Poplatky a příspěvky

Poplatek za provoz vodovodu a kanalizací:
Zveřejněno na úřední desce 26.11.2020:

 • vodné:  37,11 Kč/m3
 • stočné:  31,01 Kč/m3

Poplatek za svoz tuhého domovního odpadu:
Určeno obecně závaznou vyhláškou č. 1/2020

 •  430,- Kč ročně, splatnost jednorázově nejpozději do 30.6.
 • od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby mladší 18 let a osoby starší 65 let

Poplatek ze psů:
Určeno obecně závaznou vyhláškou č. 2/2019

 • splatnost poplatku jednorázově nejpozději do 30.6.
 • 200,- Kč ročně
 • 100,- Kč ročně za psa psa drženého v rodinném domku 
 • osoba starší 65 let 50% z příslušné částky

 

Poskytování individuální dotace 5000,- Kč na narozené dítě obcí Hodonice
Schváleno na 36. zasedání ZO Hodonice 29. záží 2021, pokyny [ke stažení]

podmínky přiznání nároku na dotaci

 • nárok na poskytnutí dotace na narozené dítě vzniká dnem narození dítěte
 • nárok na dotaci má matka, která
  • porodila živé dítě
  • má trvalé bydliště v obci Hodonice nejméně 1 rok před narozením dítěte
  • není dlužníkem obce Hodonice
 • nárok na dotaci má rovněž otec živě narozeného dítěte, jestliže matka, která dítě porodila, zemřela a ke dni porodu splnila podmínky pro poskytnutí dotace
 • v případě úmrtí matky má nárok na dotaci otec dítěte, pouze v případě, že splňuje podmínky v odst. 2 písm. b) a c)
 • pro přiznání dotace je nutné předložit
  • řádně vyplněnou žádost „ O individuální dotaci na narozené dítě v obci Hodonice“ [ke stažení]
  • rodný list dítěte
  • nárok na dotaci zaniká, nebyl-li uplatněn do 4 měsíců ode dne narození dítěte

Poskytování individuální dotace 5000,- Kč na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice
Schváleno na 36. zasedání ZO Hodonice 29. září 2021, pokyny [ke stažení]

podmínky přiznání nároku na dotaci

 • nárok na poskytnutí dotace na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice vzniká dnem úmrtí zesnulého
 • nárok na dotaci lze uplatnit u zesnulé osoby, která
  • měla v den úmrtí trvalé bydliště v obci Hodonice nejméně 3 roky před smrtí
  • není dlužníkem obce Hodonice
 • nárok na dotaci má pozůstalá osoba blízká, která
  • je příbuzný v řadě přímé, jiná osoba v poměru rodinném nebo osoba spolu trvale žijící
  • není dlužníkem obce Hodonice
  • nemusí mít trvalé bydliště v obci Hodonice
 • je-li více pozůstalých osob blízkých, dotace se poskytuje té osobě, která prokazatelně na základě předložených dokladů pohřeb vypravila
 • pro přiznání dotace je nutné předložit
  • řádně vyplněnou žádost „ O individuální dotaci na pohřeb občana s trvalým bydlištěm v obci Hodonice“ [ke stažení]
  • úmrtní list zesnulého
  • doklad o úhradě nákladů za poslední rozloučení se zesnulým
 • nárok na dotaci zaniká, nebyl-li uplatněn do 1 měsíce ode dne pohřbu
 • nárok na dotaci nelze uplatnit na pohřeb nezaopatřenému dítěti a ani rodiči nezaopatřeného dítěte. Těmto osobám příspěvek poskytuje stát jako sociální dávku
 • na dotaci není právní nárok

Poskytování individuální dotace 2000,- Kč pro žáka nastupujícího do první třídy základní školy
Schváleno na 36. zasedání ZO Hodonice 29. září 2021, pokyny [ke stažení]

podmínky přiznání nároku na dotaci

 • nárok na poskytnutí dotace pro žáka nastupujícího do první třídy základní školy vzniká dnem 1. června v daném kalendářním roce, ve kterém se o dotaci požádá
 • nárok na dotaci má žák, který
  • má trvalé bydliště v obci Hodonice nejméně 1 rok před podáním žádosti
  • byl řádně přihlášen k zápisu k povinné školní docházce dle předpisu č. 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů
 • nárok na dotaci má žadatel, který
  • je zákonným zástupce žáka
  • má trvalé bydliště v obci Hodonice nejméně 1 rok před podáním žádosti
  • není dlužníkem obce Hodonice
 • pro přiznání dotace je nutné předložit
  • řádně vyplněnou žádost „ O individuální dotaci pro žáka první třídy základní školy“ [ke stažení]
  • rodný list dítěte
  • daňový doklad od zakoupených školních pomůcek (vypsaný – pomůcka/cena)
 • nárok na dotaci zaniká dnem 30. září v daném kalendářním roce, ve kterém lze o příspěvek žádat

Poskytování individuální dotace a návratné finanční výpomoci pro spolky/organizace a jednotlivce v obci Hodonice na kulturně-společenskou a sportovní činnost z rozpočtu obce Hodonice v roce 2015
Vzor žádosti schválen na 6. zasedání ZO Hodonice 25. března 2015 [ke stažení]

 • 5. února 2015 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon 24/2015 Sb., kterým se mění zákon 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ÚSC. Tento zákon upravuje postup pro poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů.