé díry. Jan Rožnovský odpovídá, že toto všechno bylo probráno a vysvětleno na pracovní schůzce, na které Pavel Houšť nebyl, ale řádně se omluvil. Miluše Mitregová připomíná, organizace Pionýr skončila svou činnost v Bojanovicích a teď tábor v Bojanovicích mají soukromí vlastníci, ptá se jaké výhody v Bojanovicích budou mít občané Hodonic. Finance jdou do soukromých rukou a Klub přátel TZ Bojanovice – pila jsou výdělečná organizace. František Houšť dodává, že až Klub přátel TZ Bojanovice – pila udělá něco pro občany Hodonic, pak jim přispějme. Jan Rožnovský dodává, že tři roky chodí Klub přátel TZ Bojanovice – pila po soudech a snaží se tábor pro lidi udržet. Nyní budou splácet soudní výlohy 250 000,- Kč a tak jim chce Obec pomoci. Paní Mitregová připomíná, že ostatní složky jsou v Hodonicích vidět, když pořádají různé akce pro občany obce, ale za Klubem přátel TZ Bojanovice – pila zatím nic vidět není. Z pléna se o slovo přihlásil pan Josef Albert a ptá se co Obec získá za těch poskytnutých 50 000,- Kč a navrhuje částku srovnat na 30 000,- Kč jako ostatním. Dále se ptá Jana Rožnovského proč neodpověděl na dotaz Pavlovi Houšťovi na jeho dotaz co bylo projednáno na pracovní schůzce. Vždyť jako zastupitel má právo na odpověď.

Pan Pavel Houšť se po tomto nezodpovězeném dotazu rozloučil a odešel z jednání zastupitelstva. Bylo 18.18 hodin.

Jan Rožnovský říká Klub přátel TZ Bojanovice – pila měl svoji prezentaci na internetových stránkách občanského sdružení Za Hodonice krásnější.

Připomínka, že občané ani nevědí jaké jsou v Bojanovicích možnosti a když se prezentují na internetových stránkách občanského sdružení Za Hodonice krásnější, tak ať žádají o příspěvek tam. Paní Mitregová navrhuje ať Klub přátel TZ Bojanovice – pila dodá plán akcí a něco předvedou a potom žádají o příspěvek. Do takového nevyzkoušeného projektu nasypat obecní peníze je špatné. Pan Vítězslav Seidl dodává, že Klub přátel TZ Bojanovice – pila bude peníze potřebovat, že je špatné to, že o příspěvek nežádali také jinde, pan Kružík však slíbil, že když příspěvek získá, že založí mládežnický oddíl, proto navrhuje poskytnout částku 50 000,-Kč. Jan Rožnovský dodává OS Za Hodonice krásnější nechce pomoci finančně, ale i fyzicky, chatky v Bojanovicích je potřeba natírat a je v Bojanovicích potřeba lidských rukou. OS Za Hodonice krásnější přislíbilo Bojanovicím pomoc. Pojedou tam jedenkrát až třikrát do roka pomáhat. Pan František Houšť vyzývá zastupitelstvo, aby si nepletlo ekonomickou a fyzickou potřebnost, vždyť mluvíme a jednáme o financích občanů Hodonic, ať Klub přátel TZ Bojanovice – pila prezentuje co udělal pro občany a v červnu potom požádá. O slovo se přihlásil ing. Sedlák a shrnul historii tábora v Bojanovicích a naznal, že je minimální zájem o Bojanovice z řad občanů Hodonic.

Pan František Houšť navrhuje hlasovat o každé položce zvlášť.
Starosta podává protinávrh: hlasovat o všem najednou.
Paní Miluše Mitregová vznáší druhý protinávrh: hlasovat o všech složkách, kromě Klubu přátel TZ Bojanovice – pila
Hlasování o druhém protinávrhu:
pro 2 Houšť František, Mitregová Miluše,
proti 3 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš,
zdržel se 3 Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie.
usnesení č. 13/17 nebylo přijato v navrženém znění
Hlasování o protinávrhu starosty:
pro 6 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie
proti 2 Houšť František, Mitregová Miluše,
usnesení č. 14/17 bylo přijato v navrženém znění

3. Projednávání žádostí:
3.1 Žádost o finanční příspěvek na Myslivecký ples
MS Hubert Tasovice pořádali Myslivecký ples dne 13. 1. 2012 a nájem za užívání prostor KD Hodonice zaplatili podle starého sazebníku nájemného, na minulém jednání byl schválen sazebník nový a MS Hubetr Tasovice se cítí být poškozeno.
Pan František Houšť se ptá jestli si mohou požádat o přeplatek i předchozí nájemci KD Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje příspěvek ve výši 4.000,- Kč na Myslivecký ples pořádaný dne 13.1. 2012 MS Hubert Tasovice.
Hlasování:
pro 7 Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie
proti 1 Houšť František
usnesení č. 15/17 bylo přijato v navrženém znění

3.2 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 876/1 v k.ú. Hodonice
Starosta navrhuje nechat zpracovat geometrický plán, který by v dané lokalitě situoval tři až čtyři sklepy a vznikla by takzvaná sklepní ulička.
Pan František Houšť konstatuje, je škoda že k tomuto bodu není geometrický snímek a ptá se jestli je zohledněn platný územní plán a kam je tato lokalita ve stávajícím územním plánu vřazena.
ZO pověřuje starostu, aby zajistil tyto podklady a potom se může žádat o geometrický plán
ZO bere na vědomí.

3.3 Žádost o poskytnutí dotace ve výši 300.000,- Kč na mužstva dorostu v roce 2012 TJ Sokol Tasovice
Je nutné doložit nejprve vyúčtování poslední dotace ( 50 000,- Kč ) ze dne 1. 2. 2012.
Návrh usnesení: ZO neschvaluje dotaci ve výši 300.000,- Kč na rok 2012 pro TJ sokol Tasovice. Nechť si vedení sokolu Tasovice podá žádost po doložení vyúčtování posledního příspěvku.
Hlasování:
pro 6 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie
zdržel se 2 Houšť František, Mitregová Miluše
usnesení č. 16/17 bylo přijato v navrženém znění

3.4 Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
Návrh usnesení: ZO schvaluje předloženou smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
Hlasování:
pro 8 Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie
usnesení č. 17/17 bylo přijato v navrženém znění

3.5 Žádost o doplnění bodu 3.14 ze 16. zasedání ZO
Návrh usnesení: ZO schvaluje doplnění bodu 3.14 ze 16. zasedání ZO o datum od 1.2. 2012. Celé usnesení zní: “ ZO bere na vědomí odstoupení z funkce předsedy kontrolního výboru p. Marty Lattnerové a jmenuje do této funkce p. Miloše Neunteufela od 1.2. 2012. P. Lattnerová zůstává členkou kontrolního výboru.
Hlasování:
pro 8 Houšť František, Mitregová Miluše, Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie
usnesení č. 18/17 bylo přijato v navrženém znění

3.6 uspořádání vystoupení Michala Nesvadby a uspořádání oslavy MDŽ v KD Hodonice
Obec je nyní v rozpočtovém provizoriu a je potřeba tyto akce schválit zastupitelstvem. Na oslavě MDŽ vystoupí Znojemské grácie, z kulturním programem vystoupí pěvecký spolek s Božic a dále bude předveden bezplatné líčení žen. Organizátor této akce bude Obec Hodonice. Námitka, že by tyto akce měli pořádat spolky nebo sdružení v obci. Miluše Mitregová se ptá kolik tyto akce budou stát. jan Rožnovský odpovídá, že vystoupení Michala Nesvatby cca 40 000,-Kč a bude se vybírat vstupné a oslava MDŽ cca 10 000,-Kč
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uspořádáním vystoupení Michala Nesvadby a MDŽ v KD Hodonice.
Hlasování:
pro 6 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie
zdržel se 2 Houšť František, Mitregová Miluše,
usnesení č. 19/17 bylo přijato v navrženém znění

3.7 návrh rozpočtu ZŠ Tasovice na rok 2012 a propočet nákladů na oplocení školy
V diskusi Vítězslav Seidl namítá, že Smlouva na zřízení školského obvodu je pro Obec Hodonice značně nevýhodná a navrhuje tuto smlouvu přepracovat, pan Tomáš Letocha navrhuje zvážit možnost zřízení obecní policie pro Hodonice, Tasovice a Krhovice. Ing Sedlák namítá, že Obec má smlouvu s Policií ČR tak ji požádat o součinnost. Návrh rozpočtu ZŠ Tasovice bere ZO na vědomí
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi pozvat na pracovní schůzku zastupitelstva a starosty z obcí Tasovice, Krhovice a Dyje a ředitele školy a projednat s nimi tuto žádost.
Hlasování:
pro 6 Korger Petr, Rožnovský Jan, Neunteufel Miloš, Medek Stanislav, Seidl Vítězslav, Jandová Marie
zdržel se 2 Houšť František, Mitregová Miluše,
usnesení č. 20/17 bylo přijato v navrženém znění

3.8 Žádost o projednání a zveřejnění informace o tom, kam mají občané ukládat rostlinný odpad za zahrádek.
Odpovídá Vítězslav Seidl za Komisi pro životní prostředí, že se tímto problémem zabývají a že komise tuto věc bude dále projednávat 13. 3. 2012, kam zve pan Seidl i paní Mitregovou a po tomto datu předá návrh starostovi.
ZO bere na vědomí.

4. Žádost o byt:
Nováková Aurika, Hodonice; Pištorová Kamila, Hodonice
ZO bere na vědomí.

5. Žádost o umístnění do DPS:
Střechová Marie, Vranov nad Dyjí
ZO bere na vědomí.

6. Žádost o pracovní místo:
Sirkovský Milan, Hodonice; Valdová Renáta, Hodonice
ZO bere na vědomí.

7. Informace:
7.1 Smlouva mezi TJ Hodonice a obcí Hodonice o poskytnutí dotace
Smlouva je podepsána a finanční prostředky jsou převedeny na účet TJ Hodonice
ZO bere na vědomí.

7.2 Děkovný dopis paní Martě Lattnerové
Úkol splněn
ZO bere na vědomí.

7.3 Žádost o parkovací místo a jeho úpravu na vlastní náklady – 2x
ZO bere na vědomí.

7.4 Zpráva sociální komise pro obsazení bytů v DPS
je stanoveno předběžné pořadí žadatelů o přidělení bytu v DPS Hodonice
ZO bere na vědomí.

7.5 Žádost o příspěvek do tomboly SDH Tasovice
Poskytnut příspěvek 1 500,- Kč
ZO bere na vědomí.

7.6 Bilance odpadů v obci Hodonice v roce 2011
Zprávu přednesl za Komisi pro životní prostředí pan Vítězslav Seidl, pan František Houšť upozornil, že nárůst hmotnosti směsného odpadu a celá tato tabulka je alarmující a je potřeba se jí zabývat. Jan Rožnovský se ptá pana Houště co pro tuto věc bude dělat. Starosta připomíná, že návrh může podávat každý zastupitel. Z pléna připomněl pan Tomáš Letocha, že na vině je i špatná nebo nedostatečná informovanost občanů. Pro lepší informovanost našich spoluobčanů připravit do letáku Vlaštovka článek.
ZO bere na vědomí.

7.7. nabídka zvýhodněných vstupenek do divadla a kulturních památek
Pan Houšť navrhuje tuto nabídku zveřejnit na obecních stránkách, tímto by se Obec zabývat neměla. Starosta sdělil, že to je nabídka pro starosty a je omezená počtem.
ZO bere na vědomí.

Dotaz členky bytové komise paní Mitregové na neoprávněné užívání obecního bytu Běhavka – Blahoudková
Starosta informoval o tom , že jednal s panem Běhavkem, ten prý celou věc řešit nechce, počká až uplyne 20 let a byt mu bude převeden do osobního vlastnictví a potom Blahoudkovou vystěhuje. Starosta jednal s právní kanceláří a bod je v jednání, informace zazní příště.
ZO bere na vědomí.