Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1.Oficiální název

Obec Hodonice

2. Důvod a způsob založení

 • Obec Hodonice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 a § 2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích 1 v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. 1 Zákon č. 367/1990 Sb., o obcích byl zrušen zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích
 • Posláním obce Hodonice je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony – viz. zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu.

3. Organizační struktura

4. Kontaktní spojení

5. Bankovní spojení

 • Případné platby lze poukázat na Česká spořitelna a.s., 1582841399/0800

6. IČ

 • 00292788

7. DIČ

CZ00292788 (mimo činnost veřejné správy)

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

 • Způsob podání
  • písemně
  • osobně
  • telefonicky / faxem
  • e-mailem
  • elektronickým podáním

Odpovědi na žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

 • Způsob podání
  • písemně
  • osobně
  • telefonicky / faxem
  • e-mailem
  • elektronickým podáním

11. Opravné prostředky

 

12. Formuláře

 

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

 • Sazebník úhrad za poskytování informací Sazebník úhrad za poskytování informací povinným subjektem poskytování a s tím spojených služeb.
 • Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Usnesení o výši úhrad vydaná podle § 16a odst. 7 zákona orgánu o výši úhrad v případě odvolání nebo stížnosti.

16. Licenční smluvy

 • Vzory licenčních smluv Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
 • Výhradní licence Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14 a odst. 4 zákona.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.