Sběrný dvůr odpadů

Kontakt

Zařízení ke sběru odpadů – Sběrný dvůr odpadů Hodonice

IČZ (Identifikační číslo zařízení) CZB01488
Provozovatel: Obec Hodonice, IČ 00292788

Odpovědný vedoucí zařízení: Ing. Jitka Bořilová
mail: zivotniprostredi@hodonice.cz
tel: 736 738 341

Obsluha zařízení: Vladimír Konečný
Zástup obsluhy zařízení: Soňa Rozsypalová, Jan Juřátek
mail: zivotniprostredi@hodonice.cz

Provozní doba:
Pondělí 7.00 – 14.00
Středa 12.00 – 17.00
Pátek 7.00 – 12.00
Sobota 9.00 – 11.00

Podmínky přejímky odpadů do zařízení

Sběrný dvůr odpadů Hodonice je určen ke sběru („bezplatnému odkládání“) vybraných druhů odpadů včetně nebezpečných, přijímaných výlučně od občanů s trvalým pobytem v Obci Hodonice; a od fyzických osob, které tam vlastní či spoluvlastní stavbu určenou k individuální rekreaci; příp. vznikajících provozovateli při jím prováděných činnostech na vlastním území.

Sběrný dvůr odpadů zároveň plní funkci místa zpětného odběru použitých spotřebních baterií a vysloužilých elektrozařízení.

Obsluha zařízení při každé přejímce odpadů provádí důkladnou vizuální kontrolu za účelem možnosti jeho přijetí, event. zda neobsahuje nežádoucí složky. Obsluha je povinna ověřit a zaznamenat totožnost dodavatele nebo původce odpadu.

Při předávání odpadů povahy „kovové obaly“, „železo a ocel“, „kabely“ a „kovy“, jsou všichni občané, kteří předávají tyto odpady do zařízení, povinni předložit pracovníkovi obsluhy zařízení platný doklad totožnosti k identifikaci fyzických osob, kterou se rozumí – s odkazem na § 8, odstavec 3 vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady – zjištění jména a příjmení, data narození, adresy trvalého pobytu nebo pobytu a čísla občanského průkazu nebo jiného dokladu totožnosti.
Bez identifikace fyzických osob nelze odpady do zařízení přijmout!

Návštěvní řád

 • Ohlásit se pracovníkovi obsluhy zařízení. Na jeho výzvu předložit platný doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu anebo potvrzení o uhrazeném poplatku za komunální odpad v daném kalendářním roce. Při předávání vybraných odpadů platí povinnost sdělit údaje nutné k identifikaci fyzických osob.
 • Podrobit předávaný odpad vizuální kontrole, příp. informovat o jeho původu a složení.
 • Řídit se pokyny provozovatele včetně příkazů pro vjíždění do prostor pro vykládku a nakládku; jiné činnosti než jím určené nelze provádět. Při neuposlechnutí nebo zjištění poškozování majetku zařízení, popř. vstupu nepovolaných osob či jejich neoprávněného vniknutí do SDO mimo provozní dobu, může být vyrozuměna Policie České republiky. Náhrada způsobených škod bude vymáhána v souladu s platnými právními předpisy.
 • Pohybovat se jen na místech odpovídajících účelu návštěvy a zdržovat se tam pouze nezbytně nutnou dobu; po absolvování všech potřebných úkonů je bez prodlevy opustit.
 • Chovat se tak, aby nebyly ohroženy bezpečnost a zdraví lidí a životní prostředí.
 • Respektovat obecně závazná pravidla slušnosti a dobrých mravů; svým počínáním neomezovat či neobtěžovat jiné osoby; být ohleduplní.
 • Platí zákaz:
  • znečišťování prostor předmětného areálu a přilehlých ploch a komunikací,
  • kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
  • vstupu všem, jejichž schopnost je omezena vlivem alkoholu, léků, drog, a těm, kteří svým jednáním vyvolávají odůvodněné obavy, že se budou chovat způsobem narušujícím vnitřní pořádek, bezpečnost, dobré mravy,
  • vnášení předmětů, jimiž by mohly být ohroženy osoby a majetek,
  • pořizování zvukových či obrazových záznamů prostřednictvím moderních technologií bez předchozího souhlasu odpovědné osoby provozovatele,
  • pochůzkového prodeje ve všech jeho podobách.
 • Řidiči (a osádka) vozidel mají povinnost:
  • dodržovat přednost zprava (není-li upravena jinak); dohodnutý systém dorozumívání při couvání nebo otáčení a přizpůsobit jízdu povětrnostním podmínkám – dešti, mlze, sněžení, námraze,
  • používat zpětné světlomety, signály a jiné výstražné prvky,
  • přesvědčit se předem o povaze terénu a možných překážkách,
  • vypínat motor a neobtěžovat zbytečným hlukem v případě delšího stání,
  • zajistit vozidlo při odstávce proti samovolnému pohybu (včetně odpojených přípojných zařízení) a jakémukoliv poškození, a při jeho opuštění jej uzamknout,
  • připojovat a odpojovat přípojná zařízení podle pravidel bezpečnosti práce a zkontrolovat, že připojení bylo kvalitně provedeno.
 • Z hygienických důvodů nelze s sebou vodit žádná zvířata.
 • Odpovědnost za dítě nese jeho doprovod po celou dobu pohybu ve SDO.
 • Nastane-li v předmětném areálu porucha vozidla doprovázená únikem provozních náplní, řidič je povinen událost ihned nahlásit a spolupodílet se na likvidaci úniku.
 • Provozovatel neručí za odložené věci bez dozoru, neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v zařízení v důsledku porušení vnitřních předpisů a ustanovení daných Návštěvním řádem a nenese odpovědnost za nepravdivá sdělení a falešné doklady, jež jsou mu poskytovány.
 • Zástupci externích subjektů odvážející odpady musí při jejich přebírání dodržovat pravidla bezpečnosti a opatření chránící před riziky při práci a být vybaveni OOPP.
 • Při vzniku požáru jsou návštěvníci povinni postupovat v souladu s Požární poplachovou směrnicí; uposlechnout výzvy k evakuaci a dbát pokynů osob ji řídící.