Zápis ze 8. zasedání zastupitelstva obce Hodonice

Velikost:
676 kB
Datum vystavení: 24.4.2019
Datum sejmutí: 17.5.2019

Zápis z 8. zasedání zastupitelstva obce Hodonice,
dne 17. 4. 2019

místo konání: salonek KD Hodonice
čas zahájení: 18,00 hodin
čas ukončení: 21,10 hodin
přítomní zastupitelé obce: Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, Fiala Vlastimil
hosté: dle prezenční listiny 9 podepsaných hostů
Omluven: Bc. Letocha Roman,
zastupitelstvo obce Hodonice je usnášeníschopné, přítomno je 10 členů zastupitelstva obce.
zasedání zastupitelstva obce řídí: Bc. Pavel Houšť, starosta
ověřovatelé zápisu: Ing. Jitka Bořilová, Tomáš Letocha
zapisovatel: Jiří Maršoun
poslední zasedání zastupitelstva se konalo: 27. 3. 2019

 • starosta obce pozdravil přítomné, konstatoval, že je přítomno 10 členů zastupitelstva obce, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, a tím je zastupitelstvo obce usnášeníschopné
 • starosta obce konstatoval, že program dnešního zasedání byl dle jednacího řádu 7 dní předem zveřejněn na fyzické i elektronické úřední desce Obce Hodonice, dále občané byli pozváni místním rozhlasem, SMS zprávou
 • starosta obce dále navrhl ověřovatele zápisu a zapisovatele
 • diskuze, návrhy a připomínky jednotlivých zastupitelů, přítomných občanů stručně zaznamenat

průběh hlasování: veřejné – zvednutím ruky

PROGRAM:

1. Hospodaření

 • 1.1 Rozpočtové opatření č. 9/2019 za měsíc březen 2019
 • 1.2 Rozpočtové opatření č. 10/2019 za měsíc duben 2019
 • 1.3 Nabídka na zpracování projektu pro provedení stavby – Zateplení bytových domů v obci Hodonice „Na Vinici“
 • 1.4 Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2019

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů

 • 2.1 Žádost PO MŠ Hodonice o schválení hospodářského výsledku za rok 2018
 • 2.2 Žádost PO MŠ Hodonice o schválení odpisového plánu na rok 2019
 • 2.3 Žádost PO MŠ Hodonice na vyřazení majetku z účetní evidence majetku MŠ Hodonice
 • 2.4 Žádost PO MŠ Hodonice o investiční příspěvek na pořízení digestoře a klimatizace do kuchyně MŠ
 • 2.5 Žádost Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice v roce 2019
 • 2.6 Žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na úhradu provize za získání dotace z MŠMT na výstavbu sportovní haly
 • 2.7 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Zuzana Slivková, Hodonice
 • 2.8 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Jitka Poklembová, Hodonice
 • 2.9 Žádost pana Vojtěcha, Hodonice

3. Různé

 • 3.1 Vyjádření manželů Chvátalových, Hodonice
 • 3.2 Informace o plánované opravě II. etapy místní komunikace „Do pískovny“
 • 3.3 Informace o reklamaci nerovnosti povrchu travnaté plochy na hasičském hřišti
 • 3.4 Nabídka na pořízení venkovní úřední desky
 • 3.5 Návrh na pořízení externího defibrilátoru
 • 3.6 Informace komise životního prostředí
 • 3.7 Informace majetkové komise
 • 3.8 Informace legislativní komise
 • 3.9 Informace kulturně – sportovní komise

Starosta obce navrhl jako ověřovatele zápisu: pana Tomáše Letochu a Ing. Jitku Bořilovou
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 1/8 bylo přijato v navrženém znění

Starosta obce navrhl jako zapisovatele Jiřího Maršouna
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 2/8 bylo přijato v navrženém znění

Nikdo z přítomných nenavrhl doplnit do dnešního jednání zastupitelstva žádný bod mimo zveřejněný program.

hlasování o programu: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 3/8 bylo přijato v navrženém znění, dnešní jednání ZO se bude řídit tímto programem

PROGRAM:
1. Hospodaření
1.1 Rozpočtové opatření č. 9/2019 za měsíc březen 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č. 9/2019 za měsíc březen 2019 ve výši příjmů 67 300,- Kč, výdajů 10 500,- Kč a financování ve výši – 56 800,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 055 400,- Kč, výše výdajů 54 238 400,- Kč a výše financování 20 183 000,- Kč.

1.2 Rozpočtové opatření č. 10/2019 za měsíc duben 2019
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí rozpočtové opatření č.10/2019 za měsíc duben 2019 ve výši příjmů 0,- Kč, výdajů 115 000,- Kč a financování ve výši 115 000,- Kč, přičemž upravený rozpočet po těchto změnách činí výše příjmů 34 055 400,- Kč, výše výdajů 54 353 400,- Kč a výše financování 20 298 000,- Kč.

1.3 Nabídka na zpracování projektu pro provedení stavby – Zateplení bytových domů v obci Hodonice „Na Vinici“
Na vypracování PD byly předloženy 3 nabídky. Nabídky vycházely ze stejného zadání.
– Investiční odhad prací cca 30 mil. – 35 mil. Kč,-.
– Posouzení závad firmou Nemopas a ing. Gabrielem.
– Individuální prohlídky místa.

Nabídka od A – projekt, Znojmo činí 560 000,- Kč bez DPH.
Nabídka od Atelier Krůpa, Brno činí 850 000,- Kč bez DPH.
Nabídka od Atelier GNS, Znojmo činí 650 000,- Kč bez DPH.
Jako nejvhodnější nabídka se jeví nabídka od A – projektu, Znojmo, kde je navržena realizace projektu po etapách. 1. etapa, zahrnující projektové práce na bytovém domě Na Vinici 372 a 373, bude provedena do července 2019, 2. etapa PD, zahrnující bytové domy 358, 359, 360, 409 Na Vinici, bude provedena do prosince 2019 a 3. etapa PD, zahrnující bytové domy 374, 375, 376 a 377 Na Vinici, bude provedena do března 2020.
Technické řešení oprav bude obsahovat zateplení obvodového pláště a střechy bytových domů, výměny oken, odstranění lokálních vlhkostí, případně odstranění dalších zjištěných závad.

Bc. Matoušek vznesl dotaz, zdali Ing. Gabriel bude zajišťovat technický dozor? Starosta odpovídá, že Ing. Gabriel bude zajišťovat autorský dozor. Technický dozor bude zajištěn až při realizaci díla jinou osobou dle zákonných pravidel. Bc. Matoušek komunikoval s dodavatelem kování pro okna pro byty Na Vinici, které mají kování ve špatném technickém stavu, a dále Bc. Matoušek navrhuje za obec pověřit osobu, jenž po zaškolení jeho pracovníkem zaeviduje všechny závady a následně je formou objednávky zašle dodavateli kování. Ten následně potřebné díly objedná a provede opravu. Bc. Matoušek doporučuje sezvat nájemníky a seznámit je s tím, jak se opravy promítnou do jejich nájemních vztahů. Starosta odpovídá, že v současné době na to nejsme schopni odpovědět, ale do června 2019 bude připraven návrh, který bude toto řešit. Pan Josef Albert navrhnul termín připravení rámcové představy o dalším pokračování v záležitosti nájemních smluv, smluv o budoucích smlouvách kupních a dalších záležitostech případného prodloužení nájemních smluv či navýšení hodnoty bytů po jejich revitalizaci do červnového ZO.
Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku projekční kanceláře A – projekt, s.r.o., Dvořákova 16, Znojmo, předloženou Ing. Petrem Gabrielem na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby – Zateplení bytových domů v obci Hodonice „Na Vinici,“ za cenu 560 000,- Kč bez DPH.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 4/8 bylo přijato v navrženém znění

1.4 Smlouva o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2019
Vzhledem k tomu, že město Znojmo zajišťuje poskytování terénních sociálních služeb v síti ORP Znojmo, požádalo obec Hodonice o zajištění spolufinancování těchto služeb v roce 2019 a předložilo obci Hodonice Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo. Pro obec Hodonice, je tato částka stanovena ve výši 81 512,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Smlouvu o příspěvku na spolufinancování sociálních služeb v síti ORP Znojmo pro rok 2019 mezi městem Znojmem a obcí Hodonice ve výši 81 512,- Kč.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 5/8 bylo přijato v navrženém znění

2. Projednání žádostí občanů, organizací a zastupitelů
2.1 Žádost PO MŠ Hodonice o schválení hospodářského výsledku za rok 2018
Žádost předložila ředitelka školky. Výsledek hospodaření z hlavní činnosti činil 24,27 Kč. Výsledek hospodaření z hospodářské činnosti činil 6 346,20 Kč. Celkem tedy 6 370,47 Kč. Tuto částku požaduje ředitelka MŠ převést do rezervního fondu MŠ.
Návrh usnesení: ZO schvaluje výsledek hospodaření z hlavní činnosti PO MŠ Hodonice v roce 2018 ve výši 24,27 Kč, výsledek hospodaření z hospodářské činnosti ve výši 6346,20 Kč a schvaluje převedení celkové částky 6 370,47 Kč do rezervního fondu MŠ.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 6/8 bylo přijato v navrženém znění

2.2 Žádost PO MŠ Hodonice o schválení odpisového plánu na rok 2019
Ředitelka MŠ předložila zřizovateli návrh odpisového plánu na rok 2019. Celková výše odpisů je stanovena na 105 880,- Kč pro rok 2019.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odpisový plán PO MŠ Hodonice na rok 2019 ve výši 105 880,- Kč.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 7/8 bylo přijato v navrženém znění

2.3 Žádost PO MŠ Hodonice na vyřazení majetku z účetní evidence majetku MŠ Hodonice
Ředitelka MŠ předložila seznam majetku k vyřazení, který je již nefunkční (DHM 022 – kuchyňský sporák 022/3, herní sestava Flora 022/7, kotelna 022/9). K tomuto majetku byly doloženy vyřazovací protokoly. Majetek stavba (DHM 021 – kotelna 021/4) byl veden duplicitně v jiné inventární skupině a byl vyřazen již v roce 2014. Proto bude z inventarizace vyřazen.
Návrh usnesení: ZO schvaluje vyřazení z účetní evidence majetku MŠ Hodonice následující položky:
DHM 022 – přístroje a zařízení

 • 022/3 kuchyňský sporák
 • 022/7 herní sestava Flora
 • 022/9 kotelna

DHM 021 – stavby

 • 021/4 kotelna

K výše uvedenému majetku byly doloženy vyřazovací protokoly.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 8/8 bylo přijato v navrženém znění

2.4 Žádost PO MŠ Hodonice o investiční příspěvek na pořízení digestoře a klimatizace do kuchyně MŠ
Dne 24. 1. 2019 byla provedena Krajskou hygienickou stanicí Brno kontrola provozu kuchyně v MŠ Hodonice. Z protokolu je zřejmé, že byly naměřeny přesahující hodnoty vlhkosti vzduchu v pobytové místnosti – jídelně a v prostoru kuchyně není zajištěno vhodné a dostatečné větrání a odsávání par. Ředitelka MČ paní Marta Lattnerová podala žádost k pořízení patřičného dovybavení kuchyně tak, aby byly splněny potřebné parametry kuchyně především z hygienického hlediska.
Návrh usnesení: ZO schvaluje, na základě výše uvedených skutečností, zpracování návrhu technologie na odstranění nevyhovujícího stavu v prostorách jídelny a kuchyně MŠ a následně bude poptán dodavatel technologie na instalaci vhodné vzduchotechniky. Technologický návrh zařídí obec ve spolupráci s paní ředitelkou MŠ.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 9/8 bylo přijato v navrženém znění

Žádost PO MŠ Hodonice o navýšení příspěvku na provoz v roce 2019 o 10%
Ředitelka MŠ podala žádost o navýšení příspěvku na provoz MŠ v roce 2019 o 10%, to zdůvodňuje jednak tím, že byl již dočerpán v posledních cca 10 letech postupně rezervní fond a v této době nebyl příspěvek navyšován, dále zvyšujícími se cenami energií, provozními náklady na údržbu a opravy, změnami Školského zákona, hygienických a bezpečnostních předpisů a také předložila srovnání z ostatních MŠ v okrese, přičemž MŠ v Hodonicích má nejnižší podíl na dítě ze všech ostatních asi 10 školek v okolí.
Návrh usnesení: ZO schvaluje, na základě výše uvedených skutečností, navýšení neinvestičního příspěvku pro PO MŠ Hodonice v roce 2019 o 80 000,- Kč.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 10/8 bylo přijato v navrženém znění

2.5 Žádost Klubu přátel Táborové základny Bojanovice pila, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice v roce 2019
KPTZBp předložila svými zástupci manželi Kružíkovými žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu obce, stejně jako v předchozích letech, a to ve výši 50 000,- Kč. Manželé Kružíkovi se dostavili jak na pracovní schůzku, tak na jednání ZO, aby poskytli odpovědi na všechny dotazy zastupitelů.
Při objasnění žádosti byly z řad členů zastupitelstva vzneseny dotazy na způsob financování provozu TZ, z jakých zdrojů je provoz financován a zda byly osloveny i jiné subjekty na poskytnutí finanční prostředků na provoz TZ.
Pan Kružík, zastupující KPTZBp předložil zastupitelstvu obce výsledek hospodaření za rok 2018, ceník služeb a pronájmu zařízení TZ včetně výroční zprávy za rok 2018.

Žádný jiný subjekt nebyl o příspěvek zatím požádán, pouze Obec Hodonice, což není úplně správné, KPTZBp nyní jedná s Obcí Tasovice o poskytnutí příspěvku. Ing. Bořilová vznesla dotaz jestli KPTZBp pátrali po nějakých dotacích např. z JMk. Paní Kružíková odpovídá, že uplynulé tři roky podávali žádost o dotace na JMk, ale zatím bezúspěšně. Letos ještě vyjádření neobdrželi. Dále Ing. Bořilová sděluje, že ačkoliv byla zásadně proti poskytnutí dotace dle žádosti a preferovala variantu, kdy by Obec přispěla všem občanům Hodonic, kteří by táborovou základnu v tomto roce využili a následně by tento příspěvek putoval plnou částkou (nikoliv sníženým nájemným) základně, nyní přehodnotila tuto variantu z důvodu složité administrativy a zjišťování, např. které dítě hodonické školky je skutečně občanem Hodonic a podobně. Paní Mitregová navrhuje příspěvek poskytnout a tím udržet táborovou základnu při životě. Budovali to naše podniky, naši rodiče. Ing. Lattnerová se přiklání k poskytnutí nižší dotace v tomto roce, ale pro další roky to není řešení. Zejména proto, že pro letošní rok je již arál zamluven zájemci dle nastaveného sazebníku. KPTZBp by měl hledat jiné sponzory, třeba v místních firmách a dál. Pan Albert Josef podotýká, že základna je v žalostném stavu, že Klub hospodaří se ztrátou a Obec Hodonice jenom ztrátu asanuje a přispívá ostatním spolkům na pobyt v TZ. Všichni bychom měli zvážit, pro co zvedneme ruku, protože hospodaříme s obecními penězi, jestliže spolek hospodaří se ztrátou a my jen přispíváme, tak to je špatně. Pan Letocha Tomáš upozorňuje, že spolek by měl hospodařit především vyrovnaně, poplatky, které tam účastníci vkládají, by měly být v takové výši, aby ekonomika spolku končila alespoň černou nulou a pak prostředky, které se získají navíc, by měly sloužit k zvelebení, v tomto případě jsou to prostředky Obce Hodonice. Kdyby tam v loňském nepřišly finanční prostředky z Hodonic, tak je hospodaření spolku mínus 88 000,- Kč a to už je docela zásadní částka. Pan Letocha Tomáš si je vědom, že KPTZBp v letošním roce s dotací počítal a tím udrží základnu letos při životě, bude pan Letocha hlasovat pro poskytnutí příspěvku, ale pokud se hospodaření nepodaří narovnat, bude to naposledy. Bc. Matoušek – pokud je něco v mínusu, je potřeba se nad tím pozastavit, zamyslet a najít nějaké řešení. Souhlasí s panem Letochou, podpoří žádost, napíše žádosti o dotace na sousední obce Tasovice a Krhovice, protože jejich občané tábor zakládali a pracovali tam kdysi, tak přišel teď správný čas se zeptat, jak to vidí teď a jak se k tomu staví. Zkusíme oslovit další sponzory a čekáme na podněty ze strany KPTZBp, to co by se podařilo získat, umoří mínusové čísla a základna by se měla nějakým způsobem rozvíjet. Ostatní obce by měli vnímat skutečnost, že jejich školní děti tam jezdí. Paní Kružíková podotýká, že každou korunu, kterou získají, vkládají do údržby a oprav. Každý rok se snaží něco obnovovat. Pan Kružík zdůrazňuje, že ve výsledku hospodaření není vyčíslena skutečná hodnota práce 3 900 odpracovaných hodin krát pouhých 100,- Kč, což dělá cca 390 000,-Kč, takže předložená tabulka fakticky odpovídá finančně, ale ne skutečné hospodářské hodnotě. Nižší náklady je jediná možnost, jak základnu dál udržet v provozuschopném stavu. Starosta odpovídá, že hospodaření KPTZBp je její vlastní záležitostí a je věcí turistické základny co za náklady do hospodaření zahrne. Obec Hodonice dlouhodobě základnu podporuje a logicky se zastupitelé ptají, kam tyto finance jdou a jestli se na financování podílí i někdo jiný než Hodonice. Pan Procházka žádost letos podpoří, ale postrádá v žádosti seznam, kam jinam dále KPTZBp žádost o dotaci poslala. Tato situace se každoročně opakuje. Z pozice podnikatele, když budu ve ztrátě jeden, dva nebo tři měsíce, z čeho potom budu dotovat ztrátu? Buďto to zavřu, anebo se k tomu postavím čelem a začnu dělat něco jiného, snížím počet chatek, ostatní nějak zvelebím, poskytnu komfort a nebudu udržovat takový kolos, kde se mi to bude rozpadat pod rukama. Je to na zamyšlení do budoucnosti co dál? Pan Fiala poznamenal, že je škoda, že nepřišli také mladší následovníci KPTZBp a seznámili nás s nějakou vizí.

Návrh usnesení: ZO schvaluje žádost Klubu přátel táborové základny Bojanovice pila, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice v roce 2019 ve výši 50 000,- Kč

Pan Josef Albert podává protinávrh: neschvalovat žádost Klubu přátel táborové základny Bojanovice pila, z.s. , ale obec Hodonice bude přispívat pouze občanům Hodonic na pobyt v TZ Bojanovice do výše maximálně 50 000,- Kč v roce 2019.
Hlasování o protinávrhu: pro 1 Albert Josef, proti 3 Ing. Lattnerová Jitka, Mitregová Miluše, Procházka Jan, zdržel se 6 Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel,
usnesení č. 11/8 nebylo přijato v navrženém znění

hlasování o návrhu: pro 8 Ing. Bořilová Jitka, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 1 Albert Josef, zdržel se 1 Fiala Vlastimil,
usnesení č. 12/8 bylo přijato v navrženém znění

2.6 Žádost TJ Hodonice o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na úhradu provize za získání dotace z MŠMT na výstavbu sportovní haly
Na základě Smlouvy o zpracování grantových projektů, uzavřenou mezi CYRRUS ADVISORY, a.s. a TJ Hodonice, z.s., požádala TJ Hodonice, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice na úhradu provize za získání dotace z MŠMT na výstavbu sportovní haly ve výši 308 000,- Kč.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace ve výši 308 000,- Kč pro TJ Hodonice, z.s. z rozpočtu obce Hodonice na úhradu provize za získání dotace z MŠMT na výstavbu sportovní haly. Dotace bude poskytnuta až po obdržení rozhodnutí o poskytnutí dotace z MŠMT.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 13/8 bylo přijato v navrženém znění

Předseda TJ pan Latr vnímá a je vděčný za podporu Obce, avšak obává se toho, jak bude TJ Hodonice příštích deset let provozovat a udržovat chod této haly. Opakovaně požaduje, aby bylo toto smluvně ošetřeno. Starosta odpovídá, že nyní, když je přislíbena dotace na stavbu sportovní haly, nastala doba, kdy se budou řešit tyto záležitosti s financováním a se správcovstvím a následným provozem haly.

Ing. Bořilová se ptá na technický dozor a výběrové řízení zhotovitele stavby. V současné době je vypsáno výběrové řízení na dodavatele a zhotovitele stavby. Následně bude řešen i technický dozor, tak aby byl vybrán do zahájení stavby.

O slovo se přihlásil z pléna přítomný občan s otázkou, jak se řeší situace s dětskou lékařkou v Hodonicích. Starosta a paní Mitregová na tento dotaz odpověděli, že všechny naše maminky dostali náhradní řešení. Většina dětí je evidována u lékařů ve Znojmě. Druhou otázku měl k nadchodu ke Sladovně, kudy se má mladá maminka s kočárkem dostat do vesnice? Starosta odpověděl, že toto v tuto chvíli není v programu dnešního jednání a zastupitelstvo obce není nachystáno na tyto dotazy reagovat. Je potřeba podat podnět písemně a následně budou tyto dotazy projednány.

2.7 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Zuzana Slivková, Hodonice
Kontrolní výbor projednal žádost paní Slivkové o poskytnutí individuální dotace. Svým rozhodnutím ze dne 3. 4. 2019 přiznává žadatelce poskytnutí uvedené dotace a doporučuje zastupitelstvu obce Hodonice dotaci schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Zuzanu Slivkovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Zuzanou Slivkovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 14/8 bylo přijato v navrženém znění

2.8 Žádost o individuální dotaci na narozené dítě, žádost podala Jitka Poklembová, Hodonice
Kontrolní výbor projednal žádost paní Poklembové o poskytnutí individuální dotace. Svým rozhodnutím ze dne 3. 4. 2019 přiznává žadatelce poskytnutí uvedené dotace a doporučuje zastupitelstvu obce Hodonice dotaci schválit.
Návrh usnesení: ZO schvaluje poskytnutí individuální dotace z rozpočtu obce Hodonice ve výši 5000,- Kč pro Jitku Poklembovou, Hodonice na příspěvek pro narozené dítě a schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi obcí Hodonice a Jitkou Poklembovou na poskytnutí této dotace.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 15/8 bylo přijato v navrženém znění

2.9 Žádost pana J. Vojtěcha, Hodonice
Pan Vojtěch ve své žádosti upozorňuje na nekontrolovaný růst stromů na obecním pozemku p.č. 212/17 a také na starý vzrostlý strom na pozemku SPÚ p.č. 212/6. Dále upozornil na nezametené komunikace po zimní údržbě.
K uvedeným záležitostem: Po dohodě s vlastníky sousední nemovitosti byl vzrostlý tis na pozemku p.č. 212/17 ořezán, tak aby jeho větve nezasahovali do profilu komunikace. SPÚ byl dne 11.4.2019 vyzván ke kontrole a případnému ořezu stromu na pozemku p.č. 212/6. Vzhledem k nedostatku pracovníků údržby, byl úklid komunikací zahájen až koncem března 2019. Avšak každoročně se provádí zametení chodníků až po skutečném odeznění zimy.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí žádost pana Vojtěcha a vysvětlení některých připomínek uvedených v žádosti.

VE 20,10 HODIN BYLA VYHLÁŠENA DESETIMINUTOVÁ PŘESTÁVKA

3. Různé
3.1 Vyjádření manželů Chvátalových, Hodonice
Ve svém vyjádření Chvátalovi poukazují na nutnost udržování příjemného a upraveného okolí, včetně zachování zeleně. Obec na svých pozemcích zajišťuje údržbu zeleně ze své kompetence, avšak přihlíží i na podněty občanů.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí vyjádření manželů Chvátalových k údržbě zeleně a okolí.

3.2 Informace o plánované opravě II. etapy místní komunikace „Do pískovny“
K plánované opravě II. etapy místní komunikace do pískovny je svoláno jednání s dotčenými účastníky a s projektantem a to na středu 24.4.2019 v 16:00 u brány do pískovny. Na této schůzce bude projednán postup projekčních prací, které budou zahrnovat způsob opravy místní komunikace, odvodnění prostoru, případně časový harmonogram projekčních prací.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o plánovaném jednání o opravě II. etapy místní komunikace do pískovny.

3.3 Informace o reklamaci nerovnosti povrchu travnaté plochy na hasičském hřišti
Dne 3.4.2019 byla VHS plus Znojmo předána písemná reklamace nerovnosti travnatého povrchu hasičského hřiště. K návrhu oprav se vyjádřil e-mailovou poštou i stavební dozor Ing. Andrš dne 12.4.2019, který souhlasí s provedením opravy dle návrhu VHS plus Znojmo.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informaci o podané reklamaci na opravu nerovnosti povrchu hasičského hřiště.

3.4 Nabídka na pořízení venkovní úřední desky
Pro snadnější dostupnost informací pro občany a nutnost zveřejňování různých dokumentů, existují různé způsoby a možnosti komunikace. Jedním z nich je i instalace venkovní digitální úřední desky. Tato úřední deska umožňuje zveřejňovat nepřeberné množství dokumentů a informací, je možné ji propojit s webovými stránkami obce apod. Investiční náklady se však pohybují v hodnotě cca 200 tis. Kč. K této nabídce proběhla diskuze ke zvážení potřebnosti venkovní elektronické desky a dalších technických souvislostí s ní.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí nabídku na pořízení venkovní elektronické úřední desky.

3.5 Návrh na pořízení externího defibrilátoru
Externí defibrilátor je možno použít v případě záchrany života při zástavě srdce. Bylo by však nutné důkladně zvážit umístění defibrilátoru, tak aby byl dostupný pro širokou veřejnost a zajistit jeho bezpečné využívání. Bc. Karel Matoušek z vlastních zkušeností svého zaměstnání nevyvrací výhody takového zařízení, avšak upřednostňuje jiné metody poskytnutí první pomoci, které jsou přednostnější, než aby se případný zachránce sháněl po defibrilátoru. Ten je, dle sdělení zastupitelů, ve dvou kusech v Saint Gobain Adfors. Dále byla zmíněna připomínka, kdy by bylo vhodné zvážit pořízení na tenisové kurty a sportovní hala a k tomuto by byl určen správce obou zařízení.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí možnost pořízení defibrilátoru.

3.6 Informace komise životního prostředí
Komise provedla poptávkové řízení na dodávku sekacího traktoru. Provedla posouzení jednotlivých nabídek a na základě pověření zastupitelstva předložila návrh na pořízení sekacího traktoru Kubota G 26 od firmy Macháček, Drnholec. Na dodání sekacího traktoru byla předložena kupní smlouva. Cena v návrhu usnesení je navýšena oproti nabídce o 2 ks závaží na přední část traktoru proti převrácení při vysypání koše a jeho zvedání do výšky.
Návrh usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí Hodonice a firmou Macháček, Drnholec na dodání sekacího traktoru Kubota G 26 za cenu 502 682,- Kč vč. DPH s termínem dodání do 30.4.2019.
hlasování: pro 10 Albert Josef, Ing. Bořilová Jitka, Fiala Vlastimil, Bc. Houšť Pavel, Hřebabecký Roman, Ing. Lattnerová Jitka, Letocha Tomáš, Bc. Matoušek Karel, Mitregová Miluše, Procházka Jan, proti 0, zdržel se 0
usnesení č. 16/8 bylo přijato v navrženém znění

Pan Letocha Tomáš informoval o kácení vzrostlého topolu na ulici Panská. Tato dřevina ohrožovala vedení elektřiny v těsné blízkosti dřeviny, jednalo se o dvojkmen, po pokácení se odhalilo rizikové místo srůstu dvou kmenů, kde byla již rozsáhlá hniloba. Dále T. Letocha podal informace o jednání s firmou Agromeli, která má dále řešit netěsnost Panského rybníka.
Dále pan Letocha navrhuje, aby místostarosta z pozice předsedy majetkové komise vyzval Státní pozemkový úřad a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových k tomu, aby se začali starat o své pozemky, které leží v intravilánu obce. Buďto, ať se začnou starat anebo ať nám tyto pozemky převedou. Tento požadavek odůvodňuje zkušenostmi z minulosti, kdy byl obci vyčíslen poplatek za užívání pozemku v momentě, kdy jej obec kosila a jinými způsoby o něj pečovala.
ZO bere na vědomí informace komise ŽP

3.7 Informace majetkové komise
V tomto období neměla majetková komise žádný podnět k projednání a proto ani nezasedala.

3.8 Informace legislativní komise
V současné době probíhá doplnění pasportu na údržbu obecního majetku. Aktualizují se termíny pravidelných kontrol a revizí. V nejbližší době se začne zpracovávat nový Řád veřejného pohřebiště. Bc. Matoušek navrhuje požádat odbor kultury o dotaci na opravu kapličky na ulici Tasovická.
ZO bere na vědomí informace Legislativní komise

3.9 Informace kulturně – sportovní komise
V měsíci květnu 2019 nás čekají tři kulturní akce, vystoupení Divadla Háta, Svátek matek a Putování za vínem.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace kulturní komise.

ZO bere na vědomí informaci starosty o demolici budovy č. 4 U Kostela. Do konce měsíce dubna 2019 bude odstraněna plynovodní přípojka, poté budou poptány firmy na provedení demolice budovy.

ZO bere na vědomí informaci pana Alberta, který vyčíslil, kolik jsme přerozdělili na dnešním jednání ZO 1.197.000 Kč, na 7. jednání ZO 1.718.000 Kč a na 6. jednání ZO 1.724.000 Kč.