Nakládání s odpady

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit. Komunální odpad je veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob – občanů s výjimkou odpadů vznikajících u právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání.

Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2017 je v obci Hodonice stanoven systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Hodonice, včetně nakládání se stavebním odpadem.

Plán odpadového hospodářství 2018 – 2027
Na základě povinnosti podle ustanovení § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů nechala obec Hodonice vypracovat Plán odpadového hospodářství obce pro období 2017 – 2027 

Jak správně třídit Do modrého kontejneru s označením PAPÍR

 • krabice, kartony, lepenky (rozložené)
 • noviny, časopisy, reklamní letáky
 • obálky (i s okénkem)
 • kancelářský papír a sešity
 • knihy bez vazby a desek
 

 • mokrý, mastný a znečištěný papír
 • obvazy, papírové plenky a další hygienicky závadný papír
 • účtenky z termopapíru
 • obaly od vajíček
 • roličky od toaletního papíru
 

Do žlutého kontejneru s označením PLAST

 • plastové PET lahve
 • igelitové sáčky, tašky, folie
 • plastové nádoby (čisté)
 • kelímky, krabičky a výrobky z plastů
 • a také nápojové kartony a kartony od omáček, mléčných výrobků, vín (vypláchnuté)
 • pěnový polystyren v menších kusech
 

 • plastové trubky, podlahové krytiny
 • plastové nádoby od chemikálií a olejů
 • obaly a nápojové kartony se zbytky potravin
 

Do bílého zvonu s označením BÍLÉ SKLO

 • čiré skleněné lahve od nápojů
 • skleněné nádoby čiré
 • vymyté sklenice od potravin (džemy, kečupy aj.)
 

 • lahve od chemikálií
 • keramika a porcelán
 • obrazy, zrcadla
 • drátěné sklo a autosklo
 • žárovky
 

Do zeleného zvonu s označením BAREVNÉ SKLO

 • tónované skleněné lahve od nápojů (víno, alkoholické nápoje)
 • skleněné nádoby tónované
 • vymyté sklenice od potravin (džemy, kečupy aj.)
 • tabulové sklo
 

 • lahve od chemikálií
 • keramika a porcelán
 • obrazy, zrcadla
 • drátěné sklo a autosklo
 • žárovky
 • vratné a zálohované obaly vracejte do obchodu
 

Do bílé speciální nádoby s označení TEXTIL A OBUV

 • čisté a výrazně nepoškozené oděvy, obuv, hračky a bytový textil (uložené do obalů – tj. sáčků či pytlů)
 

 • znečištěné, poškozené, volně ložené oděvy či obuv
 

Do nádoby určené ke sběru KOVU

 • plechovky od potravin
 • nápojové plechovky
 • ostatní kovové obaly
 

 • kovové obaly znečištěné zbytky potravin a chemickými látkami
 • demontované kovové části jiných zařízení
 • Autovraky a jejich části

Do nádoby určené ke sběru použitého potravinového oleje

 • olej může být vhozen v plastových lahvích či jiných plastových nádobách
 

 • motorový olej
 

Do hnědého velkoobjemového kontejneru s označením BIOODPAD

 • zbytky potravin rostlinného původu (zbytky ovoce a zeleniny – slupky apod.)
 • posekaná tráva
 • listí stromů a keřů
 • zbytky rostlin (plevel, květiny)
 • větvoví z keřů a stromů – NAKRÁTKO nastříhané či naštěpkované
 • piliny z dřeva bez chemického ošetření
 • sláma, seno, spadané ovoce
 

 • nepodrcené větve – ponechejte je vedle sběrné nádoby
 • nerosty (kameny)
 • zbytky jídel, oleje
 • odpad živočišného původu, uhynulá zvířata
 • exkrementy zvířat
 

Vložením nevhodných složek do nádob na BIOODPAD zaměstnáváte pracovníky, kteří by se jinak mohli věnovat jiné důležitější činnosti. Prosíme, buďte důslední, seznam vhodných složek je nalepen na každé nádobě.
Další podrobnosti naleznete v tomto dokumentu.

Kompostéry do domácností (poskytnutí zdarma)
Kompostéry jsou občanům zapůjčovány na 5 let zdarma, následně přecházejí do jejich majetku. Pro zapůjčení kompostéru je nutné vyplnit tuto závaznou přihlášku a odevzdat ji na Obecním úřadě v Hodonicích.

Podmínky výpůjčky kompostéru – plastový kompostér o objemu 720 litrů

 • žadatel má trvalý pobyt na území obce Hodonice
 • žadatel není dlužníkem obce Hodonice
 • na jedno popisné číslo je možno žádat maximálně jeden kompostér
 • žadateli bude kompostér zapůjčen k bezplatnému užívání na základě smlouvy o výpůjčce

Kompostárna Hodonice

Kompostárna Hodonice je umístěná za Sladovnou. Vstup do kompostárny a odložení bioodpadu je možné po dohodě s Obecním úřadem Hodonice. Telefonní kontakt 515 234 448.
Bioodpad musí splňovat podmínky odpadu dle provozního řádu Kompostárny Hodonice – malé zařízení. Příjem odpadu je evidovaný provozním deníkem. Odpad ukládaný na kompostárnu má mít původ vzniku na území obce Hodonice.

STAVEBNÍ SUŤ je možné ukládat do pískovky v Hodonicích – ukládání provozuje firma
Ekolom s.r.o.
Panská 153, 671 25, Hodonice
Telefon pro informace 603 802 844

Provoz Ekolomu s.r.o. se řídí provozem pískovny.
Cena za uložení 1 tuny odpadu činí 70 Kč bez DPH.

 • beton, cihly
 • tašky, keramické výrobky
 • zemina a kameny
 • směsné stavební a demoliční odpady
 • odpadní keramické zboží
 • kompletní výčet druhů odpadů k vyžádání u provozovatele
 

 • domovní odpad
 • odpad je nutné předat za poplatek provozovateli, nikoli ukládat v blízkosti úložiště
 

Alternativou pro ukládání stavebního odpadu může být firma ZEPIKO s.r.o. v Oblekovicích.

 

SBĚRNÝ DVŮR ODPADŮ
v provozu od 1. června 2017, ul. Krhovická čp. 436
Sběrný dvůr odpadů Hodonice je určen ke sběru („bezplatnému odkládání“) vybraných druhů odpadů včetně nebezpečných, přijímaných výlučně od občanů s trvalým pobytem v Obci Hodonice; a od fyzických osob, které tam vlastní či spoluvlastní stavbu určenou k individuální rekreaci; příp. vznikajících provozovateli při jím prováděných činnostech na vlastním území.
Sběrný dvůr odpadů zároveň plní funkci místa zpětného odběru použitých spotřebních baterií a vysloužilých elektrozařízení.

Provozní doba:
Pondělí 7.00 – 14.00
Středa 12.00 – 17.00
Pátek 7.00 – 12.00
Sobota 9.00 – 11.00

Telefonní kontakt: 515 234 448
Další informace na stránce – Sběrný dvůr odpadů.

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Směsným komunálním odpadem se dle Obecně závazné vyhlášky Obce Hodonice č. 1/2015 rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění biologického odpadu rostlinného původu, papíru, plastu, skla, kovu, nebezpečného komunálního odpadu, objemného odpadu, textilu, nápojového kartonu.

Svoz směsného komunálního odpadu probíhá vždy v pondělí.
Výjimku mohou tvořit svátky, kdy může být termín upraven a oznámen obvyklým způsobem.

!!! Alternativou uložení odpadu NENÍ větrolam !!!

Raději uložte odpad ke sběrnému místu mezi budovu Daren zeď mateřské školy, odkud jej pracovníci obce přemístí na příslušné úložiště.

Sběrné nádoby budou v nejbližší době znásobeny, zejména je počítáno s pořízením zvonů k ukládání kovů, budou k dispozici nádoby na bioodpad pro každé číslo popisné, pro bytové domy budou umístěny nádoby na sběrných místech.

 

PROČ TŘÍDÍME ODPAD?

Do konce roku 2020 bude ukončeno povrchové skládkování a odpady budou odváženy do spalovny, čímž bude zásadně navýšen „poplatek za popelnice“. Čím více vytřídíme, tím méně potom zaplatíme.

Dejme možnost dalšímu využití materiálu:

 • Z vyseparovaného papíru se recyklací vyrábí například toaletní papír, ubrousky a kapesníky, lepenka, obaly potravin.
 • Z vyseparovaného plastu se recyklací vyrábí například fleesové oděvy, recyklované plastové pytle, zatravňovací dlaždice.
 • Z vyseparovaného skla se recyklací vyrábí nejčastěji nové skleněné lahve a nádoby.
 • Z vyseparovaných nápojových kartonů se recyklací vyrábí velkoformátové desky ke stavebním účelům.
 • Vyseparovaný bioodpad je odvážen do kompostárny v Hodonicích, kde je ukládán a zpracováván k výrobě kompostu. Jako hmotnostně výrazná složka odpadu výrazně uleví množství hmoty, které je odváženo a ukládáno na skládku (Únanov).

Kromě výše uvedených příkladů dalšího využití odpadů dojde jejich vytříděním k výrazné úspoře.

Současná bilance odpadů v Hodonicích vypovídá o našem přístupu k nakládání s odpady. Jsou zřejmé rezervy v třídění.

DRUH ODPADU

2012

2013

2014

t

%

t

%

t

%

Směsný komunální

401,820

71,620

391,470

42,600

424,990

48,020

Objemný

14,400

2,570

18,300

1,990

18,540

2,090

Papír

24,243

4,320

21,359

2,320

29,536

3,340

Sklo

18,413

3,280

16,693

1,820

16,541

1,870

Plast-lahve

15,671

2,790

16,558

1,810

19,661

2,220

Suť, smetky, kamení

85,470

15,240

444,440

48,360

264,860

29,920

Železný šrot

0,140

0,020

2,440

0,270

1,620

0,180

Pneumatiky

0,870

0,160

2,750

0,300

2,490

0,280

Elektrospotřebiče

0,000

0,000

2,251

0,240

0,000

0,000

Oděvy

0,000

0,000

2,679

0,290

6,377

0,720

Biologický rozložitelný

0,000

0,000

0,000

0,000

100,600

11,360

CELKEM

561,027

100,000

918,940

100,000

885,215

100,000

Nejvýznamnější složky odpadů v tunách:

Druh odpadů

2012

2013

2014

Papír

24,243

21,359

29,536

Plast-lahve

15,671

16,558

19,661

Směsný komunální

401,820

391,470

424,990

Souhrnná bilance odpadů za rok 2015:

Souhrnná bilance odpadů za rok 2016: