Matrika

Vyřizujeme

 • vydávání matričních dokladů, jejich druhopisů a nahlížení do matrik
 • vydávání potvrzení o skutečnostech zapsaných v matrice
 • uzavření manželství
 • vydávání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • vydávání osvědčení k církevnímu sňatku
 • prohlášení o zvolení druhého jména žádost o zápis ženského příjmení ve tvaru, který neodpovídá pravidlům české mluvnice v návaznosti na přihlášení se k národnostní menšině
 • povolování změny jména a příjmení
 • oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení po rozvodu manželství, popřípadě upuštění od užívání společného příjmení vedle příjmení dřívějšího
 • ověřování shody opisů nebo kopií listin a pravosti podpisů na listinách

Poplatky

 • ověřování podpisů
  • občanský průkaz jeden podpis
  • 30,- Kč
 • ověřování spisů 
  • originál listiny jedna strana
  • 30,- Kč
 • rejstřík trestů – Czech Point 
  • občanský průkaz
  • 100,- Kč
 • žádost o uzavření manželství 
  • občanský průkaz, rodné listy, event. rozhodnutí o rozvedení předešlého manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela
  • bez poplatku
 • církevní sňatek 
  • doklady jako v předchozím bodě, žádost o osvědčení církevního sňatku – osvědčení
  • vystavuje matrika, které přísluší místo církevního sňatku
  • bez poplatku
 • sňatek s cizincem 
  • občanský průkaz, pas, event. průkaz pobytu cizince
  • 2.000,- Kč
  • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
  • 500,- Kč
  • Pozn.: žádost o uzavření manželství lze podat na kterémkoliv úřadě
 • zápis úmrtí 
  • osobní doklady zemřelého a osobní doklady oprávněné osoby
  • bez poplatku
 • žádost o potvrzení ze sbírky listin o úmrtí 
  • občanský průkaz a osobní doklady oprávněné osoby
  • 50,- Kč
 • zápis narození 
  • občanské průkazy, rodné listy a oddací list rodičů
  • bez poplatku
 • určení otcovství k nenarozenému dítěti 
  • občanské průkazy, rodné listy rodičů, event. rozhodnutí o rozvodu manželství, těhotenský průkaz
  • bez poplatku
 • určení otcovství k narozenému dítěti 
  • rodný list dítěte, občanské průkazy, rodné listy
  • bez poplatku
 • změna jména a příjmení 
  • občanský průkaz, rodný list, event. souhlas druhého rodiče, rozhodnutí soudu
  • 100,- Kč nebo 1.000,- Kč
 • vydání druhopisu matričního dokladu
  • 100,- Kč
 • uzavření manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určené místo
  • 1.000,- Kč
  • stanovená doba a místo – sobota 10.00 – 14.00, obřadní místnost v KD Hodonice

Evidence obyvatel

Název: Potřebné doklady: Poplatek:
Přihlášení k trvalému pobytu Občanský průkaz, doklad o vlastnictví nemovitosti (ne starší 3 měsíců) nebo souhlas majitele(ů) 50,- Kč
Zrušení trvalého pobytu Občanský průkaz, doklad o vlastnictví nemovitosti nebo doložení oprávněnosti užívání bytu 100,- Kč
Potvrzení o trvalém pobytu Občanský průkaz 50,- Kč
Potvrzení o žijících osobách ve společné domácnosti Občanský průkaz 50,- Kč
Žádost o informace z informačního systému Vyplněná žádost s vyznačením, o které údaje žádá, občanský průkaz. Tyto informace se poskytují jenom osobě, které se údaje týkají. 50,- Kč