Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Hodonice
Hodonice okr. Znojmo

Sběrný dvůr odpadů

ZAŘÍZENÍ K SBĚRU ODPADŮ
Sběrný dvůr odpadů
HODONICE

IČZ (Identifikační číslo zařízení): CZB01488
Adresa: Krhovická 436, 671 25 Hodonice
Provozovatel: Obec Hodonice, IČ 00292788

Vedoucí zařízení: Bc. Pavel Houšť
E-mail: zivotniprostredi@hodonice.cz
Mobil: +420 736 738 341

Obsluha zařízení: Vladimír Konečný
Zástup obsluhy zařízení: Soňa Rozsypalová, Jan Juřátek
E-mail: sbernydvur@hodonice.cz

Provozní doba

Pondělí   7:00–14:00
Středa   12:00–17:00
Pátek       7:00–12:00
Sobota    9:00–11:00

Podmínky přejímky odpadů do zařízení

Sberný dvůr odpadů Hodonice slouží k sběru - bezplatnému odkládaní - vybraných odpadů včetně nebezpečných, přijímaných výlučně od občanů s trvalým pobytem na území obce a od fyzických osob, které tam vlastní či spoluvlastní stavbu určenou k individuální rekreaci (dále jen "uživatelé systému"), event. vzniklých původci při jím prováděných činnostech, jako jsou např. údržba veřejné zeleně, úklid obecních prostranství či jiných. 

Zařízení plní současně i funkci místa zpětného odběru výrobků s ukončenou životností, resp. použitých spotřebních přenosných baterií a akumulátorů a vysloužilých elektrozařízení prostřednictvím kolektivních systému ECOBAT s.r.o., ASEKOL s.r.o., EKOLAMP s.r.o., ELEKTROWIN a.s. 

Zároveň slouží i jako RE-USE centrum, do něhož lze bezplatně, a výhradně od občanů obce Hodonice, odevzdávat použité věci - mimo režim odpadů - za účelem prodloužení jejich životnosti. 

Obsluha zařízení při každé přejímce odpadů provádí důkladnou vizuální kontrolu za účelem možnosti jeho přijetí, event. zda neobsahuje nežádoucí složky. Obsluha je povinna ověřit a zaznamenat totožnost dodavatele nebo původce odpadu.

 

Návštěvní řád

 • Ohlásit se pracovníkovi obsluhy zařízení. Na jeho výzvu jsou uživatelé systému povinni předložit platný doklad totožnosti k ověření trvalého pobytu anebo potvrzení o uhrazeném místním poplatku. 
 • Podrobit odpad vizuální kontrole, příp. informovat o jeho původu.
 • Pohybovat se jen v místech odpovídajících účelu návštěvy a zdržovat se tam pouze nezbytně nutnou dobu; po absolvování všech potřebných úkolů je bez prodlevy opustit. 
 • Respektovat obecne zívazná pravidla slušnosti a dobrých mravů; svým počínáním neomezovat či neobtěžovat jiné osoby; být ohleduplní. 
 • Provozovatel neručí za odložené věci bez dozoru, neodpovídá za úrazy a škody vzniklé v zařízení v důsledkuporušení vnitřních předpisů a ustanovení daných Návštěvním řádem  nenese odpovědnost za nepravdivá sdělení a falešné doklady, jež sjou mu poskytovány. 
 • Nastane-li porucha vozidla doprovázená únikame provozních náplní, řidič je povinen událost ihned nahlásit vedoucímu zařízení a spolupodílet se na stabilizaci a likvidaci úniku. 
 • Řídit se pokyny pracovníků podílejících se na provozu zařízení včetně jejich příkazů týkajících se vjíždění do prostor pro vykládku a nakládku odpadů; jiné činnosti než jimi určené není možné provádět. Při neuposlechnutí nebo zjištění poškozování majetku a infrastruktury či vstupu nepovolaných osob, event. jejich neoprávněného vniknutí do zařízení, resp. do předmětného areálu mimo provozní dobu, může být vyrozumněla PČR. Náhrada způsobených škod bude vymáhána podle platných právních předpisů. 
 • Chovat se tak, aby nebyly ohroženy bezpečnost, zdraví lidí a životní prostředí. 

Platí zákaz

 • znečišťování prostor zařízení, 
 • kouření a manipulace s otevřeným ohněm,
 • vstupu všem, jejichž schopnost je omezena vlivem alkoholu, léků, drog, a těm, kteří svým jednáním vyvolávají odůvodněné obavy, že se budou chovat způsobem narušujícím vnitřní pořádek, bezpečnost, dobré mravy,
 • vnášení předmětů, jimiž by mohly být ohroženy osoby a majetek,
 • pořizování zvukových či obrazových záznamů prostřednictvím moderních technologií bez předchozího souhlasu odpovědné osoby provozovatele,
 • pochůzkového prodeje ve všech jeho podobách.

Řidiči (a osádka) vozidel mají povinnost

 • dodržovat maximální stanovenou rychlost; přednost zprava (není-li upravena jinak);  dohodnutý systém dorozumívání při couvání nebo otáčení a přizpůsobit jízdu povětrnostním podmínkám – dešti, mlze, sněžení, námraze,
 • používat zpětné světlomety, signály a jiné výstražné prvky,
 • přesvědčit se předem o povaze terénu a možných překážkách,
 • vypínat motor a neobtěžovat zbytečným hlukem v případě delšího stání,
 • zajistit vozidlo při odstávce proti samovolnému pohybu (včetně odpojených přípojných zařízení) a jakémukoliv poškození, a při jeho opuštění jej uzamknout,
 • připojovat a odpojovat přípojná zařízení podle pravidel bezpečnosti práce a zkontrolovat, že připojení bylo kvalitně provedeno.
   
 • Z hygienických důvodů nelze s sebou vodit žádná zvířata.
 • Zástupci externích subjektů musí při manipulaci s odpady dodržovat pravidla bezpečnosti a opatření chránící před riziky při práci a být vybaveni OOPP.
 • Při vzniku požáru jsou návštěvníci povinni postupovat v souladu s Požární poplachovou směrnicí; uposlechnout výzvy k evakuaci a dbát pokynů osob ji řídící.

Provozní řád zařízení byl schválen rozhodnutím vydaným Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí. 

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
1
13
1
14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rychlý kontakt

Adresa:
Obecní 287, 671 25 Hodonice

Telefon:
+420 515 234 448

E-mail: ouhodonice@hodonice.cz

Úřední hodiny

Pondělí:
07.00-12.00, 13.00-16.00

Středa:
07.00-12.00, 13.00-16.00

Čtvrtek:
07.00-12.00

Zajímavé odkazy

Služby v obci

mapa
nahoru