Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
1.19 MB
Datum vystavení: 3.4.2019
Datum sejmutí: 27.4.2019

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 27. 3. 2019

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 22,35 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil
hosté: dle prezenční listiny 7 podepsaných hostů
Omluven: Letocha Tomáš,
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 10 členů zastupitelstva obce zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Roman Hřebabecký, Ing. Jitka Lattnerová
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 20. 2. 2019

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 5/2019 za měsíc únor 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 6/2019 za měsíc březen 2019
 • 1.3 Rozpočtové opatření č. 7/2019 za měsíc březen 2019
 • 1.4 Příprava investičních akcí – dětské dopravní hřiště, oprava místních komunikací, výstavba sportovní haly
 • 1.5 Návrh na pořízení sekacího traktoru se sběrným košem
 • 1.6 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN – 014330029928/001
 • 1.7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030047764/001
 • 1.8 Návrh opravy travnatého povrchu hasičského hřiště v Hodonicích
 • 1.9 Návrh na zhodnocení finančních prostředků na účtech obce Hodonice
 • 1.10 Úprava směrnice Fondu rozvoje bydlení obce Hodonice
 • 1.11 Kupní smlouva na odkup plynové přípojky u č.p. 4
 • 1.12 Návrh na odkoupení pozemku p.č. 211/14 o výměře 120 m2 v k.ú. Hodonice
 • 1.13 Plán odpadového hospodářství obce Hodonice
 • 1.14 Návrh na vyřazení movitých věcí z majetku obce Hodonice
 • 1.15 Spisový řád obce Hodonice

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1440/2 ve vlastnictví obce Hodonice
 • 2.2 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 158/3 a 182/1 v k.ú. Hodonice
 • 2.3 Žádost spolku Hodoňáci o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na pořádání kulturních akcí pro děti v roce 2019
 • 2.4 Žádost TJ Sokol Tasovice, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na činnost fotbalových oddílů dorostu a žen v roce 2019
 • 2.5 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala Jarmila Hrutková, Hodonice.

3. Různé

 • 3.1 Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2018
 • 3.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2018 provedené Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem kontrolním a právním
 • 3.3 Informace komise životního prostředí
 • 3.4 Informace majetkové komise
 • 3.5 Informace legislativní komise
 • 3.6 Informace kulturně – sportovní komise
 • 3.7 Seznam pozemků SPÚ v k.ú. Hodonice
 • 3.8 Souhrnná zpráva o čerpání finančních příspěvků na realizaci terénních sociálních služeb ve správním obvodu ORP Znojmo za rok 2018

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: pana Romana Hřebabeckého a Ing. Jitku Lattnerovou
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/7 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/7 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl doplnit do jednání zastupitelstva body:
1.16 Rozpočtové opatření č. 8/2019 za měsíc březen 2019.
1.17 Pracovníci údržby obce.
Návrh usnesení: zařadit tyto body do programu dnešního jednání
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/7 bylo přijato v navrženém znění

Bc. Matoušek navrhl doplnit do jednání zastupitelstva body:
1.18 Návrh k podání žádosti o účelovou investiční dotaci pro jednotku SDH obce Hodonice pro rok 2020
3.9 Informace k revitalizaci bytů Na Vinici
Návrh usnesení: zařadit tyto body do programu dnešního jednání
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/7 bylo přijato v navrženém znění

hlasování o programu včetně doplněných bodů:
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/7 bylo přijato v navrženém znění, dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

PROGRAM:
1. Hospodaření.
1.1 Rozpočtové opatření č. 5/2019 za měsíc únor 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 za měsíc únor 2019 ve výši příjmů 139 500,- Kč, výdajů 9 000,- Kč a financování ve výši – 130 500,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 953 000,- Kč, výše výdajů 53 724 700,- Kč a výše financování 19 771 700,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 6/2019 za měsíc březen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2019 za měsíc březen 2019 ve výši příjmů 20 100,- Kč, výdajů 0,- Kč a financování ve výši – 20 100,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 973 100,- Kč, výše výdajů 53 724 700,- Kč a výše financování 19 751 600,- Kč.

1.3 Rozpočtové opatření č. 7/2019 za měsíc březen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.6/2019 za měsíc březen 2019 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 3 200,- Kč a financování ve výši 3 200,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 973 100,- Kč, výše výdajů 53 727 900,- Kč a výše financování 19 754 800,- Kč.

1.4 Příprava investičních akcí – dětské dopravní hřiště, oprava místních komunikací, výstavba sportovní haly
Dětské dopravní hřiště. – byla zpracována kompletní dokumentace pro stavební povolení včetně výkazu výměr. Byla podána žádost o dotaci na MMR. V současné době je zpracovávána zadávací dokumentace pro výběr dodavatele. Na opravu místních komunikací byla zpracována dokumentace pro stavební povolení včetně výkazu výměr. Byla zpracována žádost na poskytnutí dotace. Starosta informoval, že žádost o dotaci na opravu místních komunikací byla elektronicky zaslaná na MMR, ale datovými schránkami nebyla z technických důvodů doručena v termínu.
Výstavba sportovní haly – dle informací předsedy TJ Hodonice byla pro TJ schválena žádost o financování tohoto projektu z dotačního fondu MŠMT. Výše dotace a podmínky poskytnutí dotace bude upřesněna projektovým manažerem.

Bc. Matoušek připomíná, že výstavbu sportovní haly je potřeba vnímat jako společnou akci obcí Hodonice a Tasovice, na které by se měly obě obce podílet finančně stejně.
ZO bere na vědomí informace o přípravě investičních akcí

1.5 Návrh na pořízení sekacího traktoru se sběrným košem
Pro údržbu travnatých ploch v obci Hodonice je nutné zakoupit výkonný sekací traktor se sběrem travní hmoty do sběrného koše s vysokým výsypem přímo do kontejnerů. Ing. Bořilová připravila podklady k nabídkám na dodávku strojů. Byly doručeny nabídky několika firem na několik modelů strojů, které posuzovala komise ŽP a následně posoudí stroje přímo v terénu a doporučí konkrétní model k pořízení. Současně byla podána žádost o dotace k KÚ JMK na spolufinancování stroje. O žádosti bude rozhodnuto na konci dubna. Nákup traktoru má být zrealizován v dubnu.

Návrh usnesení: ZO schvaluje pořízení sekacího traktoru se sběrem travní hmoty do finanční výše 560 000,-Kč, tak aby pořízení sekacího traktoru bylo v souladu s dotačními podmínkami.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 6/7 bylo přijato v navrženém znění

1.6 Smlouva o zřízení věcného břemene č.: ZN – 014330029928/001
Této smlouvě předcházelo schválení smlouvy o smlouvě budoucí, která byla schválena na jednání ZO dne 6.9.2017. Do 15. 5. 2019 předloží starosta návrh na stanovování finančních náhrad za zřízení věcného břemene.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: ZN – 014330029928/001 pro stavbu distribuční soustavy „Hodonice – Pelech: NN přip.rozš.DS“.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/7 bylo přijato v navrženém znění

1.7 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030047764/001
Jedná se o smlouvu budoucí na zřízení věcného břemene za účelem umístění distribuční soustavy – kabelového vedení NN na stavbu „Hodonice – Viktorin:NN přip.kab.příp.“ na pozemku p.č. 535/5 v k.ú. Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.: 1030047764/001 na stavbu „Hodonice – Viktorin:NN přip.kab.příp.“ za jednorázovou náhradu v celkové výši 2 000,- na pozemku p.č. 535/5 v k.ú. Hodonice.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/7 bylo přijato v navrženém znění

1.8 Návrh opravy travnatého povrchu hasičského hřiště v Hodonicích
K projednání návrhu oprav travnatého povrchu bylo svoláno jednání se zástupci SDH, dodavatele travnatého povrchu, dodavatele stavby a členů ZO. Zástupce dodavatele stavby VHS plus Znojmo se nedostavil, ale návrhy oprav od pana Svobody (zhotovitel travnaté plochy)jim byly předány. VHS plus předložila svůj návrh oprav.
Návrh usnesení: ZO ukládá starostovi reklamovat u VHS travnatý povrch a vyzvat technický dozor k vyjádření ke stavu travnatého povrchu. Reklamaci realizovat po 15. 9. 2019 a z termínem předání opravy na jaře 2020.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 9/7 bylo přijato v navrženém znění

1.9 Návrh na zhodnocení finančních prostředků na účtech obce Hodonice
Finanční prostředky na účtech obce jsou nedostatečně úročeny, a proto by bylo vhodné navrhnout lepší zhodnocení těchto finančních prostředků.
Návrh usnesení: ZO ukládá finančnímu výboru zpracovat posouzení možností na zhodnocení a využití finančních prostředků.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 10/7 bylo přijato v navrženém znění

1.10 Úprava směrnice Fondu rozvoje bydlení obce Hodonice
Vzhledem k připomínkám občanů obce a návrhům členů zastupitelstva obce Hodonice, byl připraven návrh na úpravu směrnice FRB. Směrnice zahrnuje rozšíření možností na poskytnutí finančních prostředků z FRB. Do směrnice bude zakomponována možnost poskytnutí půjčky na vybudování systému na zadržování dešťové vody.
Návrh usnesení: ZO schvaluje úpravu směrnice Fondu rozvoje bydlení obce Hodonice.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 11/7 bylo přijato v navrženém znění

1.11 Kupní smlouva na odkup plynové přípojky u č.p. 4
Jedná se o kupní smlouvu na koupi plynovodní přípojky k nemovitosti U Kostela č.4, Hodonice. Z důvodu nutné demolice výše uvedené stavby je podmínkou odkoupení přípojky od distribuční společnosti. Po odkoupení přípojky bude tato zrušena distributorem plynovodní sítě a po té bude možno odstranit stavbu na č.p.4.
Návrh usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu na koupi plynovodní přípojky k nemovitosti U Kostela č.4, Hodonice z důvodu nutné demolice výše uvedené stavby.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 12/7 bylo přijato v navrženém znění

1.12 Návrh na odkoupení pozemku p.č. 211/14 o výměře 120 m2 v k.ú. Hodonice
Jedná se o pozemek po chodníkem na ulici Krhovická.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odkoupení pozemku p.č. 211/14 o výměře 120 m2 v k.ú. Hodonice od paní Jarmily Zbořilové, Krhovice za cenu 150 Kč/m2.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 13/7 bylo přijato v navrženém znění

1.13 Plán odpadového hospodářství obce Hodonice
Vzhledem k tomu, že obec Hodonice překročila v roce 2016 stanovený limit pro množství odpadu 1000 t, bylo nutno vypracovat plán odpadového hospodářství.
Návrh usnesení: ZO schvaluje plán odpadového hospodářství obce Hodonice na rok 2018 – 2027.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 14/7 bylo přijato v navrženém znění

1.14 Návrh na vyřazení movitých věcí z majetku obce Hodonice
Likvidační komise navrhla, po provedených inventurách, vyřadit nepotřebné movité věci z majetku obce Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyřazení movitých věcí z majetku obce Hodonice ke dni 1. 4. 2019, tak jak jsou uvedeny v seznamu předloženém likvidační komisí včetně návrhu na odprodej vysouvacího žebříku.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 15/7 bylo přijato v navrženém znění

1.15 Spisový řád obce Hodonice
Legislativní komise upravila a dopracovala Spisový řád obce Hodonice do finální podoby a předložila jej ZO k seznámení. Doporučila starostovi obce Spisový řád vydat.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí vydání spisového řádu obce Hodonice starostou obce Hodonice.

1.16 Rozpočtové opatření č. 8/2019 za měsíc březen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.8/2019 za měsíc březen 2019 ve výši příjmů 15 000,- Kč, výdajů 500 000,- Kč a financování ve výši 485 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 33 988 100,- Kč, výše výdajů 54 227 900,- Kč a výše financování 20 239 800,- Kč.

1.17 Pracovníci údržby obce
Ing. Bořilová připravila návrh péče o veřejnou zeleň, veřejná prostranství a majetek obce na nastávající sezonu a další období. V současné době jsou zde zaměstnaní 3 stálí pracovníci, přičemž jeden z nich zajišťuje především obsluhu Sběrného dvoru a kompostárny. Obec požádala ÚP ve Znojmě o 1 místo VPP. Toto bylo schváleno. Dle informace starosty obce není v evidenci ÚP žádný uchazeč, který by splňoval podmínky pro doporučení k této práci a současně měl o ni zájem. Dále Obec požádala o 4 místa tzv. Veřejné služby (nezaměstnaní, kteří pobírají dávky „hmotné nouze“ mají povinnost odpracovat v měsíci 20 hodin, příp. 30 hodin). Tato 4 místa byla schválena a ÚP nyní může nabízet tato místa uchazečům. Pro obec však není tato pracovní síla stěžejní, spíše doplňkovou.
Ing. Bořilová dále navrhuje přijetí paní Martiny Hadrouškové k péči o veřejnou zeleň na období duben – říjen. A dále informovala o přípravě pracovního místa pro pana Miroslava Klimuše. Pro něj má být zřízeno pracovní místo ve spolupráci s ÚP v projektu Život bez bariér a to od 1.6.2019. Do té doby je navrženo přijetí pana Klimuše na dohodu o pracovní činnosti.
Občan z řad hostů kritizuje tento postup ve smyslu zatížení pana Klimuše administrativními kroky. Ing. Bořilová argumentuje, že opakovaně každý rok vyvíjí ona a obec všechny maximální kroky, aby zde byl pan Klimuš zaměstnán, a to s ohledem na oboustrannou spokojenost.
Dále komise ž.p. velmi doporučuje vypsání výběrového řízení na nového pracovníka, resp. zřízení pracovního místa, kdy hlavní náplní práce má být péče o techniku, o majetek obce, údržba veřejné zeleně, veřejných prostranství a dalších prací, kterých neustále přibývá.

Návrh usnesení: ZO schvaluje zřízení 1 pracovního místa na trvalý pracovní poměr na údržbu obce.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 16/7 bylo přijato v navrženém znění

1.18 Návrh k podání žádosti o účelovou investiční dotaci pro jednotku SDH obce Hodonice pro rok 2020
Vzhledem ke stáří a technickému stavu zásahového vozidla Avia navrhuje velitel JSDH Bc. Matoušek pořízení nového vozidla
Návrh usnesení: ZO schvaluje podání žádosti o účelovou investiční dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH v roce 2020
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 17/7 bylo přijato v navrženém znění

VE 20,50 HODIN BYLA VYHLÁŠENA DESETIMINUTOVÁ PŘESTÁVKA

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů
2.1 Žádost o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1440/2 ve vlastnictví obce Hodonice
Žádost ing. Papouška byla podána z důvodu zachování vjezdu do areálu PZB. Při projednání této záležitosti v majetkové komisi bylo zjištěno, že vjezdy byly povoleny stavebním povolením a jsou vyznačeny ve skutečném provedení stavby, které bylo součástí stavebního povolení. Z tohoto důvodu není nutné řešit další administrativní úkony k zabezpečení vjezdu.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost Ing. Papouška a konstatuje, že vjezdy do areálu PZB byly povoleny stavebním povolením a jsou vyznačeny ve skutečném provedení stavby, které bylo součástí stavebního povolení. Z tohoto důvodu není nutné řešit další administrativní úkony k zabezpečení vjezdu.

2.2 Žádost o odkoupení části pozemku p.č. 158/3 a 182/1 v k.ú. Hodonice
Jedná se o části pozemků p.č. 182/1 o výměře cca 36 m2, část pozemku p.č. 158/1 o výměře cca 45 m2 a pozemek p.č. 158/3 o výměře 2 m2 , o které požádali manželé Koryťákovi. Majetková komise navrhuje odprodat pozemek p.č. 158/3. U ostatních pozemků nechat vytýčit IS a až po té jednat o možném prodeji.
Návrh usnesení: ZO schvaluje přípravu odprodeje pozemku PČ 158/3 o výměře 2 m2, u ostatních pozemků prodej nedoporučuje do doby vytyčení inženýrských sítí a vyjádření správců sítí.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 18/7 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost spolku Hodoňáci o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na pořádání kulturních akcí pro děti v roce 2019
Spolek Hodoňáci pořádá každoročně několik významných tradičních akcí pro děti. Vyúčtování za loňský rok bylo předloženo včas a nebyly zjištěny zjevné nedostatky ve vyúčtování.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace pro spolek Hodoňáci na rok 2019 ve výši 65 000,- Kč a schvaluje uzavření smlouvy mezi obcí Hodonice a spolkem Hodoňáci na poskytnutí této dotace.
Před hlasováním upozornil pan Procházka na možný střet zájmů, že je předseda spolku Hodoňáci, ale hlasovat bude.
hlasování: pro 9 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 1 Procházka Jan,
usnesení č. 19/7 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost TJ Sokol Tasovice, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na činnost fotbalových oddílů dorostu a žen v roce 2019
TJ Sokol Tasovice zajišťuje celoroční fungování ne jen fotbalových oddílů dorostu i žen. Vyúčtování za loňský rok bylo předloženo včas a nebyly zjištěny zjevné nedostatky.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 270 000,- Kč pro TJ Sokol Tasovice, z.s. na činnost fotbalových oddílů dorostu a žen v roce 2019 a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a TJ Sokol Tasovice na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 20/7 bylo přijato v navrženém znění

2.5 Žádost o individuální dotaci z rozpočtu obce Hodonice na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice. Žádost podala Jarmila Hrutková, Hodonice.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5 000,- Kč pro paní Jarmilu Hrutkovou, Hodonice na náklady spojené s posledním rozloučením se zesnulou paní Šeďovou a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Jarmilou Hrutkovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 21/7 bylo přijato v navrženém znění

3. Různé
3.1 Zpráva o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku za rok 2018
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o vyhodnocení dohody o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v roce 2018 předloženou Policií ČR.

3.2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2018 provedené Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem kontrolním a právním
Ve dnech 18. a 19.3.2019 proběhlo přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2018 provedené Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem kontrolním a právním. Při kontrole nebyly zjištěny žádné závady a nedostatky.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hodonice za rok 2018 provedené Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem kontrolním a právním.

3.3 Informace komise životního prostředí
Ing. Bořilová informovala o připravovaném kácení aleje topolů, která se nachází podél komunikace od silnice na Krhovice směrem zpět do Hodonic k pískovně. Spoluvlastník dřevin požádal o povolení kácení těchto dřevin. Dřeviny rostou ve většině případů přesně na hranici pozemků obecních a soukromého vlastníka. Obec nechala vypracovat odborný dendrologický posudek včetně doporučení řešení. Z posudku vyplývá v mnoha případech ohrožující stav dřevin pro přilehlou frekventovanou komunikaci a navrhuje okamžité řešení formou kácení případně sesazení koruny a tím oddálení kácení o několik let. Vzhledem k tomu, že předmětná komunikace bude rekonstruována a částečně i rozšířena, a s ohledem na výsledek dendrologického posudku bylo žádosti vyhověno a obecní úřad vydal rozhodnutí o povolení kácení včetně uložení náhradní výsadby na stejném místě.
Dále se komise zabývá řešením stavu rybníka u hřbitova a navrhuje zajištění odstranění nárostu rákosu.
Současně ing. Bořilová informovala o přípravě kácení vzrostlého topolu na ulici Panské nad Panským rybníkem, který svoji mohutnou korunou ohrožuje vedení elektřiny. Toto bude řešeno ve spolupráci se společností E.ON, již je znám termín odpojení elektřiny a naplánováno kácení.

3.4 Informace majetkové komise
Z výsledků inventur vyplynulo, že některé obecní pozemky užívají občané bez platného nájemního vztahu. Majetková komise tento problém projednávala a navrhuje:
Pozemek PČ 105/16 nabídnout uživateli k prodeji nebo uzavřít nájemní smlouvu
Pozemek PČ 212/2 nabídnout uživateli k prodeji nebo uzavřít nájemní smlouvu
Pozemek PČ 491/3 nabídnout uživateli k prodeji nebo uzavřít nájemní smlouvu
Pozemek PČ 399/2 uživatelka musí požádat STÚ o neexistenci stavby, a potom podat návrh na vklad do katastru nemovitostí na výmaz stavby
Pozemek PČ 46/1 nabídnout uživateli k prodeji nebo uzavřít nájemní smlouvu
Pozemek PČ 46/2 nabídnout uživateli k prodeji nebo uzavřít nájemní smlouvu
Pozemek PČ 212/16 uzavřít nájemní smlouvu, tento pozemek neprodávat

Dále předseda majetkové komise pan Procházka informoval, že Ing. Špillar rezignoval na funkci člena majetkové komise
ZO bere na vědomí informace majetkové komise

3.5 Informace legislativní komise
Bc. Matoušek informoval o zpracovávání pasportizace bytových domů Na Vinici.
ZO bere na vědomí informace legislativní komise

3.6 Informace kulturně – sportovní komise
Od 1.4.2019 budou uvedeny do provozu kurty v Hodonicích. Na obsazení správce kurtů byly zveřejněna výzva dne 6.3.2019. Žádost o přijetí podal v termínu jeden uchazeč a to pan Rolf Brabenetz
Návrh usnesení: ZO schvaluje přijetí pana Rolfa Brabenetze do pracovního poměru na správce tenisových kurtů v Hodonicích na dobu určitou od 1.4.2019 do 31.10.2019.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Bc. Letocha Roman, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 22/7 bylo přijato v navrženém znění

Paní Mitregová poděkovala všem, za pomoc při pořádání společné kulturní akce MDŽ, v měsíci květnu 2019 proběhne divadelní představení, Putování za vínem, a oslava Svátku matek.
ZO bere na vědomí informace kulturní komise.

3.7 Seznam pozemků SPÚ v k.ú. Hodonice
Obec Hodonice by měla požádat SPÚ o převod všech pozemků a zahrnout je do změny ÚP, dát těmto pozemkům záměr, co s nimi zamýšlí. V rámci změny územního plánu usilovat o bezplatný převod do majetku Obce. Připravit seznam těchto pozemků a zakomponovat do změny ÚP.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace o pozemcích SPÚ v k.ú. Hodonice

3.8 Souhrnná zpráva o čerpání finančních příspěvků na realizaci terénních sociálních služeb ve správním obvodu ORP Znojmo za rok 2018.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí zprávu o čerpání finančních příspěvků na realizaci terénních sociálních služeb ve správním obvodu ORP Znojmo za rok 2018.

3.9 Informace k revitalizaci bytů Na Vinici
Bc. Matoušek vznesl dotaz na dokončení oprav oken a balkonových dveří. Dle informací p. Smahela proběhne během 14 dnů výměna zbývajících neopravených závad. Ing. Gabriel pracuje na projektové dokumentaci na odstranění závad v bytech. Ing. Bořilová vznesla dotaz na cenovou hladinu projektu Ing. Gabriela a na odpovědnost za vypracovaný projekt oprav. V současné době se objevují poruchy stávajících plynových kotlů, jejichž případná výměna musí být řešena kondenzačními kotly, jejichž výměna musí být projekčně zpracována z důvodu společné spalinové cesty.
ZO bere na vědomí informace k revitalizaci bytů