Kácení dřevin rostoucích mimo les

S účinností nové vyhlášky č. 222/2014 Sb. platí od 1.11.2014 nové podmínky pro kácení dřevin rostoucích mimo les. Vyhláška z července 2013 č.189/2013 Sb. umožňovala kácet i dřeviny tzv. nadlimitní (ve výšce 130 cm nad zemí o obvodu kmene přesahujícím 80 cm) bez povolení ke kácení a to v zahradách. Ty byly definovány jako objekty zeleně u bytových či rodinných domů, zcela oplocené a nepřístupné veřejnosti.

Nově platí dle vyhlášky 222/2014 Sb. následující:

  • Pro ovocné dřeviny bez ohledu na obvod kmene ve výčetní výšce není třeba povolení kácení příslušného úřadu (zde Obecní úřad Hodonice). Toto platí pro objekty zeleně, tj. dle vyhlášky pozemek v zastavěném území evidovaný v k.n. jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.
  • Naopak pro okrasné dřeviny nadlimitní (ve výšce 130 cm nad zemí s obvodem kmene nad 80 cm) je třeba rozhodnutí o povolení kácení od příslušného orgánu (zde OÚ Hodonice).
  • Další kategorií jsou keře, resp. keřové porosty. Plochy keřových porostu do 40m2 je možné kácet (odstraňovat) bez povolení. Pro plochy větší je povolení nutné.

Žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les

Obecně platí, že kácet je možné v období vegetačního klidu. Toto období není definováno přesným datem, liší se podle počasí v aktuálním roce. Přibližně je možné uvést období od 1.listopadu do 1.března.

V každém případě je vhodné zvážit, zda důvody pro kácení převyšují ekologické hodnoty dřevin. V případě ohrožení bezpečnosti jako první krok je doporučeno posouzení varianty bezpečnostního řezu před radikálním řešením. Přistupujte ke kácení s respektem.

Podání žádosti ke správnímu orgánu, následně řízení i vydání rozhodnutí je zdarma. Zpoplatněny jsou pouze výjimečné případy, vyžadující bližší místní šetření. Obvyklá lhůta pro vyřízení je 30 dnů od podání žádosti.

Budete-li mít nejasnosti v této problematice, obraťte se prosím na Obecní úřad či přímo na Ing. Jitku Bořilovou, členku komise pro životní prostředí.

Druhy ovocných dřevin, které je možno kácet na příslušných parcelách bez povolení
Dřevina Latinský název
Angrešt, Rybíz Ribes L.
Broskvoň Persica vulgaris Mill.
Hrušeň Pyrus L.
Jabloň Malus Mill.
Temnoplodec Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot
Jeřáb obecný moravský (sladkoplodý) Sorbus aucuparia subsp. moravica (Zengerl.) A.Love et D.Love
Kdouloň Cydonia oblonga Mill.
Líska obecná Corylus avellana L.
Mandloň obecná Amygdalus communis L.
Meruňka Armeniaca vulgaris Lam.
Morušovník Morus sp.
Ořešák vlašský Junglans regia L.
Maliník, Ostružiník Rubus L.
Slivoň Prunus domestica L.
Třešeň Cerasus avium (L.)Moench
Višeň Cerasus vulgaris Mill.

VÝZNAM MIMOLESNÍ ZELENĚ

Stromy jsou charakteristickým prvkem našeho životního prostředí, prvkem o to důležitějším v době či místě se silně znečistěným prostředím. Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst a obcí vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk. Zeleň v prostředí takřka odtrženém od přírody umožňuje vnímat přirozené rytmy, střídání dob vegetace a vegetačního klidu. Stromy a veřejná zeleň jsou pro nás zdrojem odpočinku, inspirace a estetických požitků. Stromy vysazované od renesance podél řek a cest jsou důležitým životním prostorem pro řadu živočichů, utvářejí typickou českou krajinu a připomínají moudrost našich předků. Úbytek zeleně ohrožuje lidské zdraví.

,,Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada…

Materiál připravil: Vítězslav Seidl
Aktualizovala Ing. Jitka Bořilová, referent životního prostředí Hodonice