Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Hodonice
Hodonice okr. Znojmo

Náplň činnosti úřadu

Popis činnosti

Činnosti vykonávané stavebním úřadem jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti. Stavební úřad vykonává tyto činnosti dle zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
Úřad obce Hodonice, stavební úřad, je věcně příslušným obecným stavebním úřadem podle § 13 odst. 1 písm. g) stavebního zákona.

V oblasti územního rozhodování zejména

 • provádí územní řízení nebo zjednodušené územní řízení a vydává rozhodnutí o umístění všech druhů staveb, o změně využití území, změně stavby, změně vlivu stavby na využití území, o ochranném pásmu, dělení nebo scelování pozemků
 • vydává územní souhlas

V oblasti stavebního řádu zejména

 • vykonává soustavný dozor nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů, ochrany práv a oprávněných zájmů právnických a fyzických osob a nad plněním jejich povinností vyplývajících ze stavebního zákona a právních předpisů vydaných k jeho provedení
 • přijímá ohlášení jednoduchých staveb, terénních úprav, zařízení a udržovacích prací a vydává příslušná opatření, vydává stavební povolení, uzavírá veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby a povolení stavby
 • povoluje změny stavby před jejím dokončením a změny v účelu užívání
 • rozhoduje o prodloužení platnosti stavebního povolení
 • vydává kolaudační souhlas
 • vydává kolaudační rozhodnutí
 • povoluje předčasné užívání stavby
 • povoluje zkušební provoz
 • přijímá ohlášení o odstranění staveb, terénních úprav a zařízení, vydává příslušná  opatření a souhlasy, případně vydává rozhodnutí o odstranění staveb
 • nařizuje odstranění stavby
 • nařizuje zabezpečovací práce a nezbytné úpravy
 • vydává výzvy k provádění údržby staveb
 • nařizuje vyklizení stavby
 • ukládá opatření na sousedním pozemku nebo stavbě
 • vydává souhlas podle § 15 stavebního zákona pro speciální stavební úřady

V oblasti sanací, evidence a kontroly zejména

 • projednává přestupky fyzických osob a delikty právnických nebo podnikajících fyzických osob a ukládat těmto subjektům sankce podle stavebního zákona popř. jiných předpisů
 • zabezpečuje ukládání a archivaci písemností a dokumentací
 • provádí kontrolní prohlídky staveb

Správní poplatky

Stavební úřad vybírá správní poplatky dle vyhlášky č.634/1994

dle položky 17

 1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území 14):
  – ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 15) Kč 1 000,-
  – ke stavbě pro bydlení 15) s více než 3 byty Kč 5 000,-
  – ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmeno a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500,-
  – ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží Kč 1 000,- a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000,-
  – ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení s výjimkou staveb veřejné technické infrastruktury, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b) Kč 1 000,-
  – ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 20 000,-
  – ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300,-
  – ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000,-
 2. Vydání rozhodnutí o změně využití území:
  – do výměry 5 000 m2 včetně Kč 1 000,-
  – nad výměru 5 000 m2 Kč 3 000,-
 3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Kč 1000,-
 4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Kč 2 000,-
 5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území Kč 5 000,-
 6. Vydání regulačního plánu na žádost Kč 10 000,-

Poznámky

 1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou umisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy 16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
 8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.
 9. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona.

dle položky 18

 1. Vydání stavebního povolení:
  – ke stavbě pro bydlení 15) s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci 15) Kč 5 000,-
  – ke stavbě pro bydlení 15) s více než 3 byty Kč 10 000,-
  – ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže Kč 500,-
  – ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží Kč 1 000,- a 500,- Kč za čtvrté a každé další stání, nejvýše Kč 5 000,-
  – ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení Kč 1 000,-
  – ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e) Kč 10 000,-
  – ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel Kč 300,-
  – ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g) Kč 3 000,-
 2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení Kč 1 000,-
 3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1písm. a) až e) SZ Kč 1 000,-
 4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3 Kč 500,-
 5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením Kč 1 000,-
 6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením Kč 500,-
 7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby Kč 1 000,-
 8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby Kč 1 000,-
 9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu Kč 1 000,-
 10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby Kč 1 000,-
 11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby Kč 500,-
 12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby Kč 500,-
 13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby Kč 500,-
 14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb Kč 5 000,-
 15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu) Kč 500,-
 16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem Kč 10 000,-
 17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s vykonáváním činnosti autorizovaného inspektora Kč 10 000,-

Osvobození

Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.

Předmětem poplatku není

Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.

Poznámky

 1. Je-li jedním stavebním povolením nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
 2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
 4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
 5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
 6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu §15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 stavebního zákona.

 

dle položky 20

Místní šetření nebo ohledání na místě

 • za každou započatou hodinu v pracovní době správního úřadu Kč 500,-
 • za každou započatou hodinu mimo pracovní dobu v pracovních dnech Kč 1 000,-
 • za každou započatou hodinu ve dnech pracovního klidu Kč 2 000,-

Osvobození

Od poplatku podle této položky je osvobozeno místní šetření nebo ohledání na místě prováděné při mimořádných hromadných událostech nebo nehodách, místní šetření nebo ohledání na místě prováděné podle zvláštního právního předpisu upravujícího správu daní a poplatků, místní šetření prováděné katastrálním úřadem podle zvláštního právního předpisu upravujícího katastr nemovitostí České republiky 18) místní šetření prováděné podle zákona upravujícího integrovanou prevenci.

Předmětem poplatku není

 1. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vydání rozhodnutí zpoplatňovaného podle položek 17 až 19, s výjimkou dodatečného povolení stavby podle § 129 odst. 2 stavebního zákona a položky 21 a 60.
 2. Místní šetření provedené v kolaudačním řízení u staveb pravomocně povolených za účinnosti zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
 3. Kontrolní prohlídka stavby konaná podle plánu kontrolních prohlídek nebo kontrolní prohlídka stavby při oznámení záměru započít s užíváním stavby anebo závěrečná kontrolní prohlídka stavby pro vydání kolaudačního souhlasu.
 4. Místní šetření nebo ohledání na místě prováděné za účelem vyřízení stížností, podnětů a oznámení.

Poznámky

 1. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za závěrečnou kontrolní prohlídku stavby, byla-li žádost o vydání kolaudačního souhlasu podána po lhůtě k dokončení stavby.
 2. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za místní šetření při kolaudaci, byl-li návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí podán po lhůtě k dokončení stavby.
 3. Poplatek podle této položky vybere správní úřad za kontrolní prohlídku, kterou provedl při výkonu zvláštních pravomocí podle § 132 odst. 2 a § 171 stavebního zákona.
 4. Poplatek podle této položky vybere správní úřad i za místní šetření nebo ohledání na místě z podnětu účastníka řízení, které provedl správní úřad na dožádání jiného správního úřadu vyřizujícího podání účastníka řízení.
 5. Poplatek podle této položky vyměří správní úřad po ukončení místního šetření, ohledání na místě nebo kontrolní prohlídky.

14) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
15) § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 78a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 350/2012 Sb.
17) Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění).
18) § 7 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.

Legislativa

 • Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
 • Zákon č. 186/2006 Sb.o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona 
 • Zákon č. 500/2004 Sb. , správní řád, v platném znění
 • Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
 • Zákonč . 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění

Prováděcí a související předpisy

 • Vyhláška č. 137/1998 – o obecných technických požadavcích na výstavbu ve znění vyhlášky č. 491/2006 Sb.
 • Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby
 • Vyhláška č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
 • Vyhláška č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území
 • Vyhláška č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
 • Vyhláška č. 498/2006 Sb. o autorizovaných inspektorech
 • Vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
 • Vyhláška č. 270/2009 Sb.o schválení Politiky územního rozvoje České republiky 2008

Úplné znění zákonů a vyhlášek naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR – LEGISLATIVA: https://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Adresa:
Obecní 287, 671 25 Hodonice

Telefon:
+420 515 234 448

E-mail: ouhodonice@hodonice.cz

Úřední hodiny

Pondělí:
07.00-12.00, 13.00-16.00

Středa:
07.00-12.00, 13.00-16.00

Čtvrtek:
07.00-12.00

Zajímavé odkazy

Služby v obci

mapa
nahoru