E-podatelna

Adresa elektronické podatelny: obec.hodonice@volny.cz a je určena pro:

 • příjem datových zpráv se zaručeným elektronickým podpisem, podle zákona č. 227/200 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách. Akceptován je pouze zaručený elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem od akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, podle zákona č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu, ve znění pozdějších předpisů.
 • příjem podání podle § 19 odst. 1 věta druhá zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, tedy podání učiněných prostřednictvím veřejné datové sítě bez zaručeného elektronického podpisu, doplněné do 3 dnů způsobem uvedeným ve větě první.

Datové zprávy zaslané úřadu, jejichž náležitosti neupravuje právní předpis, nemusí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem. Jedná se například o běžnou e-mailovou komunikaci mezi pracovníky úřadu a občany, sdělení či zprávy, nabídky činností apod. K těmto účelům je určen e-mail: ouhodonice@hodonice.cz

Podání v elektronické formě lze také předat přímo na podatelně OÚ Hodonice, Obecní 287 na disketách nebo na CD-ROM a to osobám k tomu určeným – Michaela Koriťáková.

Datové zprávy jsou přijímány ve formátech souborů:

 • pdf (Portable Document Format)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc (MS Word Document)
 • xls (MS Excel Spreadsheet)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format).

Datové zprávy v jiných než uvedených formátech souborů nebudou zpracovávány. Odesílatel bude o této skutečnosti informován.
Maximální souhrnná velikost jednoho podání (včetně všech připojených příloh) je 10 MB.

Jednou datovou zprávou zaslanou na elektronickou adresu e-podatelny (nebo na jednom technickém nosiči) zasílejte pouze jedno podání. Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Potvrzení o zaevidování datové zprávy (ve smyslu vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách) bude zasláno odesílateli jako datová zpráva elektronicky podepsaná oprávněným zaměstnancem města nejpozději následující pracovní den poté, co byla datová zpráva přijata, a to na elektronickou adresu jejího odesílatele.

Písemné potvrzení o příjmu datové zprávy bude zasláno odesílateli datové zprávy na jím uvedenou poštovní adresu jen, pokud si toto výslovně v datové zprávě vymínil.

Součástní potvrzení o doručení datové zprávy došlé na elektronickou adresu je:

 • zaručený elektronický podpis oprávněného pracovníka obecního úřadu
 • datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
 • identifikátor datové zprávy (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou

Jestliže elektronické podání nebude splňovat stanovené podmínky, bude s ním zacházeno jako s běžnou zprávou elektronické pošty.

V případě, že bude zjištěn chybný formát nebo škodlivého software, nebude tato zpráva zpracovávána.

Pokud odesílateli nedojde potvrzení o doručení datové zprávy, nebyla jeho datová zpráva e-podatelně doručena, nebo z výše uvedených důvodů zpracována.

Seznam souvisejících právních předpisů, podle kterých je možné činit právní úkony v elektronické podobě:

 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • nařízení vlády 304/2001 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu),
  • toto nařízení bylo zrušeno nařízením vlády 495/2004 Sb. 495/2004 Sb., ze dne 25. srpna 2004, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška 366/2001 Sb. Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu
  • tato vyhláška byla zrušena vyhláškou 378/2006 Sb., ze dne 19. července 2006, o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb, o požadavcích na nástroje elektronického podpisu a o požadavcích na ochranu dat pro vytváření elektronických značek (vyhláška o postupech kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb)
 • zákon 226/2002 Sb. (změny zákonů přijaté v souvislosti s elektronickým doručováním), kterým se mění zákon:
  • č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, (§ 59)
  • č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
   • zákon byl zrušen zákonem č. 280/2009 Sb., daňový řád
  • č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, (§19 – Podání)
   • zrušen zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád
  • č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
 • vyhláška 496/2004 Sb. Ministerstva informatiky, o elektronických podatelnách

Náležitosti právních úkonů činěných v elektronické podobě, jakož i náležitosti týkající se použití elektronického podpisu musí splňovat náležitosti uvedené v obecně závazných právních předpisech.